Görev yeri değişen işçi kıdem tazminatı talebinde bulunabilir mi? – İçtihat Haberleri

İşveren tarafından görev yeri değişen bir çalışan, işinden ayrılarak kıdem tazminatı talebinde bulunabilir mi? Veya görev yeri değiştiği için işe gelmeyen bir çalışan işveren tarafından haklı fesih ile işten çıkarılabilir mi? İşte bu sorulara cevap niteliğinde bir karar Yargıtay’dan geldi, Yargıtay, haklı nedenlerle görev yeri değişen ancak yeni görev yerine gitmeyen çalışanı haksız buldu. Bu kapsamdaki çalışanı da işten atan işvereni haklı buldu. Bir mağaza müdürünün açtığı davanın ayrıntıları şöyle:T.C.

YARGITAY

DOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, müvekkilinin 22/11/2011-02/09/2016 tarihleri arasında davalı işyerinde çalıştığını, iş akdinin davalı işveren tarafından 02/09/2016 tarihinde gerçekdışı iddialarla ve iş Kanunundaki ilke ve kurallara riayet edilmeden, 4857 Sayılı Kanun’un 25/II-h fıkrası uyarınca savunma alınmaksızın, tazminatsız olarak feshedildiğini ileri sürerek, feshin geçersizliğine, müvekkilinin işe iadesine ve yasal sonuçlara karar verilmesini istemiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, davacının 22/11/2011 tarihinden sözleşmesinin feshedildiği 02/09/2016 tarihine kadar müvekkili şirket bünyesinde mağaza müdürü olarak çalıştığını, son ücretinin 2.415 TL olduğunu, davacının iş sözleşmesi uyarınca yapılan görev yeri değişikliğini kabul etmemesi ve devamında yeni görev yerinde işe başlamndiaması üzerine İş Kanunu 25/II-h be uyarınca haklı nedenle feshedildiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.

C) İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:

İlk derece Mahkemesince, davacının 4857 Sayılı Yasanın 22. maddesi gereğince görev yeri değişikliğini kabul etmediğini yazılı olarak davalı işverene bildirmesi sebebiyle görev yeri değişikliğinin davacıyı bağlamadığı, davalı işverenin değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu ispat etmesi gerektiği ancak ispat külfetini yerine getiremediği gerekçesiyle, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Ç) İstinaf başvurusu:

Karara karşı davalı vekili istinaf kanun yoluna başvurmuştur.

D) Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Özeti:

Bölge Adliye Mahkemesince, davacının Bayrampaşa da ikamet ettiği, Bayrampaşa Forum da bulunan davalı mağazasında müdür olarak çalışmakta iken, aksi davalı tarafından iddia edilmeyen davacı vekilinin 14.11.2016 tarihli dilekçesine göre, ikametine … km uzaklıktaki … mağazasına görevlendirilmek istendiği ancak davacının 25.08.2016 tarihli noter ihtarnamesi ile görev yeri değişiklik teklifini kabul etmediğini işverene bildirdiği gibi, 01.09.2016 tarihli dilekçe altına el yazılı olarak teklifi kabul etmediğini beyan ettiği, önerilen görev yerinin davacının aleyhine değişiklik niteliğinde olduğu, davacının açık yazılı rızasının bulunmadığı, kaldı ki, davalı tanığı olup davacının genel müdürü olarak görev yapan tanık …’in beyanına göre, davalı şirketin …’da 30-40 mağazasının bulunduğu bu tanığın ise 8-12 mağazadan sorumlu genel müdür olduğu, davacının sorunlar yaşadığı bölge müdürünün sorumlu olmadığı ancak ikamet adresine ve … koşullarına göre aleyhe değişiklik oluşturmayacak daha yakın mağazalarda görevlendirilme hususu değerlendirilemeden, en uzak noktalardan birine görevlendirilmesi yönündeki teklifi davacının kabul etmeyerek yeni görev yerine gitmemesinin işveren bakımından haklı fesih nedeni olamayacağı gerekçesiyle, davalı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

E) Temyiz başvurusu:

Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

F) Gerekçe:

İş sözleşmesinin, işverence haklı veya geçerli nedene dayalı olarak feshedilip feshedilmediği noktasında taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur.

Dosyadaki bilgi ve belgelerden, davacının davalı işyerinde mağaza müdürü olarak çalışmakta iken, bölge müdürü ile uyuşmazlık yaşadığı, bu uyuşmazlığın işyerinde olumsuzluklara yol açması üzerine, işverenin idari bir tedbir almak zorunda kalarak davacı ile aralarındaki bireysel iş sözleşmesinde yer alan nakil yetkisine de istinaden davacı işçiyi sorun yaşadığı bölge müdürünün sorumluluk alanı içinde olmayan ve aynı şehirde … ilçesinde bulunan … şubesine yine müdür olarak görevlendirdiği, görev değişikliğinin yukarıda açıklanan gerekliliğe istinaden yapılması sebebiyle işveren açısından geçerli nedenle yapıldığının kabulünün yerinde olacağı, bu hale göre, görev yeri değişikliği geçerli nedene dayandığı halde yeni görevlendirildiği şubeye gitmeyen davacı işçinin iş akdinin bu sebeple feshedilmesinin geçerli nedene dayandığı kabul edilerek, davanın reddi yerine yazılı gerekçelerle kabulü hatalıdır.

4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca, Dairemizce İlk Derece ve Bölge Adliye Mahkeme kararlarının bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi karar verilmesi gerekmiştir.

G-) HÜKÜM: Yukarıda açıklanan gerekçe ile;

Bölge Adliye Mahkemesi ile İlk Derece Mahkemesi’nin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararlarının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,

Davanın REDDİNE,

Karar tarihi itibariyle alınması gerekli olan 44,40 TL karar ve ilam harcından, peşin alınan 29,20 TL harcın mahsubu ile bakiye 15,20 TL karar ve ilam harcının davacıdan tahsili ile hazineye irad kaydına,

Davacının yapmış olduğu yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,

Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre belirlenen 2.725 TL ücreti vekâletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

Peşin alınan temyiz karar harcının istek halinde ilgiliye iadesine,

Dava dosyasının İlk Derece Mahkemesi’ne kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmesine, kesin olarak 06/05/2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bir Cevap Yazın