Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

YENİLEME İSTEMİNİN KABULE DEĞER OLUP OLMADIĞI KARARI VE MERCİİ - CMK 318. MD.

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun madde sıralı, gerekçeli, açıklamalı ve içtihatlı şerhinden oluşan paylaşım platformu...
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29596
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: YENİLEME İSTEMİNİN KABULE DEĞER OLUP OLMADIĞI KARARI VE MERCİİ - CMK 318. MD.

Mesaj gönderen Admin »

14. Ceza Dairesi 2014/8741 E. , 2014/14667 K.


Tebliğname No : KYB - 2014/291686


Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve tehdit suçlarından sanık A.. K..'nın, 5237 sayılı TCK.nın 109/2-3a, 35/2 maddeleri uyarınca 1 yıl hapis ve 106/1. maddesi uyarıcan iki kez 6 ay hapis cezaları ile cezalandırılmasına dair İskenderun 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 18.06.2010 gün ve 2009/449 Esas, 2010/463 sayılı kararının kesinleşmesine müteakip, sanık tarafından yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunması üzerine aynı mahkemece verilen talebin reddine ilişkin 27.04.2011 tarihli Ek Karara karşı yapılan itirazın reddine dair İskenderun 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 13.06.2011 gün ve 2011/191 D. İş sayılı kararının ve sanık tarafından ilk hükme yönelik eski hale getirme talebinde bulunulması üzerine İskenderun 3. Asliye Ceza Mahkemesince verilen talebin reddine ilişkin 22.04.2013 tarihli Ek Karara karşı yapılan itirazın reddine dair İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 04.06.2013 gün ve 2013/550 D. İş sayılı Kararın;
Sanığın 4. yargı paketi olarak bilinen kanundan yararlanma talebinde bulunması üzerine İskenderun 3. Asliye Ceza Mahkemesince verilen talebin reddine dair 03.05.2013 tarihli Ek Karara yönelik sanık tarafından yapılan 20.05.2013 tarihli itirazla ilgili herhangi bir karar verilmemiş ise de, bu hususun mahallinde giderilebilecek bir eksiklik olduğu düşünülerek yapılan incelemede;
Dosya kapsamına göre,
1- Sanık tarafından ileri sürülen yargılamanın yenilenmesi talebinin reddine dair, İskenderun 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 27.04.2011 tarih ve 2009/449 Esas, 2010/463 sayılı Ek Kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin, İskenderun 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 13.06.2011 tarih ve 2011/191 D. İş sayılı kararı yönünden yapılan incelemede, 5271 sayılı CMK.nın 23/3. maddesindeki “Yargılamanın yenilenmesi hâlinde önceki yargılamada görev yapan hâkim aynı işte görev alamaz” şeklindeki düzenleme ile aynı Kanunun 318/1. maddede ki “Yargılamanın yenilenmesi istemi, hükmü veren mahkemeye sunulur. Bu mahkeme, istemin kabule değer olup olmadığına karar verir.” şeklindeki düzenlemeler karşısında, ilk kararı veren hakimin olayla ilgili kanaatinin oluştuğu, görüşünün ilk hükümle belirginleştiği, yeniden yargılama aşamasında ya da bu aşamaya götürecek talebin kabule değer olup olmadığına dair vereceği kararda önceki kanaat ve görüşünün etkisi altında kalabileceği, bu sebeple adil yargılama hakkının bir uzantısı olarak olaya tamamen yabancı, farklı bir hakimin yargılamanın yenilenmesi talebini incelemesi gerektiği hususu gözetilmeden, itirazın bu yönden kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde,
2- Sanık tarafından ileri sürülen eski hale getirme talebinin reddine dair İskenderun 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 22.04.2013 tarih ve 2009/449 Esas, 2010/463 sayılı Ek Kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin, İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 04.06.2013 tarih ve 2013/550 D. İş sayılı kararı yönünden yapılan incelemede, sanık tarafından 15.04.2013 tarihli dilekçe ile yapılan eski hale getirme ve temyiz talebi konusunda, eski hale getirme talebinin reddine ilişkin İskenderun 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 22.04.2013 tarih ve 2009/449 Esas, 2010/463 sayılı Ek Kararına karşı yapılan itirazın reddine dair İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 04.06.2013 tarih ve 2013/550 D. İş sayılı kararı ile karar verilmiş ise de, benzer bir olaya ilişkin verilen Yargıtay 11. Ceza Dairesinin 27.06.2012 gün ve 2012/9926-12668 sayılı ilâmında da belirtildiği üzere temyiz süresine ilişkin eski hale getirme ve hükmün temyizi niteliğindeki talepleri inceleme görevinin 5271 sayılı Kanunun 42. maddesi uyarınca Yargıtaya ait bulunduğu gözetilmeden itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı CMK.nın 309. maddesi gereğince bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 25.07.2014 gün ve 94660652-105-31-11556-2013- 15285/ 51743 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize ihbar ve dava evrakı tevdii kılınmakla gereği düşünüldü:
Yargılamanın yenilenmesi isteminin kabule değer olup olmadığına ilişkin kararın aynı mahkemece fakat asıl kararı veren başkan ve üyeler dışındaki hakimlerden oluşturulan heyetce verilmesi gerektiği ancak inceleme konusu olayda asıl hükmü veren mahkeme hakimi Fahreddin Hasdemir'in yargılamanın yenilenmesi talebinin reddine dair kararda da görev aldığı ve Yargıtay Ceza Genel Kurulunun Dairemizce de benimsenen 19.11.2013 gün ve 2012/1383- 2013/459 sayılı Kararında da açıklandığı üzere eski hale getirme talebini değerlendirme yetkisinin Yargıtaya ait olduğu ve sanığın da 15.04.2013 tarihli dilekçe ile eski hale getirme ve temyiz talebinde bulunduğu gözetilerek itirazların bu yönden kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesi kanuna aykırı olup, kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden, İskenderun 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 13.06.2011 gün ve 2011/191 D. İş sayılı Kararı ile İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 04.06.2013 gün ve 2013/550 D. İş sayılı Kararının 5271 sayılı CMK.nın 309. maddesi uyarınca kanun yararına BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde yapılmasına, dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 22.12.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29596
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: YENİLEME İSTEMİNİN KABULE DEĞER OLUP OLMADIĞI KARARI VE MERCİİ - CMK 318. MD.

Mesaj gönderen Admin »

14. Ceza Dairesi 2014/3238 E. , 2014/5394 K.Beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından sanık D.. Ç..'ın 5237 sayılı TCK.nın 103/2-6, 43, 62 ve 109/1-3f-5, 62. maddeleri gereğince 14 yıl 2 ay ve 2 yıl 6 ay hapis cezalarıyla cezalandırılmasına dair Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesinin 07.09.2010 gün ve 2010/298 Esas, 2010/286 sayılı Kararının, Yargıtay 5. Ceza Dairesinin 09.05.2011 tarih ve 2011/2065 Esas, 2011/3774 Karar sayılı ilamı ile onanarak kesinleşmesine müteakip, hükümlü tarafından yapılan yargılamasının yenilenmesi talebinin reddine ilişkin aynı Mahkemenin 10.06.2013 gün ve 2010/298 Esas, 2010/286 sayılı Ek Kararına yönelik itirazın reddine dair Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinin 10.07.2013 tarih ve 2013/571 D.İş sayılı Kararının;
5271 sayılı CMK.nın 23/3. maddesinde yer alan “Yargılamanın yenilenmesi hâlinde önceki yargılamada görev yapan hâkim aynı işte görev alamaz” şeklindeki düzenleme ile aynı Kanunun 318/1. maddesindeki “Yargılamanın yenilenmesi istemi, hükmü veren mahkemeye sunulur. Bu mahkeme, istemin kabule değer olup olmadığına karar verir.” biçimindeki düzenleme karşısında, ilk kararı veren hâkimin olayla ilgili kanaatinin oluştuğu, görüşünün ilk hükümle belirginleştiği, yeniden yargılama aşamasında ya da bu aşamaya götürecek talebin kabule değer olup olmadığına dair vereceği kararda önceki kanaat ve görüşünün etkisi altında kalabileceği, bu nedenle adil yargılama hakkının bir uzantısı olarak olaya tamamen yabancı, farklı bir hâkimin, yargılamanın yenilenmesi talebini incelemesi gerektiği cihetle, somut olayda ilk yargılamada görev alan mahkeme başkanı B. Ö.'ın yargılamanın yenilenmesi talebinin reddine dair kararda da görev almış olduğu gözetilmeden, itirazın bu yönden kabulü yerine, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı CMK.nın 309. maddesi gereğince bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 12.02.2014 gün ve 94660652-105-06-9873-2013/3317/11223 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize ihbar ve dava evrakı tevdii kılınmakla gereği düşünüldü:
5271 sayılı CMK.nın 23/3. maddesindeki “Yargılamanın yenilenmesi halinde önceki yargılamada görev yapan hakim aynı işte görev alamaz” ve aynı Kanunun 318/1. maddesindeki “Yargılamanın yenilenmesi istemi, hükmü veren mahkemeye sunulur. Bu mahkeme, istemin kabule değer olup olmadığına karar verir” şeklindeki düzenlemeler ile CMK.nın 23. maddesine eklenen 3. fıkrası için Adalet Komisyonu Raporunda, “Tasarının 24. maddesine yargılamanın yenilenmesi talebi halinde de, önceki yargılamada görev yapan hakimin daha sonra yargılamanın yenilenmesi sürecinde görev yapması önlenerek hakimin tarafsızlığı bu yönüyle sağlanmak istenmiş ve 23. madde olarak kabul edilmiş” şeklindeki açıklama birlikte değerlendirildiğinde, yargılamanın yenilenmesi isteminin kabule değer olup olmadığına ilişkin kararın aynı mahkemece fakat asıl kararı veren başkan ve üyeler dışındaki oluşturulan heyetce verilmesi gerektiği ve inceleme konusu olayda asıl hükmü veren mahkeme başkanı B. Ö.'ın yargılamanın yenilenmesi talebinin reddine dair kararda da görev aldığı gözetilerek itirazın bu yönden kabulü yerine yazılı şekilde karar verilmesi, kanuna aykırı olup, bu itibarla kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden, Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinin 10.07.2013 tarih ve 2013/571 D.İş sayılı Kararının CMK.nın 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin yerine getirilmesi için dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına tevdiine 21.04.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29596
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: YENİLEME İSTEMİNİN KABULE DEĞER OLUP OLMADIĞI KARARI VE MERCİİ - CMK 318. MD.

Mesaj gönderen Admin »

1. Ceza Dairesi 2012/4605 E. , 2012/7862 K.


Tebliğname No : 1-B 2012/186650
MAHKEMESİ :Bursa 1.Ağır Ceza Mahkemesi
TARİH VE NO :19/09/2010(2010/1313)E(2010/1313)K
SUÇ :Tasarlayarak yakın akrabayı öldürme
YARGITAY İLAMI
(KANUN YARARINA BOZMA İLAMI)


Tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs eylemine katılmak suçundan sanık Emre Ö..'nun 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 82/1-a,35,29 ve 62 maddeleri gereğince 5 yıl 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına dair Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 04/05/2006 tarihli ve 2006/78 esas, 2006/217 sayılı kararı ile; tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs etmek suçuna azmettirmekten sanık E.. Ç..'in, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 82/1-a,35 ve 62 maddeleri gereğince 10 yıl 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına dair Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 03/07/2008 tarihli ve 2008/83 esas, 2008/217 sayılı kararının Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 14/10/2009 tarihli ve 2009/2186 esas, 2009/5901 sayılı kararı ile onanarak kesinleşmesini müteakip, sanık vekili tarafından yapılan yargılamanın yenilenmesi talebinin reddine ilişkin aynı Mahkemenin 30/07/2010 tarihli ve 2008/83 esas, 2008/217 sayılı kararına karşı yapılan itirazın keza reddine dair Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 29/09/2010 tarihli ve 2010/313 değişik iş sayılı kararı itirazı yerinde bulmayarak reddine karar verdiği;
Tüm dosya kapsamına, dayandığı gerekçeye ve mahkemenin takdirine nazaran sanık Emre Ö... hakkındaki Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 04/05/2006 tarihli 2006/78 esas, 2006/217 sayılı kararı aleyhine kanun yararına bozma yoluna gidilmediği belirtilerek;
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 23/3 maddesindeki "Yargılamanın yenilenmesi halinde önceki yargılamada görev yapan hakim aynı işte görev alamaz" şeklindeki düzenleme ile aynı Kanun'un 318/1 maddedeki "Yargılamanın yenilenmesi istemi, hükmü veren mahkemeye sunulur. Bu mahkeme, istemin kabule değer olup olmadığına karar verir." Şeklindeki düzenlemeler karşısında, ilk kararı veren heyetin olayla ilgili kanatinin oluştuğu, görüşünün ilk hükümle belirginleştiği, yeniden yargılama aşamasında ya da bu aşamaya götürecek talebin kabule değer olup olmadığına dair vereceği kararda önceki kanaat ve görüşünün etkisi altında kalabileceği, bu sebeple adil yargılama hakkının bir uzantısı olarak olaya tamamen yabancı, farklı bir heyetin yargılamanın yenilenmesi talebini incelemesi gerektiği hususu gözetilmeden itirazın bu yönden kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet bulunmadığı görüşüyle; Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün 28/06/2012 gün ve B.03.0.cİG.0.00.00.04-l05-l6-4876­ 2012/11076/39287 sayılı istemlerine müsteniden; 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun anılan karann 309. maddesi gereğince kanun yararıa bozulmasına ilişkin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 20/07/2012 gün ve 2012/186650 sayılı tebliğnamesine bağlı dosyası gönderilmekle okundu.
1-Kanun Yararına Bozma İstemine İlişkin Uyuşmazlığın Kapsamı:
Uyuşmazlık tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüse azmettirmek suçundan hükümlü E.. Ç.. vekilince yargılamanın yenilenmesine ilişkin istemin kabul görülmediğinden bahisle reddine yönelik karara vaki itirazın reddine karar veren Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 29/09/2010 tarihli 2010/1313 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK.nun 23/3, 318/1 maddelerindeki düzenlemelere uygun olup olmadığı hususlarında toplanmaktadır.
2-Hukuksal Değerlendirme:
Öğretide "Olağanüstü temyiz" olarak isimlendirilen yasa yararına bozma, yasa yolunun koşulları ve sonuçlan 5271 sayılı CMK.nun 309 ve 310 maddelerinde düzenlenmiştir.
5271 sayılı CMK.nun 309 maddesinde Adalet Bakanlığına, 310 maddesinde ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına tanınan bu yetki, hüküm veya mahkemelerce verilip istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen karar veya hükümdeki hukuka aykırılığı gidermeyi amaçlayan olağanüstü bir yasa yoludur.
Bu şekilde kesinleşmiş bir karar veya hükümde hukuka aykrılık bulunduğunu öğrenen Adalet Bakanlığı, o karar veya hükmün Yargıtay'ca bozulması istemini, yasal nedenlerini açıklayarak, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı olarak bildirecektir.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'da kararın veya hükmün bozulması istemini içeren yazısını bu nedenleri aynen yazarak, Yargıtay Ceza Dairesine verecek, ileri sürülen nedenlerin Yargıtay'ca yerinde görülmesi halinde karar veya hüküm yasa yararına bozulacak, yerinde görülmezse talep reddedilecektir.
Yargılamanın yenilenmesi (muhakemenin iadesi), mahkemece verilip kesinleşen hükümde, hukuksal hatanın yapıldığının bilahare tespiti üzerine başvurulan özel nitelikli bir yoldur. Kesin hükmün dokunulmazlığının istisnasını oluşturur. Kesinleşen hükmün, maddi gerçeğe uymadığının anlaşılması halinde düzeltilmesi gerekir.Yargılamanın yenilenmesi ancak kesinleşmiş hükümlerde başvurulacak bir yoldur. Diğer bir anlatımla, kesinleşmemiş hükümlerde bu yola başvurulması imkansızdır. Yargılamanın yenilenmesi davası, herhangi bir süreyle sınırlandırılmamıştır.
Yargılamanın yenilenmesi kurumu, 5271 sayılı CMK.nun 311 ila 323 maddelerde düzenlenmiştir. Yargılamanın yenilenmesi istemi, ilk hükmü veren mahkemeye sunulur.Bu mahkeme, istemin kabule değer olup olmadığına karar verir.(CMK.3l8/1 )
Bu açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde;
Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesinin kesinleşen 03/07/2008 tarihli ve 2008/83 esas, 217 karar sayılı kararında, hükmü veren heyete; Başkan olarak katılan yargılamanın yenilenmesi isteminin kabule değer görülmediğine dair aynı mahkemenin heyetine de Başkan olarak katıldığı anlaşılmaktadır.
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 23/3 maddesi gereğince; yargılamanın yenilenmesi halinde, önceki yargılamada görev alan hakim aynı işte görev alamaz. Bu bağlamda yargılamanın yenilenmesi isteminin kabule değer olup olmadığına ilişkin kararın da aynı mahkemece, fakat asıl kararı veren başkan ve üyeler dışındaki hakimlerden oluşturulan heyetçe verilmesi gerekir. Keza önceki yargılamada görev yapan hakimin itirazı inceleyecek olan yargılama heyetinde de görev alamayacağı bu kuralın doğal sonucudur.
Asıl kararı veren heyette görev alan Başkan yargılamanın yenilenmesi isteminin reddine karar veren heyette görev alması CMK.nun 23/3 maddesine açık aykırılık oluşturmaktadır. Bu nedenle, "yargılamanın yenilenmesi isteminin reddine dair kararın ortadan kaldırılmasına ve talebin Başkan yer almadığı bir heyetçe değerlendirilmesi" yerine "itirazın reddine" karar verilmesinin usule aykırı olduğu saptanmıştır.
Bu itibarla; Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesinin yargılamanın yenilenmesi isteminin kabule değer görülmediğinden reddine ilişkin karara yönelik itirazın kabulü yerine, reddine yönelik aynı yer Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesinin kararının "kanun yararına" bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir.
3-Sonuç ve Karar:
1 -Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının isteminin kabulüne,
2- Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 29/09/2010 tarihli ve 2010/1313 değişik iş sayılı kararının, 5271 sayılı CMK.nun 309. maddesi uyarınca "kanun yararına" BOZULMASINA,
3-Diğer işlemlerin yapılabilmesi için dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE 05/11/2012 gününde oybirliği ile karar verildi.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29596
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: YENİLEME İSTEMİNİN KABULE DEĞER OLUP OLMADIĞI KARARI VE MERCİİ - CMK 318. MD.

Mesaj gönderen Admin »

1. Ceza Dairesi 2012/3613 E. , 2012/5269 K.


Tebliğname No : 2012/124612
Mahkemesi :Malatya 2.Ağır Ceza Mahkemesi
Tarihi Esas ve Karar No : 06.07.2009 2009/99 E. 2009/210 K.Y A R G I T A Y İ L A M I (KANUN YARARINA BOZMA İSTEMİ)

Kasten öldürme suçundan sanık Ü.. A..'nın 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 81, 62/1, maddesi gereğince müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına dair Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 06/07/2009 tarihli ve 2009/99-210 sayılı kararın Yargıtay l.Ceza Dairesinin 21/10/2010 tarihli ve 2010/1831 esas 2010/6841 karar sayılı ilamı ile onanarak kesinleşmesini müteakiben, sanık vekili tarafından yapılan yargılamanın yenilenmesini talebini inceleyen, aynı mahkemenin 17/02/2011 tarihli ve 2009/ 99-210 sayılı ek kararı ile istemin reddine dair karara yönelik itirazı değerlendiren Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 28/02/2011 tarihli ve 2011/185 değişik iş sayılı kararı ile itirazı yerinde bulmayarak reddine karar verildiği belirtilerek;
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 23/3 maddesindeki “yargılanmanın yenilenmesi halinde önceki yargılamada görev yapan hakim aynı işte görev alamaz” şeklindeki düzenleme ile aynı Kanun’un 318/1 maddedeki “yargılamanın yenilenmesi istemi, hükmü veren mahkemeye sunulur. Bu mahkeme, istemin kabule değer olup olmadığına karar verir.” şeklindeki düzenlemeler karşısında, ilk kararı veren heyette yer alan Başkan O. E.'in olayla ilgili kanaatinin oluştuğu, görüşünün ilk hükümle belirginleştiği, yeniden yargılama aşamasında ya da bu aşamaya götürecek talebin kabule değer olup olmadığına dair vereceği kararda önceki kanaat ve görüşün etkisi altında kalabileceği, bu sebeple adil yargılama hakkının bir uzantısı olarak olaya tamamen yabancı, farklı bir heyetin yargılanmanın yenilenmesi talebini incelemesi gerektiği cihetle , itirazın bu yönden kabulü yerine yazılı biçimde reddine karar verilmesinde isabet bulunmadığı vurgusuyla; Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün 24/04/2012 gün ve 24319 sayılı istemlerine dayanılarak, anılan kararın 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309 maddesi gereğince kanun yararına bozulmasına ilişkin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 14/05/2012 gün ve 124612 sayılı tebliğnamesine bağlı dosya Dairemize gönderilmekle okundu, gereği konuşulup düşünüldü.

TÜRK MİLLETİ ADINA

1- KANUN YARARINA BOZMA İSTEMİNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIĞIN KAPSAMI : Uyuşmazlık, kasten öldürme suçundan sanık Ü.. A..'nın yargılamasının yenilenmesine ilişkin istemin kabule değer görülmediğinden bahisle reddine yönelik karara vaki itirazın reddine karar veren Malatya 1 Ağır Ceza Mahkemesinin 28/02/2011 tarihli ve 2011/185 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK.nun 23/3, 318/1 maddelerindeki düzenlemelere uygun olup olmadığı hususlarında toplanmaktadır.

2- HUKUKSAL DEGERLENDİRME; Öğretide “Olağanüstü temyiz” olarak isimlendirilen yasa yararına bozma, yasa yolunun koşulları ve sonuçları 5271 sayılı CMK.nun 309 ve 310 maddelerinde düzenlenmiştir.
5271 Sayılı CMK.nun 309.maddesinde Adalet Bakanlığına, 310.maddesinde ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına tanınan bu yetki, hüküm veya mahkemelerce verilip istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen karar veya hükümdeki hukuka aykırılığı gidermeyi amaçlayan olağanüstü bir yasa yoludur.
Bu şekilde kesinleşmiş bir karar veya hükümde hukuka aykırılık bulunduğunu öğrenen Adalet Bakanlığı, o karar veya hükmün Yargıtay’ca bozulması istemini, yasal nedenlerini açıklayarak, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı olarak bildirecektir.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’da kararın veya hükmün bozulması istemini içeren yazısını bu nedenleri aynen yazarak, Yargıtay Ceza Dairesine verecek, ileri sürülen nedenlerin Yargıtay’ca yerinde görülmesi halinde karar veya hüküm yasa yararına bozulacak, yerinde görülmezse talep reddedilecektir.
Yargılamanın yenilenmesi (muhakemenin iadesi), mahkemece verilip kesinleşen hükümde, hukuksal hatanın yapıldığının bilahare tesbiti üzerine başvurulan özel nitelikli bir yoldur. Kesin hükmün dokunulmazlığının istisnasını oluşturur. Kesinleşen hükmün, maddi gerçeğe uymadığının anlaşılması halinde düzeltilmesi gerekir. Yargılamanın yenilenmesi ancak kesinleşmiş hükümlerde başvurulacak bir yoldur. Diğer bir anlatımla, kesinleşmemiş hükümlerde bu yola başvurulması imkansızdır. Yargılamanın yenilenmesi davası, herhangi bir süreyle sınırlandırılmamıştır.
Yargılamanın yenilenmesi kurumu, 5271 sayılı CMK.nun 311 ila 323.maddelerde düzenlenmiştir. Yargılamanın yenilenmesi istemi, ilk hükmü veren mahkemeye sunulur. Bu mahkeme, istemin kabüle değer olup olmadığına karar verir (CMK.318/1).
Bu açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde;
Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesinin kesinleşen 06/07/2009 tarihli ve 2009/99-210 sayılı kararında, hükmü veren heyette yer alan Başkan O.n E.'in yer almasına karşın;
Yargılamanın yenilenmesi isteminin kabule değer görülmediğine dair aynı mahkemenin heyetindede yine Başkan O. E.'in karara katıldığı, anlaşılmaktadır.
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 23/3 maddesi gereğince; yargılamanın yenilenmesi halinde, önceki yargılamada görev alan hakim aynı işte görev alamaz. Yargılamanın yenilenmesi isteminin kabule değer olup olmadığına ilişkin kararın aynı mahkemece, fakat asıl kararı veren başkan ve üyeler dışındaki hakimlerden oluşturulan heyetçe verilmesi gerekir. Keza itirazı inceleyecek olan yargılama heyetinde de görev alamayacağı bu kuralın doğal sonucudur.
Asıl kararı veren heyette görev alan Mahkeme Başkanı O.E.'in yargılamanın yenilenmesi isteminin reddine karar veren heyette; görev alması CMK.nun 23/3 maddesine açık aykırılık oluşturmaktadır. Bu nedenle, yargılamanın yenilenmesi isteminin reddine dair kararın ortadan kaldırılmasına ve talebin (kesinleşen kararda yer almayan heyetçe) kabulüne karar verilmesi gerekirken, itirazın reddine karar verilmesi usule aykırı olduğu saptanmıştır.
Bu itibarla; Malatya 2.Ağır Ceza Mahkemesinin yargılamanın yenilenmesi isteminin kabule değer görülmediğinden reddine ilişkin karara yönelik itirazın kabulü yerine, reddine yönelik aynı yer Malatya l. . Ağır Ceza Mahkemesinin kararının “kanun yararına” bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir.
Ideğişik iş sayılı kararının, 5271 sayılı CMK.nun 309 maddesi uyarınca “kanun yararına” BOZULMASINA,
3- Diğer işlemlerin yapılabilmesi için dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 26/06/2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29596
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: YENİLEME İSTEMİNİN KABULE DEĞER OLUP OLMADIĞI KARARI VE MERCİİ - CMK 318. MD.

Mesaj gönderen Admin »

1. Ceza Dairesi 2012/1091 E. , 2012/2662 K.


Y A R G I T A Y İ L A M I
(KANUN YARARINA BOZMA İSTEMİ)
Tebliğname No: 2011/404793
Esas:2011/779
Karar:2011/7791
Mahkemesi:Alanya 1.Ağır Ceza Mahkemesi


Adam öldürmeye teşebbüs ve ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından sanık M.. T..’in 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 81, 35/2, 29, 62/1, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’un 13/1, 765 sayılı TCK.nun 59 maddeleri uyarınca 7 yıl 9 ay 10 gün hapis, 10 ay hapis ve 366 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına dair Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 08/02/2010 tarihli ve 2009/248 esas, 2010/22 sayılı kararın kesinleşmesini müteakiben, hükümlü vekili tarafından yapılan yargılamanın yenilenmesini talebini inceleyen, aynı mahkemenin 13/07/2011 tarihli ve 2009/248 sayılı kararı ile istemin reddine, dair karara yönelik itirazı değerlendiren Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi 22/08/2011 tarihli ve 2011/779 değişik iş sayılı kararı ile itirazı yerinde bulmayarak reddine karar verildiği belirtilerek;
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 23/3 maddesindeki “yargılanmanın yenilenmesi halinde önceki yargılamada görev yapan hakim aynı işte görev alamaz” şeklindeki düzenleme ile aynı Kanun’un 318/1 maddedeki “yargılamanın yenilenmesi istemi, hükmü veren mahkemeye sunulur. Bu mahkeme, istemin kabule değer olup olmadığına karar verir.” şeklindeki düzenlemeler karşısında, ilk kararı veren heyetin olayla ilgili kanaatinin oluştuğu, görüşünün ilk hükümle belirginleştiği, yeniden yargılama aşamasında ya da bu aşamaya götürecek talebin kabule değer olup olmadığına dair vereceği kararda önceki kanaat ve görüşün etkisi altında kalabileceği, bu sebeple adil yargılama hakkının bir uzantısı olarak olaya tamamen yabancı, farklı bir heyetin yargılanmanın yenilenmesi talebini incelemesi gerektiği hususu gözetilmeden itirazın kabulü yerine yazılı biçimde reddine karar verilmesinde isabet bulunmadığı vurgusuyla; Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün 01/12/2011 gün ve 61537 sayılı istemlerine dayanılarak, anılan kararın 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309 maddesi gereğince kanun yararına bozulmasına ilişkin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 31/01/2012 gün ve 404793 sayılı tebliğnamesine bağlı dosya Dairemize gönderilmekle okundu, gereği konuşulup düşünüldü.
TÜRK MİLLETİ ADINA

1- KANUN YARARINA BOZMA İSTEMİNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIĞIN KAPSAMIN:
Uyuşmazlık, adam öldürmeye teşebbüs ve 6136 sayılı Kanuna aykırı davranmak suçlarından sanık M.. T..’in yargılamanın yenilenmesine ilişkin istemin kabule değer görülmediğinden bahisle reddine yönelik karara vaki itirazın reddine karar veren Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 22/08/2011 tarihli ve 2011/779 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK.nun 23/3, 318/1 maddelerindeki düzenlemelere uygun olup olmadığı hususlarında toplanmaktadır.
2- HUKUKSAL DEGERLENDİRME;
Öğretide “Olağanüstü temyiz” olarak isimlendirilen yasa yararına bozma, yasa yolunun koşulları ve sonuçları 5271 sayılı CMK.nun 309 ve 310 maddelerinde düzenlenmiştir.
5271 Sayılı CMK.nun 309.maddesinde Adalet Bakanlığına, 310.maddesinde ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına tanınan bu yetki, hüküm veya mahkemelerce verilip istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen karar veya hükümdeki hukuka aykırılığı gidermeyi amaçlayan olağanüstü bir yasa yoludur.
Bu şekilde kesinleşmiş bir karar veya hükümde hukuka aykırılık bulunduğunu öğrenen Adalet Bakanlığı, o karar veya hükmün Yargıtay’ca bozulması istemini, yasal nedenlerini açıklayarak, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı olarak bildirecektir.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’da kararın veya hükmün bozulması istemini içeren yazısını bu nedenleri aynen yazarak, Yargıtay Ceza Dairesine verecek, ileri sürülen nedenlerin Yargıtay’ca yerinde görülmesi halinde karar veya hüküm yasa yararına bozulacak, yerinde görülmezse talep reddedilecektir.
Yargılamanın yenilenmesi (muhakemenin iadesi), mahkemece verilip kesinleşen hükümde, hukuksal hatanın yapıldığının bilahare tesbiti üzerine başvurulan özel nitelikli bir yoldur. Kesin hükmün dokunulmazlığının istisnasını oluşturur. Kesinleşen hükmün, maddi gerçeğe uymadığının anlaşılması halinde düzeltilmesi gerekir. Yargılamanın yenilenmesi ancak kesinleşmiş hükümlerde başvurulacak bir yoldur. Diğer bir anlatımla, kesinleşmemiş hükümlerde bu yola başvurulması imkansızdır. Yargılamanın yenilenmesi davası, herhangi bir süreyle sınırlandırılmamıştır.
Yargılamanın yenilenmesi kurumu, 5271 sayılı CMK.nun 311 ila 323.maddelerde düzenlenmiştir. Yargılamanın yenilenmesi istemi, ilk hükmü veren mahkemeye sunulur. Bu mahkeme, istemin kabüle değer olup olmadığına karar verir (CMK.318/1).
Bu açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde;
Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesinin kesinleşen 08/02/2010 tarihli ve 2009/248 esas, 2010/22 sayılı kararında, hükmü veren heyette; G. G. G. (118877) ve hakim A. S. (33939) yer almalarına karşın;
Yargılamanın yenilenmesi isteminin kabule değer görülmediğine dair aynı mahkemenin heyetinde yer alan hakim G. G. G.’nün her iki karara katıldığı, hakim A. S. ise itirazı inceleyen Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 22/08/2011 tarihli ve 2011/779 değişik iş sayılı kararındaki heyete iştirak ettikleri anlaşılmaktadır.
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 23/3 maddesi gereğince; yargılamanın yenilenmesi halinde, önceki yargılamada görev alan hakim aynı işte görev alamaz. Yargılamanın yenilenmesi isteminin kabule değer olup olmadığına ilişkin kararın aynı mahkemece, fakat asıl kararı veren başkan ve üyeler dışındaki hakimlerden oluşturulan heyetçe verilmesi gerekir. Keza itirazı inceleyecek olan yargılama heyetinde de görev alamayacağı bu kuralın doğal sonucudur.
Asıl kararı veren heyette görev alan hakim G. G. G.nün yargılamanın yenilenmesi isteminin reddine karar veren heyette; keza hakim A. S.’in de red kararını inceleyen ve itirazın reddine karar veren Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinde görev almaları CMK.nun 23/3 maddesine açık aykırılık oluşturmaktadır. Bu nedenle, yargılamanın yenilenmesi isteminin reddine dair kararın ortadan kaldırılmasına ve talebin (hakim Ayşe Sönmezler’in yer almadığı heyetçe) kabulüne karar verilmesi gerekirken, itirazın reddine karar verilmesi usule aykırı olduğu saptanmıştır.
Bu itibarla; Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesinin yargılamanın yenilenmesi isteminin kabule değer görülmediğinden reddine ilişkin karara yönelik itirazın kabulü yerine, reddine yönelik aynı yer Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesinin kararının “kanun yararına” bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir.
IV- SONUÇ VE KARAR;
1- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının isteminin kabulüne,
2- Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 22/08/2011 tarihli ve 2011/779 değişik iş sayılı kararının, 5271 sayılı CMK.nun 309 maddesi uyarınca “kanun yararına” BOZULMASINA,
3- Diğer işlemlerin yapılabilmesi için dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 09.04.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29596
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: YENİLEME İSTEMİNİN KABULE DEĞER OLUP OLMADIĞI KARARI VE MERCİİ - CMK 318. MD.

Mesaj gönderen Admin »


T.C
YARGITAY
1. CEZA DAİRESİ
ESAS NO.2011/3298
KARAR NO.2011/2610
TEBLİĞNAME : 1-B/2011/43298
MAHKEMESİ : Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesi
TARİHİ VE NO : 22/10/2010 - 2010/375 D.İş
SUÇ : Yakın Akrabayı Öldürme
YARGITAY İLAMI(KANUN YARARINA BOZMA İSTEMİ)Kasten öldürme, yağma, hürriyeti kısıtlama ve kasten yaralamaya teşebbüs suçlarından sanık H.. Ö..’in, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 82/1-h, 149/1-c, 109/2 (iki kez), 109/3-a-b (iki kez),86/2,35/2,62/1 (beş kez) maddeleri gereğince müebbet hapis, 10 yıl hapis, 5 yıl hapis (iki kez) ve 1 ay 20 gün hapis; kasten öldürme, hürriyeti kısıtlama ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet suçlarından sanık Givan Gelil’in, 5237 sayılı Kanun’un 82/1-h,109/2 (iki kez), 109/3-a-b (iki kez), 6136 sayılı Kanun’un 13/1,62/1 (dört kez) maddeleri gereğince müebbet hapis, 5 yıl hapis (iki kez), 1 yıl 3 ay hapis ve 375,00 yeni Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmalarına dair Uşak Ağır Ceza Mahkemesinin 20/02/2008 tarihli ve 2006/182 esas, 2008/44 sayılı kararının Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 30/06/2009 tarihli ve 2008/11011 esas, 2009/4037 sayılı ilamı ile onanmasına karar verilerek kesinleşmesini müteakip, adı geçenlerin yargılamanın yenilenmesi talebinin reddine ilişkin aynı Mahkemenin 15/03/2010 tarihli ve 2006/182 esas, 2008/44 sayılı ek kararına karşı itirazın reddine ilişkin Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesinin 22/10/2010 tarihli ve 2010/375 değişik iş sayılı kararını kapsayan dosya incelendi.
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 23/3 maddesinde yer alan, “Yargılamanın yenilenmesi halinde önceki yargılamada görev yapan hakim aynı işte görev alamaz.” şeklindeki düzenleme ile aynı Kanun’un 318/1 maddedeki, “Yargılamanın yenilenmesi istemi, hükmü veren mahkemeye sunulur.Bu mahkeme, istemin kabule değer olup olmadığına karar verir.” şeklindeki düzenlemeler karşısında, ilk kararı veren heyetin olayla ilgili kanaatinin oluştuğu, görüşünün ilk hükümle belirginleştiği, yeniden yargılama aşamasında ya da bu aşamaya götürecek talebin kabule değer olup olmadığına dair vereceği kararda önceki kanaat ve görüşünün etkisi altında kalabileceği, bu sebeple adil yargılama hakkının bir uzantısı olarak olaya tamamen yabancı, farklı bir heyetin yargılamanın yenilenmesine ilişkin istemi incelemesi gerektiği, ilk hükümde görev alan mahkeme heyetindeki hakimlerin yargılamanın yenilenmesi talebinin reddine ilişkin 15/03/2010 tarihli karara iştirak edemeyecekleri gözetilmeden, yazılı şekilde verilen karara karşı itirazın bu yönden kabulü yerine reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden söz edilerek, Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 11/01/2011 gün ve B.03.0.CİG.0.00.00.04-105-64-5896-2009/250/1804 sayılı yazılı istemlerine müsteniden anılan kararın 5271 sayılı CMK.nun 309. maddesi gereğince kanun yararına bozulmasına ilişkin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 03/02/2011 tarih 43298 sayılı tebliğnamesine bağlı dosyası Dairemize gönderilmekle okundu; gereği konuşulup düşünüldü.

TÜRK MİLLETİ ADINA

I)Olay:

Kasten öldürme, yağma, hürriyeti kısıtlama ve kasten yaralamaya teşebbüs suçlarından sanık H.. Ö..’in 5237 sayılı Yasanın 82/1-h,149/1-c,109/2 (iki kez), 109/3-a-b (iki kez), 86/2,35/2,62 (beş kez)ve 6136 sayılı Yasaya muhalefet suçlarından mahkumiyetine ilişkin sanık Givan Gelil’in 5237 sayılı Yasanın 82/1-h,109/2(iki kez), 109/3-a-b (iki kez) 6136 sayılı Yasanın 13/1, 62 maddeleri gereğince (4 kez) olmak üzere hapis ve adli para cezasıyla tecziyelerine dair Uşak Ağır Ceza Mahkemesince karar verildiği, heyette başkan olarak Ömer Erdoğmuş (34485) üye olarak Fazilet Tuna (35222) ve Hasan Akpolat’ın (36837) yer aldığı, Ağır Ceza Mahkemesi kararının Yargıtay 1. Ceza Dairesince 30/06/2009 gün 2008/11011 esas, 2009/4037 sayılı ilamla onanarak kesinleştiği, yargılamanın yenilenmesine ilişkin hükümlülerin istemlerinin anılan mahkemenin aynı heyeti tarafından 15/03/2010 gün 2006/182-2008/44 sayılı ilk kararın esas ve karar numarası üzerinden reddine karar verildiği, bu karara vaki itirazın Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesinin 22/10/2010 gün 2010/375 sayılı kararıyla reddedildiği anlaşılmıştır.


II)Kanun yararına bozma istemine ilişkin uyuşmazlığın kapsamı:

Sanıklar hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararlarını veren mahkeme heyetinde yer alan başkan ve üyelerin, sanıkların yargılamanın yenilenmesi talebini inceleyip incelenemeyeceği hususu uyuşmazlık konusunu oluşturmaktadır.


III) Hukuksal değerlendirme;

Uşak Ağır Ceza Mahkemesinin 20/02/2008 gün 2006/182 esas, 2008/44 sayılı ilamıyla sanıklar hakkında verildiği mahkumiyet kararı,Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 30/06/2009 gün 2008/11011 esas, 2009/4037 sayılı ilamıyla onanarak kesinleşmiştir. Sanıkların yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunmaları üzerine ilk hükmü veren Uşak Ağır Ceza Mahkemesi heyeti talebi yerinde bulmayarak 15/03/2010 tarihinde bu talebi reddetmiş, vaki itiraz üzerine inceleme yapan Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesi de 22/10/2010 tarihli ve 2010/375 d.iş kararıyla itirazı yerinde görmeyerek reddetmiştir.

5271 sayılı CMK.nun 23/3 maddesi uyarınca “Yargılamanın yenilenmesi halinde önceki yargılamada görev yapan hakim aynı işte görev alamaz.” Yargılamanın yenilenmesi isteminin kabule değer olup olmadığına ilişkin kararın aynı mahkemece, fakat asıl kararı veren başkan ve üyeler dışındaki hakimlerden oluşturulan heyetçe verilmesi gerekir. Asıl kararı veren heyette başkan ve üye olarak görev yapan hakimlerin yargılamanın yenilenmesi isteminin reddine karar veren heyette de görev alması CMK.nun 23/3 maddesine aykırılık oluşturmaktadır.Bu nedenle yargılamanın yenilenmesi isteminin reddine dair kararın ortadan kaldırılmasına ve talebin kabulüne karar verilmesi yerine itirazın reddine karar verilmesinin usule aykırı olduğu saptanmıştır.

Bu nedenlerle;
Uşak Ağır Ceza Mahkemesinin 15/03/2010 tarihli ve 2006/182 esas 2008/44 karar sayılı yargılamanın yenilenmesi isteminin reddine dair karara yönelik itirazın kabulü yerine, reddine ilişkin Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesinin 22/10/2010 tarihli ve 2010/375 d.iş sayılı kararının bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

IV) Sonuç ve karar:
Bu nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının istemi yerinde görüldüğünden, Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesinin 22/10/2010 tarih, 2010/375 D.İş sayılı kararının, 5271 sayılı CMK.nun 309. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), diğer işlemlerin yapılabilmesi için dosyanın Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına (TEVDİİNE), 27/04/2011 gününde oybirliği ile karar verildi.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj