ISI PAY ÖLÇER HAKKINDA YARGITAY KARARLARI

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29151
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

ISI PAY ÖLÇER HAKKINDA YARGITAY KARARLARI

Mesaj gönderen Admin »

YARGITAY 20. Hukuk Dairesi
2019/4824 E.
2020/589 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi bir kısım davalılar vekilleri tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R
Dava dilekçesinde, apartmanın kat malikleri toplantısında ısı pay ölçer takılması kararı alındığını, her bağımsız bölüm için maliklerden 855,00'şer TL ödenmesi istenildiğini ve yönetim tarafından 11.970,00 TL toplandığını, ayrıca yönetimin bağımsız bölüm maliklerine gönderdiği 21/05/2012 tarihli yazısında konunun zarureti ve faydaları hakkında bilgi verdiğini, ancak müvekkilinin maliki olduğu 13 nolu daireye ısı pay ölçer montesi yapılarak çalışır hale getirilen sisteme davacının katılmadığı 13/01/2014 tarihli kat malikleri toplantısında hiçbir yasal gerekçe gösterilmeden çalıştırılmamasına ve iptaline ilişkin karar alındığını ve alınan kararın davacıya bildirildiğini, oy birliği ile karar alınıp monte edilen ve çalışır vaziyete getirilen ısı pay ölçer sisteminin iptali konusunda davalıların 13/01/2014 tarihinde aldıkları 5 nolu kararın iptaline karar verilmesi istenilmiştir.

Mahkemece yapılan yargılama sonunda, davalı ... aleyhine açılan davanın husumet yönünden reddine, 13/01/2014 tarihli kat malikleri kurulunda alınan 5 nolu kararın iptaline ilişkin verilen 29/06/2015 tarih ve 2014/192 E. - 2015/733 K. sayılı kararın davalılar ... ve ... vekili ile ... İnş. Tur. San. ve Tic. A.Ş., ... ve ... tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 20. Hukuk Dairesinin 18/10/2017 gün ve 2017/4852 E. - 7993 K. sayılı kararında, "...13/1/2014 tarihli kat malikleri kurul kararının iptaline karar verilmiş ise de bu konuda gerekçe gösterilmeyip bilirkişi raporuna atıf yapıldığı, raporda ise kararın içeriğine yönelik yorum yapılıp KMK uyarınca davanın süresinde açılıp açılmadığı, çağrı usulleri ve toplantı ve karar nisaplarına ilişkin inceleme yapılmadığı, mahkemece yönetim planı, ilgili toplantıya ilişkin toplantı tutanakları, çağrı davetiyeleri ve hazirun cetveli getirtilip toplantının olağan ya da olağanüstü toplantı olması durumundaki haller ayrı ayrı değerlendirilerek çağrı usulleri ve toplantı ve karar alma nisabı ile ilgili inceleme yapılıp sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile hüküm kurulmuş olması doğru görülmediğinden...” bozulmasına karar verilmiştir.
Mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama neticesinde davanın davalı ... yönünden pasif taraf ehliyeti yokluğu nedeniyle reddine, davanın diğer davalılar yönünden kabulüne, 13/01/2014 tarihli kat malikleri kurulu olağanüstü toplantısında alınan 5 nolu kararın iptaline karar verilmiş, hüküm bir kısım davalılar vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, kat malikleri toplantısında alınan kararın iptali istemine ilişkindir.

Dosyadaki yazılara, kararın bozmaya uygun olmasına ve gereği yerine getirilerek, davacı tarafça iptali istenilen kat malikleri kurulu kararının usulsüzlüğünün tespiti ile yazılı olduğu şekilde davanın kabulüne karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddi ile usule ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenlere yütletilmesine 10/02/2020 günü oy birliğiyle karar verildi.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29151
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: ISI PAY ÖLÇER HAKKINDA YARGITAY KARARLARI

Mesaj gönderen Admin »

YARGITAY 3. Hukuk Dairesi
2017/8731 E.
2019/5015 K.

MAHKEMESİ :SULH HUKUK MAHKEMESİTaraflar arasındaki alacak davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı; davalının Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde Ağrı'da görev yaptığı dönemde 2011/2012 kış sezonu için (15 Ocak-10 Ekim 2012) yakıt gideri olarak 2.630,70 TL hazine zararına yol açtığını, davalıya borcunun olduğuna dair ihtar tebliğine rağmen davalının ödeme yapmadığını ileri sürerek, 2.630,70 TL kamu alacağının temerrüt tarihinden işleyecek yasal faiziyle davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı; dava konusu konutu, kamu konutları geri alma tutanağı düzenlenmesi suretiyle borçsuz olarak teslim ettiğini savunarak, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece; alınan bilirkişi raporu doğrultusunda, kamu lojmanında önceden belirlenen gerek kira ve gerekse yakıt gideri bedelleri belli iken her ay ortaya çıkan borçlarını ödeyen davalıya önceden hiçbir bilgilendirme ve uyarı yapılmadan sonradan geçmiş aylar itibarıyla toptan yakıt gideri farkı ödemesinin istenemeyeceği ayrıca yakıt gideri artırımının isabetli olmadığı değerlendirilerek buna ilişkin mevzuat hükmünün yürürlükten kaldırılmdığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Dava; kamu konutuna ilişkin yakıt bedeli farkı istemine ilişkindir.

Davacı; 2012 yılı Ocak-Ekim ayları arasında fazla tüketilen yakıt bedelinin kamu konutunda kiracı olarak oturan davalıdan tahsilini istemiş davalı ise yakıt bedeli nedeniyle sorumlu olmadığını savunmuştur.

Kamu Konutları Yönetmeliği aylık kira bedelinin tespit ve tahsili başlıklı 23. Maddesi ile birlikte konut tahsis edilenler tarafından karşılanacak giderler başlıklı 28/e maddesinde "Tespit edilen yakıt ihtiyacından fazla kullanılan yakıt giderleri konut tahsis edilenler tarafından karşılanır." şeklinde hükmü ile aynı yönetmeliğin 29/2 maddesinde düzenlenen "Kamu konutlarının gereğinden fazla yakılmasından dolayı, kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanması zorunlu yakıt miktarından fazla ihtiyaç duyulan yakıt, konutlarda oturanlar tarafından karşılanır" hükmü hep birlikte değerlendirildiğinde kamu konutunda oturan kişilerin kamu konutuna tahsis edilen yakıt miktarından fazla yakıt tüketilmesi nedeniyle fazla tüketilen yakıt bedelinin ödenmesinden sorumlu olduğu anlaşılmıştır.

Ancak, Maliye Bakanlığı tarafından 28 Aralık 2011 tarihli, 28156 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 337 Sıra Numaralı Milli Emlak Genel Tebliğinin Yakıtı Kurum Tarafından Tedarik Edilen Konutlar başlıklı 3. Maddesi; "Yakıt maliyetlerindeki artışlar dikkate alınarak 2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşların yurt içindeki kaloriferli konutlarından, yakıtı kurum tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan, ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmış konutlarda bağımsız bölümün tüketim miktarı oranında, ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmamış konutlarda ise her bir metrekare için 15/1/2012 tarihinden itibaren 1,01 TL/m2 yakıt bedeli tahsil edilir. Ancak kurum ve kuruluşlar, yakıt maliyetlerini dikkate alarak gerekli gördükleri taktirde, bu bedelin üzerinde yakıt bedeli tahsil edebilirler. Kamu kurum ve kuruluşlarınca, tüketilen yakıta ilişkin ödenen toplam bedelin, konutta oturanlardan tahsil edilen toplam bedelden fazla olan kısmı, konutta oturanlardan konut yözölçümleri dikkate alınarak tahsil edilecek; konutta oturanlardan tahsil edilen toplam yakıt bedelinin, kurum ve kuruluşlarca yakıta ilişkin ödenen toplam bedelden fazla olan kısmı ise, konut yüzölçümleri dikkate alınarak konutta oturanlara iade edilecektir.
Ayrıca yakıtı kurumlarca tedarik edilen kamu konutlarında ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurumlarca karşılanıyor olması halinde, bu giderler karşılığında kira ve yakıt bedeline ek olarak her bir metrekare başına 15/1/2012 tarihinden itibaren 0,10 TL/m2 tahsil edilir." şeklinde olup bu tebliğin yukarıda belirtilen 3. Maddesinin 1. Fıkrasının son cümlesi yine Maliye Bakanlığı tarafından 10 Ekim 2012 tarihli, 28437 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 348 Sıra Numaralı Milli Emlak Genel Tebliğinin 1. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.
Somut uyuşmazlıkta; 337 sıra numaralı Milli Emlak Genel Tebliği'nin 3. Maddesinin 1. Fıkrasının son cümlesinin yürürlükte olduğu zaman diliminde dava konusu lojmanda 15/01/2012 ile 30/04/2012 tarihleri arasında ısınma ihtiyacından dolayı yakıt tüketimi olmuş olup, davacı kurumun yakıt tüketilen bu 3,5 aylık süre için her bir lojman konutunda oturan davalıdan fazla tüketilen yakıt sarfiyatı için dava konusu bedeli talep edebilir.
O halde mahkemece; mevzuat değişikliğinin bulunmadığı dönem için davalıdan talepte bulunulmuş olup, davalının yakıt bedeli farkından sorumlu olduğunun kabulü ile, davalının sorumlu olduğu yakıt farkı bedelinin belirlenmesinde lojmanlarda harcanan toplam yakıtın makul düzeyde olup olmadığı ve davacının kullanım alanı bakımından yüzölçümüne göre sorumlu olduğu tutarın tereddüte mahal vermeyecek şekilde hesaplanarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, hatalı değerelendirme ile yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi doğru olmamış bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacının temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK'ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK'un 428.maddesi uyarınca hükmün davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz eden davacıya iadesine, 6100 sayılı HMK'nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK'nun 440.maddesi gereğince karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 27/05/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29151
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: ISI PAY ÖLÇER HAKKINDA YARGITAY KARARLARI

Mesaj gönderen Admin »

YARGITAY 20. Hukuk Dairesi
2018/1799 E.
2019/1950 K.

MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Davacı vekili, merkezi sistemle ısıtılan binalarda ısı pay ölçer sisteminin kullanılmasının 02/05/2012 tarihinden itibaren zorunlu hale gelmesine ve sitede 02/09/2012 tarihinden itibaren bu sistemin kurulmasına karşılık, 18/05/2014 tarihli genel kurul toplantısında oy çokluğu ile ısı pay ölçer sisteminin iptaline karar verildiğini belirterek, 18/05/2014 tarihli genel kurul kararının iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hükmün davalı vekili tarafından temyizi üzerine kapatılan 18. Hukuk Dairesinin 27.06.2016 gün ve 2015/12361 E-2016/10113 K. sayılı ilamı ile hükmün bozulmasına karar verilmiş, mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılamada, davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlar ile yasal gerektirici nedenlere göre, bozma ilamına uygun verilen kararda bir isabetsizlik bulunmadığından yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edene yükletilmesine 19/03/2019 günü oy birliği ile karar verildi.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29151
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: ISI PAY ÖLÇER HAKKINDA YARGITAY KARARLARI

Mesaj gönderen Admin »

YARGITAY 20. Hukuk Dairesi
2017/7748 E.
2019/905 K.

MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı ... tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Davacılar dava dilekçesi ile; davacı tarafın iddiası; davacılar ... apartmanı A ve B blok sahipleri olduklarını, daha önce apartmanlarının ısınmasının ısı ölçer payı kullanılmak suretiyle devam ettiklerini, ancak 8 Haziran 2013 tarihindeki karar ile ısı ölçer payı sistemini iptal edip, toplu ödeme sistemine geçtiklerini, beyanla bu sistemin kaldırılarak yeniden ısı payı ölçer sistemine geçilmesine karar verilmesini dava ve talep etmişlerdir.

Mahkemece davacı ... yönünden davanın aktif husumet yokluğundan reddine, diğer davacılar yönünden ise 8/6/2013 tarihli kat malikleri kurul kararın iptaline dair verilen karar Yargıtay 18. Hukuk Dairesinin 2015/19337 E.- 2016/1540 K. sayılı 08/02/2016 tarihli ilamı ile ''Isıtma sistemini ısı pay ölçer sistemi yerine toplu ısınma sistemine geçilmesiyle ilgili alınan kararın iptali sistemine ilişkin olup, mahkemece toplantıda alınan kararların tamamının iptaline karar verilmiş olmasının doğru görülmemiştir."gerekçesiyle bozulmasına karar verilmiştir.

Bozma ilamına uyulması sonrasında mahkemece davanın ... yönünden husumet yokluğundan reddine, diğer davacılar yönünden davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı ... tarafından temyiz edilmiştir.

Dava konusu uyuşmazlık kat malikleri kurul kararının iptali istemine ilişkindir.

Her ne kadar mahkemece bozma ilamına uyma kararı verilmişse de bozma gerekleri yerine getirilmemiştir. Şöyle ki; anayapının yönetimi ve anayapıya ilişkin hususlar bağımsız bölüm maliklerince kat malikleri kurulunda alacakları karar ile mümkündür. Merkezi ısınma sistemli ana yapılarda ve sistemlerde merkezi veya lokal ısı veya sıcaklık kontrol cihazları ile bu cihazlara bağlı olarak giderin paylaşılmasının yapılması hususu faydalı giderlerdendir. Kat Mülkiyeti Kanununun 42/.... maddesinde belirtilen faydalı giderler anayapının sayı ve arsa payı çoğunluğuyla verecekleri karar ile mümkündür. 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun mevcut binalar için zorunluluk getirmediği, yönetmeliğin ise sistem kurulmasına ilişkin değil, uygulamaya ilişkin olması karşısında; ısı pay ölçer sisteminin ve bu sistemden vazgeçilmesine ilişkin kararlar ancak Kat Mülkiyeti Kanununun 42. maddesine göre kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile alınabilecektir. Mahkemece ısı pay ölçer sisteminden vazgeçilmesine ilişkin kararın, Kat Mülkiyeti Kanununun 42. maddesine göre kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile alınıp alınmadığı araştırılarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme sonucu yazılı olduğu şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; davacı ...'ın temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde iadesine 12/02/2019 günü oy birliği ile karar verildi.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29151
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: ISI PAY ÖLÇER HAKKINDA YARGITAY KARARLARI

Mesaj gönderen Admin »

YARGITAY 20. Hukuk Dairesi
2017/6575 E.
2019/471 K.

MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Davacı vekili vermiş olduğu dava dilekçesinde özetle; dava konusu anataşınmazın merkezi sistemle ısındığını, ancak ısı pay ölçer sisteminin bulunmadığını, düzenli olarak aidatlarını ödemesine rağmen kanunun uygulanmaması halinde bundan sonra ödeme yapmayacağını, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun uygulanmasını talep ettiğini şifahen ve yazılı olarak yönetime bildirdiğini, ödemediği aidatlar için ... ... 25. İcra Müdürlüğünün 2014/17956 Esas sayılı dosyasından yapılan takibe davacının itiraz ettiğini, itirazının kaldırılması için açılan davada yine davacı aleyhine hüküm kurulduğunu, davacının Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yaptığı başvuruya verilen cevabi yazıda da, merkezi sistemle ısıtılan binalarda ısı pay ölçer sisteminin kullanılmasının zorunlu olduğunun vurgulandığını beyan ederek; davacı aleyhine ... ... 25. İcra Müdürlüğünün 2014/17956 Esas sayılı dosyasından yapılan icra takibi ile bundan sonra yapılacak icra takiplerinin dava sonuna kadar tedbiren durdurulmasını, kanunun emrettiği şekilde ısı ölçer sisteminin apartman yönetimince taktırılmasını, ısı pay ölçer sistemine geçilinceye kadar da yakıt aidatlarından sorumlu tutulmamasını talep etmiştir.

Mahkemece, mahkemenin kat maliklerinin iradesi yerine geçerek müdahale etmesinin yasaya uygun olmadığı gerekçesi ile; davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava; Kat Mülkiyeti Kanununun 33. maddesi uyarınca hakim müdahalesi istemine ilişkindir.

Mahkemece; kat maliklerinin kendi iradeleri ile gerçekleştirecekleri işlemler için malikler yerine geçilerek karar verilemeyeceği gözönünde bulundurularak davanın reddine karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmadığına göre, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usule ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA aşağıda yazılı onama harcının temyiz edene yükletilmesine 24/01/2019 günü oy birliği ile karar verildi.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29151
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: ISI PAY ÖLÇER HAKKINDA YARGITAY KARARLARI

Mesaj gönderen Admin »

YARGITAY 20. Hukuk Dairesi
2017/2077 E.
2018/8246 K.

MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; 29.09.2013 tarihli site olağan genel kuruluna mazereti nedeniyle katılamadığını, vekalet verdiği kişinin de yeterli açıklamaları yapamamış olmasından dolayı 29.09.2013 tarihli genel kurul tutanağının 3. maddesinin son cümlesinde, "Isı pay ölçerlerin yasa ve yönetmeliklere uygun kullanımı ve dağıtımlarının yapılması, yapılan oylama sonucu oybirliğiyle karara bağlanmıştır." şeklinde karar alındığını, bu karar tarafına tebliğ edilmediği halde Eylül 2013 dönemine ait ödemelerin bu şekilde hesaplanıp tahsiline gidildiğini, bu hesaplamaya göre alt ve en üst kat dairelerin mağdur olacağını, zira çatının ve yalıtımların yapılmamasının fazla ödeme yapılmasına yol açacağını beyan ederek; sitenin 29.09.2013 tarihli genel kurul toplantı tutanağının 3. maddesinde alınan kararın son cümlesi olan "Isı pay ölçerlerin yasa ve yönetmeliklere uygun kullanımı ve dağıtımlarının yapılması yönünde yapılan oylama ile sonucun oybirliğiyle karara bağlanmıştır." cümlesinin iptali ile kalorifer aidatlarının, bloklarda giriş kat tabanları, blok dış cephe izolasyonları ile çatı kat izolasyonu ve çatı yapılıncaya kadar, halen yapılan ısınma bedeli hesabı gibi tapuda kayıtlı yönetim planına uygun olarak hesaplanmasına aynen devam edilmesine, buna göre ödeme yapılmasına, belirtilen izolasyonların ve çatının yapılmasından sonra 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununa göre yapılan okumalara dayalı ödemelere geçilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece; davacının dava dilekçesinde, "Maalesef vekalet verdiğim kişi de yeterli açıklama yapamamış olmalı ki 29.09.2013 tarihli tutanağın 3. maddesi oybirliğiyle karara bağlanmıştır." şeklinde beyanının olduğu, dava dilekçesinde davacıyı vekaleten temsil eden Mithat Uğur'un "hayır" oyu kullandığı halde tutanağa "evet" şeklinde geçirilmiş gibi tutanak düzenlendiği yönünde bir iddiasının bulunmadığı, genel kurulda bizzat "hayır" oyu kullanılmadı ise davacının vekaletnamede belirttiği açıklamaların bir anlamının olmayacağı, davacının vekaletname üzerine el yazısıyla yazarak vekiline verdiği talimatın, vekil ile vekil eden arasındaki ilişkiyi düzenlediği, vekil tarafından bu doğrultuda oy kullanılmadıkça genel kurul divanı tarafından bizzat dikkate alınmasının mümkün olmayacağı, KMK'nın 33 maddesi gereğince, öğrenme tarihinden itibaren 1 aylık süre içinde dava açtığını ispatlayamadığı gerekçesiyle; davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Dava; kat malikleri kurulu kararlarının iptali ve Kat Mülkiyeti Kanununun 33. maddesi uyarınca hakim müdahalesi istemine ilişkindir.

1- Dava; her ne kadar Kat Mülkiyeti Kanununda öngörülen bir aylık hak düşürücü süre içerisinde açılmadığı gerekçesi ile reddolunmuş ise de dava harcının 23.10.2013 tarihinde yatırılarak bir aylık süre içinde açıldığı anlaşılmış olup, bu gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

2- Dava dilekçesinde özellikle, "...vekalet verdiğim kişi de yeterli açıklama yapamamış olmalı ki 29.09.2013 tarihli tutanağın 3. maddesi oybirliğiyle karara bağlanmıştır." şeklinde beyanda bulunulduğu ve gerekçede de davacının bu beyanına atıf yapılmak suretiyle "davanın reddi" yönünde hüküm kurulduğu anlaşılmakla; mahkemece dava konusu toplantıya ilişkin tüm evrakların ve delillerin birlikte değerlendirilip, özellikle davacının vekaletnamesindeki el yazısı ile yazılı ifadenin genel kurul toplantı tutanağına aktarılıp aktarılmadığı, oy kullanan vekilin iradesinin tutanağa tam olarak yansıtılıp yansıtılmadığı konusunda gerekli araştırmanın yapılıp tüm delillerin toplanarak oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, anılan gerekçe ile eksik ve yetersiz inceleme neticesinde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; davacının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde iadesine 12/12/2018 günü oy birliği ile karar verildi.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29151
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: ISI PAY ÖLÇER HAKKINDA YARGITAY KARARLARI

Mesaj gönderen Admin »

YARGITAY 20. Hukuk Dairesi
2017/3280 E.
2018/7273 K.

MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Dava dilekçesinde, davacının ... 4. kısım mahallesinde bulunan O-218 blok numaralı binada 14 nolu bağımsız bölümde ikamet ettiğini, dairesine isabet eden aylık aidatlarını ödediğini, söz konusu binaların 4 katlı bitişik 2 bloktan oluştuğunu, bitişik 2 blokta yer alan zemin ve çatı hariç olan daireler diğer dairelerin ısınma giderlerini sübvanse ettiğini, sayısal olarak kalan dairelere nazaran çok daha az sayıda olduklarını, bazı malikler yeteri kadar ısınamadıklarından ekstra petek taktıklarını, 5627 sayılı Enerji Verimliği Kanununun 7. maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi ve geçici 6. maddesinin birinci fıkrası gereğince 02/05/2012 tarihi itibariyle merkezi sistemle ısıtılan tüm binaların kanun hükümlerine tabi olması gerektiğini ve bunun yasal bir zorunluluk olduğunu bu nedenle bina için enerji kimlik belgesi alınıp dairelere ısı/pay ölçer ekipmanlarının takılıp, herkesin kullandığı kadar doğalgaz ücreti ödemesi yönünde karar verilmesi istenilmiştir.

Mahkemece kat malikleri kurulunun yerine geçerek ısı pay ölçer ekipmanlarının takılması yönünde karar verilemeyeceği anlaşıldığından davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava hakimin müdahalesi istemine ilişkindir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlar ile yasal gerektirici nedenlere göre, mahkemece anayapının yönetimi ve anayapıya ilişkin hususlar bağımsız bölüm maliklerince kat malikleri kurulunda alacakları karar ile mümkün olduğu ve mahkemelerin bağımsız bölüm maliklerinin iradeleri yerine geçecek şekilde karar veremeyeceği gözetilerek yazılı olduğu şekilde davanın reddine karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmadığından, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usule ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edene yükletilmesine 12/11/2018 günü oy birliği ile karar verildi.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29151
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: ISI PAY ÖLÇER HAKKINDA YARGITAY KARARLARI

Mesaj gönderen Admin »

YARGITAY 3. Hukuk Dairesi
2017/3938 E.
2018/10861 K.

MAHKEMESİ:SULH HUKUK MAHKEMESİ


Taraflar arasındaki alacak davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı, davalının oturduğu kamu konutuna ilişkin yakıt bedeli farkı olan 2.192.-TL'nin, zararın oluştuğu tarihten itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Somut olayda; Davacı dava dilekçesinde davalıya kamu konutu tahsis edildiğini bildirerek 2011-2012 dönemine ait fazladan kullanılan yakıt bedelinin tahsilini istemiş, davalı belirtilen tarihlerde lojmanda oturduğunu kabul etmiştir. Kamu konutlarının yakıtının konutlarda oturanlar tarafından tedariki ve bedellerinin konutlarda oturanlarca karşılanması esastır.

Bu itibarla, 28.12.2011 tarihli 337 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliği'nin 3. maddesinde, " Yakıt maliyetlerindeki artışlar dikkate alınarak, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşların yurt içindeki kaloriferli konutlarından, yakıtı kurum tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan, ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmış konutlarda bağımsız bölümün tüketim miktarı oranında, ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmamış konutlarda ise her bir metrekare için 15/1/2012 tarihinden itibaren 1,01 TL/m2 yakıt bedeli tahsil edilir. Ancak, kurum ve kuruluşlar, yakıt maliyetlerini dikkate alarak gerekli gördükleri takdirde, bu bedelin üzerinde yakıt bedeli tahsil edebilirler. Kamu kurum ve kuruluşlarınca, tüketilen yakıta ilişkin ödenen toplam bedelin, konutta oturanlardan tahsil edilen toplam bedelden fazla olan kısmı, konutta oturanlardan konut yüzölçümleri dikkate alınarak tahsil edilecek; konutta oturanlardan tahsil edilen toplam yakıt bedelinin, kurum ve kuruluşlarca yakıta ilişkin ödenen toplam bedelden fazla olan kısmı ise, konut yüzölçümleri dikkate alınarak konutta oturanlara iade edilecektir. " düzenlemesi gereğince davacı iş bu davayı ikame etmiştir.

O halde Mahkemece yapılacak iş; dava konusu alacak hususunda Sayıştay uzmanı bilirkişiden rapor alınarak inceleme yapılması ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken eksik araştırma ve inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş, hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince davacı yararına BOZULMASINA, ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK'nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK.nun 440. maddesi gereğince karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 31.10.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29151
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: ISI PAY ÖLÇER HAKKINDA YARGITAY KARARLARI

Mesaj gönderen Admin »

YARGITAY 20. Hukuk Dairesi
2017/2338 E.
2018/6541 K.

MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin oturduğu ... sitesine 11/10/2012 tarihinde ısı pay ölçer sisteminin getirildiğini, buna rağmen ısı pay ölçer cihazının göstergesini dikkate almaksızın müvekkilinden fazla yakıt gideri tahsil edildiğini, ısı giderlerinin tüketim esasına göre paylaştırılmasının zorunlu olmasına rağmen, müvekkilinden tükettiğinden fazla ısı gideri talep edildiğini, davalı yönetimin sıcak su giderini daire sayısına böldüğünü, davalı yönetimin toplantı odasını da kapıcıya tahsis ettiğini, buranın masraflarının da site sakinlerinden tahsil edildiğini, merkezi ısıtma ve sıhhi sıcak su sistemlerinde ısınma ve sıhhi sıcak su giderlerinin paylaştırılmasına ilişkin yönetmeliğin 7. maddesine göre yönetim kurulunun ısı ve sıhhi sıcak su giderlerini tüketime göre paylaştırması gerektiğini beyan ederek; davalı yönetimin ısı pay ölçer cihazlarının ölçümlerine göre ısı ve sıcak su miktarı üzerinden ısı gider paylaşım sistemi uygulaması gerektiğinin tespitine, davalı yönetimce fazladan tahsil edilen ısı ve sıcak su giderine ilişkin olmak üzere fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile 500,00 TL'nin yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece; radyatörlerin ısınmadığı yaz aylarında ölçümün yapılamadığı, dolayısı ile dairelerin doğalgaz kullanımlarının ayrı ayrı tespit edilemediği, bu aylarda gelen doğalgaz faturalarının 07/10/1996 tarihli kat malikleri kurulu toplantısında alınan karara uygun olarak daire sayısına bölündüğü, davalı tarafça 07/10/1996 tarihli kat malikleri kurulu toplantısında alınan kararların iptaline ilişkin bir mahkeme kararı sunulmadığı için Yargıtayın diğer yerleşik kararları uyarınca yaz aylarında doğalgaz faturalarının daire sayısına bölünmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı, davacının davalı site yönetiminden fazladan tahsil edilmiş her hangi bir alacağının bulunmadığı gerekçesi ile davacının davasının reddine karar verilmiş, verilen hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, ısı pay ölçer cihazının ölçümlerine göre ısı giderlerinin belirlenmesi gerektiğinin tespiti ile fazladan yapılan ödemeler nedeniyle şimdilik 500,00-TL alacağın tahsili istemine ilişkindir.

İncelenen dosya kapsamına, kararın dayandığı kanıtlar ile yasal gerektirici nedenlere göre, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılmasında usul ve kanuna aykırı bir yön bulunmadığından, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edene yükletilmesine 18/10/2018 günü oy birliği ile karar verildi.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj