Yönetmeliğe Aykırı Mahkeme Kararı (Samsun 1. idari Dava Dairesi)

İdare, Devlet Memurluğu, Disiplin Suç ve Cezaları, Yolluk, Özlük Hakları, Atama, Tayin, İptal ve Tam Yargı Davaları, İdarenin Sorumluluğu, Kamu Maliyesi ve Vergiler...
Cevapla
stargate
Site Üyesi
Mesajlar: 42
Kayıt: 01 Şub 2016 02:24

Yönetmeliğe Aykırı Mahkeme Kararı (Samsun 1. idari Dava Dairesi)

Mesaj gönderen stargate »

ALES sınavından başarılı olmak için alanından 70 puan almış olmak şartını, üniversitenin yapmış olduğu yardımcı doçentlik yabancı dil sınavı barajı olarak hüküm kuran mahkeme davami haksız yere reddetti.

Başta söyleyeyim ingilizce merkezi sınavlardan 70 üstü puanlarım var, dava konusu ilana başvuru esnasında da vardı. Şu anda doçentim. Dava iki yıl sürdü. KTU Öğretim üyeliğine yükseltilme ve atama yönergesinde yabancı dil sınavından 70 puan almak şartı var denilerek Trabzon idare mahkemesi davamı reddetti.

Bende, yönergede böyle bir barajın olmadığını belirterek ve yürürlülükteki yönergeyi mahkemeye sunarak istinaf mahkemesine başvurdum. Bölge idare mahkemesi üniversiteden üç kez sınav tarihinde yürürlülükte bulunan atama yönergesi istedi ve en son 2008'de yürürlülükten kalkmış öğretim üyeliğine yükseltilme ve atama yönetmeliğinde geçen Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı ALES'den başarılı olabilmek için 70 alma şartını olduğunu beyan ederek mahkemeye sundu.

Dava esnasında Yürürlülükte olan YÖK atama yönetmeliği https://goe.gl/Ay4W0
Dava esnasında Yürürlülükte olan KTÜ atama yönergesi https://goe.gl/2AXyg
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik https://goe.gl/1Ad7J

Bende mahkemeye bu yönetmeliğin öğretim üyesi atamalarında geçen yabancı dil sınavıyla ilgili olmadığını, ALES sınavı olduğunu ve bahsdilen yönetmelikte yabancı dilden başarılı olmak için 50 puan almanın açıkça yeterli olduğunu beyan ettim.

Verilen kararı aşağıda bulabilirsiniz. Yönetmelikte ALES sınavından 70 Puan almak ve yabancı dil sınavından 50 puan almş olmak yeterli olduğu denildiği halde mahkeme neye göre karar veriyor. Mahkemeye sunmuş olduğumuz itiraz ve belgelerimiz dikkate alınmıyor.
Bunlar yapılmıyor diyelim, idarenin sunduğu yönetmeliği üç hakimden biri okuyamıyor mu? Üstelik benim başvuru dosyamda merkezi yabancı dil sınavından 70 puan üstü aldığıma dair belge dava dosyasında bulunmaktadır.

Şimdi bu karara göre 2017 yılına kadar atanmış öğretim üyelerinin merkezi yabancı dil sınavlarından 70 puan alarak atandığı anlamı çıkarılmaktadır. Halbuki öğretim üyeleri doçentlik sınavı için 65 puan almış olmak şartını 2018 yılına kadar sağlamıyordu. Bu nedenle 2018 yılında doçentliğe başvuru için yabancı dil kriteri 55 puan barajına çekildi.


T.C.
SAMSUN
BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
1.İDARİ DAVA DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
Esas No : 2019/433
Karar No: 2019/817


İSTEMİN ÖZETİ: Dava, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı için 25.04.2017 tarihinde ilan edilen bir adet yardımcı doçent kadrosuna başvuru yapan davacı tarafından, 23.05.2017 tarihinde yapılan yabancı dil sınavından başarısız sayılmasına ilişkin işlem ile bu sınav neticesinde yardımcı doçentlik kadrosuna yapılan atamanın iptali istemiyle açılmıştır.Trabzon İdare Mahkemesi'nin 27/03/2019 gün ve E:2017/841, K:2019/343 sayılı kararıyla; 23.05.2017 tarihinde yapılan yabancı dil sınavında diğer aday A.K.'nın hem Türkçeden İngilizceye çeviride hemde İngilizceden Türkçeye çeviride cümle anlamları, teknik terimler, cümle yapıları ve gramer hataları yönünden yapılan değerlendirmede davacıdan daha başarılı olduğu, diğer adayın yabancı dil sınavında işlem tarihinde yürürlükte bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'nde belirlenen 70 puan barajını geçtiği, bununla birlikte bilirkişilerce davacıya takdir edilen notun ortalama 59 olduğu dikkate alındığında davacının yabancı dil sınavında 70 puan almak şartını yerine getiremediği ve bu bakımdan başarısız olduğu anlaşıldığından; 23.05.2017 tarihinde yapılan Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı yardımcı doçentlik yabancı dil sınavında ile bu sınav neticesinde yardımcı doçentlik kadrosuna yapılan atama işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı tarafından; Mahkemenin gerekçeli kararında belirtilen yönergenin işlem tarihinde yürürlükte olmadığı, dava dosyasında böyle bir yönerge bulunmadığı ve davanın herhangi bir aşamasında da sözü geçmediği, Mahkemenin kararında gerekçe olarak gösterilen taban puan şartının Ek II'de bulunan yönergede olup bu yönergenin 10. maddesinin de yürürlük tarihinin işlem tarihinden bir yıl sonra 22/06/2018 olduğu, davalı idarenin cevap anahtarı ve sınav için oluşturulmuş hiçbir değerlendirme kriterleri olmadığı, yüksek öğretim denetleme kurulu notlarında da belirtildiği gibi sınavın cevap anahtarının değerlendirme kriterlerinin önceden belirlenmiş olması gerektiği, bu nedenle sınav ölçme ve değerlendirme kriterlerine aykırı olduğu, bilirkişi raporlarında sınavın nasıl puanlandırıldığının ve cevaplara verilen puanların nasıl elde edildiğine ilişkin açıklayıcı bilgilere yer verilmediği, Mahkemenin denetime elverişli olmayan bilirkişiraporlarıyla davanın reddine karar vermesinin hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca istinaf yolu ile incelenerek kaldırılması istemidir.

SAVUNMANIN ÖZETİ: İstinaf başvurusunun reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Samsun Bölge Idare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi'nce dosyanın tekemmül ettiği görüldüğünden usul ekonomisi açısından davacının yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmeksizin dava dosyası 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri doğrultusunda incelenip işin gereği görüşüldü:Dava, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı için 25.04.2017 tarihinde ilan edilen bir adet yardımcı doçent kadrosuna başvuru yapan davacı tarafından, 23.05.2017 tarihinde yapılan yabancı dil sınavından başarısız sayılmasına ilişkin işlem ile bu sınav neticesinde yardımcı doçentlik kadrosuna yapılan atamanın iptali istemiyle açılmıştır. Uyuşmazlığın çözümümüne esas olmak üzere öncelikli olarak Dairemiz tarafından 28/06/2019, 02/08/2019 ve 12/09/2019 günlü ara kararları ile davalı idareden; davacının 23/05/2017 günü girdiği ve 54 ortalama ile başarısız kabul edildiği yardımcı doçentlik yabancı dil sınavından başarılı kabul edilebilmek için en az kaç puan alması gerektiğinin ve bu puanın hangi mevzuat kapsamında belirlendiğinin sorulmasını cevaben gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden; Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin 2. maddesiyle göndermede bulunulan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesi uyarınca yüz üzerinden yetmiş puan alanların başarılı kabul edildiği belirtilmiştir. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun "Yardımcı Doçentliğe atama" başlıklı 23. maddesinde (dava konusu işlemin tesis edildiği tarih itibariyle yürürlükte olan şekliyle), "...b. Yardımcı doçentliğe atanmada aranacak şartlar:(1) Doktora veya tıpta uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilecek belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak,(2) Fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurullarınca, biri o dilin öğretim üyesi olmak üzere seçilecek üç kişilik bir jüri tarafından; sınava girenin kendi bilim alanında Türkçeden yabancı dile, yabancı dilden Türkçeye 150 - 200 kelimelik bir çeviriyi kapsayan yabancı dil sınavını başarmak..." hükmüne yer verilmiştir. 28/01/1982 günlü, 17588 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve dava konusu işlemin tesis edildiği tarih itibarıyla yürürlükte olan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin 2. maddesinde, "...

İlgili Yasa ve Yönetmelik hükümleriyle öngörülen koşulların yanısıra; doçentliğe atama ile yardımcı doçentliğe ve profesörlüğe yükseltme ve atamalarda ilan edilen bir kadroya başvurabilmek için yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından uygun bulunan asgari kriterleri sağlamak zorunludur. Ayrıca yardımcı doçent adaylarının yabancı dilden senatolarca belirlenen ve Bazı Akademik Kadrolara Öğretim Elemanı Dışındaki Kadrolardan Naklen Yapılacak Atamalarda ya da Açıktan Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinde öğretim elemanları için belirlenen taban puanından az olmayan bir puan almaları zorunludur." hükmü; 6.maddesinde "Yardımcı doçentlik kadrosuna atanabilmek için; şartları, bu Yönetmeliğin 7. maddesinde belirtilen ve fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurullarınca düzenlenecek olan yabancı dil sınavında başarı göstermek gerekir." hükmü, 7.maddesinde ise; "Yardımcı doçentlik için yabancı dil sınavı, biri o dilin öğretim üyesi olmak üzere, fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurulunca öğretim üyeleri arasından seçilmiş üç kişilik bir jüri tarafından yapılır. Jüri üyeleri, o fakülte, enstitü veya yüksekokul içinde bulunamadığı taktirde, üniversitenin veya yüksek teknoloji enstitüsünün başka kuruluşlarından veya başka yükseköğretim kurumlarından üye seçilmek suretiyle jüri oluşturulur. Jüri, yabancı dil sınavını son başvurma tarihinden itibaren onbeş gün içinde yapar. Sınav; Türkçe?den yabancı dile, yabancı dilden Türkçe?ye adayın kendi bilim alanında 150 ile 200 kelime arasında, bir çeviriyi kapsar. Sınav, dört saat süreli olup, sınav sırasında aday sözlük kullanabilir. Bu sözlük, ayni dilde olabileceği gibi Türkçe dahil, iki ayrı dilde de olabilir. Sınav sonucunda başarı ve başarısızlığı belirten bir tutanak, sınav belgeleri ile birlikte dekanlığa, ilgili enstitü veya yüksekokul müdürlüğüne teslim edilir. Sınav sonucu adaya ayni gün tebliğ olunur.Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar, bu sınavı başka bir yabancı dilde vermek zorundadırlar. Adayların hangi yabancı dillerden sınava girebileceğine, başvurulan üniversitenin senatosu karar verir." hükmü yer almaktadır.

İşlem tarihinde yürürlükte bulunan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinde de; "Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavına en az lisans mezunu olanlar ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurtdışında lisans öğrenimini tamamlamış olanlar müracaat edebilirler. Alanlarındaki puan türünden yüz üzerinden yetmiş puan alanlar sınavda başarılı sayılırlar. Bu sınavın sonuçları yapıldığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir." hükmüne yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı için 25.04.2017 tarihinde ilan edilen bir adet yardımcı doçent kadrosuna istinaden 23.05.2017 tarihinde yapılan Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı yardımcı doçentlik yabancı dil sınavına katılan davacının Türkçeden İngilizceye çeviride 65 puan ve İngilizceden Türkçeye çeviride 42 puan aldığı, sınava katılan diğer adayın ise Türkçeden İngilizceye çeviride 76 ve İngilizceden Türkçeye 80 puan aldığı, yabancı dil sınavında yalnızca diğer adayın başarılı olması üzerine oluşturulan kurulca adayın yardımcı doçent olarak atanmasına olumlu görüş bildirildiği, daha sonra yardımcı doçent kadrosuna atandığı (halen doktor öğretim üyesi), davanın ise 23.05.2017 tarihinde yapılan Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı yardımcı doçentlik yabancı dil sınavı ile bu sınav neticesinde yardımcı doçentlik kadrosuna yapılan atamanın iptali istemiyle açıldığı anlaşılmıştır.Bakılan davada, davacı ve diğer sınav kağıtlarının karşılığı olan puanın ve davalı idarece görevlendirilen jürinin 23.05.2017 tarihinde yapılan yabancı dil sınavına yönelik yaptığı değerlendirmenin uygun olup olmadığının ortaya konulabilmesi için 19.09.2017 tarihli ara kararı uyarınca dosya üzerinde yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucunda alınan bilirkişi raporlarında özetle "Teknik terimler, cümle yapıları ve gramer hataları karşılaştırılmak suretiyle ve her bir paragraf için ayrı ayrı puanlama yapılması sonucunda davacının İngilizceden Türkçeye çeviride 48 puan, Türkçeden İngilizceye çeviride 70 puan alması gerektiği, diğer aday A.K.'nin ise İngilizceden Türkçeye 78 ve Türkçe'den İngilizceye çeviride 75 puan alması gerektiği" değerlendirilmesi yapılmıştır.Taraflara tebliğ edilen bilirkişi raporlarına davacı tarafından yapılan itirazlar yerinde görülmeyerek bilirkişi raporlarının hükme esas alınabilecek mahiyette olduğu anlaşılmıştır.Bu durumda, dosyadaki bilgi ve belgeler ile bilirkişi raporlarının birlikte değerlendirilmesinden, 23.05.2017 tarihinde yapılan yabancı dil sınavında diğer aday A.K.'nın hem Türkçeden İngilizceye çeviride hemde İngilizceden Türkçeye çeviride cümle anlamları, teknik terimler, cümle yapıları ve gramer hataları yönünden yapılan değerlendirmede davacıdan daha başarılı olduğu, 70 puan barajını geçtiği, bununla birlikte bilirkişilerce davacıya takdir edilen notun ortalama 59 olduğu dikkate alındığında davacının yabancı dil sınavında 70 puan almak şartını yerine getiremediği ve bu bakımdan başarısız olduğu anlaşıldığından 23.05.2017 tarihinde yapılan Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı yardımcı doçentlik yabancı dil sınavından başarısız sayılmasına ilişkin işlem ilebu sınav neticesinde yardımcı doçentlik kadrosuna yapılan atama işleminde hukuka aykırılık, İdare Mahkemesi kararında sonucu itibariyle hukuki isabetsizlik bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, istinaf başvurusunun yukarıda belirtilen gerekçe ile reddine, aşağıda dökümü yapılan yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, yürütmenin durdurulması istemi hakkında bir karar verilmediğinden 73,10 TL yürütmenin durdurulması harcı ile artan posta avansının davacıya iadesine, 2577 sayılı Kanunun 45. maddesinin 6. fıkrası uyarınca 01/11/2019 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.Talha1313
Site Üyesi
Mesajlar: 13
Kayıt: 24 Eki 2019 01:47

Re: Yönetmeliğe Aykırı Mahkeme Kararı (Samsun 1. idari Dava Dairesi)

Mesaj gönderen Talha1313 »

Merhaba hocam öncelikle geçmiş olsun. bölge idare mahkemesince benimde aleyhime karar verildi. Bundan sonra nasıl bir yol zleyeceksiniz.

stargate
Site Üyesi
Mesajlar: 42
Kayıt: 01 Şub 2016 02:24

Re: Yönetmeliğe Aykırı Mahkeme Kararı (Samsun 1. idari Dava Dairesi)

Mesaj gönderen stargate »

Ben Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunacağım.

Talha1313
Site Üyesi
Mesajlar: 13
Kayıt: 24 Eki 2019 01:47

Re: Yönetmeliğe Aykırı Mahkeme Kararı (Samsun 1. idari Dava Dairesi)

Mesaj gönderen Talha1313 »

Tamam teşekkür ederim.

stargate
Site Üyesi
Mesajlar: 42
Kayıt: 01 Şub 2016 02:24

Re: Yönetmeliğe Aykırı Mahkeme Kararı (Samsun 1. idari Dava Dairesi)

Mesaj gönderen stargate »

Merkezi sınav ile Yabancı Dil sınavı arasındaki ayrım aslında altta anlattığım gibidir.

28.1.1982 Tarih ve 17588 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanan öğretim üyeliğine yükseltilme ve atanma yönetmeliği madde 2'de
"(Değişik fıkra: 26.5.2007-26533) İlgili Yasa ve Yönetmelik hükümleriyle öngörülen koşulların yanısıra; doçentliğe atama ile yardımcı doçentliğe ve profesörlüğe yükseltme ve atamalarda ilan edilen bir kadroya başvurabilmek için yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından uygun bulunan asgari kriterleri sağlamak zorunludur.Ayrıca yardımcı doçent adaylarının yabancı dilden senatolarca belirlenen ve Bazı Akademik Kadrolara Öğretim Elemanı Dışındaki Kadrolardan Naklen Yapılacak Atamalarda ya da Açıktan Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinde öğretim elemanları için belirlenen taban puanından az olmayan bir puan almaları zorunludur"
denilmektedir.

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin (Kararda atıf yapılan) 5. maddesi aşağıdaki gibidir.

MADDE 5 - (1) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavına, bir lisans programından mezun olabilecek durumda olanlar, lisans mezunu olanlar ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurtdışında lisans öğrenimini tamamlamış olanlar müracaat edebilirler. Alanlarındaki puan türünden yüz üzerinden yetmiş puan alanlar sınavda başarılı sayılırlar. Bu sınavın sonuçları açıklandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir.

Yönetmeliğin 4. maddesinde 5. maddede geçen Merkezi sınavların ve Giriş sınavlarının tanımı açık olarak tanımlanmış;

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Giriş Sınavı: Bu Yönetmelikte belirtilen jüri tarafından, bilim alanı yabancı dille ilgili birimlerdeki öğretim görevlisi kadroları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere atama yapılacak öğretim görevlisi kadroları için yapılacak sözlü sınavı; bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolar için yapılacak yazılı sınavı; yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadroları için yapılacak sözlü sınav ile sözlü sınav sonucu başarılı olanlar için senato kararı olması halinde yapılacak yazılı sınavı,

b) Merkezi Sınav: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavını (ALES),

ifade eder.

Daha sonra her iki sınavdan kaç puan alınması gerektiğine dair aşağıdaki gibi bilgi verilmiş.

Merkezi sınav

MADDE 5 - (1) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavına, bir lisans programından mezun olabilecek durumda olanlar, lisans mezunu olanlar ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurtdışında lisans öğrenimini tamamlamış olanlar müracaat edebilirler. Alanlarındaki puan türünden yüz üzerinden yetmiş puan alanlar sınavda başarılı sayılırlar. Bu sınavın sonuçları açıklandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir.

Genel şartlar

MADDE 6 - (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda;

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

gerekir.

Merkezi sınav muafiyetinden yararlananların ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

(2) Üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.

Muafiyet

MADDE 14 - (1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlilerinin ve yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz.


1) yönetmelikte merkezi sınavın ALES sınavı olduğu ve bu sınavdan yetmiş alınması gerektiği, doktora mezunlarının bu sınavdan muaf olduğu,
2) Yönetmelikte genel şartlarda, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerektiği söylenmektedir.
3) Dava esnasında Yürürlülükte olan KTÜ atama yönergesinde (https://goe.gl/2AXyg), yardımcı doçentliğe atama için YDS ve benzeri sınavlardan 65 puan alınması gerektiği
açıklanmıştır.

Ben YDS ve benzeri sınavlardan 70 puanın üstünde aldığıma dair belgeyi başvuru esnasında sundum ve dava dosyasında mevcut.

Mahkeme ALES sınavını yabancı dil sınavı yerine koyarak nasıl öyle bir karar verebilir. Mahkemeler yönetmelikte geçen maddeleri böyle değiştirme hakkına sahip mi?

Şimdi idarenin mahkemeye sunduğu yanlış ve yanıltıcı beyanınamı yanayım, yoksa adliye kapılarında boşuna adalet aramak için zaman harcadığıma mı?

Talha1313
Site Üyesi
Mesajlar: 13
Kayıt: 24 Eki 2019 01:47

Re: Yönetmeliğe Aykırı Mahkeme Kararı (Samsun 1. idari Dava Dairesi)

Mesaj gönderen Talha1313 »

Hocam adaletle alakalı çok büyük sıkıntılar var malesef. Benim davada da idare mahkemesinde üç hakim oybirliğiyle kararı iptal ederken bir üst mahkemede üç hakim oybirliğiyle davayı reddediyor. Bu nasıl bir düzen nasıl bir anlayış anlamış değilim. Hakkımda açılmış herhangi bir dava yok karakolluk bir durumum olmamış ellerinde hiçbir somut belge yok tamamen verilen karar hukuka aykırı ne yapacağız bu durumda bilmiyorum. Anayasaya başvuruda bulunacam sonuç ne zaman çıkar kaç yıl sürer belirsiz birde olumsuz geldiğini düşünürsek vay bizim halimize. İnşallah adalet her hakkı yenen insanlar için tecelli eder.

stargate
Site Üyesi
Mesajlar: 42
Kayıt: 01 Şub 2016 02:24

Re: Yönetmeliğe Aykırı Mahkeme Kararı (Samsun 1. idari Dava Dairesi)

Mesaj gönderen stargate »

Çocuk bile okuyup anlar kararın hatalı olduğunu,

İdarenin mahkemeye gönderdiği yazı: https://www.kisa.link/MqB1

Bölge idare mahkemesinin kararında geçen 70 puan şartının ALES sınavı baraj puanı olduğu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikde yabancı dil barajının 50 olduğuna dair yönetmelik: https://www.kisa.link/MqBb

Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj