Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI İdare ve Vergi Hukuku Yürütmeyi durdurma kararı

Yürütmeyi durdurma kararı

İdare, Devlet Memurluğu, Disiplin Suç ve Cezaları, Yolluk, Özlük Hakları, Atama, Tayin, İptal ve Tam Yargı Davaları, İdarenin Sorumluluğu, Kamu Maliyesi ve Vergiler...

Mesaj 08 Mar 2019 00:35
beratgil Kıdemli (**) Üye

Mesajlar: 147


Merhaba Arkadaşlar

bir arkadaşımın hakkında adli bir süreç başladı diye görevine son verilmiştir.İdare Mahkemesinde Yürütmenin durdurulması istemli ve işlemin iptaline dava açıldı.
Mahkemenin kararı şu şekil.

2577 sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunu'nun 27'nci maddesinin 2'nci fıkrasında, "Danıştay veya idarî mahkemeler, idarî işlemin uygulanması hâlinde telâfisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idarî işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler. Uygulanmakla etkisi tükenecek olan idarî işlemlerin yürütülmesi, savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın da durdurulabilir... Yürütmenin durdurulması kararlarında idarî işlemin hangi gerekçelerle hukuka açıkça aykırı olduğu ve işlemin uygulanması hâlinde doğacak telâfisi güç veya imkânsız zararların neler olduğunun belirtilmesi zorunludur..." hükmüne yer verilmiştir.
Bakılan davada; yukarıda anılan Kanun hükmünde öngörülen "idarî işlemin açıkça hukuka aykırı olması" ve "idarî işlemin uygulanması hâlinde telâfisi güç veya imkânsız zararların doğması" şartlarının birlikte gerçekleşmediği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması isteminin reddine, tebligatın tamamlanmasına, kararın tebliğini izleyen günden itibaren yedi (7) gün içerisinde''

Adli bir süreç başladı diye yönetmelikte görevden uzaklaştırılır şeklinde açık bir hüküm olmasına rağmen orantısız davranılması,
Kişi hakkında ne savunması ne hakkında yapılan hiçbir işlemi idare tebliğ etmemiştir.disiplin soruşturması dahi yapılmamıştır. Bununla birlikte İdare Mahkemesinin Valilikten savunma ve işlem dosyasını istenilmiş ama usul olarak davacıya yine tebliğ edilmemiş? Normalde tebliğ edilmesi gerekmiyormu?

adli sürecin halen yerel mahkemede devam ettiği buna rağmen ne istinaf nede yargıtay aşamasında bile değil.
kısa öz bu kararın yazılması gerekçesiz değilmidir.

şimdi bu esas olarak karar verilmiş , Karar çıkacak mıdır. Karar çıkacaksa ne zaman çıkar bu red karara göremi çıkar acaba?

Bu anlattığım bir danıştay kararı veya bölge idare mahkemesi kararı varmıdır.

saygılarımla arz ederim


salacak Kıdemli (***) Üye

Mesajlar: 263


Selamlar.Hakkímda yürürken ceza davası sonucu memurluktan çıkarıldım.Ancak idare mahkemesi yürütmeyi durdurdu.Yaklaşık 20 gün geçti fakat hala göreve döndürülmedim..Süreç nasıl işler?


Dön İdare ve Vergi Hukuku