Taksitle Alınan Ürünlerde Tüketiciler Hangi Haklara Sahiptir?

Taksitle Alınan Ürünlerde Tüketiciler Hangi Haklara Sahiptir?

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında kanunun taksitle satış sözleşmeleri başlıklı 17.vd maddelerinde taksitle yapılan satışlarda tüketicilerin hukuki imkânlarının neler olduğu hüküm altına alınmıştır.

Tüketicinin Korunması Hakkında kanun madde 17- (1) Taksitle satış sözleşmesi, satıcı veya sağlayıcının malın teslimi veya hizmetin ifasını üstlendiği, tüketicinin de bedeli kısım kısım ödediği sözleşmelerdir.

(2) Tüketicinin, kira süresi sonunda bir malın mülkiyetini edinme zorunluluğunun bulunduğu finansal kiralama sözleşmeleri hakkında da bu Bölüm hükümleri uygulanır.

(3) Taksitle satış sözleşmesi yazılı olarak kurulmadıkça geçerli olmaz. Geçerli bir sözleşme yapmamış olan satıcı veya sağlayıcı, sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremez.

Kanunda da açıkça düzenlendiği üzere, satıcı bildirmiş olduğu mal ve hizmetin toplam satış fiyatını arttıramamaktadır. Üretici devamlı surette fiyatlarda artış yapmakta ve bu durumu etiketlere yanlış bir şekilde hatalı olarak yansıtmakta ise, tüketicinin hukuki yollara başvurma imkânı bulunmaktadır.

Tüketici, bir firmadan taksitli bir şekilde ürün aldığında mutlaka taksitli satış sözleşmesi yapılması aranmaktadır. Tüketici işbu taksitli satış sözleşmesine istinaden borçlanmış olduğu bedeli taksitleri birden fazla ödemek suretiyle borcunu kapatma imkânına sözleşmeden önce bitirme hakkı bulunmaktadır. Firma, tüketici tarafından ödenen miktarlarsa taksitli satış sözleşmesi kapsamında faiz indirimini uygulama yükümlülüğü bulunmaktadır.

Tüketici, firma ile taksitli satış sözleşmesi yaptığında, işbu sözleşmenin bir nüshasını teslim alma hakkına sahiptir. Tüketicinin sözleşme metnine ulaşamaması ileride doğacak hukuki problemlerin çözümünde hak kaybı yaşamasına sebep olabilir. Taksitli satış sözleşmesinin içeriğinde, mal ve hizmetin peşin fiyatı, vadeye göre faiziyle beraber ödenecek olan miktar satış fiyatı, ön ödeme bedeli, aylık veya yıllık ödeme planı, faiz miktarı ve faizin hesaplandığı yıllık faiz oranı ile gecikme faiz oranları mutlaka belirtilmelidir.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında kanun tüketici için taksitli satış sözleşmelerinde cayma hakkı tanımaktadır.

Tüketicinin Korunması Hakkında kanun madde 18- (1) Tüketici, yedi gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin taksitle satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.

(2) Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Satıcı veya sağlayıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür.

(3) Satıcı cayma süresi içinde malı tüketiciye teslim etmişse tüketici, malı ancak olağan bir gözden geçirmenin gerektirdiği ölçüde kullanabilir; aksi takdirde tüketici cayma hakkını kullanamaz. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde de tüketici cayma hakkını kullanamaz.

(4) Tüketicinin satıcıyı bulduğu finansal kiralama işlemlerinde cayma hakkı kullanılamaz.

Tüketiciyi korumaya yönelik getirilen cayma hakkı süre sınırlaması içermektedir. Tüketici, satıcıdan almış olduğu ürünü 7 gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ayrıca sözleşmede cezai şart mevcut ise ödeme yapmaksızın taksitli satış sözleşmesinden cayma hakkını kullanabilir. Bu husus tüketicinin, almış olduğu üründe hoşuna gitmeyen ya da açıklama yapma ihtiyacının doğmasına sebebiyet vermeden sözleşmeden cayma hakkını getirmiştir. Oldukça önemli bir gelişme olmasının yanı sıra tüketicinin mutlaka 7 günlük süreye uymaları aranmaktadır.

Avukat Gizem GONCE

Bir cevap yazın