kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ceza Bölümü         2008/37 E.  ,  2008/37 K.

 

            Davacı           : K.H.

            Sanıklar        : 1- A.P.

                                  2- T.K.

             O L A Y          : Osmaneli  İlçe  Jandarma  Komutanlığı  emrinde görevli sanıklar Uzm. J. 1. Kad. Çvş. A.P. ile J. Er T.K.’ün, Osmaneli K-1 Tipi Ceza ve İnfaz Kurumunun dış güvenliğinden sorumlu olarak görevlendirildikleri 14.3.2007 günü, hakkında Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılan infaz koruma memuru İsmail’in, kömür almak için açtığı cezaevinin dış kapısını kilitlememesi sonucu cezaevini temizlemesi için talimat verdiği, hükümlü İ.D.’ın kapının açık olduğunu farkederek kapıdan geçmek suretiyle cezaevi binasından çıkıp ön kapı dış demir parmaklıklarından atlayarak cezaevinden firar ettiği, böylece, A.P.’nın,  rütbeli  personel  sıfatıyla  cezaevinin  dış  güvenliğinden  başlıca sorumlu kişi  olarak,  olay sırasında cezaevi  ön  tarafında nöbet tutan sanık T.K.’ün ise, nöbet gereklerine ve talimatlarına uymayarak, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranmak suretiyle hükümlünün kaçmasına sebebiyet vermek suçunu işledikleri ileri sürü-lerek, eylemlerine uyan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 294/8. maddesi uyarınca ceza-landırılmaları istemiyle Osmaneli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 18.4.2007 gün ve E: 2007/86, K: 2007/43 sayılı iddianamesiyle kamu davası açılmıştır. 

OSMANELİ ASLİYE CEZA MAHKEMESİ: 27.12.2007 gün ve  E:2007/43, K:2007/95 sayı ile, asker kişi sanıkları, yüklenen eylemin Askeri Ceza Kanunu’nun 140. maddesinde düzenlenen suçlardan olması nedeniyle yargılama görevinin askeri yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle itiraz yolu açık olmak üzere görevsizlik kararı vermiş, dava dosyası 1. Hava Kuvvet Komutanlığı Askeri Mahkemesi’ne gönderilmiştir. 

1. HAVA KUVVET KOMUTANLIĞI ASKERİ MAHKEMESİ: 24.6.2008  gün ve E:2008/475, K:2008/226 sayı ile, jandarma personeli olan sanıkları mülki (idari) görevleri sırasında işledikleri ileri sürülen suç nedeniyle yargılama görevinin adli yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle  görevsizlik kararı vermiş, temyiz edilmeyen karar kesinleşerek, dava dosyası, 1. Hava Kuvveti Komutanlığı Askeri Savcılığı’nca, Mahkememize gönderilmiştir. 

İNCELEME VE GEREKÇE: Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümünün, Ahmet AKYALÇIN’ın Başkanlığında, Üyeler; Rıdvan ALTUN, Sezai AKBULUT, Ramazan ÖZKEPİR, Hasan DENGİZ, Bilgin AK, İrfan YILMAZLAR’ın, katılımlarıyla yapılan 17.11.2008 günlü toplantısında, Raportör-Hâkim G. Fatma BÜYÜKEREN’in, başvurunun reddi yolundaki raporu ve dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı İlknur ALTINTAŞ ile Askeri Yargıtay Başsavcı Yardımcısı İ. Bahadır ÜSTÜNEL’in, başvurunun reddine ilişkin yazılı ve sözlü açıklamaları dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

            Dosyanın incelenmesinden, adli yargı yerince verilen görevsizlik kararında, karara karşı itiraz yolunun açık bulunduğunun  belirtildiği görülmektedir. 

            5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 34. maddesi 2. fıkrasında, “Kararlarda, başvurulabilecek kanun yolu, süresi, mercii ve şekilleri belirtilir” denilmiş, 223. maddesinin 10. fıkrasında, “Adli yargı dışındaki bir yargı merciine yönelik görevsizlik kararı kanun yolu bakımından hüküm sayılır” düzenlemesi yer almıştır. 

Uyuşmazlığın incelenebilmesi için, 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş Ve İşleyişi Hakkında Kanun'un 1 ve 14. maddeleri uyarınca, yargı yerlerince verilen kararların kesin veya kesinleşmiş olması gerekmektedir. Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri dışında ayrıca, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu'nun 9.12.1931 gün ve E:1931/12, K:1931/48 sayılı kararında da belirtildiği gibi yargı yolunu değiştirmeye yönelik görevsizlik kararlarının temyize tabi oldukları kuşkusuzdur. Böylece, başvurabileceği kanun yolu, mercii ve şekli gösterilmeyen, itiraz yolunun açık olduğu bildirilen kararın kesinleşmesinden söz edilmesine olanak yoktur. Bu nedenle, sanığa yukarıda açıklanan haklarını belirtir nitelikte tebligat yapılarak temyiz süresinin beklenmesi, dava dosyası kesinleştikten sonra dosyanın Mahkememize gönderilmesi gerekmektedir. 

Açıklanan nedenlerle, Osmaneli Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen görevsizlik kararının kesinleşmemiş olması nedeniyle, 2247 sayılı Yasa'nın 1 ve 14. maddesinde belirtilen koşullar oluşmadığından, aynı Yasa'nın 27. maddesi uyarınca yöntemine uygun bulunmayan başvurunun reddine karar verilmesi gerekmiştir. 

SONUÇ : 2247 sayılı Yasa'nın 1 ve 14. maddesinde belirtilen koşullar oluşma-dığından aynı Yasa'nın 27. maddesi uyarınca yöntemine uygun bulunmayan BAŞVURUNUN REDDİNE, 17.11.2008 günü  OYBİRLİĞİ  İLE  KESİN OLARAK karar verildi.

 

 

 

 

Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          İnfaz (Yatar) Hesaplama

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          Anketler          İstatistikler

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA