ÇOK SANIKLI CEZA DAVALARINDA ÖZEL VEKİLLE TEMSİL EDİLİP BERAAT EDEN HER SANIK İÇİN AYRI AYRI VEKALET ÜCRETİ VERİLECEĞİ

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29026
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

ÇOK SANIKLI CEZA DAVALARINDA ÖZEL VEKİLLE TEMSİL EDİLİP BERAAT EDEN HER SANIK İÇİN AYRI AYRI VEKALET ÜCRETİ VERİLECEĞİ

Mesaj gönderen Admin »

21 Kasım 2019 PERŞEMBE Resmi Gazete Sayı : 30955

YARGITAY KARARI
Yargıtay 19. Ceza Dairesinden:

TÜRK MİLLETİ ADINA
YARGITAY KARARI

Esas No : 2019/33104
Karar No : 2019/13267

Tebliğname No : UG - 2019/77924

Başkan : Ramazan Özkepir
Üye : Memiş Selçuk Güney
Üye : Erdoğan İshakoğlu
Üye : Dr. İhsan Baştürk
Üye : Bülent Savtok
Tetkik Hakimi : Erkal Hilmi Kart

A-) KARAR UYUŞMAZLIĞININ GİDERİLMESİNE DAİR BAŞVURU


Adana Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Daireleri Başkanlar Kurulu, 18.07.2019 tarihli
ve 2019/3 sayılı kararıyla;

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesinin 2019/1017 esas 2019/1340 karar
sayılı, Adana Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesinin 2018/5173 esas 2019/1004 karar
sayılı, Adana Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesinin 2018/465 esas 2018/260 karar
sayılı, Adana Bölge Adliye Mahkemesi 9. Ceza Dairesinin 2018/1141 esas. 2018/1368 karar
sayılı ve Adana Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesinin 2018/2156 esas 2018/2262
karar sayılı kararları arasında, "Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde yer alan '...Beraat eden ve
kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına Hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine
hükmedilir... düzenlemesinin, bir avukatın aynı dosyada birden fazla sanığı temsil etmesi ve
temsil ettiği sanıkların beraat etmesi halinde tek vekalet ücretine mi yoksa beraat eden sanık
adedince mi vekalet ücretine hükmedileceği..." konusunda çıkan uyuşmazlığın, 5235 sayılı
Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve
Yetkileri Hakkında Kanun'un "Başkanlar Kurulunun Görevleri" başlıklı 35/3. maddesi gereği.
Yüksek Yargıtay İlgili Ceza Dairesi tarafından bu konuda bir karar verilerek giderilmesini
istemiştir.

5235 sayılı Kanun'un "Başkanlar Kurulunun Görevleri” başlıklı 35. maddesinde, her
ne kadar ilgili Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlar Kurulu'nun, uyuşmazlığın giderilmesi
hususunda kendi görüşlerini de ekleyerek Yargıtay'dan bir karar verilmesini istevebileceği
düzenlenmiş ise de; Başkanlar Kurulu'nun görüşü yazılmadan uyuşmazlığın Dairemize
gönderilmesinin, uyuşmazlık hakkında bir karar verilmesine engel oluşturmadığı
değerlendirilmiştir.

B-) KARAR UYUŞMAZLIĞININ GİDERİLMESİNE KONU KARARLAR

1-) Adana Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi 2019/1017 E. 2019/1340 K.
sayılı kararı,

2-) Adana Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi 2018/5173 E. 2019/1004 K.
sayılı kararı,

3-) Adana Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesi 2018/465 E. 2018/260 K. sayılı
kararı,

4-) Adana Bölge Adliye Mahkemesi 9. Ceza Dairesi 2018/1141 E. 2018/1368 K.
sayılı kararı, |

5-) Adana Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi :2018/2156 E. 2018/2262 K.


....olacağı, öte yandan Avukatlık Kanunu'na göre müdafiin görevini yerine getirmesi sırasında
sanık konumundaki müvekkilleri arasında menfaat çatışması kriterini de göz önüne alarak
görevini her sanık için ayrı ayrı dikkat ve özen göstererek yerine getirmesinin zorunlu
olacağı, sanıkların ise müdafiinden kendi savunmalarını ayrı bir özen göstererek yapmasını
bekleyecekleri, her sanığın müdafiine ayrı ayrı sözleşme gereği avukatlık ücreti ödemiş veya
ödemekle yükümlü olacağı, netice itibariyle mahkemelerce beraat eden sanık için
hükmedilecek maktu vekalet ücretinin "sanık lehine" hükmedileceğinin mevzuatta açıkça
düzenlenmiş olması göz önüne alındığında;

Bir ceza dava dosyasında birden fazla sanık hakkında beraat hükmü verilmesi halinde:
her bir sanığın, hakkında yürütülen kamu davasının açılmasında kendi kusurunun olmaması
şartıyla ve yukarıda açıklanan temel ilkeler çerçevesinde, tek bir avukatla temsi! edilseler
dahi mahkemece sanıklar lehine hüküm tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT'de yazılı maktu
vekalet ücreti miktarınca her sanık için ayrı ayrı vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiği
sonucuna varılmıştır.

G-) SONUÇ

Gerek bağlantı kavramı nedeniyle birleştirilen; gerekse suçun iştirak halinde işlenmesi
nedeniyle birden fazla sanık hakkında açılan kamu davalarının; bir ceza davasında birlikte
görülmesi sırasında kendisini özel bir müdafi ile temsil ettiren sanıklar hakkında beraat
hükmü verilmesi halinde, sanıkların haklarında kamu davasının açılmasına sebebiyet verecek
derecede kusuru olmaması şartıyla, her sanık için ayrı ayrı ve hüküm tarihinde yürürlükte
bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde belirtilen miktarda maktu vekalet ücretine
hükmedilmesi gerektiğine, 22.10.2019 tarihinde oy çokluğuyla karar verildi.


Başkan Üye Üye Üye Üye
R. ÖZKEPİR (OM.S.GÜNEY E.İSHAKOĞLU Dr.İ, BAŞTÜRK B.SAVTOK
(M) (M)
Karşılaştırıldı:Ş.E.

KARARIN TAM METNİ


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

Cevapla