SATIŞ BEDELİNİN GARAMETEN PAYLAŞTIRILMASI TALEBİYLE SIRA CETVELİNİN İPTALİ DAVASI

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29026
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

SATIŞ BEDELİNİN GARAMETEN PAYLAŞTIRILMASI TALEBİYLE SIRA CETVELİNİN İPTALİ DAVASI

Mesaj gönderen Admin »

YARGITAY 23. Hukuk Dairesi
2016/4585 E.
2020/1023 K.

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki sıra cetvelindeki sıraya şikayetin yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı asıl ve birleşen şikayetin kabulüne yönelik verilen hükmün süresi içinde şikayetçi ... Teknik Malz. Tic. İnş. Ltd. Şti. şirketi, şikayet olanan SGK Başkanlığı ve ... vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Şikayetçi asıl dava vekili, dava dışı borçlu ... inş. Şirketi hakkında şikayet olunan ... Tek şirketinin icra takibi başlattığını, aynı şirketten alacakları olması nedeniyle şirket taşınmazına haciz koyduklarını, taşınmazın satılarak paraya çevrildiğini; ancak harç ve idari para cezası alacaklarına ilişkin paylaştırma yapılmadığını ve sıra cetveline dahil edilmediği, rüçhan hakkı olması sebebiyle hacze iştirak etmesi ve satış bedelinden garameten alacağını alması gerektiğini ileri sürerek sıra cetvelinin iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Birleştirilen dosyada şikayetçi ... Şirket vekili, ilk sırada yer alan ihtiyati haczin kesinleşme tarihinin, kendi dosyalarının haciz tarihinden sonra olması, satış masraflarının hatalı yapıldığını savunarak sıra cetvelinin iptalini talep ve dava etmiştir.
Şikayet olunanlar, açılan davanın reddini istemişlerdir.

Mahkemece, iddia, savunma, ve dosya kapsamına göre, icra müdürlüğü tarafından yapılan sıra cetvelinde 4.sırada yer alan alacaklının ihtiyati haciz tarihinin kesinleşme tarihinin daha sonraki sırada yer alan hacizlerden daha sonra olduğu, Muratpaşa Vergi Dairesi’nin kamu haciz niteliğindeki haczinin ipotek alacaklısı ve kurumlar vergi dairesi haczinden sonraki kesin ve ilk haciz olan İşler Yapı haciz ile Antalya SGK İl Müdürlüğü ile birlikte iştirak ederek garameten paylaştırılması gerektiğinden sıra cetvelinin iptaline, birleşen dosya yönünden ise satış yaptıran alacaklı vekiline masrafların ödenmesi gerektiğinden açılan davaların kabulüne karar verilmiştir.

Kararı, şikayetçi ... Teknik Malz. Tic. İnş. Ltd. Şti. şirketi, şikayet olanan SGK Başkanlığı ve ... vekilleri temyiz etmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre şikayetçi ... Teknik Malz. Tic. İnş. Ltd. Şti. şirketi, şikayet olanan SGK Başkanlığı ve ... vekillerinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle şikayetçi .... Malz. Tic. İnş. Ltd. Şti. şirketi, şikayet olanan SGK Başkanlığı ve ... vekillerinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, 492 Sayılı Harçlar Kanunu'nun 13/j maddesi gereğince şikayet olunanlar SGK Başkanlığı ve Antalya Vergi Dairesi Başkanlığından harç alınmasına yer olmadığına, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 17.02.2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

Cevapla