ORTAK ALANLARDA GERÇEKLEŞTİRİLEN SÖZLEŞME DIŞI FAZLA İMALATLAR YÜKLENİCİYE AİT BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN DE DEĞERİNİ .........

Cevapla
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23361
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

ORTAK ALANLARDA GERÇEKLEŞTİRİLEN SÖZLEŞME DIŞI FAZLA İMALATLAR YÜKLENİCİYE AİT BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN DE DEĞERİNİ .........

Mesaj gönderen teoman »

T.C
YARGITAY
15. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO.2019/901
KARAR NO.2019/4724
KARAR TARİHİ.20.11.2019


>ORTAK ALANLARDA GERÇEKLEŞTİRİLEN SÖZLEŞME DIŞI FAZLA İMALATLAR YÜKLENİCİYE AİT BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN DE DEĞERİNİ ARTTIRACAĞINDAN BUNLARIN BEDELİNİN TALEP EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR.


Davacı ... İnş. .... Taah. Tur. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. ile davalı ..., birleşen 2011/325
Esas sayılı davada davacı ... ile davalı ... İnş. .... Taah. Tur. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
arasındaki davadan dolayı ... 1. Asliye Hukuk Hakimliğince verilen 01.12.2015 gün ve
2015/603-812 sayılı hükmü onayan 23. Hukuk Dairesi'nin 08.11.2018 gün ve
2018/2214-5209 sayılı ilamı aleyhinde davalı-birleşen dosya davacısı vekili tarafından
karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde
verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:


KARAR

Asıl ve birleşen dava, arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesinden kaynaklanmış olup,
yüklenici tarafından arsa sahibi aleyhine açılan asıl dava tapu iptâli tescil, ifraz harcı ve
katkı payı alacağı ile sözleşme dışı imalât bedelinin tahsili, arsa sahibi tarafından açılan
birleşen dava eksik ve kusurlu işlerin giderim bedelinin tahsili istemlerine ilişkindir.
Mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama sonucunda asıl davanın kabulüne,
birleşen davanın kısmen kabulüne dair verilen kararın davalı-birleşen dosya davalısı arsa
sahibince temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 23. Hukuk Dairesi'nce verilen 08.11.2018 gün,
2018/2214 Esas, 2018/5209 Karar sayılı onama ilamına karşı davalı-birleşen dava
davacısı vekilince yasal süresi içerisinde karar düzeltme talebinde bulunulmuştur.
Karar düzeltme talebinin kural olarak temyiz incelemesini yapan Yargıtay Hukuk
Dairesince incelemesi gerekmekte ise de; Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nun 09.02.2018
gün 1 sayılı Kararı ile arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesinden kaynaklanıp
01.07.2016 tarihinden sonra temyiz ya da karar düzeltme talepli olarak Yargıtaya gelen
dava dosyalarını inceleme görevi Yargıtay 15. Hukuk Dairesine verildiğinden karar
düzeltme talebi Dairemizce incelenmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen
gerektirici sebeplere göre davalı-birleşen dava davacısı arsa sahibinin aşagıdaki bendin
kapsamı dışında kalan diğer karar düzeltme talepleri yerinde görülmemiş, reddi
gerekmiştir.

2-Arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesinde yüklenici sözleşme ve ekleri ve tasdikli
projesi dışında gerçekleştirdiği arsa sahibi yararına olan imalât bedellerinin arsa
sahiplerine ait bağımsız bölüme ilişkin kısmını vekâletsiz iş görme hükümleri uyarınca
arsa sahibinden talep edebilir. Ortak alanlarda gerçekleştirilen sözleşme dışı fazla
imalâtlar yükleniciye ait bağımsız bölümlerin de değerini arttıracağından bunların
bedelinin talep
edilmesi mümkün değildir (Yargıtay 23. Hukuk Dairesi'nin 01.03.2013 gün 2012/6495
Esas 2013/1204 Karar, Yargıtay 15. Hukuk Dairesi'nin 20.09.2001 gün 3562/4006 E.K.,
07.02.2002 gün 4524/572 E.K., 03.03.2008 gün 2006/4837 Esas, 2008/1349 Karar ve
05.03.2014 gün ve 6369/1576 E.K. sayılı ilamları).

Hükme esas alınan 26.09.2013 havale tarihli bilirkişi kurulu raporunda 2011/97 Değişik iş
sayılı tespit raporundaki bilirkişi raporundan bahsedilerek ancak denetime elverişli olarak
sonuç rakamın nasıl hesaplandığı gösterilmeksizin sözleşme dışı iş bedelinin 10.041,00 TL
olduğu belirtilmiştir. Delil tespit raporunda davacının iddia ettiği sözleşme dışı işler dört
şık halinde, hafriyat bedeli, arsa sahibinin talebi ile bodruma alınan mutfak değişikliği,
belediyece yol açma işi yapılmadığından yapılan yol ve projede olmadığı halde bodrumda
imal edilen on metrelik perde betonun yapılması olarak belirlenmiştir. Bunlardan projede
olmadığı halde imal edilen perde beton, taşınmaza ulaşmak için yapılan yol ile yeniden
hafriyat yapılması dolayısıyla duvar örülmesi ve diğer masraflar ortak alanlarda yapılan
sözleşme dışı ve fazla imalâtlar olup bunlar yükleniciye ait bağımsız bölümlerin de
değerini arttıracağından arsa sahibinden bedelinin talep edilmesi mümkün değildir.
Birleşen davada arsa sahibi kendisine ait bağımsız bölümdeki eksik ve kusurlu işlerin
giderim bedeli ile sözleşme uyarınca yükleniciye ait olduğu halde kendisi tarafından
yapılıp ödenen elektrik, su, SSK prim bedelleri ile yüklenicinin borcu olup kendisinin dava
dışı firmalara yaptığı ödemelerin tahsilini de talep etmiştir. Arsa sahibi yüklenici sorumlu
olduğu halde kendisinin yaptığı masraflar ve ödediği su, elektrik giderleri ve SGK prim
bedelleri ile yüklenici namına yaptığı borç ödemelerini kanıtlayabildiği ölçüde yükleniciden
talep edebilir. Arsa sahibince bilirkişi raporuna bu yönde de itiraz edilmesine rağmen
değerlendirme yapılmamıştır.

Bu durumda mahkemece öncelikle hakimin davayı aydınlatma ödevi kapsamında asıl
dava davacısı yüklenicisi vekiline talep ettiği 10.000,00 TL alacak için de sözleşme dışı
imalât bedelleri ile ifraz harcı ve katkı payından talep ettiği alacak miktarları açıklattırılıp
hükme esas raporu düzenleyen bilirkişi kurulundan hukukçu bilirkişi çıkartılıp yerine mali
müşavir bilirkişi katılmak suretiyle oluşturulacak kuruldan, asıl davada yüklenicinin talep
ettiği sözleşme dışı imalât bedellerinden ortak alanlarda yapılanların bedelini arsa
sahibinden isteyemeyeceği dikkate alınarak ortak alanlar dışında delil tespit sonrası
düzenlenen bilirkişi raporunda belirlenen arsa sahibine ait dairede yapılan mutfak ve
değişikliği ile ilgili sözleşme dışı imalât bedellerinin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan
818 sayılı BK’nın 410 ve devamı maddelerinde düzenlenen vekâletsiz iş görme hükümleri
uyarınca yapıldığı yıl mahalli piyasa rayiçleri ile bedeli, birleşen davada saptanıp hüküm
altına alınan eksik ve kusurlu işler dışında arsa sahibinin itiraz ve beyan dilekçelerine ekli
fatura, ödeme belgeleri ve sunduğu deliller ile sözleşme ve eklerine göre yükleniciye ait
olduğu halde arsa sahibi tarafından ödenen ve yükleniciden istirdadını istemekte haklı
olduğu alacak miktarı konusunda itirazları karşılayacak biçimde gerekçeli ve denetime
elverişli ek rapor alınıp, asıl davada sözleşme dışı iş bedeli, birleşen davada da eksik ve
kusurlu işlerin giderim bedeli ve arsa sahibinin alacak istemi konusunda sonucuna uygun
bir karar verilmesi gerekirken bu hususlar üzerinde durulmadan eksik inceleme sonucu
asıl ve birleşen davada yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamıştır.
Yerel mahkeme kararının bu gerekçe ile bozulması gerekirken onandığı bu kez yapılan
incelemede anlaşıldığından karar düzeltme talebinin kabulü uygun görülmüştür.

SONUÇ: Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davalı-birleşen dosya davacısı arsa
sahibinin diğer karar düzeltme taleplerinin reddine, 2. bent uyarınca kabulü ile Yargıtay
23. Hukuk Dairesinin 08.11.2018 gün, 2018/2214 Esas ve 2018/5209 Karar sayılı onama
ilamınınn kaldırılarak hükmün davalı-birleşen dava davacısı arsa sahibi yararına
BOZULMASINA, 5766 sayılı Kanun'un 11. maddesi ile yapılan değişiklik gereğince Harçlar
Kanunu 42/2-d maddesi uyarınca alınması gereken 143,50 TL Yargıtay başvurma harcının
temyiz eden davalı-birleşen dosya davacısından alınmasına, ödediği karar düzeltme ve
temyiz peşin harçlarının istek halinde karar düzeletme isteyen davalı-birleşen dosya
davacısına iadesine, 20.11.2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj