kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ceza Bölümü 2010/18 E., 2010/18 K.

Denizli 11. P. Tug. Top. Tb. 7. Bt. Komutanlığı emrinde görevli sanık Top. Er H. U.'nun, Disiplin Mahkemesi'nce, kısa süreli kaçma suçunu işlediği nedeniyle otuz beş gün oda hapsi ile cezalandırıldığı, cezasının infazı devam etmekte iken 23.2.2005 günü 23.30 sıralarında oda hapsi infaz yerinden firar ettiği, 24.2.2005 günü 00.20 sıralarında kendiliğinden infaz yerine döndüğü, böylece, sanığın oda hapsi yerinden kaçmak suçunu işlediği ileri sürülerek eylemine uyan 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 77/1. maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle Dağ Komanda Okulu Ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Askeri Savcılığı'nın 15.4.2005 gün ve E:2005/1216, K: 2005/275 sayılı iddianamesiyle kamu davası açılmıştır.

DAĞ KOMANDO OKULU VE EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI ASKERİ MAHKEMESİ: 30.12.2008 gün ve E:2008/62, K:2008/675 sayıyla, Haydarpaşa Gata Askeri Hastanesi Baştabipliği Sağlık Kurulu'nun 10.11.2008 gün ve 142 sayılı raporunda "sanığın sağlık sorununun ilk kez Mart 2007 tarihinde başladığı, geçirilen ameliyat öncesine ait tıbbi kayıt bulunmadığından Mart 2007 tarihi öncesi ile ilgili karar vermenin mümkün olmadığı, askerliğe elverişsizlik halinin Mart 2007 dönemi sonrasını kapsadığı" belirtildiğinden, ayrıca dahiliye uzmanı doktor bilirkişi mütalaasına başvurulduğu, bu kişinin de hastalığın Mart 2007 tarihinden önce başlayabileceği ancak bu döneme ait tıbbi kayıt olmadığından hastalığın başladığı tarih hakkında kesin tahmin veremediğini beyan ettiği, böylece, sanığın suç tarihinde askerliğe elverişli olup olmadığı hususunda şüphe oluştuğu, şüphenin sanık lehine yorumlanarak suç tarihinde de aynı rahatsızlığının mevcut olduğu ve hukuken asker kişi olmadığının kabul edilmesi gerektiği açıklanarak, yüklenen eylemin 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 298 ve devamı maddelerinde düzenlenen "hapishaneden firar" suçunu oluşturma ihtimalinin bulunduğu, bu nedenle yargılama görevinin adli yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, temyiz edilmeyen karar kesinleşerek, dava dosyası, Denizli 2. Sulh Ceza Mahkemesi'ne gönderilmiştir.

DENİZLİ 2. SULH CEZA MAHKEMESİ: 7.9.2009 gün ve E:2009/615, K:2009/739 sayıyla, dosya içinde bulunan rapor ve belgelerden sanığın Mart 2007 tarihinden sonrası dönem için askerliğe elverişsiz olduğu belirlendiğinden, suç tarihinde asker kişi olan sanığı yargılama görevinin askeri yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, kararın temyiz edilmeyerek kesinleşmesi üzerine, dava dosyası, aynı Mahkemece, Mahke-memize gönderilmiştir.

İNCELEME VE GEREKÇE: Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümünün, Ahmet AKYALÇIN'ın Başkanlığında, Üyeler; Ali Cengiz ÖZBEK, Ramazan ÖZKEPİR, Ahmet DURU, Erdoğan GENEL, Hasan DENGİZ, Yavuz SAYALGI'nın, katılımlarıyla yapılan 05.04.2010 günlü toplantısında;

I-İLK İNCELEME: Yapılan incelemede, usule ilişkin işlemlerde 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş Ve İşleyişi Hakkında Kanun'da belirtilen süre ve biçim yönünden bir eksiklik görülmediği, askeri ve adli yargı yerleri arasında Yasa'nın 14. maddesinde öngörüldüğü biçimde olumsuz görev uyuşmazlığı doğduğu anlaşıldığından, esasın incelenmesine oybirliği ile karar verildi.

II-ESASIN İNCELENMESİ: Raportör-Hakim G. Fatma BÜYÜKEREN'in, davanın çözümünde askeri yargı yerinin görevli olduğu yolundaki raporu ve dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Dr. İlknur ALTUNTAŞ'ın askeri yargı, Askeri Yargıtay Başsavcı Yardımcısı Nalan CANBAY'ın davanın çözümünün askeri yargı yerinin görev alanına girdiğine ilişkin yazılı ve sözlü açıklamaları dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu Ve Yargılama Usulü Kanunu'nun "Askeri Mahkemelerin Görevleri" başlığı altında düzenlenen İkinci Bölümünde yer alan "Genel Görev" başlıklı 9. maddesinde; "Askeri Mahkemeler Kanunlarda aksi yazılı olmadıkça asker kişilerin askeri olan suçları ile bunların asker kişiler aleyhine veya askeri mahallerde yahut askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevlidirler" denilmektedir.

"Askeri suç" ise, öğretide ve uygulamada;

a) Unsurları ve cezalarının tamamı Askeri Ceza Kanunu'nda yazılı olan, başka bir anlatımla, Askeri Ceza Kanunu dışında hiçbir ceza yasası ile cezalandırılmayan suçlar,

b) Unsurları kısmen Askeri Ceza Kanunu'nda kısmen diğer ceza yasalarında gösterilen suçlar,

c) Türk Ceza Kanunu'na atıf suretiyle askeri suç haline dönüştürülen suçlar, olmak üzere üç grupta mütalaa edilmektedir.

1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun " Göz veya oda hapsi ceza yerinden kaçmak, infaz şartlarına uymamak, kaçmaya aracı olmak" başlığı altında düzenlenen 77. maddesinde,

"Disiplin mahkemeleri ile disiplin amirleri tarafından verilen göz veya oda hapsi cezalarının çekildiği yeri terk edenlere veya cezanın diğer infaz şartlarını yerine getirmeyenlere, bir aydan altı aya kadar hapis cezası verilir.

Göz veya oda hapsi ceza yerinden kaçanlara, aracı olanlara veya ihmal yahut kayıtsızlıkları ile kaçmalarına sebebiyet verenlere de aynı ceza uygulanır.

Göz veya oda hapsini çekmekte olduğu yeri terk fiili, altı gün veya daha fazla devam etmiş ise, verilecek hapis cezası bir yıldan az olamaz" denilmektedir.

Olumsuz görev uyuşmazlığına konu kamu davasında, görevsizlik kararı veren askeri yargı yerince, sanığın suç tarihinde askerliğe elverişli olmadığının kabul edildiği gerekçesine yer verilmiş ise de, dosyada bulunan bilgi ve belgelerden suç tarihinde asker olan sanığın disiplin cezasını çekmekte iken firar ettiği gözetildiğinde yüklenen suçun askeri suç olması nedeniyle yargılama görevinin askeri yargı yerine ait olduğu kuşkusuzdur.

Açıklanan nedenlerle, davanın askeri yargı yerinde görülmesi ve Dağ Komando Okulu Ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nin görevsizlik kararının kaldırılması gerekmiştir.

SONUÇ: Davanın çözümünde ASKERİ YARGI yerinin görevli olduğuna, bu nedenle Dağ Komando Okulu Ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nin 30.12.2008 gün ve E:2008/62, K:2008/675 sayılı GÖREVSİZLİK KARARININ KALDIRILMASINA, 05.04.2010 gününde OYBİRLİĞİ İLE KESİN OLARAK karar verildi.

 

 

 

 

 

Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          İnfaz (Yatar) Hesaplama

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          Anketler          İstatistikler

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA