MUHASEBECİLİK, VEKALET İLİŞKİSİ NİTELİĞİNDE OLUP HUKUKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİ İŞLEMİNDE OLDUĞU

Cevapla
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23355
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

MUHASEBECİLİK, VEKALET İLİŞKİSİ NİTELİĞİNDE OLUP HUKUKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİ İŞLEMİNDE OLDUĞU

Mesaj gönderen teoman »

T.C
YARGITAY
13. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO.2016/29003
KARAR NO.2019/9214
KARAR TARİHİ.01/10/2019
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi (Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla)Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı
nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı
avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalı şirketin muhasebe/mali müşavirlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla
20/02/2013 tarihinde taraflarca sözleşme imzalandığını ve davalı şirketin bu hizmet
nedeniyle olan borcunu ödemediğini, tahsili amacıyla icra takibi başlatıldığını, davalı
borçlunun ise ... İcra Müdürlüğü'nün 2015/2074 E. sayılı dosyasındaki takibe itiraz
ettiğini, yapmış olduğu itirazın iptaline, %20 haksız inkar tazminatının davalıdan alınarak
davacıya verilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, davanın kabulü ile; davacı tarafından davalı aleyhine ... İcra Müdürlüğü'nün
2015/2074 esas sayılı takip dosyası üzerinden yürütülen ilamsız icra takibinde davalının
itirazının iptali ile takibin devamına, 12.000,00 TL asıl alacağın %20'si oranında icra inkar
tazminatının davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, davalı
tarafından temyiz edilmiştir.

1-6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 3. maddesine göre tüketici; ticari
veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi, tüketici işlemi;
mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya
mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek
veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet,
bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki
işlemi ifade eder.

6502 sayılı yasanın 73. maddesi, bu kanunun uygulanması ile ilgili her türlü ihtilafa
Tüketici Mahkemelerinde bakılacağını öngörmüştür.

Dava, muhasebe/ mali müşavirlik sözleşmesine dayalı başlatılan icra takibine yapılan
itirazın iptali istemine ilişkindir. Muhasebecilik, vekalet ilişkisi niteliğinde olup, Kanunun
3/1-l. maddesi gereğince taraflar arasındaki hukuki ilişkinin tüketici işlemi olduğunun
kabulü gerekir.
Bu itibarla uyuşmazlık Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun
kapsamında kaldığına göre davaya bakmakla Tüketici Mahkemesi görevlidir. Görev
konusu, kamu düzenine ilişkin olup, re'sen gözetilir. Görev konusunda kazanılmış hak
olmaz. O halde, mahkemece, müstakil Tüketici Mahkemesi var ise davaya bakmakla
Tüketici Mahkemeleri görevli olduğundan görevsizlik kararı verilmesi, müstakil Tüketici
Mahkemesi yok ise ara kararı ile uyuşmazlığa Tüketici Mahkemesi sıfatı ile bakılmasına
karar verilmek suretiyle uyuşmazlığın çözülmesi gerekirken, yazılı şekilde davaya Asliye
Hukuk Mahkemesi olarak bakılmış olması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

2-Bozma nedenine göre davalının sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine
gerek görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle kararın BOZULMASINA, (2) nolu
bentte açıklanan nedenle davalının sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer
olmadığına,, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-1 maddesi
uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 01/10/2019 gününde oy birliğiyle karar
verildi.


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Cevapla