Daire başkanlığından şefliğe atanan kişinin durumu Danıştay’dan döndü!

Dava konusu olayda, bir yükseköğretim kurumunda Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı olarak görev yapan kişi hakkında yürütülen ceza soruşturmaları sebebiyle bu görevinden alınarak Şef kadrosuna ataması yapılmıştır.

İlk derece mahkemesi kararında özetle; “İdari soruşturmanın eylem tarihlerinden itibaren 2 yıllık zaman aşımı süreleri de geçtiği halde neticelendirilmeyerek, henüz neticelenmemiş ceza davası ve yıllardan beri idarece askıda tutulan idari soruşturma gerekçe gösterilerek tesis edilen görevden alma işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı” tespit edilerek işlem iptal edilmiştir.

İstinaf mahkemesi kararında ise; “Daire başkanlığı kadrosunun üst düzey kadro olduğu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda atama yapma ve görevden alma konusunda idarelere tanınan takdir yetkisinin bu tür kadrolar için daha geniş olduğunun kabul edilmesi gerektiği, bu görevlerden başka görevlere atanmaya ilişkin işlemlerin kazanılmış hakları veya genel olarak hukuk güvenliği ilkesini ihlal eden bir yönü bulunmadığı hususları göz önüne alınarak” davalı idarenin istinaf başvurusu kabul edilmiştir.

Karar bu kez Danıştay nezdinde temyiz edilmiştir. İkinci Daire kararında; “Kamu görevlilerinin yerlerini değiştirme konusunda idareye takdir yetkisi tanınmakta ise de, bu yetkinin kullanımının mutlak ve sınırsız olmayıp kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olduğu ve bu yönüyle de yargı denetimine tabi bulunduğu, dava konusu işlemin dayanağı olarak gösterilen davacı hakkında yürütülen ceza yargılamalarına istinaden davacının daire başkanlığı görevinden alınmasında mevzuata ve hukuka aykırılık bulunmamakta ise de; davacının öğrenim durumu ve Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı görevine atanmadan önce yürüttüğü hizmetler dikkate alındığında, durumuna uygun bir göreve atanması gerekirken, davacının 1. derecenin 2. kademesi kazanılmış hak aylık derecesiyle 1. dereceli Daire Başkanlığı kadrosunda bulunduğu göz ardı edilerek, isteği olmaksızın 3. dereceli şef kadrosuna atanması yolunda kurulan işlemde bu yönden hukuka uyarlık görülmediği” gerekçesiyle davacının temyiz isteminin kabulüne karar verilmiştir.

https://www.memurlar.net/haber/905701/daire-baskanligindan-seflige-atanan-kisinin-durumu-danistay-dan-dondu.html

Bir cevap yazın