Sahil Güvenlik Komutanlığında Görevli Devlet Memurları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği


SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINDA GÖREVLİ DEVLET
MEMURLARIGÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ
YÖNETMELİĞİNDEDEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKMADDE 1 – 17/8/2012 tarihli
ve 28387 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sahil Güvenlik Komutanlığında Görevli
Devlet Memurları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“(1) Bu Yönetmelik; Sahil Güvenlik Komutanlığı
karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
tabi olarak görev yapan Sahil Güvenlik hizmetleri sınıfı hariç personeli
kapsar.”MADDE 2 – Aynı
Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli
ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğe
dayanılarak hazırlanmıştır.”MADDE 3 – Aynı
Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (i) bentleri aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.“e) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme
suretiyle atanacaklar için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”


“i) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim
düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin
görevlere atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”MADDE 4 – Aynı
Yönetmeliğin 5 inci maddesinin başlığı ile ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi
hizmet grupları“(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:a) Yönetim Hizmetleri Grubu;


1) Müdür.b) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;1) Uzman.c) İdari Hizmetler Grubu;1) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar
işletmeni, mali işler memuru (muhasebeci), mal sorumlusu, memur, sevk ve
tesellüm memuru, santral memuru, danışma/resepsiyon memuru,
spiker, zabıt katibi, hesap sorumlusu, ambar memuru, giriş kontrol görevlisi,
şoför.


ç) Destek Hizmetleri Grubu;1) Teknisyen yardımcısı, hizmetli, bahçıvan, aşçı,
terzi, boyacı/badanacı, kaloriferci, berber, garson, soğuk hava depo memuru.(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:a) Avukat, programcı, tabip, hemşire, psikolog,
eczacı, veteriner, istatistikçi, kütüphaneci, mimar, mühendis, mütercim,
öğretmen, tekniker, teknisyen, teknik ressam, arşivci, fotoğrafçı, grafiker,
şehir plancısı, bilgisayar programcısı, baskı operatörü, ciltçi.”MADDE 5 – Aynı
Yönetmeliğin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle
atanacaklarda aranacak genel ve özel şartlarMADDE 6 – (1)
Görevde yükselme ve unvan değişikliği niteliğindeki atamalara esas kadro görev
unvanları ve söz konusu kadrolara atanacak personelde aşağıdaki genel ve özel
şartlar aranır:a) Müdür olarak atanabilmek için;1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu
olmak,2) Kadro açıklamasında yazılı niteliklere uygun
olmak,3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.b) Uzman olarak atanabilmek için;1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu
olmak,2) Kadro açıklamasında yazılı niteliklere uygun
olmak,3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.c) İdari Hizmetler Grubunda yer alan kadrolara
atanabilmek için;1) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile
bilgisayar işletmeni kadrosu için Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü mezunu
veya en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak ve iki yıllık yüksekokul mezunları
için Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış 120 saatlik bilgisayar kurs
sertifikasına sahip olmak, mali işler memuru (muhasebeci) kadrosu için en az iki
yıllık yüksekokulların muhasebe bölümünden mezun olmak ve Milli Eğitim
Bakanlığınca onaylanmış 120 saatlik bilgisayar kurs sertifikasına sahip olmak,
mal sorumlusu kadrosu için meslek liselerinin muhasebe bölümü mezunu olmak,
memur kadrosu için en az ortaöğretim mezunu olmak ve Milli Eğitim Bakanlığınca
onaylanmış 120 saatlik bilgisayar kurs sertifikasına sahip olmak, sevk ve
tesellüm memuru kadrosu için meslek liselerinin muhasebe bölümü mezunu olmak,
santral memuru kadrosu için en az ortaöğretim mezunu olmak ve Milli Eğitim
Bakanlığınca onaylanmış 120 saatlik bilgisayar kurs sertifikasına sahip olmak,
danışma/resepsiyon memuru kadrosu için lise dengi
okulların resepsiyon bölümü veya lise mezunu olmak ve Milli Eğitim Bakanlığınca
onaylanmış 120 saatlik bilgisayar kurs sertifikasına sahip olmak, zabıt katibi
kadrosu için adalet meslek lisesi veya adalet meslek yüksekokulu mezunu olmak,
hesap sorumlusu kadrosu için meslek liselerinin muhasebe bölümü mezunu olmak,
ambar memuru kadrosu için meslek liselerinin muhasebe bölümü mezunu olmak, giriş
kontrol görevlisi kadrosu için iki yıllık meslek yüksekokullarının özel güvenlik
ve koruma bölümlerinden mezun olmak, şoför kadrosu için CE sınıfı sürücü
belgesine sahip olmak, spiker kadrosu için iki yıllık meslek yüksekokullarının
radyo-televizyon yayımcılığı bölümünden mezun olmak ve diksiyon eğitimi
sertifikasına sahip olmak,2) Kadro açıklamasında yazılı niteliklere sahip
olmak,3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.ç) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklar için;1) En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik
okul mezunu olmak,2) Kadro açıklamasında yazılı niteliklere uygun
olmak,3) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.(2) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle
atanacaklarda birinci fıkradaki genel ve özel şartların yanında aşağıda
belirtilen hizmet süreleri de aranır:a) Müdür kadrosuna atanabilmek için; son müracaat
tarihi itibarıyla; en az on yıl kamu hizmeti olmak ve bu hizmetin en az altı
yılını uzman unvanlı kadrolarda geçirmiş olmak,b) Uzman kadrosuna atanabilmek için; en az altı yıl
kamu hizmeti olmak ve bu hizmetin en az üç yılını İdari Hizmetler Grubunda yer
alan unvanlarda geçirmiş olmak,c) İdari Hizmetler Grubunda yer alan kadrolara
atanabilmek için en az dört yıl hizmet süresi bulunmak, bu hizmetin en az iki
yılını Destek Hizmetleri Grubunda yer alan unvanlarda geçirmiş olmak,ç) Unvan değişikliği suretiyle atanabilmek için
bulunduğu sınıf ve unvanda en az üç yıl görev yapmış olmak.(3) Engelli personel için birinci fıkradaki genel
ve özel şartların yanında aşağıda belirtilen hizmet süreleri de aranır:a) Uzman kadrosuna atanabilmek için; en az dört yıl
hizmet süresi bulunmak, bu hizmetin en az iki yılını İdari Hizmetler Grubunda
yer alan unvanlarda geçirmiş olmak,b) İdari Hizmetler Grubunda yer alan kadrolara
atanabilmek için en az üç yıl hizmet süresi bulunmak, bu hizmetin en az iki
yılını Destek Hizmetleri Grubunda yer alan unvanlarda geçirmiş olmak.(4) Avukat, programcı, tabip, hemşire, psikolog,
eczacı, veteriner, istatistikçi, kütüphaneci, mimar, mühendis, mütercim,
öğretmen, tekniker, teknisyen, teknik ressam, arşivci, fotoğrafçı, grafiker,
şehir plancısı, bilgisayar programcısı, baskı operatörü, ciltçi olarak görev
yapan personelin müdür kadrolarına görevde yükselme suretiyle yapılacak
atamalarında, uzman olarak çalışmış olma şartı aranmaz. Ancak, müdür kadrosu
için aranılan uzmanlık görev süresi kadar bu fıkrada sayılan unvanlarda çalışmış
olma şartı aranır.(5) 5 inci maddede sayılan görev unvanlarına unvan
değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda, atanılacak unvana ilişkin mezuniyet
şartının sağlanması gerekir.(6) Doktora öğrenimi bitirmiş olanlar, unvan
değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere
atanabilirler.”MADDE 6 – Aynı
Yönetmeliğin 7 nci maddesi yürürlükten
kaldırılmıştır.MADDE 7 – Aynı
Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.MADDE 12 – (1) Sınav, yayımlanacak emirde
belirtilen tarihte, sınav kurulunca 15 inci maddeye göre ilgili personele bilgi
verilen ve belirlenen sınav konuları çerçevesinde, yazılı ve sözlü olarak icra
edilir.(2) Yazılı sınava ilişkin esaslar aşağıda
belirtilmiştir:a) Yazılı sınav, Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim
Komutanlığı koordinesinde icra edilir. Gerektiğinde, Sahil Güvenlik Eğitim ve
Öğretim Komutanlığınca, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli
Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.b) Görevde yükselme kapsamındaki kadrolara
atanacakların yazılı sınavda başarılı olmaları gerekir. Yazılı sınav, yüz tam
puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar
başarılı sayılırlar.c) Sınavda kopya çekenler, kopya verenler veya
bunlara teşebbüs edenler ile sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav
salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kağıtları geçersiz
sayılır.(3) Sözlü sınava ilişkin esaslar aşağıda
belirtilmiştir:a) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan
başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava
alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.b) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi
tarafından;1) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve
muhakeme gücü,3) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve
davranışlarının göreve uygunluğu,4) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,5) Genel kültürü ve genel yeteneği,6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,esas alınarak
yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların
aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü
sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.(4) Başarı sıralamasına ilişkin esaslar aşağıda
belirtilmiştir:a) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro
veya pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı
puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak
suretiyle tespit edilir ve Kurumun resmi intranet sayfasında ilan edilir.b) Başarı puanlarının eşit olması halinde,
sırasıyla;1) Hizmet süresi fazla olanlara,2) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,3) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,öncelik verilmek
suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.c) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına
rağmen, ilan edilen kadro veya pozisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak
personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, ihtiyaç duyulması halinde
başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.”MADDE 8 – Aynı
Yönetmeliğin 12/A maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.MADDE 9 – Aynı
Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.MADDE 13 – (1) 5 inci maddenin üçüncü
fıkrasının (a) bendinde yer alan unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu
unvanları en az ortaöğretim düzeyindeki mesleki veya teknik eğitim sonucu elde
etmiş bulunan personelin atanması bu maddede belirtilen usul ve esaslar
çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre
gerçekleştirilir.(2) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve
atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı ve sözlü olarak
yaptırılır. Yazılı sınav, Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığı
koordinesinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim
Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.(3) Bu sınavlara katılacaklarda, Kurumda veya
öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış
olma şartı aranmaz.(4) Unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavlarında,
görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavlarına ilişkin esaslara uyulur. Başarı
sıralamasında ise 12 nci maddenin dördüncü
fıkrasında yer alan esaslar uygulanır.”MADDE 10 – Aynı
Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.“a) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının
yapılacağı tarihten en az iki ay önce, sınav konuları hakkında ilgili personele
yazılı bilgi verilmesini sağlamak maksadıyla, Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim
Komutanlığından konu başlıklarını temin etmek,”MADDE 11 – Aynı
Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.MADDE 16 – (1) Sınav kurulu, yazılı sınav
sonuçlarının kendisine intikal etmesi ve sınava ilişkin itirazların
sonuçlanmasını takip eden on beş iş günü içerisinde yazılı sınav sonuçlarını ve
sözlü sınava ilişkin yer, zaman ve diğer hususları Kurumun resmi intranet
sayfasından ilan eder.(2) Sınav sonuçları, başarı sıralamasının atamaya
yetkili amir tarafından onaylandığı tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak
üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya
kadar geçerlidir.”MADDE 12 – Aynı
Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“(1) Sınava katılanlar yazılı ve sözlü sınav
sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden
itibaren beş iş günü içerisinde bir dilekçe ile çalışılan Birlik veya Kuruma
yapılır. Bu itirazlar, sınav kurulu tarafından sınavı yapan kuruma gönderilir,
sınavı yapan kurumdan alınan itiraz sonuçları da ilgililere on beş iş günü
içerisinde yazılı olarak bildirilir.”MADDE 13 – Aynı
Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.“a) Sınavda başarılı olan adaylar arasından başarı
sıralaması listesinin atamaya yetkili amir tarafından onaylanmasını müteakip en
yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı
puanlarına göre üç ay içinde duyurulan boş kadro sayısı kadar atama yapılır.
Tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin
tercihlerine göre atamaları yapılır.b) 12 nci maddenin
dördüncü fıkrasına göre sınavı yedek olarak kazananların, başarı sıralamasının
atamaya yetkili amir tarafından onaylanmasından itibaren altı aylık süreyi
aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar;1) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların
geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve
geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma
hakkından vazgeçilmesi,2) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya
çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,sebepleriyle boş
kalan veya boşalan kadrolara başarı sırasıyla atamaları yapılabilir.”MADDE 14 – Aynı
Yönetmeliğe 21 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 21/A maddesi
eklenmiştir.Hüküm bulunmayan hallerMADDE 21/A – (1)
Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde
Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri
uygulanır.”MADDE 15 – Bu
Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 16 – Bu
Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Haberin Tam Metni

Bir cevap yazın