kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ceza Bölümü 2006/9 E., 2006/9 K.
 • OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞI

   

  O L A Y: Alemdağ/İstanbul 15. Füze Üs Komutanlığı emrinde görevli sanık Hv. Kd. Üçvş. Harun Seven'in, 5.10.2002 günü, Erler Mühendislik Firmasının sahibi sivil kişi sanık Erdoğan Öztürk ve tanışmalarına aracılık eden sivil kişi sanık Kazım Akkuş ile, 1. Zırhlı Tugay Komutanlığı'na ait G.A. Kani Akman kışlasındaki Ömerli mevkiide bulanan parsele Erler Mühendislik tarafından hafriyat dökülmesi konusunda anlaşıp, karşılığında 1.000.000.000.TL tutarında para istediği, paranın 600.000.000.TL. kadar kısmını aldığı, 7.10.2002 tarihinde de hafriyatın döküldüğü, böylece, sanığın görevine girmeyen ve yapılmaması hususunda yetkili olmadığı bir işi yapacağı kanaatini uyandırarak rüşvet almak suçunu işlediği ileri sürülerek, eylemine uyan Türk Ceza Kanunu'nun 218. maddesi, sivil kişi sanık Erdoğan Öztürk'ün rüşvet vermek suçunu işlediği ileri sürülerek, eylemine uyan aynı Kanun'un 213. maddesi, sivil kişi sanık Kazım Akkuş'un rüşvet vermek suçuna aracılık etmek suçunu işlediği ileri sürülerek, eylemine uyan aynı Kanun'un 213, 216. maddeleri uyarınca cezalandırılmaları istemiyle, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Askeri Savcılığı'nın 26.5.2003 gün E:2003/129, K:2003/259 sayılı iddianamesiyle kamu davası açılmıştır.

  KUZEY DENİZ SAHA KOMUTANLIĞI ASKERİ MAHKEMESİ: 5.9.2003 gün ve E:2003/845,K:2003/493 sayıyla; yüklenen suçların askeri bir hizmete ilişkin olmayıp, Türk Ceza Kanununda düzenlenmiş bulunduğundan, yargılama görevinin adli yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, karar sanık Harun Seven tarafından temyiz edilmiş, diğer sanıklar yönünden kesinleşerek, dava dosyası, tefrik edilmek suretiyle Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmiştir.

  BAKIRKÖY 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ :9.11.2005 gün ve E:2003/327, K:2005/207 sayıyla; yüklenen suçun Askeri Ceza Kanununun 135. maddesindeki atıf sebebiyle askeri suç olduğu, diğer asker kişi sanıkla müştereken işlendiği, bu nedenle 353 sayılı Yasa'nın 12. maddesi uyarınca yargılama görevinin askeri yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, kararın temyiz edilmeyerek kesinleşmesi üzerine, dava dosyası, kendisine gelmekle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Mahkememize gönderilmiştir.

  İNCELEME VE GEREKÇE: Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümünün, Cafer ŞAT'ın Başkanlığında, Üyeler; Süleyman ÖZCAN, Hamdi Yaver AKTAN, Muvaffak TATAR, Recep SÖZEN, Erdoğan GENEL, M.Sadık LİMAN'ın, katılımlarıyla yapılan 3.4.2006 günlü toplantısında;

  I-İLK İNCELEME : Yapılan incelemede, usule ilişkin işlemlerde 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş Ve İşleyişi Hakkında Kanun'da belirtilen süre ve biçim yönünden bir eksiklik bulunmadığı, askeri ve adli yargı yerleri arasında Yasa'nın 14. maddesinde öngörüldüğü biçimde olumsuz görev uyuşmazlığı doğduğu anlaşıldığından, esasın incelenmesine oybirliği ile karar verildi.

  II-ESASIN İNCELENMESİ :Raportör-Hakim G.Fatma BÜYÜKEREN'in, davanın çözümünde askeri yargı yerinin görevli olduğu yolundaki raporu ve dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ahmet BEŞİNCİ'nin askeri yargı, Askeri Yargıtay Başsavcı Yardımcısı Turgut SÖNMEZ'in, davanın çözümünün askeri yargı yerinin görev alanına girdiğine ilişkin yazılı ve sözlü açıklamaları dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

  353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu Ve Yargılama Usulü Kanunu'nun "Askeri Mahkemelerin Görevleri" başlığı altında düzenlenen İkinci Bölümünde yer alan "Genel Görev" başlıklı 9. maddesinde; "Askeri Mahkemeler Kanunlarda aksi yazılı olmadıkça asker kişilerin askeri olan suçları ile bunların asker kişiler aleyhine veya askeri mahallerde yahut askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevlidirler" denilmektedir.

  "Askeri suç" ise, öğretide ve uygulamada;

  a) Unsurları ve cezalarının tamamı Askeri Ceza Kanunu'nda yazılı olan, başka bir anlatımla, Askeri Ceza Kanunu dışında hiçbir ceza yasası ile cezalandırılmayan suçlar,

  b) Unsurları kısmen Askeri Ceza Kanunu'nda kısmen diğer ceza yasalarında gösterilen suçlar,

  c) Türk Ceza Kanunu'na atıf suretiyle askeri suç haline dönüştürülen suçlar, olmak üzere üç grupta mütalaa edilmektedir.

  1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun "Rüşvet" başlığını taşıyan 135. maddesinde; "Askeri şahıslardan herhangi biri Türk Ceza Kanunu'nun üçüncü babının üçüncü faslında yazılı suçlardan birini işlerse o fasıldaki cezalarla cezalandırılır" hükmü yer almaktadır. Türk Ceza Kanunu'nun üçüncü babının üçüncü faslında düzenlenen "Rüşvet" suçu; 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 135. maddesindeki atıf sebebiyle askeri suç haline getirilmiştir.

  353 sayılı Yasa'nın "müşterek suçlar" başlığı altında düzenlenen 12. maddesinde; "Askeri mahkemelere ve adliye mahkemelerine tabi kişiler tarafından bir suçun müştereken işlenmesi halinde eğer suç Askeri Ceza Kanunu'nda yazılı bir suç ise sanıkların yargılanmaları askeri mahkemelere; eğer suç Askeri Ceza Kanunu'nda yazılı olmayan bir suç ise adliye mahkemelerine aittir" denilmek suretiyle askeri olan suçlar ile askeri olmayan suçlara göre görevli yargı yeri belirlenmiştir.

  Olumsuz görev uyuşmazlığına konu kamu davasında; görevsizlik kararı veren askeri mahkemece sanıklara yüklenen suçun "askeri suç" olmadığı gerekçesine yer verilmiş ise de; olay kısmında ve yerel mahkemelerin görevsizlik kararlarında belirlendiği üzere sanıklara yüklenen eylem, Askeri Ceza Kanunu'nun 135. maddesindeki atıf suretiyle askeri suç haline dönüştürülen suç kapsamında bulunmaktadır.

  Rüşvet suçu, rüşvet alanla veren arasında rüşvet hususunda anlaşmanın yapılması ile işlenmiş sayılır. Tarafların müşterek iradesini birleştiren rüşvet anlaşmasında, karşılıklı etkileşim ve azmettirme yönünden, eylemin 353 sayılı Yasa'nın 12. maddesinde öngörüldüğü biçimde müştereken işlenmiş olduğunun kabulü gerekir.

  Dosyanın incelenmesinden, asker kişi sanık Harun Seven hakkında açılan kamu davasının halen askeri yargı yerinde derdest olduğu anlaşılmıştır.

  Bu durumda, 353 sayılı Yasa'nın 12. maddesi hükmü uyarınca davanın çözümü askeri yargı yerine aittir.

  Açıklanan nedenlerle, davanın asker kişi Harun Seven hakkında açılan kamu davası ile birlikte askeri yargı yerinde görülmesi ve Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nin görevsizlik kararının kaldırılması gerekmiştir.

  SONUÇ : Davanın çözümünde ASKERİ YARGI yerinin görevli olduğuna, bu nedenle Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nin 5.9.2003 gün ve E:2003/845, K:2003/493 sayılı GÖREVSİZLİK KARARININ KALDIRILMASINA, 3.4.2006 gününde OYBİRLİĞİ İLE KESİN OLARAK karar verildi.

   

 •  

   

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          İnfaz (Yatar) Hesaplama

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          Anketler          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA