Kamu kurumları personel servis yönetmeliğinde değişiklik yapıldı – Mevzuat Haberleri

Ekli “Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 237 sayılı Taşıt Kanunu
ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
477 nci ve 537 nci maddeleri gereğince karar verilmiştir.

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONEL SERVİS HİZMET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 6/2/2004 tarihli ve 2004/6801 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe
konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlan Personel Servis Hizmet Yönetmeliğinin 3 üncü
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Yönetmelik, 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı
Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 477 nci ve 537 nci maddelerine
dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ulaştırma
Bakanlığını” ibaresi “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “507
sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanununun 125 inci” ibaresi “7/6/2005 tarihli ve
5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlan Kanununun 62 nci” şeklinde
ve ikinci fıkrasında yer alan “507 sayılı Kanunun 125 inci” ibaresi “5362 sayılı
Kanunun 62 nci” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Personel servis hizmeti ihdas ve işletme için izin

Madde 9- Kamu kurum ve kuruluşlan, kiralama yoluyla veya kendi öz mal taşıtlanyla
personel servis hizmeti ihdas ve işletebilmeleri için, 5 inci maddenin ikinci
fıkrasında belirtilen bilgi ve belgelerle Bakanlığa başvurarak izin almak zorundadır.

Belediyelerin mücavir alanları ile şehir ve kasabalardan uzak yerlerde bulunan
kamu kurum ve kuruluşlarının; kendi araçlan ile kendi personeli ve bunların
söz konusu yerlerde ikamet eden aile fertlerini, buralardan yakın veya uygun
şehir ve kasabalara götürüp getirmek üzere ihdas edilen personel servis hizmetleri,
5 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılan belgeler aranmaksızın ilgili kamu
kurum ve kuruluşunun bağlı veya ilgili olduğu Bakanlığın izni ile yapılabilir.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı
ve Sahil Güvenlik Komutanlığının personel servis hizmeti ihdas ve işletme izinleri,
5 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen belge hariç diğer
belgelerin tamamlanması halinde;

a) Türk Silahlı Kuvvetleri için Milli Savunma Bakanı,

b) Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı
için İçişleri Bakanı,

tarafından verilir.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin öz mal araçlarıyla servis ihdası ve işletilmesinde
Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği hükümleri saklıdır.

Milli İstihbarat Teşkilatında personel servis hizmeti ihdas ve işletme izni
vermeye, 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen belge hariç
diğer belgelerin tamamlanması halinde Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı yetkilidir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde
yer alan “3/2/1993 tarihli ve 21485 sayılı Resmi Gazete’de” ibaresi “26/10/2016
tarihli ve 29869 sayılı Resmi Gazete’de” şeklinde, “Kasım 2001” ibaresi “2018”
şeklinde ve aynı fıkranın (d) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “trafik”
ibaresi “araç” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde
yer alan “507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanununa” ibaresi “5362 sayılı Kanuna”
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde
belirtilen süreler geçmiş ve affa uğramış olsa bile;

1) Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine
karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına
fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkum olmaması,

2) 5237 sayılı Kanunun 81,102,103,104,105,109,179, 188,190,191,226 ve 227 nci
maddelerindeki suçlardan mahkum olmaması,”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 16 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ulaştırma
Bakanlığı” ibaresi “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğe geçici 1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
geçici 2 nci madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2- Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Covid-19
salgını nedeniyle, personel servis aracı olarak kullanılacak taşıtların, 12
nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen, fabrikasından imal
edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınmak kaydıyla ondokuz
yaşından küçük olması zorunluluğu, bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik değişikliğinin
yürürlüğe girdiği tarihten 31/12/2022 tarihine kadar yirmibir yaşından küçük
olması şeklinde uygulanır.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar
Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Bir Cevap Yazın