Forum ana sayfa İÇTİHAT PAYLAŞIM FORUMLARI Yargıtay Kararları Yargıtay Ceza Daireleri Kararları KİRA SÖZLEŞMESİNİ SAHTE DÜZENLEYİP, ELEKTRİK, SU, DOĞAL GAZ ABONELİĞİ YAPMAK

KİRA SÖZLEŞMESİNİ SAHTE DÜZENLEYİP, ELEKTRİK, SU, DOĞAL GAZ ABONELİĞİ YAPMAK


teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 21692


T.C
YARGITAY
11. CEZA DAİRESİ
ESAS NO:2016/11975
KARAR NO:2018/4841
KARAR TARİHİ:22.05.2018
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Özel belgede sahtecilik
HÜKÜM : Beraat
A)Sanık ... hakkında "özel belgede sahtecilik" suçundan kurulan beraat hükmüne karşı katılan vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Yüklenen suçun yasal unsurları itibarıyla oluşmadığı dosya içeriğine uygun şekilde gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan, katılan vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA,

B)Sanık ... hakkında "özel belgede sahtecilik" suçundan kurulan beraat hükmüne karşı katılan vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Sanığın, katılandan kiraladığı konutun elektrik, su ve doğalgaz abonelikleri için kira sözleşmesi gerektiğini, bacanağı olan diğer sanığa "sen benim yerime abone ol ben ev sahibiyle anlaştım" dediğini savunması; sanık ...'nın, sanık ...'in savunmasını doğrulayarak ev sahibi katılanın bilgisinin bulunduğunu düşünerek katılan ...'nın kiraya veren, kendisinin kiracı olduğu 03/10/2012 tarihinden başlayan kira sözleşmesini sahte olarak düzenleyip katılanın yerine imza attıktan sonra elektrik, su ve doğalgaz idarelerine abone olduğunu belirtmesi karşısında; sanık ...'nın, sanık ...'nı, katılanın rızası olduğu yönünde hataya düşürüp özel belgede sahtecilik suçunu işlemeye azmettirdiği gözetilerek sanığın cezalandırılması yerine beraatine hükmedilmesi,
Yasaya aykırı,
katılan vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, 22.05.2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.T.C
YARGITAY
21. CEZA DAİRESİ
ESAS NO:2015/2173
KARAR NO:2015/2937
KARAR TARİHİ:10.09.2015
Tebliğname No : 11 - 2011/297881
MAHKEMESİ : Eskişehir 3. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 26/04/2011
NUMARASI : 2007/780 (E) ve 2011/364 (K)
SUÇ : Özel belgede sahtecilik
Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin tahkikat neticelerine uygun olarak tecelli eden kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sanık müdafiinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

1- Sanığın, aralarında yazılı bir kira sözleşmesi bulunmadan müşteki S.. S..'a ait evde kiracı olarak oturduğu sırada TEDAŞ ile abonelik sözleşmesi yapabilmek amacıyla suça konu kira sözleşmesini sahte olarak düzenleyip kullandığının iddia ve kabul edilmesi, sanık savunması, müşteki beyanı ile sanığın suç tarihinde müştekinin evinde kiracı olarak oturduğunun anlaşılması karşısında; sanığın sübut bulan eyleminin 5237 sayılı TCK.nun 211. maddesinde öngörülen "bir hukuki ilişkiye dayanan alacağın ispatı veya gerçek bir durumun belgelenmesi amacıyla özel belgede sahtecilik" suçunu oluşturup oluşturmayacağının karar yerinde tartışılması gerektiği gözetilmeden eksik inceleme sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması,[/b]

2- Hüküm tarihinden önce 08.02.2008 günlü 26781 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 5728 sayılı Yasanın 562. maddesiyle değişik 5271 sayılı CMK'nun 231. maddesi gereğince ertelemeye göre daha lehe bulunan ve öncelikli değerlendirilmesi gereken "hükmün açıklanmasının geri bırakılması"na karar verilip verilmeyeceği hususunun kararda tartışmasız bırakılması,

Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı, 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nun 321. maddesi uyarınca isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 10.09.2015 gününde oy birliğiyle karar verildi.T.C
YARGITAY
21. CEZA DAİRESİ
ESAS NO:2015/1883
KARAR NO:2015/2395
KARAR TARİHİ:25.06.2015
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Özel belgede sahtecilik
HÜKÜM: Mahkumiyet


Suça konu kira kontratosunun dosya içerisinde bulunan fotokopisinin incelenmesinde, üzerinde herhangi bir tahrifat bulunmayıp iğfal kabiliyetini haiz olduğunun anlaşılması karşısında suça konu kira kontratosu yerine kiralayanı ... olan kira kontratosu üzerinde inceleme yaptırılması sonuca etkili bulunmadığından tebliğnamedeki bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.
Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sanığın yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

1-) Sanığın, aralarında yazılı bir kira sözleşmesi bulunmadan müşteki ...'e ait evde kiracı olarak oturduğu sırada ... Elektrik Dağıtım A.Ş. ile abonelik sözleşmesi yapabilmek amacıyla suça konu 28.04.2008 tarihli kira sözleşmesini sahte düzenleyip kullandığının iddia ve kabul edilmesi , sanık savunması, müşteki ve tanık beyanı ile sanığın suç tarihinde müştekinin evinde kiracı olarak oturduğunun anlaşılması karşısında; sanığın sübut bulan eyleminin 5237 sayılı TCK.nun 211. maddesinde öngörülen "bir hukuki ilişkiye dayanan alacağın ispatı veya gerçek bir durumun belgelenmesi amacıyla özel belgede sahtecilik" suçunu oluşturup oluşturmayacağının karar yerinde tartışılması gerektiği gözetilmeden eksik inceleme sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması,

2-) Adli Emanetin 2011/ 545 sırasında kayıtlı suça konu kira sözleşmesinin akıbeti hakkında bir karar verilmemesi,
Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı, 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nun 321. maddesi uyarınca tebliğnameden farklı düşünce ile BOZULMASINA, 25.06.2015 gününde oy birliğiyle karar verildi.T.C
YARGITAY
21.CEZA DAİRESİ
ESAS NO.2015/418
KARAR NO.2015/362
KARAR TARİHİ.22.04.2015
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Özel belgede sahtecilik
HÜKÜM: Mahkumiyet


1-Katılana ait evde oturan sanığın, sahte kira sözleşmesi tanzim edip su aboneliği tesis ettirerek özel belgede sahtecilik suçunu işlediği iddiasıyla açılan kamu davasında, sanığın suçu inkar ederek belge üzerindeki yazı ve imzaların kendisine ait olmadığını savunması, hazırlık aşamasında sunduğu raporu hükme esas alınan bilirkişinin suça konu belge aslı yerine fotokopisi üzerinde inceleme yapmak suretiyle mütalaada bulunduğunun anlaşılması karşısında; gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek şekilde belirlenmesi ve suçun yasal unsurlarının tayini bakımından, suça konu belge aslının bulunabileceği ... Müdürlüğünden sorularak varsa getirtilip, belgelerde sahtecilik suçlarında aldatma yeteneğinin bulunup bulunmadığının takdirinin mahkemeye ait olduğu göz önüne alınarak, öncelikle belge aslı incelenmek suretiyle özelliklerinin duruşma tutanağına yazılması, denetime olanak verecek şekilde dosya içine konulması ve belge aslı üzerinde yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılarak, yazı ve imzanın sanık ve temyize gelmeyen ...’un eli ürünü olup olmadığının belirlenmesi, belgenin fotokopiden ibaret olduğunun anlaşılması halinde ise yapılan sahteciliğin iğfal kabiliyeti bulunmayacağı, bu durumda sanığın üzerine atılı özel belgede sahtecilik suçunun unsurları itibariyle oluşmayacağı gözetilmeden ve aldatma yeteneğinin ne şekilde oluştuğu karar yerinde tartışılıp açıklanmadan eksik soruşturma ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

2- Kabule göre de;

a)- Sanığın, temyize gelmeyen ... ile birlikte daha önce katılandan yazılı kira sözleşmesine istinaden kiraladığı yerle ilgili sonradan sahte kira sözleşmesi düzenleyerek kullandığının iddia ve kabul edilmesi ve sanık ile katılan arasında gerçekte kiralamanın var olduğunun anlaşılması karşısında; ''gerçek bir durumun belgelenmesi amacıyla belgede sahtecilik” yapıldığının kabulü ile sanık hakkında TCK'nun 211. maddesinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,

b)- TCK'nun 53. maddesinin 3. fıkrası uyarınca 53/1-c bendindeki 'velayet hakkından, vesayet ve kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan yoksunluğun' sanığın sadece kendi altsoyu yönünden koşullu salıverme tarihine kadar süreceği, alt soyu haricindekiler yönünden ise yoksunluğun hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar devam edeceği gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi,

c)-Tekerrüre esas sabıkası bulunan sanık hakkında, 5237 TCK.'nun 58/7. maddesi gereğince mükerrirler hakkındaki infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı, 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca tebliğnamedeki istem gibi BOZULMASINA, sanığın tekerrüre ilişkin kazanılmış hakkının saklı tutulmasına, 22.04.2015 gününde oy birliği ile karar verildi.

HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Dön Yargıtay Ceza Daireleri Kararları