HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ - TCK 154. Md.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun madde sıralı, gerekçeli, açıklamalı ve içtihatlı şerhinden oluşan paylaşım forumu...
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29026
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ - TCK 154. Md.

Mesaj gönderen Admin »

Madde 154 - (1) (Değişik fıkra: 25/02/2009-5841 S.K./1.mad) Bir hakka dayanmaksızın başkasına ait taşınmaz mal veya eklentilerini malikmiş gibi tamamen veya kısmen işgal eden veya sınırlarını değiştiren veya bozan veya hak sahibinin bunlardan kısmen de olsa yararlanmasına engel olan kimseye, suçtan zarar görenin şikâyeti üzerine altı aydan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası verilir.

(2) Köy tüzel kişiliğine ait olduğunu veya öteden beri köylünün ortak yararlanmasına terk edilmiş bulunduğunu bilerek mera, harman yeri, yol ve sulak gibi taşınmaz malları kısmen veya tamamen zapt eden, bunlar üzerinde tasarrufta bulunan veya sürüp eken kimse hakkında birinci fıkrada yazılı cezalar uygulanır.

(3) Kamuya veya özel kişilere ait suların mecrasını değiştiren kimse hakkında birinci fıkrada yazılı cezalar uygulanır.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29026
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

GEREKÇE - TCK 154. Md.

Mesaj gönderen Admin »

MADDE 154.– Maddeyle, bir hakka dayanmaksızın başkasına ait ta­şınmaz malın veya eklentilerinin kısmen veya tamamen işgal edilmesi, ta­şınmazın sınırlarının değiştirilmesi veya bozulması yahut herhangi bir su­retle hak sahibinin malından kısmen veya tamamen yararlanmasına engel olunması cezalandırılmıştır.
Maddenin ikinci fıkrasında köy tüzel kişiliğine ait olan harman yeri, yol ve sulak gibi taşınmaz malların kısmen veya tamamen zaptolunması veya bunlara tasarruf edilmesi veya bunların sürüp ekilmesi cezalandırıl­mıştır. Aynı fiiller, öteden beri köylünün ortak yararlanmasına terkedilmiş, bahis konusu yerler hakkında işlendiğinde de keza suç oluşacaktır.
Maddenin üçüncü fıkrasında suların mecrasını değiştirmek suç hâline getirilmiştir. Suların kamuya ait olması veya özel nitelikte bulunması önemli değildir.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23355
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

Re: HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ - TCK 154. Md.

Mesaj gönderen teoman »

T.C
YARGITAY
8.CEZA DAİRESİ
ESAS NO.2013/10843
KARAR NO.2014/1136
KARAR TARİHİ.20.01.2014
Tebliğname No : 8 - 2012/268387
MAHKEMESİ : Buldan Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 29/05/2012
NUMARASI: 2011/114 (E) ve 2012/189 (K)
SUÇ : Hakkı olmayan yere tecavüz


Gereği görüşülüp düşünüldü:

Hükmü temyiz eden Av. M.. G..'in köy muhtarı olan katılanın vekili olarak katılanla duruşmaya katıldığı ve katılanın adı geçen avukatın, vekili olarak duruşmaları takip etmesini beyan ettiği anlaşılmakla temyiz hakkının bulunduğu kabul edilerek yapılan incelemede:

Oluşa ve dosya kapsamına göre, sanık N.. Ö..'in ağaç dikip duvar örerek; sanık Ö.. Ö..'in ise ağaç dikmek, kümes yapmak suretiyle köy yoluna tecavüz ettikleri, dava açıldıktan sonra tecavüze son vermenin oluşan suçu ortadan kaldır- mayacağı ve atılı suçun sabit olduğu gözetilmeden, sanıkların suç kastının bulunma- dığından bahisle beraatlerine karar verilmesi,

Yasaya aykırı,
katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 20.01.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Cevapla