Forum ana sayfa İÇTİHAT PAYLAŞIM FORUMLARI Yargıtay Kararları Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları İCRA TAKİBİNDE HÜKMOLUNAN PARA CEZASI VE KÖTÜ NİYET TAZMİNATININ ERTELENİP E....

İCRA TAKİBİNDE HÜKMOLUNAN PARA CEZASI VE KÖTÜ NİYET TAZMİNATININ ERTELENİP E....


teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 21692


T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO:2018/13035
KARAR NO:2018/9133
KARAR TARİHİ:3.10.2018
MAHKEMESİ:İcra Hukuk Mahkemesi


>İCRA TAKİBİNDE HÜKMOLUNAN PARA CEZASI VE KÖTÜ NİYET TAZMİNATININ TAHSİLİNİN ERTELENİP ERTELENMEYECEĞİÖZET:İİK. mad 170/son uyarınca, itirazın kabulüne karar vermesi halinde, hükmolunacak para cezasının, alacaklının genel mahkemede dava açması halinde, dava sonuna kadar tahsil edilemeyeceği, kötüniyet tazminatının tahsilinin ertelenip ertelenmeyeceği hususunda yasal boşluk bulunsa da, bu tazminatın tahsilinin de dava sonuna kadar erteleneceğinin kabulü gerektiği- Kötüniyet tazminatı yönünden icra müdürlüğünce alacak davası sonuçlanana kadar durdurulması kararı doğru ise de, takipte, vekalet ücreti ve yargılama giderinin de talep edildiği dikkate alındığında, icra müdürlüğünce, bu alacak kalemlerini de kapsayacak şekilde takibin durdurulmasına karar verilmesinin hatalı olduğu.


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklının, icra mahkemesine başvurusunda; imzaya itiraz edilmesi sonucu verilen kötü niyet tazminatının tahsiline ilişkin olarak başlatılan ilamlı takipte, borçlunun (kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takipteki alacaklının) genel mahkemede alacak davası açtığını beyan ederek, icra müdürlüğünden İİK'nun 170. maddesi uyarınca alacak davasının sonuçlanmasına kadar takibin durdurulmasını talep ettiğini, müdürlükçe takibin durdurulmasına karar verildiğini ileri sürerek, borçlunun açtığı bu alacak davasının imzası inkar edilen takiple ilgili olmaması nedeniyle müdürlüğün takibin durdurulmasına yönelik kararının iptali ile takibin devamına karar verilmesini talep ettiği,

mahkemece; ... 7. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2015/152 Esas sayılı dosyasında davalı borçlunun alacak davası açmadığı, sadece ... 3. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2013/609 Esas 2015/144 Karar sayılı dosyasında hükmedilen inkar tazminatının kaldırılması için dava açtığı, dolayısıyla İİK'nun 68/a-son ve aynı Kanunun 170/son maddelerinde belirtildiği üzere, alacaklı tarafından alacak davası açılmamış olduğundan 29.06.2015 tarihli takibin durdurulması kararının kaldırılmasına karar verildiği, hükmün borçlu tarafından temyiz edildiği anlaşılmaktadır.

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

İİK'nun 170/son maddesinde; İcra mahkemesi, itirazın kabulüne karar vermesi halinde, senedi takibe koymada kötü niyeti veya ağır kusuru bulunduğu takdirde alacaklıyı senede dayanan takip konusu alacağın yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere tazminata ve alacağın yüzde onu oranında para cezasına mahkum eder. Alacaklı genel mahkemede dava açarsa, para cezasının tahsili dava sonuna kadar tehir olunur ve bu davayı kazanırsa hakkında verilmiş olan para cezası kalkar düzenlemesi yer almaktadır.
Alacaklı tarafından genel mahkemede alacak davası açılması halinde kötü niyet tazminatının tahsilinin ertelenip ertelenmeyeceği hususunda yasal boşluk söz konusudur. Bu boşluktan hareketle yasa koyucunun Devletin alacağı olan % 10 oranındaki para cezasının tahsilinin alacak davasının açılması üzerine ertelenmesini hüküm altına alıp, aynı şekilde genel mahkemede alacak davası açan alacaklının ödemekle yükümlü olduğu tazminatın tehirini öngörmemiş olması düşünülemez. Çünkü yasanın hükümet gerekçesinde 170. maddenin 4. fıkrasında yapılan değişiklikle 3. fıkrada yapılan değişikliğe paralel olarak ve taraflar arasında eşitliğin sağlanması amacıyla 170. maddede belirtilen hallerde alacaklı
aleyhine tazminat ve para cezasına hükmedilmesinin düzenlendiğinin belirtildiği, bu durumda 170/4 c.1 hükmüne alacaklı aleyhine tazminat kelimesi eklendiği halde, değişiklik yapılmayan 170/4 c.2 hükmüne tazminat kelimesinin ilave edilmesinin unutulduğunun kabulü gerekir (Prof. Dr...., İİK El Kitabı 2.Baskı sf:...). Kaldı ki İİK'nun 170/b maddesi göndermesi ile İİK'nun 68/son maddesi gereği de alacaklının alacak davası açması halinde tazminatın tahsilinin dava sonuna kadar erteleneceğinin kabulü gerekir.
Somut olayda; ... 6. İcra Müdürlüğü'nün 2013/7804 E. sayılı dosyasında, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile başlatılan takipte, alacaklı ... tarafından borçlular hakkında takip yapıldığı, bu takipte borçluların imzaya itiraz etmeleri üzerine verilen ... 3. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2013/609 E. - 2015/144 K. sayılı kararı ile imzanın borçlu ...'nın eli ürünü olmaması nedeniyle takibin durdurulmasına, kötüniyet tazminatına, yargılama giderine ve vekalet ücretine hükmedildiği, borçlu ... tarafından, anılan bu ilamda hükmedilen kötüniyet tazminatı, yargılama gideri ve vekalet ücretinin tahsili için alacaklı ... aleyhine ... 5. İcra Müdürlüğü'nün 2015/11609 E. sayılı dosyasında ilamlı takip başlatıldığı görülmektedir.

... 5. İcra Müdürlüğü'nün 2015/11609 Esas sayılı ilamlı takip dosyasında hakkında borçlu sıfatıyla takip yapılan ...'in, ... 7. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2015/152 E. sayılı dosyasında açtığı davaya ait dosya incelendiğinde; ... 6. İcra Müdürlüğü'nün 2013/7804 Esas sayılı takip dosyasına konu alacaktan kaynaklı kısmi alacak davası olduğu anlaşılmakla, açılan bu alacak davası nedeniyle takibin, kötüniyet tazminatı yönünden icra müdürlüğünce alacak davası sonuçlanana kadar durdurulması kararı doğru ise de, takipte, vekalet ücreti ve yargılama giderinin de talep edildiği dikkate alındığında, icra müdürlüğünce, bu alacak kalemlerini de kapsayacak şekilde takibin durdurulmasına karar verilmesi doğru bulunmamıştır.

O halde, mahkemece, şikayetin kısmen kabulü ile vekalet ücreti ile yargılama gideri ve işlemiş faizleri yönünden takibin durdurulması kararının kaldırılmasına karar verilmekle yetinilmesi gerekirken, kötüniyet tazminatı yönünden de icra müdürlüğünün 29.06.2015 tarihli takibin durdurulması kararının iptaline hükmolunması isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 03/10/2018 gününde oy birliğiyle karar verildi.

HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Dön Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları