Anayasa Mahkemesi ok sayda kanun ve kararnameyi gndeme ald


No

Esas Says

Konusu

nceleme Evresi

zellii


1

E.2020/13

Ankara 15. dare Mahkemesi

1/7/1976 tarihli ve 2022 sayl 65 Yan Doldurmu Muhta, Gsz ve Kimsesiz
Trk Vatandalarna

Aylk Balanmas Hakknda Kanun’un 12/7/2013 tarihli ve 6495 sayl Kanun’un
73. maddesiyle deitirilen 2. maddesinin;

A. kinci fkrasnda yer alan “…hane iinde kii bana den ortalama…” ibaresinin,

B. nc fkrasnn birinci cmlesinin,

iptallerine karar verilmesi talebi.

lk

tiraz


2

E.2020/14

Gaziantep 2. dare Mahkemesi

14/7/1966 tarihli ve 772 sayl ar ve Mahalle Bekileri Kanunu’nun 6. maddesinin
(E)

bendinde yer alan “Ar hapis veya 6 aydan fazla hapis…” ibaresinin iptaline
karar verilmesi talebi.

lk

tiraz


3

E.2020/16

Adana 20. Asliye Ceza Mahkemesi

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayl Ceza Muhakemesi Kanunu’na 17/10/2019 tarihli
ve 7188 sayl Kanun’un

31. maddesiyle eklenen geici 5. maddenin (d) bendinin “1/1/2020 tarihi
itibaryla kovuturma evresine

geilmi, hkme balanm veya kesinlemi dosyalarda…” ve “…basit
yarglama usul uygulanmaz.”

blmlerinin iptallerine karar verilmesi talebi.

lk

tiraz


4

E.2020/18

stanbul Milletvekili Engin ALTAY,

Manisa Milletvekili zgr ZEL,

Sakarya Milletvekili Engin ZKO

ile birlikte 132 milletvekili

5/12/2019 tarihli ve 7194 sayl Dijital Hizmet Vergisi ile Baz Kanunlarda
ve 375 Sayl Kanun Hkmnde

Kararnamede Deiiklik Yaplmas Hakknda Kanun’un 50. maddesiyle 8/11/2016
tarihli ve 6755 sayl

Olaanst Hal Kapsamnda Alnmas Gereken Tedbirler ile Baz Kurum ve
Kurululara Dair Dzenleme

Yaplmas Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin Deitirilerek Kabul Edilmesine
Dair Kanun’un

37. maddesine eklenen (3) numaral fkrann iptaline ve yrrlnn
durdurulmasna karar verilmesi talebi.

lk

ptal


5

E.2020/22

Ankara 32. Asliye Ceza Mahkemesi

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayl Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. maddesine
6/12/2006 tarihli

ve 5560 sayl Kanun’un 23. maddesiyle eklenen (11) numaral fkrann
iptaline karar verilmesi talebi.

lk

tiraz


6

E.2020/15

Dantay Dokuzuncu Dairesi

A. 1/7/1964 tarihli ve 488 sayl Damga Vergisi Kanunu’nun 15/7/2016 tarihli
ve 6728 sayl Kanun’un

27. maddesiyle deitirilen ek 2. maddesinin (4) numaral fkrasnda
yer alan “…ve yabanc firmalarca

da teklif verilen…” ibaresinin,


B. 2/7/1964 tarihli ve 492 sayl Harlar Kanunu’nun 6728 sayl Kanun’un 35.
maddesiyle deitirilen

ek 1. maddesinin (4) numaral fkrasnda yer alan “…ve yabanc firmalarca
da teklif verilen…” ibaresinin,

iptallerine ve yrrlklerinin durdurulmasna karar verilmesi talebi.

lk

tiraz


7

E.2020/17

Manisa 1. dare Mahkemesi

31/1/2018 tarihli ve 7068 sayl Genel Kolluk Disiplin Hkmleri Hakknda
Kanun Hkmnde

Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 8. maddesinin 17/1/2019 tarihli
ve 7161 sayl

Kanun’un 64. maddesiyle deitirilen (7) numaral fkrasnn;

A. (b) bendinin,

B. Bentlerini balayan hkmn,

iptallerine karar verilmesi talebi.

lk

tiraz


8

E.2020/19

Mu cra Hukuk Mahkemesi

4/11/1983 tarihli ve 2942 sayl Kamulatrma Kanunu’na 30/5/2019 tarihli
ve 7176 sayl

Kanun’un 21. maddesiyle eklenen geici 14. maddenin iptaline ve yrrlnn
durdurulmasna

karar verilmesi talebi.

lk

tiraz


9

E.2020/23

Konya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi

5/1/1961 tarihli ve 221 sayl Amme Hkmi ahslar veya Messeseleri Tarafndan
Fiilen

Amme Hizmetlerine Tahsis Edilmi Gayrimenkuller Hakknda Kanun’un 1.,
3., 4. ve 7.

maddelerinin iptallerine karar verilmesi talebi.

lk

tiraz


10

E.2020/20

Dicle Asliye Hukuk Mahkemesi

4/11/1983 tarihli ve 2942 sayl Kamulatrma Kanunu’na 21/3/2018 tarihli ve
7103 sayl

Kanun’un 28. maddesiyle eklenen geici 13. maddenin iptaline karar verilmesi
talebi.

lk

tiraz


11

E.2020/21

Tekirda 2. dare Mahkemesi

29/6/2001 tarihli ve 4708 sayl Yap Denetimi Hakknda Kanun’un 4/4/2015 tarihli
ve

6645 sayl Kanun’un 32. maddesiyle balyla birlikte deitirilen
8. maddesinin drdnc

fkrasnn drdnc cmlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

lk

tiraz


12

E.2020/24

Ankara Blge dare Mahkemesi 1. dari Dava Dairesi

26/10/1994 tarihli ve 4045 sayl Gvenlik Soruturmas, Baz Nedenlerle Grevlerine
Son

Verilen Kamu Personeli ile Kamu Grevine Alnmayanlarn Haklarnn Geri
Verilmesine ve

1402 Numaral Skynetim Kanununda Deiiklik Yaplmasna likin Kanun’un
1. maddesinin iptaline karar verilmesi talebi.

lk

tiraz


13

E.2020/12

Manisa 1. dare Mahkemesi

6/10/1983 tarihli ve 2911 sayl Toplant ve Gsteri Yryleri Kanunu’nun
22. maddesinin

birinci fkrasnda yer alan “…ve ehirleraras karayollarnda gsteri
yryleri dzenlenemez.”

ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

lk

tiraz


14

E.2020/1 (Deiik ler)

Duraan Sulh Hukuk Mahkemesi

Olaan genel kurul toplantlarn iki defa st ste yapmayan Halkn Kurtulu
Partisi Duraan

ile tekilatnn kendiliinden dalma halinin ve buna bal olarak
hukuki varlnn sona

erdiinin tespitinin yaplmas talebi.

(Deiik ler)


15

E.2018/91

stanbul Milletvekili Engin ALTAY,

Manisa Milletvekili zgr ZEL,

Sakarya Milletvekili Engin ZKO

ile birlikte 113 milletvekili

1/2/2018 tarihli ve 7072 sayl Olaanst Hal Kapsamnda Baz Dzenlemeler
Yaplmas

Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin Deitirilerek Kabul Edilmesine
Dair Kanun’un;

A. 5. maddesiyle 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayl Hakimler ve Savclar Kanunu’nun
9/A

maddesinin beinci fkrasnn birinci cmlesinde yer alan “…en az
yetmi puan almak kaydyla…”

ibaresinin yrrlkten kaldrlmasnn,

B. 7. maddesiyle 2802 sayl Kanun’a eklenen geici 20. maddenin,

C. 9. maddesiyle 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayl Ceza Muhakemesi Kanunu’nun

172. maddesinin deitirilen (2) numaral fkrasnn,

. 10. maddesiyle 5271 sayl Kanun’un 173. maddesinin deitirilen (6) numaral fkrasnn,

D. 15. maddesiyle 11/11/1983 tarihli ve 2954 sayl Trkiye Radyo ve Televizyon

Kanunu’nun 50. maddesinin birinci fkrasnn deitirilen () bendinin
yedinci cmlesinin,

E. 17. maddesiyle 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayl Radyo ve Televizyonlarn
Kurulu ve

Yayn Hizmetleri Hakknda Kanun’un 8. maddesinin (1) numaral fkrasna
eklenen (t) bendinin,

F. 18. maddesiyle 6112 sayl Kanun’un 19. maddesine eklenen (3) numaral fkrann,

G. 26. maddesiyle 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayl Polis Vazife ve Sal?hiyet
Kanunu’nun

ek 6. maddesine eklenen on sekizinci fkrann,

. 75. maddesiyle 10/7/1953 tarihli ve 6132 sayl At Yarlar Hakknda Kanun’a

eklenen ek 2. maddenin birinci fkrasnn,

H. 80. maddesiyle 4/4/1988 tarihli ve 320 sayl Milli Piyango daresi Genel
Mdrl

Kurulu ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararname’nin deitirilen
ek 2. maddesinin birinci cmlesinin,

I. 82. maddesiyle 22/1/1990 tarihli ve 399 sayl Kamu ktisadi Teebbsleri
Personel

Rejiminin Dzenlenmesi ve 233 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin Baz
Maddelerinin

Yrrlkten Kaldrlmasna Dair Kanun Hkmnde Kararname’nin 7. maddesinin
birinci fkrasna eklenen (f) bendinin,

. 83. maddesiyle 399 sayl Kanun Hkmnde Kararname’nin 45. maddesinin birinci

fkrasna eklenen (f) bendinde yer alan “…eylem birlii ierisinde
olmak…”
ibaresinin,

iptallerine ve yrrlklerinin durdurulmasna karar verilmesi talebi.

Esas

ptal


16

E.2018/152

zmir 1. Fikri ve Snai Haklar

Ceza Mahkemesi

3.11.2016 tarihli ve 6754 sayl Bilirkiilik Kanunu’nun,

A. 3. maddesinin;

1. (2) numaral fkrasnn “Bilirkii…hukuki nitelendirme ve

deerlendirmelerde bulunamaz.” blmnn,

2. (6) numaral fkrasnn,

B. 10. maddesinin (4) numaral fkrasnn,

C. 12. maddesinin, 15/8/2017 tarihli ve 694 sayl Kanun Hkmnde

Kararname’nin 176. maddesiyle deitirilen (6) numaral fkrasnn,

. 37. maddesiyle 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayl Kanun’un

63. maddesinin ikinci fkrasna (d) bendinden sonra gelmek zere eklenen
(e) bendinin,

D. 42. maddesiyle 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayl Kanun’un 63.

maddesinin (1) numaral fkrasna eklenen cmlenin,

E. 43. maddesiyle 5271 sayl Kanun’un 64. maddesinin deitirilen

(2) numaral fkrasnn ikinci cmlesinin,

iptallerine karar verilmesi talebi.

Esas

tiraz


17

E.2018/139

Bayndr Asliye Hukuk Mahkemesi

( Mahkemesi Sfatyla)

21/3/2018 tarihli ve 7103 sayl Vergi Kanunlar ile Baz Kanun ve Kanun

Hkmnde Kararnamelerde Deiiklik Yaplmas Hakknda Kanun’un

70. maddesiyle 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve

Genel Salk Sigortas Kanunu’na eklenen ek 17. maddenin nc ve

drdnc fkralarnn iptallerine karar verilmesi talebi.

Esas

tiraz


18

E.2018/163

stanbul Milletvekili Engin ALTAY,

Manisa Milletvekili zgr ZEL,

Sakarya Milletvekili Engin ZKO

ile birlikte 138 milletvekili

18/10/2018 tarihli ve 7148 sayl Karayollar Trafik Kanunu ile Baz

Kanunlarda Deiiklik Yaplmas Hakknda Kanun’un 29. maddesiyle

26/10/1994 tarihli ve 4045 sayl Gvenlik Soruturmas, Baz Nedenlerle

Grevlerine Son Verilen Kamu Personeli ile Kamu Grevine Alnmayanlarn

Haklarnn Geri Verilmesine ve 1402 Numaral Skynetim Kanununda

Deiiklik Yaplmasna likin Kanun’un 1. maddesine birinci fkrasndan

sonra gelmek zere eklenen fkrann iptaline ve yrrlnn durdurulmasna
karar verilmesi talebi.

Esas

ptal


19

E.2018/122

Dantay Onikinci Dairesi

22/1/1990 tarihli ve 399 sayl Kamu ktisadi Teebbsleri Personel

Rejiminin Dzenlenmesi ve 233 Sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin

Baz Maddelerinin Yrrlkten Kaldrlmasna Dair Kanun Hkmnde

Kararname’nin 7. maddesinin birinci fkrasnn (c) bendinde yer alan
“…6 aydan fazla…”

ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

tiraz


20

E.2019/105

stanbul Milletvekili Engin ALTAY,

Manisa Milletvekili zgr ZEL,

Sakarya Milletvekili Engin ZKO

ile birlikte 136 milletvekili

12/9/2019 tarihli ve (46) numaral Cumhurbakanl Kararnamesi’nin;

A. 1. maddesiyle 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayl Resmi Gazete’de

yaymlanan (1) numaral Cumhurbakanl Tekilat Hakknda Cumhurbakanl

Kararnamesi’nin deitirilen 353. maddesinde yer alan “…ve yurtd…”
ibaresinin,

B. 2. maddesiyle (1) sayl Cumhurbakanl Kararnamesi’ne eklenen 371/A maddesinin,

C. 5. maddesiyle 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayl Resmi Gazete’de yaymlanan

(4) numaral Bakanlklara Bal, lgili, likili Kurum ve Kurulular
ile Dier

Kurum ve Kurulularn Tekilat Hakknda Cumhurbakanl Kararnamesi’nin

666. maddesinin (1) numaral fkrasnn (j) bendine eklenen “…ve
burslar…”
ibaresinin,

iptallerine ve yrrlklerinin durdurulmasna karar verilmesi talebi.

Esas

ptal


Haberin Tam Metni

Bir cevap yazın