kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ceza Bölümü 2007/27 E., 2007/27 K.
 • OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞI

   

  O L A Y:Erzurum/ Pasinler 7/2 Mknz. P. Tb. 5. Mknz. P. Bl. Komutanlığı emrinde görevli sanık P. Çvş. Yusuf Arslan'ın, 1.9.2004 günü, hazır kıta çavuşu olarak görevli olduğu sırada, aynı Komutanlık emrinde görevli sanık P. Onb. İkram Günde'yi üzerini değiştirerek hazır kıtadaki görevinin başına geçmesi konusunda uyardığı, uyarısının dinlenmemesi üzerine, P. Onb. İkram Günde'yi oturduğu yerden iterek düşürdüğü, bu duruma sinirlenen İkram Günde'nin de yerden kalkarak Yusuf Arslan'a yumrukla vurduğu, daha sonra her ikisinin de birbirlerine vurması ile gelişen kavgada İkram Günde'nin yere düşerek baygınlık geçirdiği, İkram Günde hakkında hayati tehlike geçirdiği belirterek geçici doktor raporunun düzenlendiği, Yusuf Arslan'ın ise herhangi bir rapor almadığı, böylece sanık Yusuf Arslan'ın, İkram Günde'ye hayati tehlikeye maruz bırakacak şekilde itekleyip, yumrukla birkaç kez vurarak yaralamak suretiyle asta müessir fiil suçunu, İkram Günde'nin ise maruz kaldığı müessir fiilin meydana getirdiği ağır ve haksız tahrik neticesi Yusuf Arslan'a yumrukla vurmak suretiyle üste fiilen taarruz suçunu işlediği ileri sürülerek, sanık Yusuf Arslan'ın eylemine uyan Askeri Ceza Kanunu'nun 117/1., sanık İkram Günde'nin eylemine uyan aynı Kanun'un 91/1. maddeleri uyarınca cezalandırılmaları,cezalarından Türk Ceza Kanunu'nun 51/son maddesi uyarınca indirim yapılmasına karar verilmesi istemiyle 9. Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığı'nın 24.11.2004 gün ve E:2004/1220, K:2004/719 sayılı iddianamesiyle kamu davası açılmıştır.

  9. KOLORDU KOMUTANLIĞI ASKERİ MAHKEMESİ: 3.7.2006 gün ve E:2006/78, K:2006/420 sayıyla; sanık Yusuf Arslan'ın çavuşluğa nasıp emri tüm araştırmalara rağmen bulunamadığından sanığın onbaşı rütbesinde kabul edilmesi gerektiği sonucuna varıldığı, bu durumda sanıklara yüklenen eylemin karşılıklı müessir fiil suçunu oluşturduğu, 353 sayılı Yasa'nın 17. maddesi gereğince terhis edilmiş olan sanıkları yargılama görevinin adli yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, temyiz edilmeyen karar kesinleşerek, dava dosyası,Pasinler Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmiştir.

  PASİNLER ASLİYE CEZA MAHKEMESİ: 16.2.2007 gün ve E:2006/339, K:2007/25 sayıyla; sanık Yusuf Arslan'ın çavuş diploması bulunduğu ve fiilen çavuş rütbesini kullandığı, bu nedenle yargılama görevinin askeri yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, kararın temyiz edilmeyerek kesinleşmesi üzerine, dava dosyası, Pasinler Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Mahkememize gönderilmiştir.

  İNCELEME VE GEREKÇE: Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümünün, Ahmet AKYALÇIN'ın Başkanlığında, Üyeler; Süleyman ÖZCAN, Hamdi Yaver AKTAN, Muvaffak TATAR, Recep SÖZEN, Tamer KORKMAZ, Hasan DENGİZ'in, katılımlarıyla yapılan 02.07.2007 günlü toplantısında;

  I-İLK İNCELEME : Yapılan incelemede, usule ilişkin işlemlerde 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş Ve İşleyişi Hakkında Kanun'da belirtilen süre ve biçim yönünden bir eksiklik görülmediği, askeri ve adli yargı yerleri arasında Yasa'nın 14. maddesinde öngörüldüğü biçimde olumsuz görev uyuşmazlığı doğduğu anlaşıldığından, esasın incelenmesine oybirliği ile karar verildi.

  II-ESASIN İNCELENMESİ :Raportör-Hakim G.Fatma BÜYÜKEREN'in, davanın çözü-münde adli yargı yerinin görevli olduğu yolundaki raporu ve dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ayla SONGÖR'ün adli yargı, Askeri Yargıtay Başsavcı Yardımcısı Kamil SEVİMLİ'nin davanın çözümünün adli yargı yerinin görev alanına girdiğine ilişkin yazılı ve sözlü açıklamaları dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

  353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu Ve Yargılama Usulü Kanunu'nun "Askeri Mahkemelerin Görevleri" başlığı altında düzenlenen İkinci Bölümünde yer alan "Genel Görev" başlıklı 9. maddesinde; "Askeri Mahkemeler Kanunlarda aksi yazılı olmadıkça asker kişilerin askeri olan suçları ile bunların asker kişiler aleyhine veya askeri mahallerde yahut askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevlidirler" denilmektedir.

  "Askeri suç" ise, öğretide ve uygulamada;

  a) Unsurları ve cezalarının tamamı Askeri Ceza Kanunu'nda yazılı olan, başka bir anlatımla, Askeri Ceza Kanunu dışında hiçbir ceza yasası ile cezalandırılmayan suçlar,

  b) Unsurları kısmen Askeri Ceza Kanunu'nda kısmen diğer ceza yasalarında gösterilen suçlar,

  c) Türk Ceza Kanunu'na atıf suretiyle askeri suç haline dönüştürülen suçlar, olmak üzere üç grupta mütalaa edilmektedir.

  Aynı Yasa'nın 13.10.1996 gün ve 22786 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4191 sayılı Yasa'yla değişik 17. maddesinde; "askeri mahkemelerde yargılanmayı gerektiren ilginin kesilmesi, daha önce işlenen suçlara ait davalara bu mahkemelerin bakma görevini değiştirmez. Ancak suçun askeri bir suç olmaması askeri bir suça bağlı bulunmaması ve sanık hakkında kamu davası açılmamış olması halinde askeri mahkemenin görevi sona erer" denilmekte iken, maddenin "... ve sanık hakkında kamu davası açılmamış olması ..." tümcesi Anayasa Mahkemesi'nin 11.3.2000 gün ve 23990 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1.7.1998 gün ve E:1996/74, K:1998/45 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

  Buna göre, askeri mahkemelerde yargılanmayı gerektiren ilginin kesilmesi, daha önce işlenen suçlara ait davalara bu mahkemelerin bakma görevini değiştirmez. Ancak yüklenen suçun askeri bir suç olmaması, askeri bir suça bağlı bulunmaması halinde, askeri mahkemenin görevinin sona ereceği açıktır. İptal kararı nedeniyle, sanık hakkında kamu davasının açılmış olup olmamasının bir önemi bulunmamaktadır.

  Olumsuz görev uyuşmazlığına konu kamu davasında, görevsizlik kararı veren adli yargı yerince, sanıklardan Yusuf Arslan'ın çavuş rütbesinde olduğu kabul edilmiş ise de, dosyanın incelenmesinde, dosyada bulunan "Çavuş Diploması" başlıklı tarihsiz belgenin sınav kurulu başkanı, iki üye, talimgah komutanı ile Pasinler Garnizon Komutanı tarafından onaylandığı; diplomanın içeriğinden, adı geçenin 03.12.2003 tarihinde başlayıp 06.02.2004 tarihine kadar devam eden 1983/4 üncü dönem Çavuş kursunu başarı ile bitirdiği ve kıtasında göreceği intibak ve tamamlama eğitiminde de başarılı olduğu takdirde Çavuş olmaya layık görüldüğü anlaşılmıştır.

  Yapılan inceleme sonucu ilgilinin Çavuşluğa nasbedildiğini gösterir bir belge ve kaydın bulunamadığı nedenleri ile suç tarihinde sanığın, diğer sanıkla aynı rütbede olduğu kabul edilerek, sanıklara yüklenen eylemin Türk Ceza Kanununda düzenlenen suçlar kapsamında kaldığı sonucuna varılmıştır.

  Sanıkların yargılama aşamasında terhis edildikleri dosya içindeki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır.

  Açıklanan nedenlerle, yüklenen suçların askeri suç olmaması, askeri bir suça bağlı bulunmaması, sanıkların terhis edilmesiyle askeri mahkemede yargılanmalarını gerektiren ilginin de kesilmiş olması nedeniyle, 353 sayılı Yasa'nın 4191 sayılı Yasa ile değişik 17. maddesi hükmü uyarınca, davanın adli yargı yerinde görülmesi ve Pasinler Asliye Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararının kaldırılması gerekmiştir.

  SONUÇ: Davanın çözümünde ADLİ YARGI yerinin görevli olduğuna, bu nedenle Pasinler Asliye Ceza Mahkemesi'nin 16.2.2007 gün ve E:2006/339, K:2007/25 sayılı GÖREVSİZLİK KARARININ KALDIRILMASINA, 02.07.2007 gününde OYBİRLİĞİ İLE KESİN OLARAK karar verildi.

   

 •  

   

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          İnfaz (Yatar) Hesaplama

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          Anketler          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA