TAAHHÜDÜ İHLAL, 3 AYA KADAR HAPSEN TAZYİK CEZASININ İNFAZI HALİNDE BİR DAHA CEZA VERİLEMEYECEĞİ

Cevapla
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23361
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

TAAHHÜDÜ İHLAL, 3 AYA KADAR HAPSEN TAZYİK CEZASININ İNFAZI HALİNDE BİR DAHA CEZA VERİLEMEYECEĞİ

Mesaj gönderen teoman »

T.C
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO.2019/12983
KARAR NO.2019/17362
KARAR TARİHİ.03/12/2019>ÖDEME TAAHHÜDÜNÜ İHLAL- İLK TAKSİTİN ÖDENMEMESİ ÜZERİNE 3 AYA KADAR HAPSEN TAZYİK KARARININ TAMAMININ İNFAZI HALİNDE TAKİP EDEN TAKSİTLERİN ÖDENMEMESİ DURUMUNDA ARTIK BORÇLUNUN CEZALANDIRILMASI OLANAĞI YOKTUR.


Borçlunun ödeme şartını ihlâl suçundan sanıklar ... ve ...'ın, 2004 sayılı İcra ve İflas
Kanunu’nun 340. maddesi gereğince 1 ay tazyik hapsi ile cezalandırılmalarına dair ... İcra
Ceza Mahkemesinin 13/10/2015 tarihli ve 2015/10 esas, 2015/12 sayılı kararının, Ceza
Muhakemeleri Kanunu'nun 309/4. maddesi uyarınca Yargıtay 19. Ceza Dairesinin
02/05/2018 tarihli ve 2018/3102 esas, 2018/5322 karar sayılı ilamı ile bozulmasını
müteakip, yapılan yargılama neticesinde 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 340.
maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmalarına ilişkin ... İcra Ceza
Mahkemesinin 13/12/2018 tarihli ve 2018/17 esas, 2018/37 sayılı kararı aleyhine ...
Bakanlığının 16/10/2019 gün ve 94660652-105-39-3419-2019-Kyb sayılı kanun yararına
bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının
25/10/2019 gün ve KYB.2019-101980 sayılı ihbarnamesi ile dairemize gönderilmekle
okundu.

Anılan ihbarnamede;
Her iki sanık bakımından;

1-Borçluya isnat edilen eylem 2004 sayılı İcra İflas Kanunu'nun 340. maddesinde "...üç
aya kadar tazyik hapsi cezası ile ..." yaptırım altına alınmış olup, bununla borçlunun
yükümlülüğünü yerine getirmesi halinde tahliye edilmesi amaçlandığından, borçlunun 3
aya kadar tazyik hapis cezası yerine 1 ay tazyik hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar
verilmesi sebebiyle yeniden kurulacak hükümde sanığın kazanılmış hakkı da gözetilerek
mahkemece 1 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına karar verilmesi yerine yazılı
şekilde karar verilmesinde,

2-2004 sayılı Kanun'un 340. maddesi gereğince ödeme şartını ihlal suçunun oluşması için
taahhüt tutanağında toplam borç miktarının, işleyen ve işleyecek faizin, vekalet ücreti,
icra harç ve giderlerinin birlikte belirlenerek borçlunun taahhüdüne esas olan miktarın
açıkça gösterilmesi gerektiğinden, 23/02/2015 tarihli taahhütnamede taahhüt tarihinden
son ödeme tarihine kadar işleyecek faiz miktarı hesaplanarak ayrı bir kalem halinde
gösterilmediği, bu konuda herhangi bir açıklık olmadığı gibi, alacaklının son ödeme
tarihine kadar işleyecek faizden feragat beyanının da yer almadığı ve bu nedenlerle
işleyen ve işleyecek faiz miktarının taahhüt tutanağında ayrı ayrı gösterilmemesi
sebebiyle belirsizlik bulunduğundan taahhüdün geçerli olmadığı anlaşılmakla, sanıkların
üzerine atılı suçun unsurlarının oluşmaması nedeniyle beraatlerine karar verilmesi
gerektiği halde yazılı şekilde karar verilmesinde,

Sanık Güney Kaymaz bakımından;
Benzer bir olaya ilişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 29/09/2009 tarihli ve
2009/16.HD-188 esas, 2009/205 sayılı ilâmında yer alan, ''... 2004 sayılı İcra İflas
Yasasının 5358 sayılı Yasa ile değişik 340. maddesi; 111 inci madde mucibince veya
alacaklının muvafakati ile icra dairesinde kararlaştırılan borcu ödeme şartını, makbul bir
sebep olmaksızın ihlâl eden borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik
hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra borçlu borcun tamamını veya o
tarihe kadar icra veznesine yatırmak zorunda olduğu meblağı öderse tahliye edilir;
ödemelerini tekrar keserse, hakkında tazyik hapsine yeniden karar verilir. Ancak, bir
borçtan dolayı tazyik hapsinin süresi üç ayı geçemez” hükmünü taşımaktadır. Bu hükme
göre, borcun taksitler halinde ödenmesinin taahhüt edilmesi halinde, ilk taksitin
ödenmemesi ile taahhüdü ihlâl suçu oluşacak ve borçlunun 3 aya kadar hapsen tazyikine
karar verilecektir. Hapsen tazyik yaptırımında amaç, bir yükümlülüğün yerine
getirilmesini sağlamak olduğundan, alt sınırdan belli bir ceza belirlenmesi gerekmemekte,
yükümlülük yerine getirilene kadar ve en çok 3 ay süreyle kişinin yükümlülüğüne uygun
davranması için zorlanması söz konusu olmaktadır. Ceza Genel Kurulunun 30.01.2007
gün ve 16-12 sayılı kararında da vurgulandığı üzere, ilk taksitin ödenmemesi üzerine,
borçlunun hapsen tazyik ile cezalandırılmasından sonra, bu cezanın infazı sırasında söz
konusu taksiti ödemesi hâlinde tahliye edilecek, ancak sonraki taksiti ödememesi halinde
eylemi yeniden yaptırımı gerektirecektir. Ancak, ilk taksitin ödenmemesi üzerine 3 aya
kadar hapsen tazyik kararının tamamının infazı halinde takip eden taksitlerin ödenmemesi
durumunda artık borçlunun cezalandırılması olanağı kalmayacaktır. Bir başka anlatımla,
ilk taksitin ödenmemesi nedeniyle maddede öngörülen cezanın tamamının infazı hâlinde,
yaptırım uygulama olanağı kalmadığından, diğer taksitlerin ödenmemesi ayrıca bir
taahhüdü ihlâl kabahatini oluşturmayacaktır...Görüldüğü gibi, borçlunun, aynı borçtan
dolayı ve her bir taksit için ayrı ayrı olmak üzere toplam 6 aya kadar hapsen tazyikine
karar verilmiş olup, bu uygulama yasaya aykırıdır....Bu hususun infaz aşamasında
değerlendirilmesine ve düzeltilmesine olanak bulunmamaktadır. Zira, her bir taksit için
ayrı ayrı hapsen tazyik kararı verilmesi halinde, bu kararların her biri infaz yeteneğine
sahip olup, usulüne uygun bir şekilde kaldırılmadığı sürece, Yasanın aradığı en çok 3 aya
kadar tazyik hapsi verilebileceği kuralını aşacak şekilde infaz edilmeleri söz konusu
olabilecektir. Yerel Mahkemece yapılması gereken, borçlunun ilk taksiti ödememek
suretiyle ödeme taahhüdüne aykırı davranması nedeniyle 3 aya kadar hapsen tazyikine
ilişkin ilk hükmün infazını bekleyerek, eğer kabahatli, bu hapsen tazyik kararının yerine
getirilmesinden sonra borcu öder ise, ödenmeyen diğer taksit yönünden kalan süre kadar
hapsen tazyik kararı vermektir. Yerel Mahkemece, ilk taksitin ödenmemesi nedeniyle
verilen hapsen tazyik kararının infaz edilip edilmediği araştırılmadan, son taksitin
ödenmemesi nedeniyle yapılan şikâyet üzerine, borçlunun yeniden 3 aya kadar hapsen
tazyik ile cezalandırılması yasaya aykırı olup, kararın bu nedenle yasa yararına bozulması
gerekirken, Özel Dairece yasa yararına bozma isteminin reddine karar verilmesi isabetli
değildir.'' şeklindeki açıklamalar nazara alındığında;

Sanığın ... İcra Müdürlüğünün 2014/77 esas sayılı dosyası kapsamında vermiş olduğu
23/02/2015 tarihli taahhüde ilişkin borcunu ödemeyerek taahhüdü ihlâl etmesi eylemi
nedeniyle, ... İcra Ceza Mahkemesinin 13/10/2015 tarihli ve 2015/10 esas, 2015/12
sayılı kararıyla 1 ay tazyik hapsi ile cezalandırılmasına karar verildiği, sanık hakkında aynı
taahhüt nedeniyle ... İcra Ceza Mahkemesinin 13/12/2018 tarihli ve 2018/17 esasına
kayden yapılan yargılama neticesinde, bahse konu Ceza Genel Kurulu kararında belirtilen
şekilde Mahkemesince önceden verilen hapsen tazyik kararının infaz edilip edilmediğine
ilişkin gerekli araştırma yapılmaksızın sanık hakkında 3 aya kadar tazyik hapsi ile
cezalandırılmasına dair karar verildiği, yapılan incelemede önceden verilen hapsen tazyik
kararının 12/04/2016-11/05/2016 tarihleri arasında infaz edildiği halde sanık hakkında
ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerektiği gözetilmeksizin yazılı şekilde
karar verilmesinde, isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi
Kanunu’nun 309.maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde
bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü;

Kanun yararına bozma isteminin (2) no’lu nedeni yönünden yapılan incelemede;
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine ilişkin ihbarname
içeriği yerinde görüldüğünden, ... İcra Ceza Mahkemesinin 13/12/2018 tarihli ve 2018/17
esas, 2018/37 sayılı kararının, CMK’nın 309/4-d maddesi uyarınca BOZULMASINA,
sanıklar hakkında ödeme şartını ihlal eyleminden dolayı hükmolunan tazyik hapislerinin
kaldırılmasına, bu eylemle ilgili olarak sanıklar hakkında tazyik hapsi infaz edilmekte ise
salıverilmesine; bozma sebebine göre kanun yararına bozma isteminin (1) no’lu nedeni
ve sanık Güney Kaymaz hakkındaki görüşü açısından karar verilmesine yer olmadığına,
03/12/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj