Kiraya Verenin Borçları Nelerdir?

Kiraya Verenin Borçları Nelerdir?

Kiraya verenin kiracıya karşı birtakım borçları bulunmaktadır. Bunlar şu şekilde kanunda ayrı ayrı düzenlenmiştir.

Kiraya verenin teslim borcu; Kiraya veren kiralananı, kira sözleşmesinde kararlaştırılan günde kiracıya teslim etme borcu altındadır. Kiraya verenin teslim borcunun niteliği sözleşmede belirtilen kullanım biçimine uygun olarak teslim etmesidir. Sözleşme süresi boyunca kiracı kiralananı teslim aldığı şekilde bulundurmakla yükümlüdür. Kullanma amacına uygun teslim borcu değiştirilememektedir. Konut ve çatılı iş yeri kiralarında da kullanım amacına uygun teslim borcu kiracı aleyhine değiştirilemez. Ayrıca, kiracı aleyhine genel işlem koşulları yolu ile hukuka aykırı düzenlemeler yapılamamaktadır. Konut ve çatılı iş yeri ve işyerleri dışında bulunan kira sözleşmelerinde de, kiracılar aleyhine hukuka aykırı düzenlemeler yapılamamaktadır.

Kiraya verenin bir diğer borcu ise vergi ve benzeri yükümlülüklere katlanma borcudur. Kiraya veren kiralanan yer ile ilgili zorunlu sigorta, vergi ve benzeri yükümlülüklere katlanmakla mükelleftir. Kiralanan yerin kira kontratında belirtilen bedelleri süresi içerisinde ödenmediği takdirde, kiraya veren ödenmeyen kira bedellerinin tahsili amacıyla icra takibi yapma ve ayrıca dava açma hakkına sahiptir. Kiralanan yerin başka bir kişiye satılması halinde ise kiracı kira sözleşmenin yerine getirilmesini isteme veya maddi tazminat ödenmesini isteme hakkına sahiptir. Şayet kiracı, kiraladığı taşınmazın üçüncü bir kişi sebebiyle kullanılamaması halinde uğradığı maddi zararın tazminini kiraya verenden talep etme hakkına sahiptir. Kiraya verilen taşınmazın kiraya veren tarafından geç teslim edilmesi halinde kiraya verenin kiracıya tazminat ödeme sorumluluğu bulunmaktadır. Fakat ihtirazı kayıt ileri sürülmek suretiyle kiralanan teslim alınmış ise, tazminattan vazgeçmiş olduğu varsayılmaktadır. Kiralanan ile ilgili zorunlu sigorta, vergi ve benzeri yükümlülükleri kiraya veren ödemekle mükelleftir. Ancak, kira sözleşmesinde bunun aksine bir hüküm eklendi ise ya da yasada aksi belirtilmediyse kiraya veren vergi yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda değildir.

Kiraya verenin yan giderlere katlanma borcu bulunmaktadır. Türk Borçlar Kanununda kiraya verenin yan giderlere katlanma borcunun neler olduğu ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Bu borç, kiralananın kullanımıyla ilgili olmak üzere, kiraya verenin kendisi ya da üçüncü kişi tarafından yapılan yan giderlere katlanma borcudur. Yan giderler; kiralanan ile ilgili zorunlu sigorta, emlak vergisi ve kiralanan ile ilgili demirbaş ortak giderlerdir. Ayrıca, kiraya verenin kiralananın ayıplarından sorumluluğu bulunmaktadır. Kiralanan ayıplı olarak teslim edilmiş ise, bu ayıpları kiraya veren gidermekle yükümlüdür.  Sağlık hususunda ciddi tehlike barındıran kiralananın kiracı tarafından kira sözleşmesinin feshedilmesi yapılabilmektedir. Kiralanan yerdeki kaloriferlerin onarımı kiraya verenin sorumluluğundadır. Şayet kiraya veren kaloriferlerin yapımı konusunda zararın onarılma masraflarını karşılamaktan imtina ederse bu halde kiracı kaloriferlerin onarımını kiraya mahsuben yapabilmektedir. Tapuya kira sözleşmesinin tescil edilmesi ayni hal olmayıp şahsi hak doğurmaktadır.

Kiraya verenin en önemli borçlarından biride kiralanın ayıplarından doğan sorumluluğudur. Kiralanan taşınmazın teslim anındaki ayıplardan kiraya veren sorumludur. Şöyle ki; kiralananın önemli ayıplarla teslimi halinde kiracı, kiraya verenin, kiralananın sonradan ayıplı duruma gelmesinden doğan sorumluluğu bulunmaktadır. Kiralananın sonradan ayıplı hale gelmesinden dolayı kiracı kiraya verenden; ayıpların giderilmesini, kira bedelinin ayıpla orantılı olarak bir miktar indiriminin yapılmasını veya zararın giderilmesini isteme hakkı bulunmaktadır. Kiralanan taşınmazın önemli bir ayıbının bulunması halinde ise; kiracı kira sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir. Kiracının zararının giderilmesini istemesi ancak diğer seçimlik haklarını kullanmasına engel olmayacaktır. Zararın giderilmesinin istenilmesiyle birlikte ayıpların giderilmesi ya da kira bedelinden muayyen bir miktarın indirilmesi de talep edilir. Kiracı, kiraya verenden kiralanan da bulunan ayıbın giderilmesini uygun bir süre vererek isteyebilir. Kiracı noter kanalıyla ihtarname göndermek suretiyle ayıbın giderilmesini talep edebilir. Kiracının kiraya verene verdiği süre zarfında ayıp giderilmediği takdirde kiracı, ayıbı kira bedelinden mahsup etmek suretiyle giderilmesini talep etme hakkı bulunmaktadır. Ayrıca kiracı, ayıpsız bir benzeri ile değiştirilmesini isteme hakkına da sahiptir.

Av. Gizem GONCE

Bir Cevap Yazın