Forum ana sayfa İÇTİHAT PAYLAŞIM FORUMLARI Yargıtay Kararları Yargıtay Ceza Daireleri Kararları HAKARET SUÇUNUN HAKSIZ FİİLE TEPKİ OLARAK İŞLENMESİ

HAKARET SUÇUNUN HAKSIZ FİİLE TEPKİ OLARAK İŞLENMESİ


Admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 28882YARGITAY 18. Ceza Dairesi
2015/9759 E.
2015/13708 K.

SUÇ : Hakaret
HÜKÜM : Ceza verilmesine yer olmadığı


Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi, kararın niteliği ile suç tarihine göre ve katılan vekilinin duruşmalı inceleme isteminin 1412 sayılı CMUK'nın 318. maddesi uyarınca REDDİNE karar verilerek dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
Sanığın, katılan ile arasında önceye dayalı ortaklıkları olduğu ve hakkındaki mevcut takipler ve borçlar sebebi ile hakaret ettiği belirtilerek, haksız fiile tepki olarak gerçekleştirilmesi nedeniyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmiş ise de, sanığın, katılana 1985 yılında verdiği ancak geri alamadığını iddia ettiği alacağı nedeniyle dava konusu mesajları çektiğine yönelik savunması karşısında, aradan geçen uzun zaman göz önünde alındığında karşılıklılık ilkesinin koşullarının oluşmayacağı gözetilmeden, yetersiz gerekçeyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi,
Kanuna aykırı ve katılan ... vekilinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki isteme aykırı olarak HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 17.12.2015 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

Admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 28882YARGITAY 18. Ceza Dairesi
2015/6506 E.
2015/9181 K.

SUÇ : Hakaret


Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü;
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
Sanığa yükletilen hakaret eylemiyle ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu öğelerinin ve bu eylemin sanık tarafından işlendiğinin, Kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı,
Eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve Kanunda öngörülen suç tipine uyduğu,
Sanığın eyleminin haksız fiile tepki olarak gerçekleştiği gerekçesi ile TCK'nın 129/1. maddesi uygulanırken, haksız tahrik teşkil eden fiilin ne olduğu tartışılmamış ve kararda gösterilmemiş ise de aleyhe temyiz olmadığı için bu hususun bozma sebebi yapılamayacağı,
Anlaşıldığından sanık Ş.. C..'ın ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİ İLE HÜKMÜN ONANMASINA, 26/10/2015 tarihinde oy birliği ile karar verildi.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

Admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 28882YARGITAY 18. Ceza Dairesi
2015/11609 E.
2015/8341 K.


Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
Katılanın cinsel saldırıya uğrayan eşini yanına alıp ilgilenen damadı sanığı telefonla sürekli arayıp rahatsız etmesi üzerine sanığın hakaret içerikli mesaj attığı olayda, sanığın haksız fiile tepki olarak işlendiği ve gerekçede de bu husus belirtildiği halde, TCK'nın 129/1. maddesi uyarınca hakaretin haksız fiile tepki olarak işlenmesi nedeniyle sanık hakkında CMK'nın 223/4. maddesi gereğince “ceza verilmesine yer olmadığına” karar verilmesi gerekirken karşılıklı işlenmesi nedeniyle TCK'nın 129/3. maddesi gereğince “ceza vermekten vazgeçilmesine ” kararı verilmesi,
Kanuna aykırı, katılan C.. Ç.. 'ın temyiz iddiaları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükmün BOZULMASINA, ancak; bu aykırılık, yeniden duruşma yapılmasına gerek olmaksızın düzeltilebilir nitelikte bir yanılgı olduğundan, 5320 sayılı Kanunun 8/1. madde ve fıkrası aracılığıyla 1412 sayılı CMUK'nın 322. maddesi uyarınca hüküm fıkrasının 1. bendinden “ TCK'nın 129/3 ve ceza vermekten vazgeçilmesine” ibarelerinin çıkarılıp “TCK'nın 129/1. ve CMK'nın 223/4. maddeleri gereğince ceza verilmesine yer olmadığına” ibarelerinin eklenmesi biçiminde HÜKMÜN DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 20/10/2015 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

Admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 28882YARGITAY 23. Ceza Dairesi
2015/14475 E.
2015/5023 K.

SUÇ : Tehdit, mala zarar verme, hakaret
HÜKÜM : Beraat, ceza verilmesine yer olmadığı


Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Katılan ...'ın iş yerinin üzerine çatı katı yapmak istediği, bu inşaatın sanık ...'a ait evin penceresini kapaması nedeniyle aralarında ihtilaf bulunduğu, sanığın 26/07/2011 günü ve önceki tarihlerde birden fazla kere penceresini kapattığından katılan ...'e ait inşaatın duvarını yıkmak suretiyle zincirleme olarak mala zarar suçunu; ayrıca 23/07/2011 günü katılana "pezenvenk şerefsiz, seni özel kuvvetlere dövdürmezsem" şeklinde sözleriyle hakaret ve tehdit suçlarını işlediği iddia olunan somut olayda;
1- Hakaret ve mala zarar verme suçları yönünden kurulan hükümlerin incelenmesinde;
Katılanın, sanığa ait pencereleri kapatırken, sanığa ait taşınmaz sınırına taşarak sanığın penceresi içerisinden tuğla duvar ördüğünün ve sanığın bu duvarı eliyle ittirerek yıktığının; hakaret suçunu da kendisine karşı gerçekleştirilen bu haksız fiile tepki olarak işlediğinin anlaşılması karşısında mala zarar verme suçu yönünden suç kastının bulunmadığı gerekçesiyle verilen beraat kararı ile hakaret suçundan ceza verilmesine yer olmadığına dair kararda bir isabetsizlik görülmemiştir.
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, katılanın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA,
2- Tehdit suçu yönünden kurulan hükümün incelenmesinde;
19/06/2012 tarihli duruşmada dinlenen tanık ...'in beyanını itibar edilerek hakaret sözlerinin varlığının kabul edilmesine karşın aynı tanığın "... buraya duvar ördürmeyeceğim, bunun sonucunu ben sana sorarım" diyerek sanığın tahrik altında tehdit sözlerinde bulunduğuna yönelik anlatımına neden itibar edilmediği açıklanmadan yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, katılanın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 12/10/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

Admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 2888218. Ceza Dairesi 2015/5306 E. , 2015/6893 K.

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
Sanığa yükletilen hakaret eylemiyle ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu öğelerinin ve bu eylemin sanık tarafından işlendiğinin Kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı;
Eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve Kanunda öngörülen suç tipine uyduğu,
Anlaşılmış ve ileri sürülen başkaca temyiz nedenleri yerinde görülmediği gibi hükmü etkileyecek oranda hukuka aykırılığa da rastlanmamıştır.
Ancak;
1- Hakaretin haksız fiile tepki olarak işlenmiş olması nedeniyle TCK'nın 129/1 ve CMK’nın 223/4-c. maddelerine göre ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi durumunda, CMK'nın 327. maddesi uyarınca sanığın kendi kusurundan ileri gelen giderlerden sorumlu tutulması gerektiğinin gözetilmemesi,
2-Hakaret suçunda ceza verilmesine yer olmadığına karar verilirken hükümde CMK'nın 223/4-c maddesi gösterilmemesi,
Kanuna aykırı, katılan S.. G..'nun temyiz iddiaları bu nedenle yerinde ise de, bu aykırılık, yeniden duruşma yapılmasına gerek olmaksızın düzeltilebilir nitelikte bir yanılgı olduğundan, temyiz edilen kararın açıklanan noktası tebliğnameye uygun olarak, yargılama gideri ile ilgili hüküm fıkrasının çıkarılarak yerine, “ sanığın kendi kusurundan ileri gelen giderlerlerin sanıktan tahsiline ” ibaresinin eklenmesi, hakaret suçuyla ilggili hüküm fıkrasına da “CMK'nın 223/4-c” maddesinin eklenmesi biçiminde DÜZELTİLMESİNE ve başkaca yönleri Kanuna uygun bulunan hükmün bu bağlamda ONANMASINA, 08/10/2015 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

Admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 2888218. Ceza Dairesi
2015/6179 E. ,
2015/5887 K.
SUÇ : Hakaret
HÜKÜM: Ceza verilmesine yer olmadığına


Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
Katılanın daha önce sanığa karşı gerçekleştirdiği iddia olunan haksız fiil nedeniyle tutuklandığı, bu fiil nedeniyle hakkında ... Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2012/1 esas sayılı dosyası üzerinden dava açıldığı ve yargılamanın olay tarihinde de devam ettiği, ayrıca sanığın alacakları için katılan hakkında icra takibi de başlattığı, bu yönüyle sanığın katılana karşı şikayet ve dava haklarını olağan biçimde kullandığı ve haksız fiile karşı tepkisini hukuki yollardan hak arama yöntemiyle kullandığı, bu sürecin olağan biçimde sürdüğü olay tarihinde sanığın katılanı gördüğü yerde hakarette bulunmasının haksız fiile tepki olarak değerlendirilemeyeceği gözetilmeden, sanığın mahkumiyeti yerine ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi,
Kanuna aykırı ve O Yer Cumhuriyet Savcısı'nın temyiz nedenleriyle tebliğnameye aykırı olarak, HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 28/09/2015 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

Admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 2888218. Ceza Dairesi 2015/3650 E. , 2015/3679 K.

SUÇ : Hakaret
HÜKÜM : Ceza verilmesine yer olmadığına


Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
Ancak;
Katılanın hakaret içeren sözleri kayınpederi olan sanığa değil, eşi olan tanık ...’e söylediğinin kabul edilmesi ve bu nedenle hakaret suçunun karşılıklı olarak değil, haksız fiile tepki olarak işlenmesine karşın, TCK'nın 129/1. maddesi yerine 129/3. maddesinin uygulanması,
Kanuna aykırı ve katılan ... vekilinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnameye uygun olarak, HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 30.06.2015 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

Admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 288824. Ceza Dairesi
2014/3549 E. ,
2015/1670 K.
SUÇLAR : Hakaret, tehdit


Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
A-Tehdit suçundan verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin karara karşı yalnızca itiraz yolu açık ve yapılan başvurunun da bu doğrultuda değerlendirildiği,
Anlaşıldığından, sanık H.. Ö.. müdafiinin temyiz davası isteği hakkında bir KARAR VERMEYE YER OLMADIĞINA,
B-Diğer hükümlere yönelik temyize gelince;
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede:
1-Sanık H.. Ö..'in hakaret eylemine yükletilen suça ve ceza verilmesine yer olmadığı kararına yönelik sanık H.. Ö.. müdafiinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKMÜN ONANMASINA,
2-Sanık T.. K.. hakkında hakaret suçundan kurulan hükme yönelik temyize gelince;
Sanık T.. K..'nın, katılan Halil İbrahim'in eşinin bankada kendisine kredi vermediği gerekçesiyle telefonda “Senin karın bana kredi vermedi, O'nu bankada s... edeceğim” biçimindeki sövme eyleminde, kredi vermemenin sanığın ya da eşinin haksız fiili sayılamayacağı ve ilk haksız hareketin sanık Tarık'tan kaynaklandığı gözetilmeden, sanığın TCK'nın 125. maddesi uyarınca cezalandırılması yerine, eylemin haksız fiile tepki olarak işlendiği gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi,
Kanuna aykırı ve katılan H.. Ö.. vekilinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnameye aykırı olarak HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 20/01/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.T.C
YARGITAY
2.CEZA DAİRESİ
Esas No : 2006/6790
Karar No : 2006/18664
KararTarih : 20.11.2006


SÖVME
ŞAHSİ DAVA
HAKARET SUÇUNUN HAKSIZ FİİLE TEPKİ OLARAK İŞLENMESİ


TCK.52, 61, 125, 129

5237 sayılı TCK`nın 129/1. maddesi uyarınca hakaret suçunun haksız fiile tepki olarak işlendiğinin kabul edilmesi halinde doğrudan ceza vermekten vazgeçilmesine karar verilmesi gerektiği gözetilmeyerek sanığa adli para cezası tayin edildikten sonra yazılı şekilde hüküm tesisi,

DAVA VE KARAR:
Sövme suçundan sanık N...`nin yapılan yargılaması sonucunda; ceza vermekten vazgeçilmesine dair ( İSTANBUL ) 2. Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 15.11.2005 tarihli hükmün Yargıtay`ca incelenmesi müdahil vekili tarafından istenmekle ve dosya C. Başsavcılığının 4.7.2006 tarihli tebliğnamesiyle dairemize gelmekle yapılan inceleme sonunda gereği düşünüldü:

YARGITAY 2. CEZA DAİRESİ KARARI:

Hükmün niteliği itibariyle temyizi kabil olduğu belirlenmekle;

Sanık hakkında sövme suçundan açılan şahsi davaya yargılama sırasında kamu davası olarak devam edilmesine karar verilerek yargılama sonucunda eyleminin 5237 sayılı TCK`nın 125/1, 61 ve 52. maddeleri uyarınca cezalandırılmasına ve aynı Kanunun 129. maddesi uyarınca sanığa ceza vermekten vazgeçilmesine dair kurulan hükmün müdahil vekili tarafından temyizi üzerine yapılan incelemesinde;

Yapılan duruşmaya, toplanan delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun oluşan kanaat ve takdirine göre sair temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;
5237 sayılı TCK`nın 129/1. maddesi uyarınca hakaret suçunun haksız fiile tepki olarak işlendiğinin kabul edilmesi halinde doğrudan ceza vermekten vazgeçilmesine karar verilmesi gerektiği gözetilmeyerek sanığa adli para cezası tayin edildikten sonra yazılı şekilde hüküm tesisi
,


SONUÇ: Bozmayı gerektirmiş, müdahil vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün 1412 sayılı CMUK`nın 321. maddesi gereğince (BOZULMASINA),

Ancak bu aykırılığın aynı Kanunun 322. maddesi gereğince düzeltilmesi mümkün bulunduğundan;
Sanığa 5237 sayılı TCK`nın 125/1, 61 ve 52. maddeleri uyarınca 100 YTL adli para cezası verilmesine ilişkin kısmın hükümden çıkartılmasına karar verilmek suretiyle,Sair yönleri usul ve yasaya uygun olan hükmün [b]( DÜZELTİLEREK ONANMASINA
), oybirliğiyle karar verildi.[/b]

T.C
YARGITAY
18. CEZA DAİRESİ
ESAS NO.2016/12389
KARAR NO.2018/12075
KARAR TARİHİ.01/10/2018
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Hakaret, yaralama
HÜKÜMLER: Ceza verilmesine yer olmadığı>HAKSIZ FİİLE KARŞI YARALAMA VE HAKARET SUÇUNUN MEŞRU SAVUNMA İLE OLDUĞU CEZA VERİLMEYECEĞİKARAR

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararların niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler, gerekçe içeriğine göre ve hüküm türü nedeniyle katılan vekilinin duruşmalı inceleme isteğinin 1412 sayılı CMUK’nın 318/1. maddesi uyarınca reddine karar verilerek yapılan incelemede,


A- Sanık ... hakkında hakaret suçundan kurulan ceza vermekten vazgeçilmesine hükmünün temyizinde;

Haksız bir fiile tepki olarak işlenen hakaret nedeniyle, TCK'nın 129/1 ve CMK'nın 223/4-c maddeleri gereğince "ceza verilmesine yer olmadığına" yerine "ceza vermekten vazgeçilmesine" şeklinde karar verilmesi,
Kanuna aykırı,
katılan ... vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde ise de, bu aykırılık yeniden duruşma yapılmasına gerek olmaksızın düzeltilebilir nitelikte olduğundan, 5320 sayılı Kanunun 8/1. madde ve fıkrası aracılığıyla 1412 sayılı CMK'nın 322. maddesi uyarınca, kararın ilgili kısımlarının "TCK'nın 129/1. maddesi gereğince ceza verilmesine yer olmadığına" biçiminde değiştirilmek suretiyle tebliğnamedeki düşünceye kısmen uygun olarak HÜKMÜN DÜZELTİLEREK ONANMASINA,B- Sanık ... .... hakkında yaralama suçundan kurulan ceza verilmesine yer olmadığı hükmünün temyizinde ise;

Sanık ... ....’ın katılan ...’i yaralamasının meşru savunma ile olduğunun kabul edilmesine rağmen sanık hakkında CMK’nın 223/2-d maddesi gereğince beraat hükmü verilmesi gerekirken sanık hakkında CMK’nın 223/3-b maddesi gereğince ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi,

Kanuna aykırı, katılan ... vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde ise de, bu aykırılık yeniden duruşma yapılmasına gerek olmaksızın düzeltilebilir nitelikte olduğundan, 5320 sayılı Kanunun 8/1. madde ve fıkrası aracılığıyla 1412 sayılı CMK'nın 322. maddesi uyarınca, kararın ilgili kısmının "CMK’nın 223/2-d maddesi gereğince beraatine" biçiminde değiştirilmek suretiyle tebliğnamedeki düşünceye kısmen uygun olarak HÜKMÜN DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 01/10/2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 21692


T.C.
YARGITAY
18. CEZA DAİRESİ
ESAS NO: 2015/6179
KARAR NO: 2015/5887
KARAR TARİHİ: 28.09.2015


>SANIĞIN KATILANA KARŞI YASAL HAKLARINI OLAĞAN BİÇİMDE KULLANMASI – HAKARETTE BULUNMANIN HAKSIZ FİİLE TEPKİ OLARAK DEĞERLENDİRİLEMEYECEĞİ

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Katılanın daha önce sanığa karşı gerçekleştirdiği iddia olunan haksız fiil nedeniyle tutuklandığı, bu fiil nedeniyle hakkında … Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2012/1 esas sayılı dosyası üzerinden dava açıldığı ve yargılamanın olay tarihinde de devam ettiği, ayrıca sanığın alacakları için katılan hakkında icra takibi de başlattığı, bu yönüyle sanığın katılana karşı şikayet ve dava haklarını olağan biçimde kullandığı ve haksız fiile karşı tepkisini hukuki yollardan hak arama yöntemiyle kullandığı, bu sürecin olağan biçimde sürdüğü olay tarihinde sanığın katılanı gördüğü yerde hakarette bulunmasının haksız fiile tepki olarak değerlendirilemeyeceği gözetilmeden, sanığın mahkumiyeti yerine ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi,

Kanuna aykırı ve O Yer Cumhuriyet Savcısı’nın temyiz nedenleriyle tebliğnameye aykırı olarak, HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 28/09/2015 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM


Dön Yargıtay Ceza Daireleri Kararları