kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ceza Bölümü 2008/17 E., 2008/17 K.

Davacı:K.H.

Sanıklar:1-Y.D. 2- G.M.T. 3- B.Ş. 4- A.Y. 5- O.Y. 6- M.K.

O L A Y:Bolu ve çevresinde, 12 Kasım 1999 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle, depremzedelere verilmek üzere gelen yardım malzemelerinin toplanması için, Bolu il merkezinde bulunan Demirdöküm şirketine ait kapalı deponun Bolu Valiliği İl Kriz Merkezince el konularak kullanılmaya başlandığı, depoda toplanan yardım malzemelerinin girişi, dağıtımı ve depodan çıkış işlemlerinin denetiminin askeri birliklere verildiği, deponun bir başka bölümünde, şirkete ait cihazlardan başka yerlere sevk amacı ile bulunan klima cihazını oluşturacak parçaların bulunduğu, 24.12.1999 günü, bu cihazların bulunduğu karton kutularından bir kısmının açılmış ve boş olduklarının görülmesi üzerine yapılan sayım sonucu 26 parça eşyanın çalınmış olduğunun tespit edildiği, yapılan soruşturma sonucu Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı emrinde görevli sanıklar P. Uzm. Çvş. Ahmet Yami, P. Uzm. Çvş. Yalçın Deviren ve P. Uzm. Çvş. Gazi Mustafa Türkkan'ın deprem felaketinin meydana getirdiği, karmaşadan ve kendi kimlik ve yetkilerinden istifade ederek suça konu eşyaları askeri araçlara yükleyerek çaldıkları, bunlardan bir kısmını aynı Komutanlık emrinde görevli sanıklar P. Uzm. Çvş. Bayram Şengül, P. Kd. Bçvş. Mustafa Kınalı ve Ord. Tek. Bçvş. Osman Yıldırım'ın hırsızlık malı olduğunu bilerek kabul ettikleri, böylece, hırsızlık ve hırsızlık malı bilerek kabul etmek suçlarını işledikleri ileri sürülerek, sanıklar Ahmet Yami, Yalçın Deviren ve Gazi Mustafa Türkkan'ın eylemine uyan Türk Ceza Kanunu'nun 492/3, 522, sanıklar Bayram Şengül, Osman Yıldırım ve Mustafa Kınalı'nın eylemine uyan aynı Kanun'un 512/1, 522. maddeleri uyarınca cezalandırılmaları istemiyle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 25.5.2001 gün ve E: 2001/680, K: 2001/416 sayılı iddianamesiyle kamu davası açılmıştır.

BOLU ASLİYE CEZA MAHKEMESİ: 18.4.2002 gün ve E:2001/526, K:2002/336 sayı ile, sanıkların, yüklenen eylemleri, Bolu Valiliği İl Kriz Merkezince yapılan görevlendirilme nedeniyle görevli oldukları sırada işledikleri ileri sürüldüğünden, yargılanmalarının askeri yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, kararın sanıklar tarafından temyiz edilmesi üzerine, Yargıtay 6. Ceza Dairesi'nce hükmün onanmasına karar verilmiş, böylece kesinleşen karar ve dava dosyası, Jandarma Genel Komutanlığı Askeri Mahkemesi'ne gönderilmiştir.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ASKERİ MAHKEMESİ: 21.12.2005 gün ve E:2005/490, K:2005/522 sayı ile, suç tarihinde, sanıkların 2. Komando Tugay Komutanlığı emrinde görevli olup askeri görevlerinin başında oldukları ve suça konu yerde görevlendirilmedikleri tespit edildiğinden, yüklenen eylemlerin askeri suç olmadığı, askeri bir suça bağlı bulunmadığı, asker kişiler aleyhine veya askeri mahalde yahut askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak da işlenmediği anlaşıldığından, sanıkları yargılama görevinin adli yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, temyiz edilmeyen karar kesinleşerek, dava dosyası, aynı Mahkemece, Mahkememize gönderilmiştir.

İNCELEME VE GEREKÇE:

Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümünün, Ahmet AKYALÇIN'ın Başkanlığında, Üyeler; Rıdvan ALTUN, Sezai AKBULUT, Ramazan ÖZKEPİR, Hasan DENGİZ, Bilgin AK, İrfan YILMAZLAR'ın, katılımlarıyla yapılan 05.05.2008 günlü toplantısında;

I-İLK İNCELEME: Yapılan incelemede, usule ilişkin işlemlerde 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş Ve İşleyişi Hakkında Kanun'da belirtilen süre ve biçim yönünden bir eksiklik görülmediği, adli ve askeri yargı yerleri arasında Yasa'nın 14. maddesinde öngörüldüğü biçimde olumsuz görev uyuşmazlığı doğduğu anlaşıldığından, esasın incelenmesine oybirliği ile karar verildi.

II-ESASIN İNCELENMESİ :Raportör-Hakim G. Fatma BÜYÜKEREN'in, davanın çözü-münde adli yargı yerinin görevli olduğu yolundaki raporu ve dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ayla SONGÖR'ün adli yargı, Askeri Yargıtay Başsavcı Yardımcısı Hüseyin KORKUSUZ'un davanın çözümünün adli yargı yerinin görev alanına girdiğine ilişkin yazılı ve sözlü açıklamaları dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

353 Sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu Ve Yargılama Usulü Kanunu'nun "Askeri Mahkemelerin Görevleri" başlığı altında düzenlenen İkinci Bölümünde yer alan "Genel Görev" başlıklı 9. maddesinde; "Askeri Mahkemeler Kanunlarda aksi yazılı olmadıkça asker kişilerin askeri olan suçları ile bunların asker kişiler aleyhine veya askeri mahallerde yahut askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevlidirler" denilmektedir.

"Askeri suç" ise, öğretide ve uygulamada;

a) Unsurları ve cezalarının tamamı Askeri Ceza Kanunu'nda yazılı olan, başka bir anlatımla, Askeri Ceza Kanunu dışında hiçbir ceza yasası ile cezalandırılmayan suçlar,

b) Unsurları kısmen Askeri Ceza Kanunu'nda, kısmen diğer ceza yasalarında gösterilen suçlar,

c) Türk Ceza Kanunu'na atıf suretiyle askeri suç haline dönüştürülen suçlar, olmak üzere üç grupta mütalâa edilmektedir.

Olumsuz görev uyuşmazlığına konu kamu davasında görevsizlik kararı veren adli yargı yerince, sanıkların yüklenen suçu işledikleri ileri sürülen günde asker kişi olmaları ve yüklenen suçun da askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak işlendiği gerekçesine yer verilmiş ise de, 1999 senesinde meydana gelen deprem sonucunda, depremzedelere gönderilen yardım malzemelerinin toplanması ve dağıtımı amacıyla kurulan Bolu Valiliği İl Kriz Merkezi Başkanlığı'nca, Demirdöküm Şirketinin depolarından faydalanmak amacıyla depoların bulunduğu bahsedilen şirkete ait alan içerisinde tesis edilen Lojistik Destek Koordinasyon Merkezi'nde sanıkların görevlendirildiklerine dair dosyada herhangi bir bilgi bulunmadığı, sanıkların suç tarihinde Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı emrinde görevli oldukları dosya içinde mevcut bilgi ve belgelerden tespit edilmiş olup, sanıkların olay günü deprem nedeniyle oluşan karmaşadan faydalanarak ve asker olmaları nedeniyle kimliklerinden istifade ederek olay yerine serbestçe girip çıktıkları tüm dosya içeriğinden anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, sanıklara yüklenen "hırsızlık ve hırsızlık malı bilerek kabul etmek" suçlarının, askeri suç olmadığı, asker kişiye karşı veya askeri mahalde yahut askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak işlendiği de ileri sürülmediğinden, açılan kamu davasının adli yargı yerinde çözümlenmesi ve Bolu Asliye Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararının kaldırılması gerekmiştir.

SONUÇ : Davanın çözümünde ADLİ YARGI yerinin görevli olduğuna, bu nedenle Bolu Asliye Ceza Mahkemesi'nin 18.04.2002 gün ve E:2001/526, K:2002/336 sayılı GÖREVSİZLİK KARARININ KALDIRILMASINA, 05.05.2008 gününde OYBİRLİĞİ İLE KESİN OLARAK karar verildi.

 

 

 

 

 

Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          İnfaz (Yatar) Hesaplama

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          Anketler          İstatistikler

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA