Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI İdare ve Vergi Hukuku TAHSİL ZAMAN AŞIMI HK.

TAHSİL ZAMAN AŞIMI HK.

İdare, Devlet Memurluğu, Disiplin Suç ve Cezaları, Yolluk, Özlük Hakları, Atama, Tayin, İptal ve Tam Yargı Davaları, İdarenin Sorumluluğu, Kamu Maliyesi ve Vergiler...

Mesaj 26 Mar 2019 00:03
umutdengiz Site Üyesi

Mesajlar: 9


Merhaba,
Tahsil zaman aşımı ile ilgili Danıştay 7. Dairesi'nin 06.12.2015 tarih ve E.2003/924, K. 2015/3145 Sayılı Kararını bulamadım. Elinizde varsa paylaşmanızı rica ediyorum.


Mesaj 26 Mar 2019 08:48
teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 21692


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Mesaj 26 Mar 2019 10:58
Admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 28882umutdengiz yazdı:
Merhaba,
Tahsil zaman aşımı ile ilgili Danıştay 7. Dairesi'nin 06.12.2015 tarih ve E.2003/924, K. 2015/3145 Sayılı Kararını bulamadım. Elinizde varsa paylaşmanızı rica ediyorum.


D A N I Ş T A Y 7. DAİRE
Esas No : 2003/924
Karar No : 2005/3145

İstemin Özeti :
Davacının Aralık/1994 dönemine ait banka ve sigorta muameleleri vergisi beyannamesini süresinde vermiş olmasına rağmen, beyana göre tahakkuk ettirilen verginin vadesinden sonra ödendiğinden bahisle hesaplanan gecikme zammının tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emrini; 1995 yılına ait kamu alacağının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 102'nci maddesi gereğince 31.12.2000 tarihi itibarıyla zaman aşımına uğradığı; davalı idare tarafından, mükellef kurumca 15.9.1997 ve 15.10.1997 tarihlerinde, 500.000 ve 1.000.000.- lira tutarında ödemelerde bulunulduğu ileri sürülmekte ise de, ödemelerin bizzat mükellef tarafından değil, idarece, re'sen, mahsup yoluyla yapılması ve mahsup fişlerinin 4.5.2001 tarihinde düzenlenmiş olması karşısında, ödemenin de bu tarihte yapıldığının kabulü gerekeceğinden, olayda, 6183 sayılı Kanunun 103'üncü maddesinde öngörülen, zamanaşımını kesecek bir ödemenin söz konusu olmadığı, asıl alacağın zamanaşımına uğradığı gerekçesiyle iptal eden Ankara İkinci Vergi Mahkemesinin 18.12.2002 gün ve E:2002/394; K:2002/838 sayılı kararının; davacı tarafından 1997 yılı içerisinde ödemede bulunulması, zaman aşımı süresini kestiğinden, olayda zaman aşımının bulunmadığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: İstemin reddi gerektiği savunulmuştur.

Tetkik Hakimi Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, 2577 sayılı Kanunun 49'uncu maddesinin 1'inci fıkrasında sayılan bozma nedenlerine uymadığından, temyiz istemi reddedilerek kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49'uncu maddesinin 1'inci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Yedinci Dairesince işin gereği görüşüldü:
Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanmış bulunan mahkeme kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun görülmüş olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddine; kararın onanmasına, 6.12.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.

Başkan Üye Üye Üye Üye
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.


Dön İdare ve Vergi Hukuku