Çeyiz hesabı ve devlet katkısına dair yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Çeyiz hesabı ve devlet katkısına dair yönetmelikte bazı değişiklikler yapıldı. 

ÇEYİZ HESABI VE DEVLET KATKISINA DAİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 14/12/2015 tarihli ve 2015/8302 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konuları Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci arasında yer alan “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin” ibaresi “Sosyal Hizmetler Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin” şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını” ibaresi “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını” şeklinde, mevcut (ç) bendinde yer alan “mevduat hesabı veya katılım fonu” ibaresi “mevduat hesabı, katılma hesabı veya özel cari hesap” şeklinde ve mevcut (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“t) Düzenli ödeme: Evlilik tarihi veya evlilik amacıyla çekim hakkının kullanıldığı tarihe kadar sözleşme ile belirlenen ödeme planına göre aylık veya üç aylık olarak yapılan ödemeleri,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci arasına (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“ç) Çekim hakkı: Katılımcı tarafından dönem içerisinde en fazla 2 defa kullanılabilen ve hesabın açılış tarihi ile çekim tarihine kadar hesapta biriken asgari ödeme tutannın dışında kalan tutam veya evlilik tarihinden önceki azami 2 ay içerisinde kullanılabilen ve birikim tutarının tamamının çekilebilmesini,”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “mevduat hesabı veya katılım fonu” ibaresi “mevduat hesabı, katılma hesabı veya özel cari hesap” şeklinde değiştirilmiş, beşinci arası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci aradan sonra gelmek üzere aşağıdaki altıncı fıkra eklenerek diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

  1. Katılımcının aynı anda birden fazla aktif çeyiz hesabı bulunamaz.”

  2. Çeyiz hesabı, katılımcıyı hak kaybına uğratmayacak şekilde bankalar arasında taşınabilir. Hesabın taşınmasına ilişkin olarak gerekli olan her türlü bilgi ve belgenin eksiksiz bir şekilde hesabın taşındığı bankaya iletilmesi ile bu işlemlerden doğacak her türlü hak kaybı ve zararın karşılanmasından hesabın hali hazırda bulunduğu banka sorumludur. Hesap taşıma işlemi dönem sonlarında ve katılımcının en az 1 ay öncesinden taşıma talebini bankaya bildirmesi şartıyla gerçekleştirilir. Bankalarca, hesabın taşınması sebebiyle katılımcıların hesap getirilerinden kesinti yapılamaz ve ücret, komisyon ve benzeri çeşitli adlar altında tahsilat yapılamaz.”

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/03/20190315-10.pdf

Bir cevap yazın