kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ceza Bölümü         2008/40 E.  ,  2008/40 K.

 

Davacı           :K.H. 

Sanık             :Y.I.

                         OLAY             : Diyarbakır 16. Zrh. Tug. 2. Mknz. P. Tb. 6. Mknz. P. Bl. Komutanlığı emrinde görevli sanık P. Er Y.I.’ın, 20.7.2000 – 2.3.2001 tarihleri arasında, taburun yol arama  noktasında  arama unsuru olarak görevli olduğu sırada, izne giden erbaş ve erlerin üzerlerinde  yaptığı  aramalar  sonucu bulduğu, 28 adet MG-3, 6 adet G-3, 2 adet uçaksavar, 2 adet HK ve 1 adet eğitim mermisini amirlerine teslim etmeyip, üzerinde bulundurarak 2.3.2001 günü izne giderken beraberinde götürdüğü, otogarda görevli inzibatlar tarafından yapılan aramada suça konu mermilerin ele geçtiği, böylece, sanığın müteselsilen zimmet suçunu işlediği ileri sürülerek, eylemine uyan Askeri Ceza Kanunu’nun 131/1 ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 80. maddeleri uyarınca cezalandırılması istemiyle 7. Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığı’nın 16.4.2001 gün ve E:2001/1249, K:2001/289 sayılı iddianamesiyle kamu davası açılmıştır. 

7. Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi’nce, sanığın yüklenen eylem nedeniyle cezalandırılmasına karar verilmiş, kararın sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine, Askeri Yargıtay 4. Dairesi, kararın eksik soruşturma sonucu verildiği gerekçesiyle hükmün bozulmasına karar vermiştir. 

7. KOLORDU KOMUTANLIĞI ASKERİ MAHKEMESİ:3.3.2004 gün ve E:2004/217, K:2004/133 sayıyla; suça konu mermilerin askeri eşya olduğu hususunda kuşku bulunduğu, bu nedenle unsurları bulunduğu takdirde yüklenen eylemin 6136 sayılı Kanunun 13. maddesindeki suçu oluşturabileceği gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, temyiz edilmeyen karar kesinleşerek, dava dosyası, Diyarbakır 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilmiştir. 

DİYARBAKIR 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ:24.9.2007 gün ve E:2004/1559, K:2007/698 sayıyla; suça konu mermilerin askeri malzeme olduğu, bu nedenle yüklenen eylemin askeri eşyayı gizlemek suçunu oluşturacağı gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, kararın temyiz edilmeyerek kesinleşmesi üzerine, dava dosyası, kendisine gelmekle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Mahkememize  gönderilmiştir. 

İNCELEME VE GEREKÇE: Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümünün, Ahmet AKYALÇIN’ın Başkanlığında, Üyeler; Rıdvan ALTUN, Sezai AKBULUT, Ramazan ÖZKEPİR, Hasan DENGİZ, Bilgin AK, İrfan YILMAZLAR’ın, katılımlarıyla yapılan 22.12.2008 günlü toplantısında;

I-İLK İNCELEME : Yapılan incelemede, usule ilişkin işlemlerde 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş Ve İşleyişi Hakkında Kanun’da belirtilen süre ve biçim yönünden bir eksiklik görülmediği, askeri ve adli yargı yerleri arasında Yasa'nın 14. maddesinde öngörüldüğü biçimde olumsuz görev uyuşmazlığı doğduğu anlaşıldığından, esasın incelenmesine oybirliği ile karar verildi.

II-ESASIN İNCELENMESİ : Raportör-Hakim G. Fatma BÜYÜKEREN’in, davanın çözü-münde askeri yargı yerinin görevli olduğu yolundaki raporu ve dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı İlknur ALTINTAŞ’ın askeri yargı,  Askeri Yargıtay  Başsavcı Yardımcısı Yalçın DİLSİZOĞLU’nun  davanın çözümünün askeri yargı yerinin görev alanına girdiğine ilişkin yazılı ve sözlü açıklamaları dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: 

353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu Ve Yargılama Usulü Kanunu'nun "Askeri Mahkemelerin Görevleri" başlığı altında düzenlenen İkinci Bölümünde yer alan "Genel Görev" başlıklı 9. maddesinde; "Askeri Mahkemeler Kanunlarda aksi yazılı olmadıkça asker kişilerin askeri olan suçları ile bunların asker kişiler aleyhine veya askeri mahallerde yahut askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevlidirler" denilmektedir. 

"Askeri suç" ise, öğretide ve uygulamada;

            a) Unsurları ve cezalarının tamamı Askeri Ceza Kanunu'nda yazılı olan, başka bir anlatımla, Askeri Ceza Kanunu dışında hiçbir ceza yasası ile cezalandırılmayan suçlar,

            b) Unsurları kısmen Askeri Ceza Kanunu'nda kısmen diğer ceza yasalarında gösterilen suçlar, 

            c) Türk Ceza Kanunu'na atıf suretiyle askeri suç haline dönüştürülen suçlar, olmak üzere üç grupta mütalâa edilmektedir. 

            Dosya içersinde mevcut, Diyarbakır 2. Mekanize Piyade Taburu 6. Mekanize Piyade Bölük Komutanlığı’nın 1.4.2003 gün 0913-41-03/268 sayılı yazısından, suç tarihinde sanığın gündüz yol arama ekibinde görevli olduğunun, aynı Komutanlığın 23.10.2002 gün Per: 7200-346-02/1497 sayılı yazısından, suça konu mermilerin eksik olmadığının bildirildiği, 25.12.2002 günlü bilirkişi raporundan, suça konu mermilerin Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde mevcut olduğu, bu malzemelerin askeri amaçlar dışında hiçbir yerde kullanılamayacağı, bu nedenle askeri malzeme olduğuna karar verildiğinin bildirildiği anlaşılmıştır. 

Olumsuz görev uyuşmazlığına konu kamu davasında, sanıkta elde edilen silah ve mermilerin, Askeri Ceza Kanunu’nun 131. maddesinde belirtilen askeri malzemelerden olduğu ilgili Komutanlıklarca gönderilen yazılardan anlaşıldığından, 353 sayılı Yasa'nın 9. maddesi uyarınca, suç tarihinde asker kişi sanığa yüklenen suçun askeri suç olması nedeniyle davanın askeri yargı yerinde görülmesi ve 7. Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi’nin görevsizlik kararının kaldırılması gerekmiştir. 

SONUÇ : Davanın  çözümünde ASKERİ YARGI yerinin görevli olduğuna, bu nedenle 7. Kolordu Komutanlığı Askeri  Mahkemesi’nin 3.3.2004  gün ve E:2004/217, K:2004/133 sayılı GÖREVSİZLİK KARARININ KALDIRILMASINA, 22.12.2008 gününde OYBİRLİĞİ İLE KESİN OLARAK karar verildi.

 

 

 

 

Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          İnfaz (Yatar) Hesaplama

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          Anketler          İstatistikler

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA