YAPI KOOPERATİFİNİN TAHSİS EDECEK KONUTU VE ÖDEYECEK PARASI BULUNMAMASI, ÜYELERİN ZARARININ GİDERİLMESİ DAVASI

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29026
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

YAPI KOOPERATİFİNİN TAHSİS EDECEK KONUTU VE ÖDEYECEK PARASI BULUNMAMASI, ÜYELERİN ZARARININ GİDERİLMESİ DAVASI

Mesaj gönderen Admin »

YARGITAY 23. Hukuk Dairesi
2016/9247 E.
2020/1026 K.

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi


Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Davacı vekili, davalılardan arsa sahibi... Yapı Kooperatifi ile yüklenici ... Grup Konut Yapı Kooperatifi arasında inşaat yapmak için gayrimenkul satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapıldığını, inşa edilecek konutlardan bir kısmının satımı, bedelin tahsil edilmesi, üye kaydı yapılması konusunda protokol ile yetki verilen... Konut Yapı Kooperatifinden müvekkilinin bir adet konutu peşin para ile satın alarak üye olduğunu ancak davalılar arasındaki hukuki sorunlar nedeniyle konutun müvekkiline teslim edilmediğini ileri sürerek, satın alınan taşınmazın tapu kaydının iptali ile müvekkili adına tescilini, aksi halde şimdilik 20.000,00 TL'nin temerrüt faiziyle birlikte tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı ... vekili, inşaatların yapım ve tesliminde müvekkilin etkisi olmadığını, arsa sahibi... Yapı Kooperatifine karşı tüm ortakların payına bağlı konut tahsis hakları için açtıkları davanın halen devam ettiğini savunarak davanın reddini istemiştir.
... Konut Yapı Kooperatifi, davacının sadece üyesi olduğu kooperatife karşı dava ve talep hakkı olduğunu, müvekkil kooperatife husumet yöneltilemeyeceğini savunarak davanın reddini istemiştir.

Diğer davalı, davaya cevap vermemiştir.

Mahkemece iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre dava konusu edilen konutun da içinde bulunduğu konutların mülkiyetinin kesinleşmiş mahkeme kararıyla arsa sahibi Sarayköy Konut Yapı Kooperatifine geçmiş olması sebebi ile davacının üyesi olduğu davalı kooperatifin üyelerine tahsis edecek konutu bulunmadığı, davalı ... Kooperatifinin arsa sahibi kooperatif aleyhine açtığı alacak davasının devam ettiği, davanın kazanılması halinde bütçesine para girecek olan kooperatifin ortakların zararını telafi edebileceği, buna göre mevcut duruma göre davalı ... Liderkent Konut Yapı Kooperatifi açısından tahsis edilecek konut bulunmaması, hiçbir ortağa konut tahsisi ve tazminat ödemesi yapılmadığından K.K. 23. maddesindeki eşitlik kuralı gereğince davacının davalı... Konut Yapı Kooperatifi hakkında açtığı davanın esastan reddine, davacı ile hiçbir ortaklığı yada bir sözleşme ilişkisi bulunmayan diğer davalılar yönünden açılan davanın husumet yokluğundan reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 17.02.2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

Cevapla