KOOPARATİF İLE ÜYESİ ARASINDA BİR TİCARİ İŞ SÖZ KONUSU OLMADIĞI BELİRLENECEK FAİZ ORANI

Cevapla
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23355
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

KOOPARATİF İLE ÜYESİ ARASINDA BİR TİCARİ İŞ SÖZ KONUSU OLMADIĞI BELİRLENECEK FAİZ ORANI

Mesaj gönderen teoman »

T.C
YARGITAY
23. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO.2016/1494
KARAR NO.2019/4049
KARAR TARİHİ.03.10.2019
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


>Kooperatif ile üyesi arasında bir ticari iş söz konusu değildir.Kooperatif genel kurulunca belirlenebilecek temerrüt faiz oranı yıllık yasal faiz oranı olan %9’un yüzde yüz fazlası olan %18 olacaktır

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı
nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik verilen hükmün süresi içinde davalı
vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı vekili, ödenmeyen kooperatif aidat alacaklarına dayalı olarak yapılan icra takibine
davalının itirazının haksız olduğunu ileri sürerek itirazın iptalini ve %20 icra inkâr
tazminatının tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davalı ile davacı arasındaki sözleşmeye göre davacının alacağının inşaat
tesliminden sonra muaccel olacağını, henüz bitmiş bir site olmadığından muaccel bir
alacak olmadığını, davalının üyeliğinin normal üyeliklerden farklı olduğunu savunarak,
davanın reddini istemiştir.

Mahkemece iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre,
davalının davacı tarafa 33.786,48TL borcu bulunduğu anlaşıldığı gerekçesiyle davanın
kısmen kabulü ile davalının ... İcra Müdürlüğünün 2012/981 Esas sayılı takip dosyasına
yaptığı itirazın takip tarihi olan 20.11.2012 tarihi itibariyle 14.000,00 TL asıl alacak,
19.786,48 TL işlemiş gecikme bedeli, olmak üzere toplam 33.786,48 TL yönünden
iptaline, takibin bu meblağın üzerinden devamına, asıl alacak miktarı olan 14.000,00
TL'nin %20'sine tekabül eden 2.800,00 TL icra inkâr tazminatının davalıdan alınıp
davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiştir.

Kararı, davalı temyiz etmiştir.

1) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin
takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı vekilinin yerinde görülmeyen
aşağıdaki bent kapsamı dışındaki diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2) Dava, kooperatif üyeliğinden kaynaklanan üyelik aidat alacağının tahsili amacıyla
başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir. Hukukî ilişkilerde temerrüt
durumunda, uygulanması öngörülen temerrüt faiz oranı, Türk Borçlar Kanunu madde 120
uyarınca, yıllık yasal faiz oranının (yasal faiz oranı %9’dur) yüzde yüzünü aşamaz. Bu
hükme uygun davranmak suretiyle taraflar temerrüt faiz oranını serbestçe belirleyebilir.
Bu sınırlama Türk Ticaret Kanunu madde 8/1 uyarınca ticari işlerde uygulanmaz. Somut
olayda, kooperatif ile üyesi arasında bir ticari iş söz konusu değildir. Bu sebeple,
kooperatif genel kurulunca, kooperatif aidatlarının ödenmesinde temerrüde düşen
üyelerden, talep edilecek temerrüt faizinin oranı belirlenirken TBK'nın madde 120’de ifade
edilen sınıra uygun karar alınmalıdır. Bir başka ifadeyle, kooperatif genel kurulunca
belirlenecek temerrüt faiz oranı, faiz borcunun doğduğu tarihte yürürlükte bulunan
mevzuata göre belirlenen yasal faiz oranının yüzde yüzünden fazla olamayacaktır.
Huzurdaki olayda kooperatif genel kurulunca belirlenebilecek temerrüt faiz oranı yıllık
yasal faiz oranı olan %9’un yüzde yüz fazlası olan %18 oranından fazla
belirlenemeyecektir.

Bu durumda, mahkemece, anılan yasal düzenleme çerçevesinde somut olay bakımından
değerlendirilerek, işlemiş temerrüt faizi oranı ve miktarı ile işleyecek temerrüt faiz oranı
bakımından yeni bir bilirkişiden denetime elverişli bir rapor alınması ve sonucuna göre bir
karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde eksik incelemeye dayalı hüküm kurulması doğru
olmamıştır.

SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin diğer temyiz
itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, 1 numaralı bent dışındaki
diğer temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan
harcın istek halinde temyiz edene iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde
karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 03.10.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Cevapla