kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ceza Bölümü         2008/13 E.  ,  2008/13 K.

t Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca hazırlanmıştır. İzinsiz olarak kopyalanması ve dağıtılması hukuki sorumluluk gerektirir.

Davacı           : K.H.

Sanık             : F.C

             O L A Y          : Kahramanmaraş/Göksun İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli sanık J. Er F.C’in, askerlik hizmetini yapmakta iken, rahatsızlığı nedeniyle 13.7.2004 tarihinde İstanbul/Haydarpaşa GATA Çamlıca Göğüs Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği’ne sevk edildiği, 16.7.2004-22.7.2004 tarihleri arasında yatarak yapılan kontrol ve tetkikleri neticesinde Sağlık Kurulu’nun 26.7.2004 gün ve 2067 sayılı raporu ile SMK GATA Çamlıca Askeri Hastanesinde olmak üzere 4 (Dört) ay hava değişimine gönderildiği, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu’nun 78/3 ncü maddesi hükmüne göre kıt’ası ile irtibatı kesildiği değerlendirilen sanık J. Er F.C’in birliği ile olan irtibatının yeniden sağlanarak muvazzaflık hizmetine devam edip edemeyeceğinin tespiti için MSY.:70-1C Asker Alma Yönergesi’nin 3 ncü bölüm, 7 nci maddesinin (d) bendi gereğince; adına düzenlenen askerliğe sevk için çağrı pusulasının İzmir/Bornova Askerlik Şubesi Başkanlığı tarafından 2.8.2004 tarihinde sanığa imza karşılığı tebliğ edildiği, yapılan tebligatta sanığın kontrol muayenesine sevk edilmek üzere 19.11.2004 tarihinde askerlik şubesine müracaat etmesi gerektiği hususunun bildirildiği, yapılan bu tebligata rağmen sanığın belirtilen tarihte veyahut hava değişiminin sona erdiği 26.11.2004 tarihi saat 24.00’a kadar askerlik şubesine müracaat etmediği, aradan uzun bir süre geçtikten sonra işlemiş olduğu hırsızlık suçu nedeniyle 14.7.2005 tarihinde yakalanarak İzmir/Buca Kapalı Cezaevi Müdürlüğü’ne kapatıldığı, 21.10.2005 tarihinde tahliye edildiği, tahliyesinde serbest bırakılmayarak askerlik şubesi başkanlığına teslim edilen sanığın 26.10.2005 tarihinde mevcutlu olarak birliğine sevk edildiği, 27.10.2005 tarihinde de birliğine teslim edildiği, böylece, bakaya suçunu işlediği ileri sürülerek eylemine uyan Askeri Ceza Kanunu’nun 63/1-A maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle  5. Zırhlı Tugay Komutanlığı Askeri Savcılığı’nın 22.11.2005 gün ve E: 2005/1966, K: 2005/1155 sayılı iddianamesiyle kamu davası açılmıştır. 

5. ZIRHLI TUGAY KOMUTANLIĞI ASKERİ MAHKEMESİ: 16.11.2006 gün ve  E:2006/1041, K:2006/1231 sayıyla; 353 sayılı Yasa’nın 5.10.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5530 sayılı Yasa ile değişik 13. maddesi uyarınca, sanığa yüklenen eylem nedeniyle sanığı yargılama görevinin adli yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, temyiz edilmeyen karar kesinleşerek, dava dosyası, Simav Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilmiştir. 

SİMAV ASLİYE CEZA MAHKEMESİ: 20.2.2008  gün ve E:2008/52, K:2008/61 sayıyla; suç tarihinde sanığın asker kişi sıfatının devam ettiği, asker kişinin yüklenen eylem nedeniyle yargılamasının askeri yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, dava dosyası, Simav Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Mahkememize gönderilmiştir. 

İNCELEME VE GEREKÇE: Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümünün, Ahmet AKYALÇIN’ın Başkanlığında, Üyeler; Rıdvan ALTUN, Sezai AKBULUT, Ramazan ÖZKEPİR, Hasan DENGİZ, İrfan YILMAZLAR, Ersun ÇETİN’in, katılımlarıyla yapılan 07.04.2008 günlü toplantısında, Raportör-Hâkim G. Fatma BÜYÜKEREN’in, başvurunun reddi yolundaki raporu ve dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ahmet BEŞİNCİ ile Askeri Yargıtay Başsavcı Yardımcısı Birol DİNLER’in, başvurunun reddine ilişkin yazılı ve sözlü açıklamaları dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: 

            Dosyanın incelenmesinde, adli yargı yerince verilen görevsizlik kararının sanığa tebliğ edilmediği,  karara karşı itiraz yolunun açık bulunduğunun   belirtildiği  görülmektedir. 

            5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 34. maddesi 2. fıkrasında, “Kararlarda, başvurulabilecek kanun yolu, süresi, mercii ve şekilleri belirtilir” denilmiş, 223. maddesinin 10. fıkrasında, “Adli yargı dışındaki bir yargı merciine yönelik görevsizlik kararı kanun yolu bakımından hüküm sayılır” düzenlemesi yer almıştır. 

Uyuşmazlığın incelenebilmesi için, 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş Ve İşleyişi Hakkında Kanun'un 1 ve 14. maddeleri uyarınca, yargı yerlerince verilen kararların kesin veya kesinleşmiş olması gerekmektedir. Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri dışında ayrıca, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu'nun 9.12.1931 gün ve E:1931/12, K:1931/48 sayılı kararında da belirtildiği gibi yargı yolunu değiştirmeye yönelik görevsizlik kararlarının temyize tabi oldukları kuşkusuzdur. Böylece, sanığa tebliğ edilmeyen, başvurabileceği kanun yolu, mercii ve şekli gösterilmeyen, itiraz yolunun açık olduğu bildirilen kararın kesinleşmesinden söz edilmesine olanak yoktur. Bu nedenle, sanığa yukarıda açıklanan haklarını belirtir nitelikte tebligat yapılarak temyiz süresinin beklenmesi, dava dosyası kesinleştikten sonra dosyanın Mahkememize gönderilmesi gerekmektedir. 

Açıklanan nedenlerle, Simav Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen görevsizlik kararının kesinleşmemiş olması nedeniyle, 2247 sayılı Yasa'nın 1 ve 14. maddesinde belirtilen koşullar oluşmadığından, aynı Yasa'nın 27. maddesi uyarınca yöntemine uygun bulunmayan başvurunun reddine karar verilmesi gerekmiştir. 

SONUÇ : 2247 sayılı Yasa'nın 1 ve 14. maddesinde belirtilen koşullar oluşma-dığından aynı Yasa'nın 27. maddesi uyarınca yöntemine uygun bulunmayan BAŞVURUNUN REDDİNE, 07.04.2008 günü  OYBİRLİĞİ  İLE  KESİN OLARAK karar verildi.

 

 

 

 

Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          İnfaz (Yatar) Hesaplama

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          Anketler          İstatistikler

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA