BİLGİ EDİNME DİLEKÇE ÖRNEĞİ(Memur sicil notu öğrenmek icin)

Dava, icra ve temyiz dilekçe örnekleri ile her türlü hukuki sözleşme örneği paylaşım platformu...
Cevapla
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23355
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

BİLGİ EDİNME DİLEKÇE ÖRNEĞİ(Memur sicil notu öğrenmek icin)

Mesaj gönderen teoman »

SİCİL NOTLARININ ÖĞRENİLMESİ TALEBİ İÇİN

DİLEKÇE ÖRNEĞİ……………………………………………………………..MÜDÜRLÜĞÜNE

İZMİR…………………….. Müdürlüğünde,………Sicil numarası ile………... Kadro/ Unvanıyla ……..yılından buyana görev yapmaktayım.

Bilindiği üzere 4982 sayılı “BİLGİ EDİNME KANUNU” 09.10.2003 tarihinde, TBMM’de kabul edilerek 24.04.2004 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir. Ayrıca, 23. 01.2004 tarihli 2004/12 sayılı Başbakanlık Genelgesinde de, bu kanunun amacı ve uygulamasına ilişkin hususlara açıklık getirilmiştir.

Tabi bulunduğumuz, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 112, 113, 114. maddelerine göre düzenlenen, SİCİL RAPORLARI ve bu raporlardaki, puanlama ve değerlendirme notları hakkında bilgi sahibi olmak, bu yasaya göre yasal bir hak olmuştur.

İlgili 4982 sayılı yasanın; 1,2,3,4,5,6,10,11. maddeleri ve bu yasaya ilişkin, 2004/12 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile 1.11.1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna istinaden,

Bu yasal hakkın gereği olarak , kurumunuzda göreve başladığım günden buyana, şahsımla ilgili düzenlenmiş bulunan, SİCİL RAPORLARININ bir örneğinin veyahut onaylı kopyasının, tarafıma verilmesini talep ediyorum.

Gereğinin yapılması hususunu,Bilgilerinize arz ederim.Saygılarımla


(S:…………)

……………………..

…………………………...ADRES:


Sicil notlarına itiraz etmek isteyenler için dava dilekçesi


Son yıllarda bilgi edinme yasasının ortaya çıkması ve devlet memurlarının rahatlıkla sicil notlarını öğrenmesi nedeniyle zaten bir çok kurum ve okul müdürü eskiye nazaran daha objektif ve tutarlı sicil notları vermektedir. Hal böyle olmasına rağmen bile 5 yıl üst üste 90 ve üzeri alan memurlara, somut bilgi ve belgelere dayanmadan 6. Yılda düşük sicil notu veren bir çok kurum amiri gözlenmiş ve bu notlar da mahkeme kararları ile iptal ettirilmiştir.

Son zamanlarda idare mahkemelerinin somut belgelere dayanmadan verilen düşük sicil raporlarının yanında iyi sayılacak 80-86 arası notları bile iptal ettiği gözlenmektedir.

OLUMSUZ SİCİL

Sicil amirleri değerlendirdikleri memurlara 100 üzerinden bir not verirler. Sicil raporlarındaki sicil notu ortalaması 100 üzerinden 60 ve daha yukarı olanlar olumlu sicil almış olurlar. Sicil notu ortalaması 60’ın altında olanlar olumsuz sicil almış sayılırlar.

OLUMSUZ SİCİLİN SONUÇLARI

Olumsuz sicil alan memurun terfi meslekte yeterlilik gibi genel sonuçların yanında somut olarak iki sonucu vardır:

Memurun uyarılması: Devlet memurunun yetersizliği halinde Kanunun 117. maddesi gereğince sicil raporunda yazılı olan kusur ve eksiklikler uyarılmaları bakımından, gizli bir yazıyla atamaya yetkili sicil amirleri tarafından kendilerine bildirilmesi gerekmektedir.

Memuriyetle ilişik kesme : Kanunun 120. maddesi uyarınca iki defa üst üste olumsuz sicil alan memurlar başka bir sicil amirinin emrine atanırlar, burada da olumsuz sicil almaları halinde memuriyetle ilişikleri kesilerek haklarında T.C.Emekli Sandığı Kanununun emeklilikle ilgili hükümleri uygulanır.

OLUMSUZ SİCİLE İTİRAZ EDİLMESİ

Olumsuz sicilin memurun kendisine tebliğ tarihinden itibaren en çok bir ay içinde aynı amirlere itiraz edebilir. Amirler itirazla ilgili kararlarını iki ay içerisinde itiraz yapan memura bildirir.

OLUMSUZ SİCİL İŞLEMİNE KARŞI DAVA YOLU

Olumsuz sicil notlarına karşı idari yargıda iptal davası açılabilir. Bu durumda memur olumsuz sicil işleminin iptali için İdare Mahkemesi’ne yürütmenin durdurulması istemiyle iptal davası açabilecektir. Özellikle mahkemeler olumsuz sicil işleminin tesisinde amirin objektif olup olmaması, olumsuz sicile gerekçe olarak gösterilen iddiaların belgeye dayanıp dayanmadığını araştıracaktır.

OLUMSUZ SİCİL NOTU OBJEKTİF KRİTERLERE DAYANMALIDIR

Objektif etkilerden uzak bir şekilde subjektif kriterlerle sicilin doldurulması durumunda olumsuz sicil işlemi mahkemelerce iptal edilmektedir. Örneğin “olumsuz sicil alan memurla ilgili idare tarafından herhangi bir belge ibraz edilmemesi nedeniyle Danıştay 5.Dairesi 27.09.1989 tarih, E.1988/1629 ve K.1989/1599 sayılı kararıyla işlemi iptal etmiştir.”

Sicil raporlarının özellikle ilgilinin yürüttüğü görevdeki bilgi ve başarı düzeyi, iş disiplini ve verimliliği gibi konularla ilgili sorularına verilen cevapların olumsuz olması halinde bu değerlendirmeye yol açan nedenlerin ve bu olumsuzluğun hizmete etkisinin somut olarak ortaya konması gerekmektedir. (Danıştay 5. Dairesi 24.2.1993 tarih, E. 1991/2111, K. 1993/794)

Danıştay 5. Dairesi 27.12.1976 tarih, E.1976/1706, K.1976/9703 sayılı kararında ?23 yıllık memuriyet döneminde 22 yıl olumlu sicil alan memurun bir yıl içinde yetersiz duruma düştüğünün kabulünün mümkün olamayacağı sonucuna varmıştır. Böylece yıllardır mesleki açıdan gerekli çalışma düzenine ve performansına sahip birinin aniden olumsuz bir çalışma içerisine gireceğini mahkeme inandırıcı bulmamış, olumsuz işlemin subjektif kriterlere göre gerçekleştirildiğini kabul etmiştir.

SOMUT BİLGİ VE BELGELERE DAYANMADAN VERİLEN OLUMSUZ SİCİLLER HUKUKA AYKIRIDIR

Amirin kişisel, subjektif değerlendirmeleriyle memura olumsuz sicil verebilmektedir. Ancak olumsuz sicilin hukuken muteber olabilmesi için olumsuz sicil işleminin somut bilgi ve belgelere dayanması gerekmektedir. Aksi takdirde idari yargıya başvuran memur bu işlemi iptal ettirebilecektir.

Örneğin Danıştay 5.Dairesi 14.5.1990 tarih, E. 1990/62 K. 1990/982 sayılı kararında ikaz ve uyarılara rağmen kendisine çeki düzen vermediği, hal ve hareketleri ile sorumsuz ve amirlerine karşı saygısız davranışlarda bulunduğu, günlük iş yapma yeteneğini geliştirmediği, bu nedenle olumlu sicil alamadığı gerekçesiyle adaylık süresi içinde 657 sayılı Kanunun 56. maddesine göre görevine son verilen memurun açığı davada görevine son verilmesine esas alınan fiil ve hususların somut bilgi ve belgelerle kanıtlanmadığı, soyut iddialardan öteye gitmediğinin anlaşıldığı, gerekçesiyle işlemi iptal etmiş, mahkeme kararını onamıştır.

Yine bir başka kararında Danıştay 5. Dairesi 6.4.1993 tarih, E.1991/1255, K.1993/1464 sayılı kararıyla memurlar hakkında düzenlenen sicil raporlarının objektif esaslara uygun olarak düzenlenmesinin ve olumsuz görüş ve kanaatlerin belgelere dayandırılmasının memur hukukunun önemli ilkelerinden olduğunu hükme bağlamıştır.

SİCİL AMİRLERİNİN ÇELİŞİK NOT VERMESİ DURUMUNDA

Birinci ve ikinci sicil amirlerinden birinin olumlu birinin olumsuz not vermesi halinde üçüncü sicil amirine müracaat edilerek not tespiti yapılacaktır. Nitekim Danıştay 2. Dairesi 13.10.2004 tarihinde verdiği E. 2004/6221ve K. 2004/809 sayılı kararında ilgili memurla ilgili birinci sicil memurunun olumlu ikinci sicil amirinin olumsuz not vermesi üzerine ortalaması alınarak olumlu sicil verilmesine ilişkin kararını üçüncü sicil amirinin kanaati alınarak çelişkinin giderilmesi gerekçesiyle bozmuştur.

Yukarıda izah olunan hukuki gerekçeler ve açıklamalar doğrultusunda devlet memurlarının sicilleri ile ilgili açmak istedikleri dava için izlenmesi gereken yol şu şekildedir.

Öncelikle devlet memurlarının bilgi edinme yolu ile sicil notlarını öğrenmeleri gerekmektedir. Sicil notlarını öğrenen devlet memurları iptal edilmesini istediği sicil notunu, sicil notunun kendisine tebliğ edildiği günden itibaren 60 gün içinde yargıya taşıması gerekmektedir.

Sicil notlarını dava etmek isteyen ziyaretçilerimiz için bir dava dilekçesi örneği hazırladık. Devlet memurları bu davaları kendileri açabilecekleri gibi, sendikalarına vekalet vermek suretiyle de dava açtırabilirler.

SİCİL NOTUNU DAVA ETMEK İSTEYENLER İÇİN HAZIRLANMIŞ DAVA DİLEKÇE ÖRNEĞİ……….. İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

………….

DAVACI………...….: (T.C. Kimlik No)

Adresi……………....:

DAVALI……………:

TEBLİĞ TARİHİ….: …….. Bu dava süresi 60 gün süresi içersinde açılmıştır.

DAVANIN KONUSU : …. Okulunda …..olarak görev yapmaktayım. ……. yılı sicil notumun …… olarak düzenlenmesine ilişkin işlemin iptali ile bu işlem nedeniyle yoksun kalacağım özlük haklarımın ve parasal haklarımın yasal faiziyle birlikte tarafıma ödenmesine karar verilmesi istemidir.

OLAYLAR VE HUKUKİ AÇIKLAMA:

1-……. Okulunda……… olarak görev yapmaktayım. Görevimde başarılıyım. Sicillerim çok iyi derecede olup dava konusu işleme kadar herhangi bir soruşturmam ve disiplin cezam da bulunmamaktadır.

2- …… yılı sicil ve başarı değerlendirme notum (………) iken , ve niteliklerimde, özelliklerimde, iş verimliliğimde hiçbir değişiklik olmamışken …… yılı sicil ve başarı notum (………) olarak belirlenmiş ve böylece başarı başarı notum düşürülmüştür. İş verimliliğimde ve çalışmam da hiçbir değişiklik olmamasına rağmen, bunun yanında hiçbir şekilde yaptığım görevde verim düşüklüğü ile ilgili bir uyarı almamama ve disiplin cezamın olmamasına rağmen …… yılında sicil amirim tarafında yapılan değerlendirme subjektifdir.

3-Her ne kadar idarenin takdir yetkisi varsa da takdir yetkisi keyfilik anlamına gelemez. İdari makamlar işlemlerini tesis ederken hukuken geçerli ve somut nedenlere dayanmak zorundadırlar. Niteliklerinde hiçbir değişiklik olmayan personelin sicil ve başarı değerlendirme notunun düşürülmesinin tatmin edici, hukuken geçerli ve somut bir sebebinin olması gerekmektedir. …. Yılında (…) olarak verilen düşük sicil notu hiçbir şekilde somut belgelere dayyanmadığı için açıkça hukuka aykırıdır. Bu nedenle işlemin iptaline karar verilmesi gerektiği kanaatini taşımaktayım.

4- Davalı idare tarafından subjektif olarak verilen sicil notumdan ötürü özlük haklarım yönünden maddi olarak zarara uğradım. Bu nedenle subjektif olarak verilen sicil notumdan ötürü uğramış olduğum maddi zararlarımın yasal faiziyle beraber tahsiline karar verilmesini talep etmek zorunluluğu doğmuştur.

YASAL DELİLLER: : 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlar…

SONUÇ VE İSTEM:

Açıklanan nedenlerle : ………. olarak görev yapmaktayım. ……. yılı sicil notumun …… olarak düzenlenmesine ilişkin işlemin iptali ile bu işlem nedeniyle yoksun kalacağım parasal haklarımın yasal faiziyle birlikte tarafıma ödenmesini, yargılama giderleri ve diğer sahir giderlerin davalı idare üzerinde bırakılmasına karar verilmesini istemekteyim.

Gereğini saygılarımla arz ederim…

İmza

Tarih

Adres Adı Soyadı

Ekler: Sicil Notları

Emsal Kararlar


T.C
DANIŞTAY
2.DAİRE BAŞKANLIĞI
ESAS NO:2011/6082
KARAR NO:2013/2618
KARAR TARİHİ:29.04.2013


Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : ...

Karşı Taraf : Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü

İsteğin Özeti : Ankara 12. İdare Mahkemesi'nin 7.4.2011 tarih ve E:2011/547, K:2011/360 sayılı kararının, dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti: Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hakimi: Neslihan Karabacak

Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı : S. Sema Kabukçu

Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49'uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:

Dava; Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrika Müdürlüğü'nde sözleşmeli statüde şef olarak görev yapan davacının, 2010 yılı sicil ve başarı değerlemesi raporunun (80) not verilmek suretiyle "B" düzeyde değerlendirilmesine ilişkin işlemin iptali ile sicil ve başarı ücretinin düzeltilmesi istemiyle açılmıştır.

Ankara 12. İdare Mahkemesi'nin 7.4.2011 tarih ve E:2011/547, K:2011/360 sayılı kararıyla; 2010 yılı sicil raporunu 14.1.2011 tarihinde öğrenen davacının, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de ve bu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yürürlüğe konulan Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmelikte, başarı değerleme düzeyinin (D) olması dışındaki sicillere karşı herhangi bir itiraz yolu öngörülmediği dikkate alındığında, bu tarihten itibaren 60 gün içerisinde en geç 15.3.2011 tarihine kadar dava açması gerekirken, bu süreler geçirildikten sonra 25.3.2011 tarihinde Mahkeme kayıtlarına giren dilekçe ile açtığı davanın süre aşımı nedeniyle incelenme olanağı bulunmadığı gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 15.maddesinin 1/b bendi uyarınca dava süreaşımı nedeniyle reddedilmiştir.

Davacı davanın süresinde açıldığını öne sürerek İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 27. maddesinde; "Sözleşmeli personelden sicil ve başarı değerlemesi sonucunda sicil ve başarıları (A) düzeyinde olanlara temel ücretlerinin % 8'i, (B) düzeyinde olanlara % 4'ü, (C) düzeyinde olanlara % 2'si oranında hesaplanacak miktarda ve 43. maddedeki esaslara göre başarı ücreti ödenir."; 39. maddesinde; "Her sözleşmeli personelin bir sicil dosyası bulunur. Sicil amirleri tarafından düzenlenecek sicil raporları ile varsa müfettiş raporları sicil dosyasına konulur."; 41. maddesinde; "Sicil vermeye yetkili sicil amirleri, sicil ve değerleme dönemi, sözleşmeli personelin başarısının tespiti amacı ile sicilinde bulunacak bilgiler, ayrılış sicilinin verileceği haller, sicil raporlarının şekli, değerlemeye esas alınacak sorular, düzenleme zamanı, uygulanacak not usulü ve bunların

değerlendirilmesi, muhafaza ile görevli makamlara dair esaslar ile itiraz ve bunu inceleyecek merciler ve diğer hususlar Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle belirlenir.", 43. maddesinde; sicil ve başarı değerlendirmeleri (B) düzeyinde olanların, bulundukları görevin temel ücretine bu ücretin %4'ü oranında, başarı ücreti ilave edilmek suretiyle sözleşmelerinin yenileceği hükümlerine yer verilmiştir.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesinde; "Formlarda yer alan bölümlerden sözleşmeli personelin "Genel durum ve davranışlarının değerlendirilmesi" bölümü, sicil amirinin kanaatine göre (olumsuz), (olumlu) veya (çok iyi) şeklinde doldurulur. Sorular ise 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Sicil amirlerinin her bir soruya verdikleri notların aritmetik ortalaması, değerlemeye alınan konuda verilen nihai sicil ve başarı notunu gösterir. Bu nihai sicil ve başarı notlarının ortalaması sicil ve başarı değerleme düzeyinin tespitine esas alınacak notu gösterir.

Bu şekilde tespit edilecek sicil ve başarı değerleme notu;

59 ve daha aşağı puan alanlar (D),

60-75 puan alanlar (C),

76-89 puan alanlar (B),

90 ve daha yukarı puan alanlar (A),

düzeyinde olmak üzere sözleşmeli personel dört başarı düzeyine ayrılır", 13. maddesinde; "Sicil ve başarı değerlemeleri (D) düzeyinde olanlarla; başka bir sicil amirinin yanında, bulundukları görevin temel ücreti tutarında bir ücretle altı ay daha denenmek üzere yeni bir sözleşme yapılır.

Sicil ve başarı değerleme düzeyleri (C), (B) ve (A) olanların bulundukları görevlerin temel ücretlerine 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 43. maddesinde belirtilen oranlarda başarı ücreti ilave edilmek suretiyle sözleşmeleri yenilenir.", 14. maddesinde; "Sicil ve başarı değerleme düzeyi (D) olması nedeniyle 6 ay süre ile bir daha denenmek üzere sözleşme yapılan personelden sicil amirlerince 3 aylık çalışması da olumsuz görülenler, bu duruma neden olan kusur ve noksanlıklarını gidermeleri için gizli bir yazı ile uyarılır.", 15. maddesinde; "Sözleşmeli personelden 14. madde gereğince uyarılanların bildirim tarihini izleyen 5 gün içinde itiraz hakkı vardır. İtirazlar, sadece uyarı yazısında belirtilen kusur ve noksanlara karşı yazılı olarak yapılır. Bu itirazlar kurumun en üst yöneticisi veya görevlendirileceği personel tarafından incelenir. İtirazı incelemekle görevlendirilecek personelin itiraz edilen sicil ve başarı değerlemesi raporunu dolduran sicil amirleriyle aynı veya daha üst düzeyde bulunması zorunlu olup inceleme gereğine göre sözleşmeli personelin sicil ve özlük dosyası ve konuyla ilgili diğer belgeler tetkik edilerek tamamlanır. Kurumun en üst yöneticisi ya da görevlendireceği personel, bu konuda verilen kararı, inceleme için kendisine verildiği tarihten itibaren 15 gün içinde ilgiliye bildirir." düzenlemelerine yer verilmiştir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun "Dava açma süresi" başlıklı 7. maddesinin birinci fıkrasında; dava açma süresinin, özel kanunlarında ayrı süre gösterilemeyen hallerde Danıştay'da ve idare mahkemelerinde altmış gün olduğu; ikinci fıkrasının (a) bendinde de, bu sürenin, idari uyuşmazlıklarda, yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden başlayacağı hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Kanunun "Üst makamlara başvurma" başlıklı 11. maddesinde de; ilgililer tarafından idari dava açmadan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idari dava açma süresi içinde istenebileceği, bu başvurmanın, işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durduracağı, altmış gün içinde bir cevap verilmezse isteğin reddedilmiş sayılacağı, isteğin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması halinde dava açma süresinin yeniden işlemeye başlayacağı ve başvurma tarihine kadar geçmiş sürenin de hesaba katılacağı belirtilmiştir.

Bu madde ile, hakkında dava konusu edilecek bir işlem bulunan ilgililerin, dava açmadan önce idareye başvuruda bulunmaları halinde işlemin tebliğiyle işlemeye başlamış olan idari dava açma süresinin duracağı öngörülmüştür. Yapılan başvuru üzerine idarenin olumsuz karar alması veya zimni ret süresinin dolması halinde dava açma süresi kaldığı yerden işlemeye başlayacaktır.

2577 sayılı Kanunun 7. ve 11. maddelerinde öngörülen hükümler, dava açma süreleriyle ilgili genel hüküm niteliğinde olup, ancak bir başka kanunda işlemin kesin olduğuna ve doğrudan dava konusu edilebileceğine ilişkin özel hükmün varlığı halinde olaya 11. madde hükmünün uygulanamayacağı kuşkusuzdur.

Bu bağlamda olumsuz olanlar dışındaki sicil ve başarı değerlemesi raporlarına itiraz edilip edilemeyeceği hususuna gelince;

399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına dair Kanun Hükmünde Kararnamede ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmelikte, olumsuz olanlar dışındaki sicil ve başarı değerlemesi raporlarına itiraz edilemeyeceği veya tesis edilmekle kesinleşeceği yönünde bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Bu nedenle, Kanunda, tesis edilmekle kesinleştiği ve herhangi bir itiraza konu edilemeyeceği, doğrudan dava açılması gerektiği açıkça hükme bağlanmayan tüm idari işlemlerde olduğu gibi olumsuz olanlar dışındaki sicil ve başarı değerlemesi raporlarına karşı da tebliği üzerinde 2577 sayılı Kanunun 7. maddesinde öngörülen süre içinde doğrudan dava açılması mümkün olduğu gibi, dava açmadan önce işlemin değiştirilmesi için aynı Kanunun 11. maddesinde öngörülen itiraz yoluna başvurulması ve sonucuna göre yine süresinde dava açılması da mümkündür.

Dava dosyasının incelenmesinden; Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrika Müdürlüğü'nde sözleşmeli statüde şef olarak görev yapan davacının, 2011 yılı Ocak ayındaki maaşının düşük olarak ödenmesinin sicil notlarındaki düşüklükten kaynaklandığı öğrenmesi üzerine, son on yıla ait sicil ve başarı değerlemesi raporlarının kendisine verilmesi için başvuruda bulunduğu, anılan sicil ve başarı değerlemesi raporlarının bir örneğinin 14.1.2011 tarihinde kendisine verildiği, 2010 yılı sicil ve başarı değerlemesi raporunun (80) not verilmek suretiyle "B" düzeyde değerlendirildiğini öğrenmesi üzerine aynı gün idareye başvurarak, 2010 yılına ait sicil ve başarı değerlemesi raporuna dayanak teşkil eden belgeleri istediği, 24.1.2011 tarihinde bu istemine yanıt verildiği, bu kez 25.2.2011 tarihli dilekçesi ile yaptığı başvuruda durumunun yeniden incelenerek sicil durumunun düzeltilmesini istediği, ancak 16.3.2011 tarihinde tebliğ edilen işlemle bu başvurusunun reddedilmesi üzerine 25.3.2011 tarihinde görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, 14.1.2011 tarihinde sicil puanını öğrenen davacının bu sicile karşı 25.2.2011 tarihinde 2577 sayılı Kanunun 11. maddesi kapsamında yaptığı başvurunun dava açma süresinin işlemesini durduracağı, 16.3.2011 tarihinde tebliğ edilen ret cevabı üzerine yeniden işlemeye başlayan dava açma süresi içerisinde 25.3.2011 tarihinde açılan davanın süresinde olduğu anlaşılmaktadır.

Öte yandan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 20.2.2013 tarih ve E:2010/3269, K:2013/560 sayılı kararı da bu yöndedir.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle Ankara 12. İdare Mahkemesi'nce verilen 7.4.2011 tarih ve E:2011/547, K:2011/360 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1/b. fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek dosya tekemmül ettirilmek suretiyle yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, tebliğ tarihini izleyen onbeş gün içinde Danıştay'a kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 29.04.2013 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY

İdare Mahkemesi kararı ve gerekçesinde usul ve yasaya aykırılık olmadığından anılan kararın onanması gerektiği oyuyla çoğunluk kararına katılmıyoruz.


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

kalender
Site Üyesi
Mesajlar: 8
Kayıt: 15 Oca 2018 16:21

Re: BİLGİ EDİNME DİLEKÇE ÖRNEĞİ(Memur sicil notu öğrenmek icin)

Mesaj gönderen kalender »

bu dilekce ve icinde ki maddeler 2018 de hala gecerlimidir?

gece gündüz ugrasiyorum. ama bilemedigimiz noktalar oluyor. bu nedenle böyle bir sayfanin olmus olmasi cok verimli. bu nedenle yanit verebilirseniz mütesekkir olurum.

Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23355
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

Re: BİLGİ EDİNME DİLEKÇE ÖRNEĞİ(Memur sicil notu öğrenmek icin)

Mesaj gönderen teoman »

Hiçbir madde yazmayıp sadece bilgi edinme kanunu gereğince deseniz dahi neticede tarafınızın bilgilendirilmesi gerekmektedir.
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23355
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

Re: BİLGİ EDİNME DİLEKÇE ÖRNEĞİ(Memur sicil notu öğrenmek icin)

Mesaj gönderen teoman »

Bu dilekçeye metin ekleye bilirsiniz. Kurum müdürüne göndere bilirsiniz.
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Cevapla