ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK BELGESİ YENİLENMESİ TALEBİNİN HAGB KARARI NEDENİYLE REDDİ

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 28899
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK BELGESİ YENİLENMESİ TALEBİNİN HAGB KARARI NEDENİYLE REDDİ

Mesaj gönderen Admin » 15 Ara 2018 01:37

Danıştay 15. Daire Başkanlığı
Esas No : 2016/7369
Karar No : 2018/1209


İstemin Özeti : Şanlıurfa 2. İdare Mahkemesi'nin 28/04/2016 tarih ve E:2016/12; K:2016/560 sayılı kararının hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Düşüncesi : Temyize konu İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onbeşinci Dairesi'nce gereği görüşüldü:

Dava, davacının geçerlilik süresi sona eren Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin yenilenmesi istemiyle yaptığı başvurusunun, belge almasına engel suçtan devam eden ceza yargılaması bulunduğundan bahisle reddine ilişkin 22.12.2015 tarih ve 8974 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Şanlıurfa 2. İdare Mahkemesi'nce; davacı hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararın kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı olarak değerlendirilemeyeceği, bu kararın davacı yönünden hukuki bir sonuç doğurmasının ancak denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmesi halinde mümkün olduğu ve Mahkemenin belirlediği 5 yıllık deneme süresince, yargılanan şahsın sanık sıfatı devam ettiğinin kabulü gerekeceği, bu durumda davacının ilgili Tüzük uyarınca ruhsat alma engeli olarak düzenlenen "korku, kaygı ve panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçundan devam eden ceza yargılaması bulunduğu sabit olduğundan ateşleyici yeterlilik belgesinin yenilenmesi isteminin reddi yolunda tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı tarafından hukuka aykırı olduğu ileri sürülen anılan İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

01/06/1991 tarih ve 20888 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin 3. maddesinin 1. fıkrasında; taşıma ve bulundurma ruhsatlarının onay tarihinden itibaren beş yıl için geçerli olup, yenileme harcı alınmak şartıyla her beş yılda bir yenileneceği, 16. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde; ateşli silahla işlenen cürümlerden hükümlü bulunanlara, (d) bendinde; taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla her türlü kaçakçılık, kara para aklama, hayali ihracat, elektronik alet ve cihazlarla işlenen suçlar, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, ideolojik, anarşik, terör ve benzeri yaygın şiddet eylemlerine katılma ve bu gibi fiilleri tahrik ve teşvik suçlarından birinden hüküm giymiş olanlara, hiçbir şekilde ateşli silah ve mermilerini taşıma ya da bulundurma izni verilmeyeceği ve verilmiş ruhsatlarının iptal edileceği, aynı maddenin son fıkrasında ise; bu madde kapsamında sayılan fiillerden dolayı yargılanması devam eden şahısların ruhsat verilme ve yenileme işlemlerinin yargı kararı kesinleşinceye kadar durdurulacağı, yargılama sonucuna kadar silahın ilgili birimce emanete alınacağı kuralına yer verilmiştir.

Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük'ün ek 1. maddesinde;

"Aşağıda belirtilen hallerden birine giren kişilere, bu Tüzük kapsamındaki patlayıcı maddelerin imali, ithali, satışı, satınalınması, taşınması, kullanılması, saklanması ve depolanması için izin verilmeyeceği gibi bu işlerde ve koruma hizmetlerinde hiçbir şekilde görevlendirilemez.

A- Ateşli silahlar ve patlayıcı maddelerle işlenen cürümlerden hüküm giymiş bulunanlar,

B- Taksirli suçlar hariç, değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar,

C- Taksirli suçlar hariç, bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar,...

Bu madde hükmüne aykırı hareket edenler hakkında Tüzüğün 129 uncu maddesi hükmü uygulanır" kuralına, 129. maddesinde ise, "İzin belgesi sahiplerinin bu Tüzük hükümlerine aykırı hareketlerinin belirlenmesi halinde, aykırılığın giderilmesi için kendilerine yeterli süre verilerek uyarıda bulunulur. Ateşleyici yeterlik belgesi almış olanların bu Tüzük hükümlerine aykırı davranışlarının belirlenmesi halinde, bunun yinelenmemesi kendilerine yazılı olarak bildirilir.

Aykırılığın giderilmemesi veya aykırı davranışın yinelenmesi halinde, ilgililerin belgeleri, İçişleri Bakanlığı, belgeyi veren valilik veya belgenin kullanıldığı yer valiliğince geçici veya sürekli olarak geri alınır.

Aykırılığın suç oluşturması halinde, durum, Cumhuriyet savcılığına bildirilmekle birlikte belgeler geçici veya sürekli olarak geri alınır"
hükmüne yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden, davacının süresi dolan ateşleyici yeterlilik belgesinin yenilenmesi istemiyle idareye başvurduğu, yenileme işlemlerine esas alınmak üzere yapılan tahkikat sonucunda; davacının Bozova Asliye Ceza Mahkemesi'nin 05/03/2015 tarih ve E:2014/389; K:2015/127 sayılı kararıyla "korku, kaygı ve panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçundan dolayı beş ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231. maddesinin 5. fıkrası uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiğinin tespiti üzerine, hakkında devam eden yargılaması bulunduğundan bahisle ateşleyici yeterlilik belgesi yenileme başvurusunun reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

Olayda, davacı hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesi nedeniyle idarece davacının durumunun denetim süresi boyunca "yargılaması devam edenler" kapsamında değerlendirildiği ve dava konusu işlemin tesis edildiği görülmektedir.

Uyuşmazlıkta, hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen davacının durumunun denetim süresi boyunca "yargılaması devam edenler" kapsamında değerlendirilmesi gerektiği sabit olmakla birlikte Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına ilişkin Tüzükte, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin 16. maddesinde yer alan "Bu madde kapsamında sayılan fiilerden dolayı yargılaması devam eden şahısların ruhsat verilme ve yenileme işlemleri, yargı kararı kesinleşinceye kadar durdurulur." hükmüne benzer bir hüküm bulunmadığından davacı hakkında tesis edilen işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.


Bu durumda; dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi gerekirken davanın reddi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyiz isteminin kabulü ile Şanlıurfa 2. İdare Mahkemesi'nin 28/04/2016 tarih ve E:2016/12; K:2016/560 sayılı kararının BOZULMASINA, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine, 2577 sayılı Kanunun 18.06.2014 gün ve 6545 sayılı Kanunla eklenen Geçici 8. maddesinin 1. fıkrası ve 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 06/02/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

Cevapla