BANKANIN THH BELGE SUNMAMASI, KENDİ ALEYHİNE KARAR VERİLMESİNE SEBEP OLMASI

Bankacılık İşlemleri, Mevduat, Faiz, Banka Kredileri, Kredi Kartları, Banka Kartları, Havale, Tüketici Kredisi, Mortgage, Tüketici Hakları, Tüketici Hakem Heyeti, Tüketici Mahkemeleri...
Cevapla
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23645
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

BANKANIN THH BELGE SUNMAMASI, KENDİ ALEYHİNE KARAR VERİLMESİNE SEBEP OLMASI

Mesaj gönderen teoman »

Bankaların haraç kesmesine bir mahkeme daha dur dedi. Bakalım bankalar hem müşterilerini hem de kendilerini savunan vekillerinin haklarını yok etmeye daha ne kadar devam edecekler?

İstanbul 7. Tüketici Mahkemesi verdiği kararlarda tüketici hakem heyetinin kararını iptal etmesine rağmen tüketici olan davalı aleyhine vekalet ücretine hükmetmedi.

Davacı banka lehine vekalet ücretine hükmetmemesi gerekçesi ise çok anlamlı :" ancak davacının tüketici hakem heyetinde savunma yapmayarak kredi kartı üyelik sözleşmesini ibraz etmeyerek ve belgeleri sunmayarak eksik inceleme ile aleyhine karar verilmesine sebep olduğu, mahkememizde açılan davaya davalı tüketicinin kusuru ile sebep olmadığı anlaşıldığından, HMK 312/2 madde gereğince davalı aleyhine yargılama giderine ve vekalet ücretine hükmedilmemesi gerektiği anlaşılmakla aşağıdaki gibi karar verilmiştir."

Türkiye'nin en çok kazanan ve belkide en kurumsal kişileri olan Bankların 50-100 TL'lik kart aidat iadelerinden bile tüketici hakem heyeti, tüketici mahkemesi ve icra mahkemesi gibi 3 ayrı kurumu meşgul ettiği bir hukuk hayatında arabuluculuk gibi uygulamaların işleyeceğini düşünmek biraz hayalcilik olsa gerek!HMK-- MADDE 312
Feragat ve kabul hâlinde yargılama giderleri
(1) Feragat veya kabul beyanında bulunan taraf, davada aleyhine hüküm verilmiş gibi yargılama giderlerini ödemeye mahkûm edilir. Feragat ve kabul, talep sonucunun sadece bir kısmına ilişkin ise yargılama giderlerine mahkûmiyet, ona göre belirlenir.

(2) Davalı, davanın açılmasına kendi hâl ve davranışıyla sebebiyet vermemiş ve yargılamanın ilk duruşmasında da davacının talep sonucunu kabul etmiş ise yargılama giderlerini ödemeye mahkûm edilmez.YENİ 6502 SAYILI TÜKETİCİ KANUNU
Karar ve karara itiraz
MADDE 70 – (1) İl ve ilçe tüketici hakem heyetinin verdiği kararlar tarafları bağlar.
(2) Tüketici hakem heyeti kararları 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre taraflara tebliğ edilir. Tüketici hakem heyetinin kararları, İcra ve İflâs Kanununun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre yerine getirilir.
(3) Taraflar, tüketici hakem heyetinin kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde tüketici hakem heyetinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesine itiraz edebilir. İtiraz, tüketici hakem heyeti kararının icrasını durdurmaz. Ancak talep edilmesi şartıyla hâkim, tüketici hakem heyeti kararının icrasını tedbir yoluyla durdurabilir.
(4) İtiraz olunan kararın, esas yönünden kanuna uygun olup da, kanunun olaya uygulanmasında hata edilmiş olmasından dolayı itirazın kabul edilmesi gerektiği veya kanuna uymayan husus hakkında yeniden yargılamayı gerektirmediği takdirde tüketici mahkemesi evrak üzerinde, kararı değiştirerek veya düzelterek onama kararı verebilir. Tarafların kimliklerine, ticari unvanlarına ait yanlışlıklarla, yazı, hesap veya diğer açık ifade yanlışlıkları hakkında da bu hüküm uygulanır. Karar, usule ve kanuna uygun olup da gösterilen gerekçe doğru bulunmazsa, gerekçe değiştirilerek veya düzeltilerek onanır.
(5) Tüketici hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin vereceği karar kesindir.
(6) Tüketici hakem heyetlerinin tüketici lehine verdiği kararlara karşı açılan itiraz davalarında, kararın iptali durumunda tüketici aleyhine, avukatlık asgari ücret tarifesine göre nisbi tarife üzerinden vekâlet ücretine hükmedilir.
(7) Uyuşmazlıkla ilgili olarak tüketici hakem heyeti tarafından tüketici aleyhine verilen kararlarda tebligat ve bilirkişi ücretleri Bakanlıkça karşılanır. Uyuşmazlığın tüketicinin lehine sonuçlanması durumunda ise, tebligat ve bilirkişi ücretleri 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Ala

TÜRK MİLLETİ ADINA

T.C.
İSTANBUL
7. TÜKETİCİ MAHKEMESİ
GEREKÇELİ KARARDAVA: Satıcının Hakem Kurulu Kararına İtirazı


GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:


DAVACI TALEBİ: Davacı özetle; Gaziosmanpaşa hakem heyeti kararı ile davalı lehine 386,49-TL para verilmesine hükmedildiğini bildirip bu kararın iptalini istemiştir.

DELİLLER VE DEĞERLENDİRİLMESİ: İncelenen davada dava şartlarına ilk itirazlara görev ve yetkiye ait bir olumsuzluk olmadığı mahkememizin görevli ve yetkili olduğu anlaşılmaktadır

Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi 6502 sayılı kanun 3/k. Maddesi uyarınca tüketicidir. Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari ve mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan yada mal sunan adına yada hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişileri de 6502 sayılı yasa 3/i madde uyarınca satıcı sayılır. Mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya bunun adına veya hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan , eser , taşıma, simsarlı, sigorta , vekalet , bankacılık ve benzeri sözleşmelerde dahil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlem 6502 sayılı yasa 3/ l maddesine göre tüketici işlemi niteliğindedir.
Mevcut davada taraflar arasındaki hukuki ilişki kredi kartı sözleşmesinden kaynaklanmakta olup, bu tür uyuşmazlıklarda tüketici mahkemesi görevlidir.

Taraflar arasında bankacılık hizmetleri sözleşmesinin bulunduğu ve bu sözleşme dayanak yapılarak tüketiciye kredi kartı verildiği, sonuçta da bir miktar bedelin kredi kartı aidatı adı altında kredi kartı kullanımından kaynaklanan bir masraf niteliğinde alındığı hususunda taraflar arasında ihtilaf yoktur. Asıl uyuşmazlık kredi kartı kullanma nedeni ile tüketiciden bir miktar aidat vs. Adı altında bedelin alınıp alınamayacağı hususundadır.

Kural olarak herkes dilediği sözleşmeyi yapmakta serbest olduğu gibi istemediği bir sözleşmeyi sürdürmek zorunda da değildir. Bunun istisnası iltihaki sözleşmeler olarak adlandırılan kamu hizmeti görmekte olan kamu idare ve kurumları ile bunlardan hizmet alan şahıslar arasında kurulan sözleşmelerdir. Bu tür sözleşmelerde kamu idaresi ve kurumları kar amacından ziyade kamu hizmeti görmekle yükümlü olduklarından talep eden her şahısla sözleşme yapma yükümlülüğü altındadır. Bankalar ise bunun aksine kar amacı ile kurulan kurumlardır. Bu yüzden gördükleri hizmetin karşılığını isteyebilirler. Ayrıca çok sayıda banka bulunduğuna göre de tüketici kendi yükümlülüğünü yerine getirmek kaydı ile dilediği bankadan kredi kartı kullanma imkanına sahiptir. Bu şartlarda tüketici ve banka arasındaki sözleşmenin iltihaki bir sözleşme olmadığının kabulü gerekir. Keza kredi kartı kullandırımına ilişkin sözleşmenin niteliği ve ticari boyutu değerlendirildiğinde bu sözleşmelerin tüketici kredisi sözleşmelerinden farklı olduğu, yapılan işlemin, banka tarafından sunulan ürünün maliyetlemesi açısından farklar bulunduğu, ticari yaşamın gereklerine de uygun bir tespittir. Bankalar gördükleri hizmetin uygun karşılığını isteme hakkına sahiptir. Kredi kartı hizmetinin banka için riski bulunduğu gibi bir maliyeti de bulunmaktadır. Haklı kabul edilebilecek bu maliyetin kredi kartı kullanıcılarına yansıtılması hakkaniyete uygundur.

Somut olayda dava konusu sözleşmede kart aidatı hususunun düzenlendiği ve ek tabloya göre belirlenebileceğinin kararlaştırıldığı , tüketicinin ek tabloyu imzaladığı bu nedenle hakem heyeti kararının yerinde olmadığı ancak davacının tüketici hakem heyetinde savunma yapmayarak kredi kartı üyelik sözleşmesini ibraz etmeyerek ve belgeleri sunmayarak eksik inceleme ile aleyhine karar verilmesine sebep olduğu, mahkememizde açılan davaya davalı tüketicinin kusuru ile sebep olmadığı anlaşıldığından, HMK 312/2 madde gereğince davalı aleyhine yargılama giderine ve vekalet ücretine hükmedilmemesi gerektiği anlaşılmakla aşağıdaki gibi karar verilmiştir.

HÜKÜM:
1-Davanın KABULÜNE,
2- Gaziosmanpaşa TSHB 28/09/2015 tarihli ...sayılı kararının iptaline,
3- Davacının yaptığı masrafların kendi üzerine bırakılmasına,
4- 6502 sayılı yasa 73/2 madde gereğince davalı tüketiciden harç alınmasına yer olmadığına,
5- Davacı vekiline vekalet ücretine hükmedilmesine yer olmadığına,
Dair, tarafların yokluğunda HMK 341/1-2 madde ve 6502 sayılı kanun maddesinin 70/5 gereğince kesin olmak üzere karar verildi.


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23645
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

Re: BANKANIN THH BELGE SUNMAMASI, KENDİ ALEYHİNE KARAR VERİLMESİNE SEBEP OLMASI

Mesaj gönderen teoman »

Resim
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM
leopar1972
Site Üyesi
Mesajlar: 3
Kayıt: 27 May 2016 20:52

Re: BANKANIN THH BELGE SUNMAMASI, KENDİ ALEYHİNE KARAR VERİLMESİNE SEBEP OLMASI

Mesaj gönderen leopar1972 »

Teoman bey İSTANBUL 7. TÜKETİCİ MAHKEMESİ'nin gerekçeli kararının karar, tarih ve sayısını verebilir misiniz?Emsal göstereceğim!İyi akşamlar.
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23645
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

Re: BANKANIN THH BELGE SUNMAMASI, KENDİ ALEYHİNE KARAR VERİLMESİNE SEBEP OLMASI

Mesaj gönderen teoman »

leopar1972 yazdı:Teoman bey İSTANBUL 7. TÜKETİCİ MAHKEMESİ'nin gerekçeli kararının karar, tarih ve sayısını verebilir misiniz?Emsal göstereceğim!İyi akşamlar.

Karar bize bu şekliyle geldi.
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM
leopar1972
Site Üyesi
Mesajlar: 3
Kayıt: 27 May 2016 20:52

Re: BANKANIN THH BELGE SUNMAMASI, KENDİ ALEYHİNE KARAR VERİLMESİNE SEBEP OLMASI

Mesaj gönderen leopar1972 »

Bende aynı şekilde 105 TL. için akbank tarafından tüketici hakem heyetine itiraz ederek mahkemede, bana karyşı dava açıldı. Mahkeme lehime kara verdi ancak kararın sonunda Antalya Bölge İstinaf mahkemesinde itiraz yolu açık olmak üzere diye de eklendi. Bölge istinaf mahkemesine 15 gün içinde banka tektrer dava açabilir mi, bölge istinaf mahkemelerininbu tür davalara bakabilmesinde bir limit var mı? cevaplanırsa memnun olurum. Hiç böyle bir şekilde sonuçlanan dava görmedim. Benim ki bir de ön duruşmalı yapıldı, uzaltıdı. Oysaki bu tür davaların büyük çoğunluğu duruşma yapılmadan dosya üzerinden veriliyor.
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23645
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

Re: BANKANIN THH BELGE SUNMAMASI, KENDİ ALEYHİNE KARAR VERİLMESİNE SEBEP OLMASI

Mesaj gönderen teoman »

leopar1972 yazdı:Bende aynı şekilde 105 TL. için akbank tarafından tüketici hakem heyetine itiraz ederek mahkemede, bana karyşı dava açıldı. Mahkeme lehime kara verdi ancak kararın sonunda Antalya Bölge İstinaf mahkemesinde itiraz yolu açık olmak üzere diye de eklendi. Bölge istinaf mahkemesine 15 gün içinde banka tektrer dava açabilir mi, bölge istinaf mahkemelerininbu tür davalara bakabilmesinde bir limit var mı? cevaplanırsa memnun olurum. Hiç böyle bir şekilde sonuçlanan dava görmedim. Benim ki bir de ön duruşmalı yapıldı, uzaltıdı. Oysaki bu tür davaların büyük çoğunluğu duruşma yapılmadan dosya üzerinden veriliyor.

Verilen karar kesin değilse bölge istinaf mahkemesine itiraz hakkı bulunmaktadır, verilen kararda da itiraz hakkı olduğu belirtildiğine göre banka bu konuda verilen karara karşı istinafa itiraz hakkını kullana bilir netice çıkaracağını da tahmin etmiyorum.
daha önceden verilmiş bir karar elimizde şuan bulunmamaktadır.
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj