Vergi Denetim Kurulu Danışma Komisyonu Yönetmeliği Değişti – Ekonomi – Mevzuat Haberleri

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsamMADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, vergi inceleme görevlerinin yürütülmesinde uygulama birliğini sağlamak ve mevzuat hükümlerinin uygulanmasına ilişkin ortaya çıkan tereddütlü hususları gidermek amacıyla Başkanlığa görüş bildirmek üzere Danışma Komisyonu oluşturulması ile bu Komisyonun çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 228 inci maddesinin yedinci fıkrası hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Hazine ve Maliye Bakanını,

b) Başkan veya Komisyon Başkanı: Danışma Komisyonu Başkanını,

c) Başkanlık: Vergi Denetim Kurulu Başkanlığını,

ç) Komisyon: Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Danışma Komisyonunu,

d) Kurul Başkanı: Vergi Denetim Kurulu Başkanını,

e) Raportör: Danışma Komisyonunda araştırma yapmak ve görüş bildirmekle görevlendirilen Vergi Müfettişlerini,

f) Üye: Danışma Komisyonu üyelerini,

g) Vergi Müfettişi: Vergi Başmüfettişi, Vergi Müfettişi ve Vergi Müfettiş Yardımcılarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Görev ve Yetkiler

Kuruluş

MADDE 4 – (1) Komisyon, bir başkan ile on asıl ve beş yedek üyeden oluşur.

(2) Başkan ve üyeler ile Başkanın yokluğunda Başkan yerine görev yapacak olan ve üyeler arasından seçilecek olan Başkan vekili, Kurul Başkanı tarafından belirlenir.

(3) Komisyon Başkanı ve üyeleri vergi müfettişliği mesleğinde en az sekiz yıl hizmeti bulunanlar arasından belirlenir.

(4) Komisyon üyeliği süresi bir yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir sebeple üyelikten ayrılanların yerine yeni üyeler belirlenir.

(5) Mazeret bildiren üyeler yerine yedek üyeler görevlendirilir.

(6) Komisyon Başkanının önerisi üzerine vergi müfettişliği mesleğinde en az altı yıl hizmeti bulunanlar arasından yeterli sayıda raportör Kurul Başkanı onayı ile görevlendirilir.

Komisyonun görevi

MADDE 5 – (1) Komisyonun görevi, vergi inceleme görevlerinin yürütülmesi sırasında mevzuat hükümlerinin uygulanmasına ilişkin olarak ortaya çıkan tereddütlü hususları Başkanlığın talebi üzerine gündeme alarak görüşmek ve ortaya çıkan çoğunluk görüşünü karara dönüştürerek Başkanlığa bildirmektir.

Komisyon Başkanının görev ve yetkileri

MADDE 6 – (1) Komisyon Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Toplantıların yerini, gününü, saatini ve gündemini belirlemek, bu hususları toplantı öncesinde üyelere duyurmak.

b) Toplantılarda görüşülecek konulara ilişkin hazırlık çalışması yapacak olan raportörleri görevlendirmek.

c) Raportörler tarafından düzenlenen raporları toplantı öncesinde üyelere göndermek.

ç) Toplantıları yönetmek, görüşmelerin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

d) Toplantıda alınan karar metinlerinin yazımını sağlamak.

e) Komisyon kararlarının üyelerce imzalanmasını sağlamak, Başkanlığa göndermek.

f) Üyelerin toplantı devam durumunu izlemek, mazereti bulunanların yerine yedek üyelerden uygun görülenleri görevlendirmek.

g) Yazışmaları yapmak.

ğ) Komisyonun yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

h) Başkanlıkça verilen diğer görevleri yapmak.

Üyelerin görevleri

MADDE 7 – (1) Danışma Komisyonu üyelerinin görevleri şunlardır:

a) Gündeme alınan konular üzerinde gerekli hazırlık çalışmalarını yapmak.

b) Toplantıya katılmasına engel bir mazereti ortaya çıkması halinde durumunu derhal Başkana bildirmek.

c) Bildirilen gün ve saatte toplantıda hazır bulunmak.

ç) Görüşülen konularda düşünce ve kanaatini bildirmek, oylamaya katılmak.

d) Karar yazılması çalışmalarına yardımcı olmak ve kararları imzalamak.

Raportörün görevleri

MADDE 8 – (1) Raportörün görevleri şunlardır:

a) Görüş oluşturmak üzere görevlendirildiği konuları, Başkan tarafından verilen sürede ve her halükarda toplantı gününden önce tüm yönleriyle incelemek, konuya ilişkin farklı görüş ve uygulamaları kendi görüşü ile birlikte rapor halinde Başkana sunmak.

b) Raporunda yer alan hususları toplantıda üyelere açıklamak, varsa konuyla ilgili gerekli dokümanları Başkana ve üyelere sunmak.

c) Komisyon kararlarını, azınlıkta kalan görüşleri de içerecek şekilde, gerekçeleri ile birlikte yazmak ve kendisine verilen süre içinde Başkana teslim etmek.

ç) Hazırlık yaptığı konu ve toplantıya ilişkin olarak Başkan tarafından verilecek diğer işleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çalışma Usul ve Esasları

Gündemin belirlenmesi

MADDE 9 – (1) Komisyonda görüşülmek üzere gündeme alınması Başkanlıkça talep edilen konular Başkana yazıyla iletilir.

(2) Kurul Başkanı, uygulama birliğinin sağlanması ve mevzuat hükümlerinin uygulanmasına ilişkin her türlü konunun Komisyonun gündeme alınarak görüş bildirilmesini isteyebilir.

Gündeme alınamayacak veya karar verilemeyecek konular

MADDE 10 – (1) Mevzuat hükümlerinin uygulanmasına ilişkin tereddüt bulunmayan konuların Komisyona intikal ettirilmemesi esastır.

(2) Vergi mükellefleri ve sorumluları Komisyondan görüş talep edemez.

(3) Daire Başkanlıkları ve Vergi Müfettişleri Komisyondan doğrudan görüş talep edemez.

(4) Komisyonda görüşülüp karara bağlanan konuların mevzuatta değişiklik olmadığı sürece tekrar Komisyona getirilmemesi esastır. Ancak, Başkanlıkça gerekli görülen hallerde, evvelce karara bağlanmış olan konular Komisyonda yeniden incelenir.

Toplantıya davet ve katılım

MADDE 11 – (1) Toplantının yeri, tarihi, saati ve gündemi, Başkan tarafından toplantı tarihinden en az beş gün önce yazılı olarak üyelere duyurulur.

(2) Asıl üyelerin mazereti nedeniyle toplantıya katılamayacak olması durumunda, Başkan tarafından uygun görülen yedek üyeler davet edilir. Başkanın mazereti nedeniyle toplantıya katılamaması halinde, Başkan Vekilinden boşalan asıl üyeliğe de aynı şekilde yedek üye davet edilir.

(3) Başkan, görüşülen konuya ilişkin uzmanlığı olan üyeleri, Vergi Müfettişlerini veya konuyla ilgili uzmanlığı bulunan diğer kişileri gözlemci sıfatıyla toplantıya davet edebilir.

Toplantı yeter sayısı ve görüşmelere geçilmesi

MADDE 12 – (1) Komisyon, Başkan ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.

(2) Üyelerin toplantılara devam durumları Başkan tarafından bir cetvel tutulmak suretiyle izlenir. Devam durumunu gösteren bu cetveller, aylık olarak Başkanlığa gönderilir.

(3) Toplantı, Başkan tarafından yapılan yoklamada, toplantı yeter sayısı kadar üyenin hazır bulunduğu tespit edildikten sonra açılır.

Görüşme yöntemi

MADDE 13 – (1) Toplantı açıldığında Başkan, gündem ve usul hakkında konuşmak istediğini bildiren üyelere görüşmelere başlamadan önce söz verebilir. Başkan, gündem ve usul hakkında konuşmak isteyen üyelerin sayısını ve konuşma sürelerini sınırlayabilir.

(2) Toplantı başında raportör tarafından, görüşülecek konuya ilişkin hazırlanan rapor çerçevesinde Komisyona açıklama yapılır.

(3) Bu açıklamadan sonra, söz almak isteyen üyeler Başkan tarafından tespit edilir. Üyelere, söz isteme sırasına göre söz verilir. Konuşmalar Başkana hitaben yapılır. Başkan, her zaman söz hakkına sahip olup, gerektiğinde açıklama yapması veya sorulara cevap vermesi için raportöre sıraya tabi olmaksızın söz verebilir.

(4) Başkan, toplantıya gözlemci sıfatıyla katılanlara söz istediklerinde ya da gerek gördüğünde söz verebilir veya tartışılan konu hakkındaki görüşlerini beyan etmelerini isteyebilir.

(5) Toplantı sırasında, raportör tarafından düzenlenen raporda konunun yeterince işlenmediğinin anlaşılması veya görüşmeler sonucunda konunun yeteri kadar açıklığa kavuşturulamaması durumlarında Başkan, konunun bir başka toplantıda tekrar görüşülmesini oylamaya sunabilir.

(6) Başkan tarafından, görüşmelerin yeterli olduğu ve konunun yeterince açıklığa kavuşturulduğu hususunda Komisyonda genel bir kanaat oluştuğu görüldüğünde, ağırlık kazanan görüşlerin oylanmasına geçilir.

Görüşme tutanakları

MADDE 14 – (1) Komisyon görüşmeleri, raportör tarafından görüşme tutanaklarına geçirilir. Başkan, bu çalışmalarda raportöre yardımcı olmak üzere diğer raportörlerden uygun gördüklerini ayrıca görevlendirebilir.

(2) Her toplantıya ait tutanaklar, kararın yazılmasında esas alınmak üzere, ilgili dosyada saklanır.

Oylamaya geçilmesi, oylama usulü ve karar yeter sayısı

MADDE 15 – (1) Konu Komisyonda yeteri kadar görüşüldükten sonra, ağırlık kazanan görüşlerin özet metinleri, oylamaya geçilmeden önce Başkan tarafından Komisyona okunur veya raportöre okutturulur.

(2) Toplantı anında ikiden fazla görüş olması halinde, en fazla oyu alan iki görüş, eşitlik halinde ise Başkanın belirleyeceği görüşler tekrar oylamaya sunulur.

(3) Oylamaya geçildikten sonra oylanacak görüşler dışında başka bir görüş ileri sürülemez.

(4) Oylamada çekimser oy verilemez.

(5) Toplantıya gözlemci sıfatıyla katılanlar oy kullanamaz.

(6) Komisyonda kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın taraf olduğu görüş çoğunlukta sayılır.

(7) Başkan ile üyelerin mazeretleri nedeniyle toplantılara katılamamaları durumunda, asıl üyelerin yerine katılan yedek üyeler asıl üyeler gibi oy kullanır. Asıl üyelerin yerine katılan yedek üyelerin sonraki toplantıya katılıp katılmayacağına Başkan karar verir.

Oylama tutanakları

MADDE 16 – (1) Komisyonda görüşülüp karara bağlanan konular için oylamadan hemen sonra bir oylama tutanağı düzenlenir. Bu tutanakta, oylamaya sunulan görüşler, oylamaya katılan üyelerin ad ve soyadları ile hangi görüşe oy verdikleri tespit edilir.

(2) Oylama tutanakları, oturuma katılan Başkan ve üyeler tarafından imzalanır ve dosyasında saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Danışma Komisyonu Kararları ve Sonuçları

Kararların yazımı ve gönderilmesi

MADDE 17 – (1) Görüşülen konulara ilişkin sonuçlar, gerekçeli bir kararla belli edilir.

(2) Kararlarda, Komisyon tarafından kabul edilmemiş karşı görüşlere de gerekçeleriyle birlikte yer verilir.

(3) Başkan ve üyelerce imzalanan kararlar sekretarya tarafından Başkanlığa gönderilir.

Kararların yürürlüğü ve bağlayıcılığı

MADDE 18 – (1) Kurul Başkanı tarafından onaylanan kararlar, onaylandığı veya onayda belirtilen tarihte yürürlüğe girer.

(2) Başkanlık bünyesinde kurulan komisyonlar ve Vergi Müfettişleri, onaylanan kararlar doğrultusunda işlem tesis etmek zorundadırlar.

(3) Kurul Başkanı tarafından gerekli görülen kararlar Bakan onayına sunulabilir.

Kararların numaralandırılması

MADDE 19 – (1) Komisyon kararlarına, her yıl 1’den başlayan ve alındığı yılı da gösteren bir numara verilir.

Yazışma

MADDE 20 – (1) Komisyon yazışmaları sekretarya tarafından yapılır. Komisyon yazışmaları konu bazında oluşturulan dosyasında muhafaza edilir.

(2) Sekretarya hizmetleri, Başkanlık Mevzuat Şube Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

Dosyalama

MADDE 21 – (1) Komisyonda görüşülüp karara bağlanan her konu için oluşturulan dosyada aşağıdaki belgeler bulunur:

a) Konunun görüşülmesi talebini içeren Başkanlık yazısı ve ekleri.

b) Toplantı yeri, günü, saati ve gündemi ile üyelerin davetini gösteren belgeler.

c) Raportör raporu ve notları.

ç) Görüşme ve oylama tutanakları.

d) Karar.

e) Başkan ve üyelerin toplantı devam cetvelleri.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yetki

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında doğabilecek tereddütlerin giderilmesinde Başkanlık yetkilidir.

(2) Başkanlık, Komisyon kararlarının yayınlanmasına karar vermeye, bu Yönetmelik uyarınca düzenlenecek rapor, tutanak ve yazılar hakkında standartlar belirlemeye, bunları Başkanlık Bilgi İşlem Sistemi aracılığıyla düzenlettirmeye, gerek görülen değişiklikleri yapmaya, ihtiyaç duyulan diğer bilgilerin bilgi işlem altyapısı üzerinden alınmasına zorunluluk getirmeye ve toplantıların gerektiğinde internet ortamında yapılmasına karar vermeye yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

VERGİ DENETİM KURULU PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/1/2016 tarihli ve 29590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Denetim Kurulu Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 32 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Analık izni: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre doğum öncesinde ve doğum sonrasında verilen mazeret izinlerini,

b) Bakan: Hazine ve Maliye Bakanını,

c) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,

ç) Başkan: Vergi Denetim Kurulu Başkanını,

d) Başkanlık: Vergi Denetim Kurulu Başkanlığını,

e) Daire Başkanı: Daire Başkanlığı bulunan yerlerdeki Daire Başkanını,

f) Daire Başkanlığı: Bakan onayı ile uygun görülen yerlerde kurulan Başkanlığa bağlı Daire Başkanlıklarını,

g) Değerleyici: Performans değerlendirme sisteminde puan vermeye yetkili kişileri,

ğ) Fiilen çalışma süresi: Kurulda, Vergi Müfettişi veya Vergi Müfettiş Yardımcısı kadrolarında, aylıksız izin, analık izni, resmi sağlık kurulu raporuna göre verilen sıhhi izinler ve yurt dışı lisansüstü eğitiminde geçen süreler hariç geçirilen süreyi,

h) Hizmet içi eğitim: Eğitim konuları ile süresinin Başkanlıkça belirleneceği ve temel hazırlık eğitimi başlama tarihinden itibaren birinci yılın sonu itibari ile tamamlanması esas olan eğitimi,

ı) Hizmet içi seminer: Usul ve esasları Başkanlıkça belirlenmek suretiyle Vergi Müfettişlerine verilecek semineri,

i) Kurul: Vergi Denetim Kurulunu,

j) Kurul Yönetmeliği: 7/4/2021 tarihli ve 31447 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğini,

k) Temel hazırlık eğitimi: Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak atananlara, Kurul Yönetmeliği ile Başkanlıkça belirlenecek konularda verilecek olan ve en az 3 ay sürmesi gereken eğitimi,

l) Vergi Müfettişi: Vergi Başmüfettişleri ile Vergi Müfettişlerini,

ifade eder.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Grup” ibaresi “Daire” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin beşinci, altıncı ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde, sekizinci fıkrasında yer alan “(f) bendinde” ibaresi “(ğ) bendinde” olarak değiştirilmiştir.

“(5) Yeterlik sınavının tüm oturumlarına veya herhangi bir oturumuna sağlık, doğal afet ve benzeri haklı bir özür nedeniyle katılamayıp bir sonraki yeterlik sınavına girecek olan Vergi Müfettiş Yardımcıları için dördüncü fıkraya göre hesaplanan performans puanı dikkate alınır ve ayrıca performans değerlendirmesi yapılmaz.

(6) Yapılan yeterlik sınavında başarılı olamayan veya özürsüz olarak bu sınava girmeyen Vergi Müfettiş Yardımcıları için dördüncü fıkraya göre hesaplanan performans puanı dikkate alınır ayrıca performans değerlendirmesi yapılmaz.”

“(9) Kurul Yönetmeliğinin 28 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen performans puanının hesabında Vergi Müfettiş Yardımcılarının yardımcılık dönemine ilişkin hesaplanan performans puanı esas alınır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Başarılı olunan yetki sınav notunun %70’i Ek-2C formunda dikkate alınır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin dördüncü bölümünün başlığı ile 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Grup” ibareleri “Daire” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin başlığı ile birinci, ikinci, beşinci ve altıncı fıkralarında yer alan “Grup” ibareleri “Daire” olarak, yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7)  Daire Başkanlıklarında, Daire Başkanına yardımcı olmak üzere görevlendirilen Vergi Müfettişlerinin bu madde kapsamında yapılacak performans değerlendirmeleri Daire Başkanı tarafından yapılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin on üçüncü fıkrasında yer alan “Grup Başkanı ve Grup Başkan Yardımcısı olarak” ibaresi “Daire Başkanı olarak görevlendirilen Vergi Müfettişleri ile Daire Başkanlıklarında Daire Başkanına yardımcı olmak üzere” şeklinde değiştirilmiş, on altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, beşinci fıkrasında yer alan “, beşinci ve altıncı fıkralarına” ibaresi “fıkrasına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Grup” ibaresi “Daire” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Grup” ibareleri “Daire” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Gözetim çalışmalarına devam edenler

GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle, Kurul Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesi kapsamında bulunan Vergi Müfettiş Yardımcılarından;

a) Birinci yeterlik sınavına girmemiş olanların yardımcılık dönemi genel performans puanlarının hesaplanmasında Ek-3’te yer alan form kullanılır. Bu durumda olanlar için, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesine göre verilen refakat değerlendirme notunun %70’i; temel hazırlık eğitimi seminer notunun %15’i, hizmet içi eğitim sınav notunun %15’i ve bu maddenin yürürlük tarihi öncesinde girdiği yetki sınavlarından almış olduğu en yüksek yetki sınav notunun %70’i alınmak suretiyle hesaplanan sınav puanının %20’si; bu Yönetmeliğin 18 inci maddesine göre verilen Daire Başkanı değerlendirmesine ilişkin notun %10’u Ek-3’te yer alan formda belirtildiği şekilde kullanılır.

b) Birinci yeterlik sınavından başarısız olanlar için ikinci sınav hakkına girişte en az bir yıl daha çalışmak ve bu dönemde performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartı aranmaz. Bu durumda olan Vergi Müfettiş Yardımcıları için 6 ncı maddenin dördüncü fıkrasına göre hesaplanan performans puanı dikkate alınır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1, Ek-1B, Ek-2 ve Ek-2B’sinde yer alan “Grup” ibareleri “Daire” olarak, Ek-1 ve Ek-2’sinde yer alan “GRUP” ibareleri “DAİRE” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1A ve Ek-2A’sında yer alan “Grup” ibareleri “Daire” olarak, açıklama bölümleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1- Bu form 20 nci madde kapsamındaki raporlar için Rapor Değerlendirme Komisyonları, 21 inci madde kapsamındaki raporlar için Başkanlık tarafından doldurulacaktır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2C’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ü ekteki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

MADDE 19 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

VERGİ MÜFETTİŞLERİNİN GÖREV YERLERİNİN BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/9/2019 tarihli ve 30901 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Müfettişlerinin Görev Yerlerinin Belirlenmesine Dair Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 32 nci maddesi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 228 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Daire Başkanı: Daire Başkanlığı bulunan yerlerdeki Daire Başkanını,

e) Daire Başkanlığı: Uygun görülen yerlerde Bakan onayı ile kurulan Başkanlığa bağlı Daire Başkanlıklarını,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Grup” ibaresi “Daire” olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “görev puanı üstünlüğü” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya performans puanı üstünlüğü” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Vergi Müfettişleri, görev yapmak istedikleri farklı illerdeki Daire Başkanlıklarını her yılın Mart ayı sonuna kadar Başkanlığa bildirir. Başkanlık, yer değiştirme talebinde bulunan Vergi Müfettişlerinin durumlarını, görev puanı üstünlüğü esasına göre ve belirlenen kontenjanlar dâhilinde inceler ve görevlendirilecekleri Daire Başkanlığını Mayıs ayı sonuna kadar belirler ve ilan eder. Kontenjan veya görev puanının yetersiz olması durumunda söz konusu talepler yerine getirilmez.

(2) Vergi Müfettişleri, aynı il içerisinde görev yapmak istedikleri Daire Başkanlıklarını Temmuz ayının sonuna kadar Başkanlığa bildirir. Başkanlık söz konusu talepleri son iki yıl performans puanı üstünlüğüne göre inceler ve Vergi Müfettişlerinin görevlendirilecekleri Daire Başkanlığını Eylül ayı sonuna kadar belirler ve ilan eder. Kontenjan veya performans puanının yetersiz olması durumunda söz konusu talepler yerine getirilmez.

(3) İsteğe bağlı olarak görev yaptığı Daire Başkanlığı değişen Vergi Müfettişleri görevlendirmenin yapıldığı yılı izleyen takvim yılı başından itibaren iki yıl geçmedikçe birinci fıkraya istinaden yer değişikliği talebinde bulunamaz. Bakanlık dışı geçici görevde ve ücretsiz izinde geçirilen süreler bu sürenin hesabında dikkate alınmaz.

(4) Mazeret durumuna bağlı olarak Daire Başkanlığı değişen veya yerinde kalanlardan, mazeret durumu ortadan kalkan Vergi Müfettişleri, üçüncü fıkrada belirtilen süreyi beklemeksizin birinci fıkra kapsamında talepte bulunabilirler.

(5) Aynı il içerisinde birden fazla aynı tür Daire Başkanlığı bulunması halinde; bu Daire Başkanlıkları arasındaki yer değiştirme talepleri, ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak Başkanlıkça yapılacak değerlendirme sonucunda yerine getirilebilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Başkanlık, hizmetin gereği ve ihtiyaçlar dâhilinde, 6 ncı maddenin birinci fıkrası kapsamındaki taleplere ilişkin kontenjanı Nisan ayı içerisinde, ikinci fıkrası kapsamındaki taleplere ilişkin kontenjanı ise Ağustos ayı içerisinde belirler ve ilan eder.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan “Grup” ibareleri “Daire” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Grup” ibaresi “Daire” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci, üçüncü, dördüncü ve altıncı fıkralarında yer alan “Grup” ibareleri “Daire” olarak değiştirilmiş, beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Görev yaptıkları Daire Başkanlığı dışında farklı bir Daire Başkanlığında Daire Başkanı veya Daire Başkanına yardımcı olmak üzere görevlendirilen Vergi Müfettişlerinin görev yeri, görevlendirildikleri Daire Başkanlığı olarak değişir.”

“(7) Bir önceki yıl performans değerlendirmesinden başarısız olan ve görev yaptığı ilde birden fazla Daire Başkanlığı bulunan Vergi Müfettişleri, aynı ilde bulunan Daire Başkanlıklarının birinde Başkanlıkça görevlendirilebilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Vergi Müfettiş Yardımcılarından yapılan yeterlik sınavında başarılı olarak Vergi Müfettişliğine atananların ilk görevlendirilmeleri, Performans Yönetmeliğine göre Vergi Müfettiş Yardımcılarının yardımcılık dönemine ilişkin hesaplanan performans puanı ile yeterlik sınav puanının toplamından oluşan başarı sırası, tercihleri ve mazeret durumları dikkate alınarak Başkanlık tarafından ihtiyaçlar doğrultusunda tespit edilen Daire Başkanlıklarına yapılır.

(2) Birinci fıkra kapsamında görev yapacakları Daire Başkanlığı belirlenenler, ilk görevlendirmelerinin yapıldığı yılı izleyen takvim yılı başından itibaren iki yıl geçmedikçe 6 ncı maddenin birinci fıkrası kapsamında yer değişikliği talebinde bulunamazlar. Bakanlık dışı geçici görevde ve ücretsiz izinde geçirilen süreler bu sürenin hesabında dikkate alınmaz.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Grup” ibaresi “Daire” olarak değiştirilmiştir.

Bir Cevap Yazın