Tazminat İstemi, Hizmet Alım Sözleşmesi Kapsamında Temizlik Elemanı Olarak Çalışan İşçinin İş Kazası Sonucu Ölümü Hk.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29026
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Tazminat İstemi, Hizmet Alım Sözleşmesi Kapsamında Temizlik Elemanı Olarak Çalışan İşçinin İş Kazası Sonucu Ölümü Hk.

Mesaj gönderen Admin »

YARGITAY 23. Hukuk Dairesi
2016/9568 E.
2020/1031 K.

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi


Taraflar arasındaki asıl ve birleşen davada alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın asıl ve birleşen davanın kısmen kabulüne yönelik verilen hükmün süresi içinde asıl ve birleşen davada davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Davacı vekili, asıl davada, müvekkili ile davalı arasında imzalanan hizmet alım sözleşmesi kapsamında temizlik elemanı olarak çalışan dava dışı işçi ...'nın Bölge Müdürlüğü bahçesinde bulunan aydınlatma direğinde enerji hattına kapılarak hayatını kaybetmesi sonucu müteveffanın mirasçılarının açmış olduğu tazminat davası sonucu hükmolunan alacağın müvekkili tarafından icra dosyasına ödendiğini, hizmet alım sözleşmesi hükümlerine göre taahhüdün ifasında vuku bulacak kaza ve sonuçlarından doğan bütün mali, hukuki ve cezai sorumluluğun yüklenici davalıda bulunduğunu ileri sürerek ödeme toplamı olan 367.658,00 TL'nin 08.03.2010 tarihinden itibaren işleyecek Merkez Bankasının kısa vadeli avans kredilerine uyguladığı reeskont faizi ve faizin %5 BSMVsi ile birlikte tahsilini istemiş, birleşen itirazın iptali davasında Sosyal Güvenlik Kurumu başkanlığı tarafından müteveffa ...'nın hak sahiplerine bağlanan gelir dolayısı ile oluşan maddi zararın tahsili talebi ile banka ve davalı şirket aleyhine açılan davada hükmolunan alacağın müvekkili tarafından icra dosyasına ödenmesi üzerine 32.908,43 TL alacağın davalıdan rücuen tahsili için başlatılan icra takibinin davalının haksız itirazı ile durduğunu ileri sürerek itirazın iptali ile icra takibinin devamına ve %40'dan aşağı olmamak üzere icra inkâr tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili asıl davada davacı yetkililerince işçinin görev konusunun dışında elektrik arızasının giderilmesi için görevlendirildiğini ve arızayı gidermek isterken elektrik akımına kapılarak vefat ettiğini, davacının sabit olan kusurunun ve olayın iş dışı bir eylem sonucu meydana gelmiş olması nedeniyle zararın rücuen talep edilemeyeceğini savunarak davanın reddini istemiş, birleşen itirazın iptali davasına ise cevap verilmemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; meydana gelen olayda, davacı asıl iş verenin müterafik kusurunun %30 olduğu, bu kusura tekabül eden miktar yönünden tazminattan indirim yapılmasının hukuka ve hakkaniyete uygun olduğu, davalının işçisi ile birlikte kendisinin kusuruna karşılık gelen %70'lik kusurdan sorumlu olduğu gerekçesiyle asıl dosyada 210.090,00 TL'nin ödeme tarihinden itibaren avans faizi ile tahsiline, birleşen dosyada da yine kusur indirimi sureti ile bulunan 18.742,03 TL üzerinden takibin devamına, tazminat mahkemece kusur oranı da gözetilerek belirlendiğinden likit olmayan alacak yönünden davacının inkar tazminatı talebinin reddine karar verilmiştir.
Kararı, asıl ve birleşen davada davacı vekili temyiz etmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre asıl ve birleşen davada davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle asıl ve birleşen davada davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 17.02.2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

Cevapla