nceki renmelerin Tannmas, Denklik ve lme Deerlendirme lemleri ile lgili Usul ve Esaslara likin Ynergede deilik yapld


Milli eitim bakanl Mesleki ve Teknik Eitim Genel Mdrl 11.03.2020 tarih ve 5331510 sayl bakanlk onay ile Milli Eitim Bakanl nceki renmelerin Tannmas, Denklik ve lme Deerlendirme lemleri ile lgili Usul ve Esaslara likin Ynergede deilik yapt.MLL ETM BAKANLII NCEK
RENMELERN TANINMASI, DENKLK VE LME DEERLENDRME LEMLER LE LGL
USUL VE ESASLARALKN
YNERGEBRNC
BLM Ama, Kapsam, Dayanak ve TanmlarAma

MADDE 1-
(1) Bu
Ynergenin amac 3308 sayl Mesleki Eitim Kanunu hkmlerine gre yrtlecek
nceki renmelerin tannmas, nceki renmelere ilikin belgelerin
deerlendirilmesi, denklik i ve ilemleri, lme ve deerlendirme ile ilgili
usul ve esaslar belirlemektir.KapsamMADDE 2-
(1) Bu Ynerge,
3308 sayl Mesleki Eitim Kanunu hkmlerine gre bireyin rgn/yaygn eitim
veya serbest renmeler yoluyla edindii renme kazanmlarnn dorulanmas,
denklik i ve ilemleri, lme, deerlendirme ve belgelendirme ile ilgili usul
ve esaslar kapsar.DayanakMADDE 3-
(Deiik: 8/4/2019 – 7134043 sayl Makam Oluru) (1) Bu Ynerge, 5/6/1986 tarihli ve
3308 sayl Mesleki Eitim Kanunu, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayl Resmi
Gazete’de yaymlanan 1 sayl Cumhurbakanl Tekilat Hakknda
Cumhurbakanl Kararnamesinin 301 inci maddesi ve 7/9/2013 tarihli ve 28758
sayl Resmi Gazete’de yaymlanan Milli Eitim Bakanl Ortaretim Kurumlan
Ynetmeliinin 63/A maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

TanmlarMADDE 4- (1) Bu Ynergede geen;a) Genel Mdrlk: Milli Eitim
Bakanl Mesleki ve Teknik Eitim Genel Mdrln,b) Kanun: 3308 sayl Mesleki Eitim
Kanununu,c) Komisyon: nceki renmelerin
tannmas ve denklik komisyonunu,

) MYK: Mesleki Yeterlilik Kurumunu,d) MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi:
Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafndan onaylanm, bireyin bilgi, beceri ve
yetkinliini ifade eden belgeleri,e) renme Kazanmlar: Herhangi bir
renme srecinin tamamlanmasndan sonra bireyin sahip olduu bilgi, beceri ve
yetkinlikleri,1) lme ve deerlendirme yeri: lme
deerlendirme kriterlerine gre beceri snav yapmaya uygun okul/kurum veya
iletmeyi,g) nceki renme: rgn eitim, yaygn
eitim ve/veya serbest renme yoluyla edinilen renme kazanmlarn,

) Serbest renme: rgn ve yaygn
eitim kumullarnda verilen eitimle edinilmeyen, bir ama veya niyet
olmakszn kazanlan renmeden, bilinli ve niyetlenmi renmeye kadar
deneyime dayal her trl renmeyi,h) Ulusal Meslek Standard: Bir
meslein baar ile icra edilebilmesi iin, Mesleki Yeterlilik Kurumu
tarafndan kabul edilen, gerekli bilgi, beceri, tavr ve tutumlarn neler
olduunu gsteren asgari normlar,i) Ulusal Yeterlilik: Ulusal meslek
standard veya uluslararas standartlar temel alnarak hazrlanan, Mesleki
Yeterlilik Kurumu Ynelim Kurulu tarafndan onaylanan ve belgelendirme
srelerinde kullanlan dokman,i) (Ek:
8/4/2019 – 7134043 sayl Makam Oluru) Bakanlk: Milli Eitim Bakanln, j) (Ek:
8/4/2019 – 7134043 sayl Makam Oluru) e-Snav: Basl evrak
kullanlmakszn, snav uygulama ve deerlendirilmesine ilikin her trl
ilemin elektronik ortamda ve bilgisayarlar araclyla yaplan snav, ifade
eder.KNC
BLMnceki renmelerin Tannmas ve Denklik Esaslar,
Belgelerin ve Bavurularn Deerlendirilmesi ile lme Deerlendirmenceki renmelerin tannmas ve
denklik esaslarMADDE 5-
(1) Bu Ynergeye
gre yaplacak i ve ilemlerde, bireyin rgn/yaygn eitim veya serbest renmeler
yoluyla edindii renme kazanmlar kalfalk ve ustalk belgelerine eriimde
deerlendirilir. nceki renmelerin tannmas ve denklii; ulusal meslek
standartlar, ulusal yeterlilikler ve ilgili alan/daln ereve retim
programlar ile kazandrlmas amalanan renme kazanmlar esas alnarak
yaplacak lme ve deerlendirmelerle salanr.(2)
Bu
Ynergeye gre; Bakanlka veya Bakanlk ile dier kurum ve kurulularn i
birlii sonucunda verilmi veya yurt dndan alnm; diploma, renim durum
belgesi, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi, renim belgesi, yz yze eitimi
tamamlama belgesi, tasdikname, kurs bitirme belgesi, yetki belgesi, sertifika
ve hizmet belgesi nceki renmelerin dorulanmas srelerinde deerlendirmeye
tabi tutulacak belgelerdir.Kalfalk/Ustalk
snav ve belgelendirme bavurusuMADDE 6-
(1) nceki
renmelerin tannmas kapsamnda kalfalk/ustalk snavlarna bavuru,
Kalfalk/Ustalk Snav Bavuru Formu (Ek-1) ile yaplr. Snavlara bavuru
yapabilmek iin en az 22 yan bitirmi, ilkretim okulu mezunu veya
ortaokul/imam hatip ortaokulu renimini tamamlam olmak gerekir.(2) nceki renmelerin tannmas ve
denklik bavurusunun mesleki eitim merkezi program uygulayan okul/kurum
mdrlklerine snav dneminin balangcndan en az bir ay ncesine kadar
yaplmas gerekir. Sresi ierisinde yaplmayan bavurular, bir sonraki snav
dnemi iin kabul edilir.(3)
Bavuru
yapt halde snavlara katlmayanlar ile snavlarda baarl olamayanlar,
tekrar snava girebilmek iin yeni snav dneminden en az bir ay nce dileke
ile okul/kurum mdrlne bavurmak zorundadr.Kalfalk ve ustalk snavlarMADDE 7- (1) Bu Ynergenin altnc
maddesinin birinci fkrasnda belirtilen artlar tayanlardan;a) Meslei ile ilgili bir ite altn
Sosyal Gvenlik Kurumundan (Ek ibare : 8/4/2019 – 7134043 sayl Makam Oluru) veya
e-Devletten alnacak iyeri unvan steli prim dkm veya Ba-Kur hizmet
belgesi ile birlikte vergi dairesinden onayl vergi mkellefiyet belgesi,b) Mesleki ve teknik eitim veren rgn
veya yaygn eitim okul ve kurumlan ile 5580 sayl zel retim Kurumlar
Kanununa gre alm kuramlardan veya yurt dndan alman belgeler,c) Fiili askerlik veya mahkmiyet
sresi iinde alman mesleki eitime ilikin belgeler,ile belgelendirmek suretiyle mesleki
eitim merkezi program kapsamnda bulunan bir meslek alan/dalnda renme
kazanmlarna sahip olduunu Ek-1 Fonu ile beyan edenler kalfalk snavlarna
alnr. (Deiik:
11/3/2020 – 5331510 sayl Makam Oluru) Bunlardan nc seviye
yaygn eitim kurs bitimine belgesi veya kurs/kurslar sresi toplam en az 468
saat olan yaygn eitim kurs bitimine belgelerine sahip olanlar ilgili
alan/daln kalfalk beceri snavna alnrlar.(2) Kalfalk yeterliini kazanm olup
mesleklerinde en az. be yl alm olduunu Ek- 1 Forumda beyan edip Sosyal
Gvenlik Kurumundan (Ek
ibare : 8/4/2019 – 7134043 sayl Makam Oluru) veya e-Devletten
alnacak iyeri unvan steli prim dkm veya Ba-Kur hizmet belgesi ile
birlikte vergi dairesinden onayl vergi mkellefiyet belgesi ile
belgelendirenler ustalk snavlarna alnrlar.(3) Bavuru tarihinde; mesleklerinde en
az be yl alm olduunu Ek-1 Formda beyan edip Sosyal Gvenlik Kurammdan (Ek ibare
: 8/4/2019 – 7134043 sayl Makam Oluru) veya e-Devletten
alnacak iyeri unvan listeli prim dkm veya Ba-Kur hizmet belgesi ile
birlikte vergi dairesinden onayl vergi mkellefiyet belgesi ile
belgelendirenler ncelikle kalfalk snavlarna alnrlar. Bunlardan baarl
olanlar, kalfalk belgesini almaya hak kazandklar dnemden sonra alacak ilk
ustalk snavlarna alnr.(4) (Deiik:
11/3/2020 – 5331510 sayl Makam Oluru) Mesleki Ak retim Lisesi yz yze eitimi tamamlama
belgesi, drdnc seviye yaygn eitim kurs bitirme belgesi veya kurs/kurslar sresi
toplam en az 756 saat olan yaygn eitim kurs bitirme belgelerine sahip olup
Ek-1 Forum ile bavuru yapanlar, ilgili alan/daldan ustalk beceri snavna
alnrlar.(5)
1986-1987
eitim retim ylndan itibaren yl sreli mesleki ve teknik ortaretim
programlarndan mezun olup Ek-1 Form ile bavuru yapanlar, diplomasnda yazl
olan blm/alan ile ilgili olarak, mesleki eitim merkezi program kapsamndaki
bir meslek dalndan ustalk beceri snavlarna alnrlar. (Tablo-1)(6) Ustalk belgesine sahip olup ayn
alanda farkl bir daldan ustalk snavna katlmak iin Ek-1 Form ile bavuru
yapanlar, fark derslerinin teorik snavlar ile ustalk beceri snavna
alnrlar.(7) (Deiik:
11/3/2020 – 5331510 sayl Makam Oluru) MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi kiilerin Ek-1
Form ile bavurmalar halinde, nc seviye MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine
sahip olanlar kalfalk snavna, drdnc ve daha st seviye MYK Mesleki
Yeterlilik Belgesine sahip olanlar ise ustalk snavna alnrlar. Hangi alan/daldan
kalfalk/ustalk snavna girilebileceine ilikin tablo, Mesleki Yeterlilik
Kurumunun gr alnarak Genel Mdrlke hazrlanr ve gncellenir.(8) Bu madde kapsamnda yaplan
snavlarda baarl olanlardan;a)
Birinci,
nc, drdnc, altnc ve yedinci fkra kapsamndaki adaylara Kanunun 35
inci maddesi,b)
kinci
fkra kapsamndaki adaylara Kanunun 28 inci maddesinin (c) bendi,c)
Beinci
fkra kapsamndaki adaylara Kanunun 29 uncu maddesihkmlerine gre belge dzenlenir.nceki
renmelere ilikin belgelerin deerlendirilmesiMADDE 8-
(1) Farkl
zamanlarda yaplan almalara ait Sosyal Gvenlik Kurumu prim gn saylar
toplanarak deerlendirilir. Deerlendirmede her 30 gn bir aylk alma olarak
kabul edilir, ancak mkerrer sigorta primi yatrlmas durumunda 30 gn aan
primler dikkate alnmaz. Kamu kuramlarnda kadrolu alanlardan hizmet cetveli
istenir.(2) Hizmet deerlendirmesinde 18 yan
altndaki hizmetler gz nnde bulundurulmaz.(3) Prim dkm belgesinde meslein
belgelendirilemedii durumlarda, Ek-1 Formdaki Hizmet Belgesi blmnn iyeri
tarafndan doldurulup onaylanmas halinde beyana gre ilem yaplr.(4) Ba-Kur hizmet belgesindeki hizmet
sresi ile vergi dairesinden onayl vergi mkellefiyet belgesindeki hizmet
sresinin farkl olmas halinde. Ba-Kur hizmet belgesindeki hizmet sresi
dikkate alnr. Ancak emekli olduktan sonra kendi namna i yeri aanlarn
hizmet sresi, vergi dairesinden onayl vergi mkellefiyet belgesine gre
hesaplanr.(5) Deerlendirme, belgelerin asl ile
yaplr. Hizmet belgesinin asl olmak kaydyla renim belgelerinin onayl
rnei geerli kabul edilir.(6) Mesleki ve teknik eitim veren rgn
veya yaygn eitim okul ve kuramlar ile 5580 sayl zel retim Kurumlan
Kanununa gre alm kuramlarda; renme kazanmlarna dayal programlan
tamamlayanlara verilen belgeler, yurt dndan alnan belgeler, fiili askerlik
veya mahkmiyet sresi iinde alman mesleki eitime ilikin belgeler, ustalk
snav bavurusuna esas olan almlk sresinin hesaplanmasnda deerlendirilir.(7) Mesleki eitim veya kurs srelerinin
saat olarak belgelendirilmesi istenir.(8) Meslek alan/dal ile ilgili her tr
mesleki eitim ve kurs belgelerinin sreleri toplanarak deerlendirilir. Her
160 saat bir aylk alma sresi olarak kabul edilir. Bu ekilde hesaplanacak
sre, ustalk snav bavurusuna esas olan alma sresinden dlr.(9) Mesleki ve teknik eitim okul ve
kuramlarnn ara snflarndan ayrlanlar ile kalfalk belgesini Kanunun 16 nc
maddesi hkmlerine gre alm olanlarn, alanlarnda olmak kaydyla, alan/dal
eitimine devam ederek baardklar her dnem iin alt ay, her snf iin bir
yl ustalk snav bavurusuna esas olan alma sresinden dlr.(10) Fiili askerlik veya mahkmiyet
sresi iinde yaplan hizmetlerin alma sresinden saylabilmesi iin yazl
olarak belgelendirilmesi gerekir. Bu durumda olanlardan sigorta prim belgesi
istenmez.(11) Ortaretim kurumundan mezun olan
veya ara snflarndan ayrlanlar; kalfalk ve ustalk snavlarnda, daha nce
baarl olduklar derslerden muaf tutulur.(12) Yurt dndan alman belgelerin
deerlendirilmesi, belgenin aslnn o lkenin Trkiye’de bulunan
konsolosluklarnca veya geldikleri lkedeki Trkiye Cumhuriyeti konsolosluunca
tasdik edilmi ve noter yeminli tercman tarafndan onaylanm Trke evirisi
ile yaplr. Bu madde kapsamnda bavuru yapanlardan sosyal gvenlik prim
dkm istenmez.(13)
(Mlga:
11/3/2020-5331510 sayl Makam Oluru) Bavurularn deerlendirilmesiMADDE 9-
(1) Deerlendirme
ilemleri il milli eitim mdrl bnyesinde kurulacak nceki renmelerin
tannmas ve denklik komisyonunca yaplr. Komisyon, mesleki ve teknik
eitimden sorumlu mdr yardmcs/ube mdr bakanlnda, ncelikle mesleki
eitim merkezi program uygulayan mesleki ve teknik ortaretim kuramlarndan
olmak zere; ildeki mesleki ve teknik ortaretim kuramlarnda grevli
mdr/mdr yardmclar arasndan grevlendirilen en az kiiden oluur.(2) l milli eitim mdrlnce yetki
verilen mesleki eitim merkezi program uygulayan mesleki ve teknik ortaretim
kurumlan, nceki renmelerin tannmas ve denklik bavurularn kabul eder, n
deerlendirme yaparak (Ek-1) Form ile eklerini, Bavuru Deerlendirme Listesi
(Ek-2) ve Bavuru Sonu Belgesini (Ek-3) Komisyona gnderir. Bavurusu uygun
bulunanlarn Bavuru Sonu Belgesi (Ek-3) Komisyon bakannca onaylanr.
Bavuru Deerlendirme Listesi (Ek-2) iki nsha, Bavuru Sonu Belgesi (Ek-3)
nsha olarak dzenlenir.(3) Komisyon, yaplan bavurular,
snavlarn balangcndan en ge hafta nce deerlendirerek snavlara
girmeye hak kazananlar belirler.(4) Deerlendirmelerde tereddde dlen
konularda Genel Mdrln gr alnr.Snav
dnemleri ve lme deerlendirme yerleriMADDE 10-
(Deiik: 8/4/2019 – 7134043 sayl Makam Oluru) (1) Kalfalk ve ustalk snavlar,
her yl ubat, nisan, haziran, austos, ekim ve aralk aylarnda, il milli
eitim mdrlklerince il merkezi ve ilelerde belirlenen okul/kurum veya
iletmelerde gerekletirilir. htiya halinde, Bakanlk tarafndan belirlenen
alan ve illerde her ay snav yaplabilir.(2) Beceri snav yaplacak lme ve
deerlendirme yeri, snavn yaplaca alan/dalda uygulanan ereve retim
programlan dorultusunda hazrlanm olan beceri snav deerlendirme
kriterlerine uygun makine, tehizat, donatm ve ara-gere yeterlilii dikkate
alnarak belirlenir.(3)
(Ek: 8/4/2019 – 7134043 sayl Makam Oluru) Teorik snavlarn e-Snav eklinde
yaplmas ve snava girecek aday saysnn en az 10 olmas halinde birinci
fkradaki takvime bal kalnmakszn snav yaplr.l snav komisyonuMADDE 11-
(1) l milli
eitim mdrlnde mesleki ve teknik eitimden sorumlu mdr yardmcs/ube
mdrnn bakanlnda, ildeki mesleki eitim merkezi program uygulayan
mesleki ve teknik ortaretim kuramlarnn mdrleri veya snavlardan sorumlu
mdr yardmclarnn katlmyla il snav komisyonu oluturulur.(2) l snav komisyonu yeleri, her yl
eyll aynda bir yllk sreyle grevlendirilir. yelerden herhangi birinin
ayrlmas durumunda, il milli eitim mdrlnce yeni ye grevlendirmesi
yaplr.(3)
l
snav komisyonu; kalfalk ve ustalk snavlarna yaplan mracaatlara gre,
alan/dal teorik snavlarnn hangi okul/kurumda ve beceri snavlarnn hangi
lme deerlendirme yerinde yaplacan planlar.Snav
komisyonu kuruluu ve snavlarn uygulanMADDE 12-
(1) Snav
komisyonu; okul/kurum mdrnn veya grevlendirecei mdr yardmcsnn
bakanlnda en az iki alan retmeninden, beceri snavlarnda ayrca ilgili
meslek odalar veya kamu kurumu niteliindeki meslek kurulularndan snav
yaplacak alanla ilgili en az usta retici/eitici personel olarak grev yapan
en az bir temsilcinin katlmyla oluturulur. Okul/kuramda yeterli alan
retmeni bulunmad takdirde dier rgn ve yaygn eitim kuramlarndan
grevlendirme yaplr. Buna ramen retmen temin edilememesi halinde en az
birisi ilgili alan retmeni veya ncelikle alannda ders okutan kadrolu uzman
ve usta retici olmak artyla dier alan retmenleri de grevlendirilebilir.
lgili meslek odas temsilcisinin snava gelmedii durumlarda snav komisyonu
mevcut yelerle grevine devam eder.(2) Meslek odalarnca snav komisyonunda
grevlendirilenler iki yl sreyle grev yaparlar. lgili kurulular, gerekli
grdklerinde temsilcilerini deitirebilirler.(3) Okul/kuram mdrlnce hazrlanan
snav programna gre, yelere grevleri snav dneminden nce bildirilir.
Snavlarn yaplaca meslek dallar ile snavlarn ekli, yeri, gn ve
saatini gsterir bir izelge ile kalfalk ve ustalk snavlarna girecek
olanlarn mesleklere gre listeleri, snav gnnden nce duyurulur.(4) Snav komisyonu, snavn balama
saatinden en ge bir saat nce toplanr. Snav sorular, cevap anahtarlar ve
not baremi, snav komisyonunca snavn balama saatinden nce hazrlanp
komisyon bakan tarafndan onaylanr. Uzun sre hazrlk gerektiren beceri
snavlarnda, snav komisyon bakannn uygun bulmas durumunda bir gn nceden
hazrlk yaplabilir.(5) Soru katlarnda snav sresi ile
her sorunun puan baremi belirtilir. Sorularn ak ve anlalr olmas ve
renme kazanmlarnn tamamnn llmesi esastr.(6) Teorik snav, cevap anahtarna ve
puan baremine gre komisyon yelerince birlikte incelenir. Verilen puanlar,
snav kad deerlendirme cetveli ile snav katlarnn st ksmnda yer alan
blme sorularn sra numaras esas olmak zere geirilir. Snav katlar,
snav komisyon bakam ve yelerince imzalanr.(7) Snavlarn deerlendirilmesi ile
ilgili btn ilemler bittikten sonra kalfa ve usta adaynn ald puanlar,
puan izelgesine yazlr ve snav komisyonu bakan ve yelerince imzalanr.(8) (Deiik: 8/4/2019 – 7134043 sayl
Makam 01uru)Teorik snav; alan/dallarn, alan ortak dersleri ile
dal derslerindeki renme kazanmlarndan, oktan semeli olarak hazrlanacak toplam
50 soru zerinden tek oturumda yaplr. Ortak dersler ile semeli derslerden
snav yaplmaz.(9) (Deiik: 8/4/2019 – 7134043 sayl
Makam Oluru) Teorik snavn sresi 80 dakikadr. Beceri snavnn
sresi ise ilgili meslek dalnn lme deerlendirme kriterlerine gre snav
komisyonunca belirlenir.(10) Beceri snav komisyonu yeleri,
gerektiinde snav gnnden bir gn nce snav komisyon bakan veya
grevlendirecei mdr yardmcsnn bakanlnda toplanarak, snavn
uygulan ile ilgili esas ve usulleri belirler. Meslein zelliine ve snav
ortamnn kapasitesine gre beceri snavlar 10 (on) kiiye kadar bir oturum
olacak ekilde planlanabilir. Snava girecek aday saysnn fazla olduu
alan/dallar iin birden fazla komisyon oluturulabilir.(11) Beceri snavlar snav
balangcndan bitiine kadar kesintisiz kamera kayd altna alnr. Kamera
kaytlar dijital ortamda ilgili okul/kurum mdrl tarafndan bir yl
saklanr.(12) Beceri snavlarnda kullanlacak
sarf malzemeleri aday tarafndan temin edilir.(13) Okul/kurum mdrl, snav
komisyonlar oluturma, onaylarn alma, gizlilik ilkesi ierisinde sorularn
hazrlanmasn salama i ve ilemlerini yrtr.(14) Her snav salonu iin iki salon
grevlisi, her be salon iin bir yedek grevli grevlendirilir. Salon grevlileri
snavn balama saatinden en ge 30 dakika nce grev yerinde hazr bulunur.(15) Snav komisyon bakan, iinde soru
kitap/kad ve cevap katlar ile yoklama listeleri bulunan snav soru
zarflarn salon grevlilerine imza karlnda teslim eder.(16) Snav komisyon bakan, snavn
zellii ve katlmc saysnn okluu nedeniyle birden ok snav salonu/yeri
oluturulmas durumunda salon grevlileri ile snav komisyonu arasndaki
irtibat salamak zere yedek grevlileri grevlendirebilir.(17) Okul/kurum mdrl, T.C. kimlik
kart/nfus czdan, pasaport ve src belgelerinden biri ile snava giri
belgesini kontrol eder ve zerinde cep telefonu, telsiz, radyo ve benzeri
iletiim aralar ile szlk, hesap makinesi ve silah bulunmakszn adaylar snav
binasna alr.(18) Okul/kurum mdrl, snav
sresince, grevliler dndaki kiilerin binalara girmemelerini ve snav
salonlarndan kan adaylarn sessiz ve hzl bir ekilde binalardan
ayrlmalarn salar.(19) Okul/kurum mdrl, btn snav
salonlarnda snavn ayn saatte balamasn ve ilk 30 dakika iinde hibir
adayn snav salonunu terk etmemesini salar. Snavn balamasndan itibaren 15
dakika iinde gelen adaylar snava alnr.(20) Snav komisyon bakan, snav
srasnda, salon grevlilerini kontrol eder, gerektiinde uyarr, snavn
sorunsuz yaplmasn salar.(21) Salon grevlileri, grevli olduklar
salonda snavn kurallara uygun olarak gerekletirilmesini salar, snav
bitiminde iinde soru kitapklar/katlar, cevap katlar, salon yoklama
listeleri varsa dier evraklarn bulunduu zarf, snav komisyon bakanna
teslim eder.(22) Snav komisyon bakan, snav cevap
katlarnn ilgili snav komisyonu tarafndan okunmasn, uygulama snav
sonulan ile birletirilerek baar deerlendirmesi yaplmasn, buna dair
listenin hazrlanmasn ve ilann salar.(23) Snav evraklar dosyas, snav
sonucunun ilanndan sonra bir yl sre ile saklanr. Bu sre iinde yargya
intikal eden adaylara ait snav evrak, yarg sreci sonulanncaya kadar
saklanr.(24) (Deiik:
8/4/2019 – 7134043 sayl Makam Oluru) Teorik snavlarda, yanl cevaplar dikkate alnmadan
sadece doru cevaplar zerinden, beceri snavlarnda ise Bakanlka her
alan/dal iin hazrlanan beceri snav deerlendirme kriterlerine gre 100
zerinden puanlama yaplr. Teorik snava girmek ve beceri snavndan en az 50
almak artyla, teorik snavn %40′ ile beceri snavnn %60’nm toplam 50 ve
zeri olanlar baarl saylr. Teorik snavdan en az 50 alp beceri snavnda
baarsz olanlar, teorik snava tekrar girmek zorunda deildir.(25) (Ek:
8/4/2019 – 7134043 sayl Makam Oluru) Teorik snavlarn e-Snav eklinde yaplmas durumunda
snav uygulama esaslar ile snav yaplacak alan/dallar Bakanlka belirlenir.(26)
(Ek: 11/3/2020 – 5331510 sayl Makam Oluru) Adaylar, beceri snav sonularna,
sonularn ilann takip eden 5 i gn ierisinde yazl olarak okul/kurum
mdrlne itirazda bulunabilir. Yaplan itiraz dorultusunda kamera
kaytlar, snav komisyonunda grev alanlarn dnda, bu maddenin birinci
fkrasndaki hkmler kapsamnda okul/kurum mdrlnce, okulda yeterli
retmen bulunmamas durumunda ise il/ile milli eitim mdrlnce
oluturulan komisyon tarafndan en ge 5 i gn ierisinde incelenip
deerlendirilerek adayn nihai puan belirlenir. l genelinde yeterli retmen
bulunmamas durumunda snavda grev alanlar tekrar grevlendirilebilir.Dorudan belge
dzenlenecek hallerMADDE 13- (1) 19/6/1986
tarihinden nce raklk okulu diplomas alanlara; ilgili alan altndaki bir
daldan, Kanunun 35 inci maddesi kapsamnda dorudan kalfalk belgesi
dzenlenir.(2) Mesleki ve teknik ortaretim
programlarndan 1985-1986 eitim retim yl sonuna kadar mezun olanlara,
diplomasnda yazl olan meslekleri ile ilgili olarak, mesleki eitim merkezi program
kapsamndaki bir meslek dalndan bir defaya mahsus olmak zere Kanunun geici
l/b-2 maddesi kapsamnda dorudan ustalk belgesi dzenlenir. (Tablo-1)(3) yl sreli mesleki ve teknik
ortaretim kurumu veya mesleki ve teknik eitim merkezi mezunlarndan,
alanlarnda Bakanla bal olgunlama enstitlerinin iki yllk kurs
programlarndan belge alanlara, alm olduu kurs belgesi ile ilgili bir daldan
Kanunun 29 uncu maddesi kapsamnda dorudan ustalk belgesi dzenlenir.(4) 8/8/1983 tarihli ve 18129 sayl
Resmi Gazete’de yaymlanan Elektrik Tesisatlar Hakknda Ynetmelik
hkmlerine gre dzenlenen kurslardan;a) Elektrik tesisatl birinci snf
veya 1985-1986 eitim retim yl sonuna kadar ikinci snf yetki belgesi
alanlara dorudan ustalk belgesi,b) 1985-1986 eitim retim ylndan
sonra ikinci snf elektrik tesisatl yetki belgesi alanlara, ustalk
beceri snavnda baarl olmalar halinde ustalk belgesi,c) nc snf elektrik tesisatl
yetki belgesi alanlara, dorudan kalfalk belgesi, Kanunun 35 inci maddesi
kapsamnda dzenlenir.(5) Kanun kapsamna alnmadan nce
Bakanlk ve meslek odalar i birliiyle verilmi olan kalfalk ve ustalk
belgeleri; ilgili meslek odalarndan alnacak resmi yaz ile dorulanmas
halinde Kanunun 35 inci maddesi kapsamnda dengi belgelerle deitirilir.
Meslek odalarnn ildeki st kurulular, kapsama alman meslek dallarnda
verdikleri belgelerin listelerini, kapsama alma tarihini izleyen 30 gn iinde
il milli eitim mdrlne gnderir.(6) Yurt dndaki mesleki eitim
kurulularndan kalfabk, kalifiye iilik veya bunlara edeer mesleki
yeterlilik belgesi alanlara kalfalk belgesi, ustalk belgesi veya buna edeer
mesleki yeterlilik belgesi alanlara da ustalk belgesi Kanunun 35 inci maddesi
kapsamnda dorudan verilir.(7)
Bu
madde kapsamnda belge almak isteyenler (4/b maddesi hari) Ek-4 Dileke ile
mracaat ederler.NC
BLM Son Hkmler Ustalk eitimine devam ve usta reticilik eitimi (Deiik
balk: 11/3/2020 – 5331510 sayl Makam Oluru)MADDE 14-
(1) Bu Ynerge
kapsamnda kalfalk belgesi alanlar ile daha nce bu belgeye sahip olanlardan,
Kanunun 10 uncu maddesindeki kayt artlarm tayanlar 12 nci snfta mesleki
eitimlerine devam edebilirler. Bunlarn kaytlar ile baar durumlar Milli
Eitim Bakanl Ortaretim Kurumlan Ynetmelii hkmlerine gre
deerlendirilir. Baarl olanlara Kanunun 28 inci maddesinin (b) bendi
kapsamnda ustalk belgesi dzenlenir.(2) (Ek:
11/3/2020 – 5331510 sayl Makam Oluru) Ortaretim Kurumlan Ynetmeliinin 70/A maddesinin
ikinci fkras kapsamnda yaplan i pedagojisi kurslar uzaktan eitim yolu
ile de dzenlenebilir ve snavlar e-Snav eklinde yaplabilir. Kursu baaryla
tamamlayanlara usta reticilik belgesi verilir.Hkm bulunmayan hallerMADDE 15-
(1) Bu ynergede
hkm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hkmleri uygulanr.Yrrlkten
kaldrlan mevzuatMADDE 16-
(1) Bu
Ynergenin yrrle girdii tarihten itibaren,a) Eyll 2002 tarihli ve 2540 sayl
Tebliler Dergisinde yaymlanan “3308 Sayl Mesleki Eitim Kanunu’nun Geici 1’inci
ve 2’inci Maddelerinin Uygulanmasna likin Ynerge” ve ekleri ile “3308
Sayl Mesleki Eitim Kanunu’nun Geici 9’uncu Maddesinin Uygulanmasna ilikin
Ynerge” ve ekleri,b) Mays 2004 tarihli ve 2560 sayl Tebliler
Dergisinde yaymlanan “Hizmet Belgesi (Denklik in Bavuru Formu)”, “Gemi
Hizmetleri Belgelendirme Formu”, “3308 Sayl Mesleki Eitim Kanununun Geici 1
inci Maddesine Gre Bavuru Formu” ve “3308 Sayl Mesleki Eitim Kanununun
Geici 9’uncu Maddesine Gre Yaplacak Tamamlama Eitimi Bavuru Formu”,c) Austos 2011 tarihli ve 2647 sayl
Tebliler Dergisinde yaymlanan “3308 Sayl Mesleki Eitim Kanunu’nun Geici 1’inci
ve 2’inci Maddelerinin Uygulanmasna likin Ynergede Deiiklik Yaplmasna
Dair Ynerge” ve ekleri,d)
raklk
ve Yaygn Eitim Genel Mdrlnn 06.4.2005 tarihli ve
B.08.0.YG.0.15.04.03.510/4-1919 sayl yazs ile uygulamaya konulan “Lise ve
Dengi Okullar ile n Lisans Dzeyinde Eitim Veren Kuramlardan Mezun Olanlarn
raklk Eitimi Kapsamnda Bulunan Sat Elemanl Meslek Dalndaki
Uygulamalarn Denklii Kitap” ile bu kitapn Talim ve Terbiye Kurulu
Bakanlnn 20/6/2007 tarihli ve 6069 sayl uygun gr yazsyla
gncellenmi hali olan “Sat Elemanl Denklik Deerlendirmeleri ve Bir
Meslek Alan Altnda Dier Meslek Dallarndan Belge Almak steyenlerin Modler
Yapya Gre Almas Gereken Fark Dersleri” dokman ve ekleri,e) Bu Ynerge kapsamndaki i ve
ilemlerle ilgili Bakanlka daha nce yaymlanm genelge ve talimatlar,yrrlkten kaldrlmtr.GEC MADDE 1- Bu Ynergenin yaymland tarihten
nce yaplan denklik bavurular, bavuru sahibinin talebi halinde, bu Ynerge
hkmlerine gre nceki bavuruda verdii belgeler zerinden yeniden deerlendirilir.GEC MADDE 2- (Deiik: 11/3/2020
– 5331510 sayl Makam Oluru) 1996-
1997 eitim retim yl ve daha nceki yllarda ilkokulu bitirmi olanlarn
deerlendirme ilemleri ilkokul diplomas ile yaplr. lkokulu bitirmeden
ayrlm olanlar ile bu Ynergenin 6 nc maddesinin birinci fkrasndaki eitim
artn tamayanlardan ak retim ortaokulu kayt artlarn salayanlarn,
kalfalk/ustalk snav bavurular ak retim ortaokuluna kayt olmalar
halinde kabul edilir.GEC
MADDE 3- Hayat
Boyu renme Genel Mdrl tarafndan uygulanan “Trkiye’de Hayat Boyu
renmenin Gelitirilmesi Projesi-I” kapsamnda Bakan Onay ile yaplan nceki
renmelerin tannmas snavlarnda verilen belgeler, belge sahibinin Ek-4
Dileke ile bavurmas halinde Kanunun 35 inci maddesi kapsamnda dengi
belgelerle deitirilir.YrrlkMADDE 17- (1) Bu Ynerge onay tarihinde yrrle
girer.YrtmeMADDE 18- (1) Bu Ynerge hkmlerini Milli
Eitim Bakan yrtr.

Haberin Tam Metni

Bir cevap yazın