Tazminatsız fesihte ispat yükü işverenin


Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, haksız şekilde işten çıkarıldığını iddia eden işçinin kıdem ve ihbar tazminatı talebini reddeden yerel mahkeme kararını bozdu. Daire, işçinin ihbar ve kıdem tazminatına hak kazanamayacak şekilde iş ilişkisinin sonlandırılmasında ispat yükünün davalı işveren üzerinde olduğunu işverenin de bu noktada bir tutanak sunmadığını kaydetti.

İş Mahkemesi’nde görülen bir davada işçi, iş akdinin haksız feshedildiğini ileri sürerek kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, hafta tatili, genel tatil, ücretli yıllık izin ve asgari geçim indirimi alacaklarının tahsilini talep etti. Davalı işyeri ise işçinin zam talebi karşılanmayınca kendi isteğiyle işten ayrıldığını, işçilik alacağı bulunmadığını savunarak davanın reddini istedi. Yerel mahkeme görülen dava sonrasında, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak kıdem tazminatı, ihbar tazminatı taleplerinin reddine, diğer taleplerin de kısmen kabulüne karar verdi. Verilen bu karar her iki taraf avukatları tarafından temyiz edilince dosya Yargıtay 9. Hukuk Dairesi önüne geldi. Daire işçinin her iki tazminat talebinin de kabul edilmesi gerekirken reddedilmesini hatalı olarak gördü ve yerel mahkeme kararını bozdu.

İŞÇİNİN KARDEŞİNİN BEYANI ESAS ALINMIŞ

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararının gerekçesinde ise önemli tespitlerde bulunuldu. Gerekçede şöyle denildi: “Mahkemece davacının kardeşinin açtığı Bursa 9. İş Mahkemesi’nin dosyasında görülen davasında, zam talebinin karşılanmaması üzerine işyerinden ayrıldığı yönündeki beyanının davacı işçi bakımından da sonuç doğurduğu gerekçesi ile her iki tazminat talebinin reddine karar verilmiştir. Sözü edilen dosyada davacının kardeşi sadece kendisi ile ilgili açıklamada bulunmuş olup ilgili dosyada yapılan yargılama sonunda işçinin haklı feshine değer verilerek kıdem tazminatı isteği kabul edilmiştir.”

‘İSTİFA OLGUSU İSPATLANAMADI’

İşçinin ihbar ve kıdem tazminatına hak kazanamayacak şekilde iş ilişkisinin sonlandırılmasında ispat yükünün davalı işveren üzerinde olduğu kaydedilen gerekçede, şu ifadelere yer verildi: “Davalı tarafından dosyaya devamsızlık tutanakları sunulmamıştır. Davacının bu dosyadaki istifa cevabında ise zam talebinin karşılanmadığı ancak bu arada işler azaldığı için işveren tarafından iş sözleşmesinin feshedildiği açıklanmıştır. Davacının sözü edilen beyanında fesih yönünden aleyhine değerlendirilebilecek bir durum mevcut olmayıp işveren tarafından iddia edildiği gibi davacının kendisinin ayrıldığı ya da istifa olgusu tutanaklar veya istifa dilekçesi ile ispatlanamadığından her iki tazminat isteğinin kabulü gerekirken yazılı şekilde isteklerin reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.”Haberin Tam Metni

Bir cevap yazın