İŞÇİ HAFTA TATİLİ İZNİ KESİNTİSİZ EN AZ YİRMİ DÖRT SAATTİR, BUNUN ALTINDA İZİN VERİLMESİ DURUMUNDA HAFTA TATİLİ İZNİ S.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23355
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

İŞÇİ HAFTA TATİLİ İZNİ KESİNTİSİZ EN AZ YİRMİ DÖRT SAATTİR, BUNUN ALTINDA İZİN VERİLMESİ DURUMUNDA HAFTA TATİLİ İZNİ S.

Mesaj gönderen teoman »

T.C
YARGITAY
9.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO.2017/13991
KARAR NO.2020/1751
KARAR TARİHİ.10.02.2020
MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ


>HAFTA TATİLİ İZNİ KESİNTİSİZ EN AZ YİRMİ DÖRT SAATTİR, BUNUN ALTINDA İZİN VERİLMESİ DURUMUNDA HAFTA TATİLİ İZNİ KULLANDIĞINDAN SÖZ EDİLEMEZ.Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı
vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası
için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği
konuşulup düşünüldü:


KARAR

Davacı vekili; davacının uzun süreden beri davalı ... şirketinde çalıştığını 2004 yılından
beri ise ...'nda görevlendirildiğini, ...'nın gözetim ve emri altında aralıksız çalıştığını, dini
ve milli bayramlarda çalıştırıldığını, hafta tatillerinde çalıştığını, fazla mesai ücretlerinin
ödenmediğini, söz konusu ödemelerin yapılmasını isteyen davacının bu talebinin
karşılanmadığını, alacaklarının ödenmediğini iddia ederek alacaklarının davalılardan
müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.


Davalı ... vekili, davacının müvekkili odanın çalışanı olmadığını diğer davalı şirketin
çalışanı olduğunu, dava edilen alacakların zamanaşımına uğradığını savunarak davanın
reddini istemiştir.

Davalı ... Özel Güv. Kurum Eğitim Sistm. ve Hizm. Tic. Ltd. Şti. vekili, davacının
müvekkili şirketten herhangi bir alacağının bulunmadığını davacının hafta tatillerini
kullandığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece yapılan yargılama sonunda, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna
dayanılarak davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.


GEREKÇE

1.Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere
göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2.Davacı işçinin hafta tatili ücretine hak kazanıp kazanmadığı hususu taraflar arasında
uyuşmazlık konusudur.


4857 sayılı İş Kanunu'nun 46'ncı maddesinde, işçinin tatil gününden önce aynı Yasa'nın
63'üncü maddesine göre belirlenmiş olan iş günlerinde çalışmış olması koşuluyla, yedi
günlük zaman dilimi içinde yirmidört saat dinlenme hakkının bulunduğu belirtilmiş, işçinin
hafta tatili gününde çalışma karşılığı olmaksızın bir günlük ücrete hak kazanacağı da
46'ncı maddenin ikinci fıkrasında hüküm altına alınmıştır.

Hafta tatili izni kesintisiz en az yirmidört saattir. Bunun altında bir süre haftalık izin
verilmesi durumunda, usulüne uygun şekilde hafta tatili izni kullandığından söz edilemez.
Hafta tatili bölünerek kullandırılamaz. Buna göre hafta tatilinin yirmidört saatten az
olarak kullandırılması halinde hafta tatili hiç kullandırılmamış sayılır.
2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'un 3'üncü maddesine göre,
hafta tatili Pazar günüdür. Bu genel kural mutlak nitelikte olmayıp, hafta tatili izninin
Pazar günü dışında da kullandırılması mümkündür.

Hafta tatili gününde çalıştığını iddia eden işçi, norm kuramı uyarınca bu iddiasını ispatla
yükümlüdür. Ücret bordrolarına ilişkin kurallar burada da geçerlidir. İşçinin imzasını
taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir. Bir başka
anlatımla bordronun sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadıkça, imzalı bordroda yer alan
hafta tatili ücreti ödemesinin yapıldığı varsayılır. Bordroda ilgili bölümünün boş olması ya
da bordronun imza taşımaması halinde, işçi hafta tatilinde çalışma yaptığını her türlü
delille ispat edebilir.


Hafta tatillerinde çalışıldığının ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle işyerine giriş
çıkışı gösteren belgeler, işyeri iç yazışmaları, yazılı delil niteliğindedir. Ancak, sözü edilen
çalışmanın bu tür yazılı belgelerle kanıtlanamaması durumunda tarafların dinletmiş
oldukları tanık beyanları ile sonuca gidilmesi gerekir. Bunun dışında herkesçe bilinen
genel bazı vakıalar da bu noktada göz önüne alınabilir. Hafta tatili çalışmalarının yazılı
delil ya da tanıkla ispatı imkân dahilindedir. İşyerinde çalışma düzenini bilmeyen ve
bilmesi mümkün olmayan tanıkların anlatımlarına değer verilemez.

İmzalı ücret bordrolarında hafta tatili ücreti ödendiği anlaşılıyorsa, işçi tarafından daha
fazla çalışıldığının ileri sürülmesi mümkün değildir. Ancak, işçinin hafta tatili alacağının
bordroda görünenden daha fazla olduğu yönünde bir ihtirazi kaydının bulunması halinde,
hafta tatili çalışmalarının ispatı her türlü delille yapılabilir. Buna karşın, bordroların imzalı
ve ihtirazi kayıtsız olması durumunda dahi, işçinin bordroda yazılı olanın dışında hafta
tatillerinde çalışmaların yazılı delille kanıtlaması mümkündür.

Hafta tatili ücretlerinin tahakkuklarını da içeren her ay değişik miktarlarda ücret
ödemelerinin banka kanalıyla yapılması durumunda, tahakkuku aşan çalışmalar her türlü
delille ispat edilebilir ve bordrolarda yer alan ödemelerin mahsubu gerekir.
Hafta tatili çalışmalarının uzun bir süre için hesaplanması ve miktarın yüksek çıkması
halinde Dairemizce son yıllarda taktiri indirim yapılması gerektiği istikrarlı uygulama
halini almıştır. Ancak, hafta tatili çalışmasının taktiri delil niteliğindeki tanık anlatımları
yerine, yazılı belgelere ve işveren kayıtlarına dayanması durumunda, böyle bir indirime
gidilmemesi gerekir.

Hafta tatili çalışmalarının yazılı delil yerine tanık beyanlarına dayalı olarak hesaplanması
halinde, işçinin sürekli olarak aynı şekilde çalışması mümkün olmadığından, hastalık
mazeret izin gibi nedenlerle belirtildiği şekilde çalışamadığı günlerin olması kaçınılmaz
olup, bu durumda karineye dayalı makul indirim yapılmalıdır(Yargıtay HGK, 06.12.2017
tarih 2015/9-2698 E.-2017/1557 K.).

Hafta tatili çalışmalarının tanık anlatımları yerine doğrudan yazılı belgelere ve işveren
kayıtlarına dayanması durumunda böyle bir indirime gidilmemektedir.

Hafta tatili ücretinden karineye dayalı makul indirime gidilmesi sebebiyle reddine karar
verilen miktar bakımından, kendisini vekille temsil ettiren davalı yararına avukatlık
ücretine hükmedilemez.

Somut uyuşmazlıkta, davacı haftalık tatil ücreti talep etmiş mahkemece davacının haftalık
tatil çalışması bulunmadığından talebin reddine karar verilmiştir.

Dairemizden geçen davacı vekilinin dosyada sunulu vekaletnamesinde ismi yer alan diğer
çalışan Fatih Mehmet Dik'e ait emsal nitelikte ki dosyada davalı iş yerinde ayda 2 hafta
tatili çalışması olduğu tespit ve kabul edilmiştir. Mahkemece bu kabule göre yeniden
bilirkişi raporu alınmak suretiyle değerlendirime yapılması için kararın bozulması
gerekmiştir.

SONUÇ:Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan
temyiz harcının istek halinde ilgililere iadesine, 10.02.2020 tarihinde oy birliğiyle karar
verildi.


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Cevapla