kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ceza Bölümü 2007/1 E., 2007/1 K.
 • OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞI

   

  O L A Y: Kırklareli/Pınarhisar 55. Mknz. P. Tug. 2. Mknz. P. Tb. 2. Mknz. P. Bl. Komutanlığı emrinde görevli sanıklar P. Er Mahumt Bakadur ile P. Onb. Murat Görenç'in, 21.12.2004 günü saat 24:00-02:00 saatleri arasında 9 nolu Kule nöbetçisi oldukları sırada, aralarında çıkan tartışma sonucunda önce birbirlerine yumrukla vurdukları, daha sonra sanık P. Er Mahumt Bakadur'un yanında bulunan kasaturayı kınından çıkartıp keskin kısmı ile diğer sanığın yüzüne vurduğu, böylece, sanık P. Onb. Murat Görenç'in astı durumundaki diğer sanığa yumrukla vurmak suretiyle asta müessir fiil suçunu, sanık P. Er Mahumt Bakadur'un üstü olan diğer sanığa yumruk ve kasaturanın keskin tarafı ile yüzüne vurmak suretiyle silahlı üste fiilen taarruz suçlarını işledikleri ileri sürülerek, sanık P. Er Mahumt Bakadur'un eylemine uyan Askeri Ceza Kanunu'nun 91/2, 92/1 maddesi delaletiyle, Türk Ceza Kanunu'nun 51/2,3., sanık P. Onb. Murat Görenç'in eylemine uyan aynı Kanun'un 117/1, Türk Ceza Kanunu'nun 51/2,3. maddeleri uyarınca cezalandırılmaları istemiyle 3. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Savcılığı'nın 20.5.2005 gün ve E:2005/198, K:2005/278 sayılı iddianamesiyle kamu davası açılmıştır.

  3. MEKANİZE PİYADE TÜMEN KOMUTANLIĞI ASKERİ MAHKEMESİ:21.6.2006 gün ve E:2006/300, K:2006/322 sayıyla; sanıklardan Mahumt Bakadur'un suç tarihinde ve halen askerliğe elverişli olmadığının anlaşıldığı, bu nedenle suç tarihinde asker kişi sıfatını taşımadığı, yüklenen eylemlerin, asker kişinin asker kişiye karşı işleyebileceği suçlardan olduğu, bu durumda yüklenen eylemlerin Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen adiyen müessir fiil suçunu oluşturabileceği, bu suçun da askeri suç olmayıp, askeri bir suça da bağlı bulunmadığı açıklanarak yargılama görevinin adli yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, temyiz edilmeyen karar kesinleşerek, dava dosyası, Pınarhisar Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmiştir.

  PINARHİSAR ASLİYE CEZA MAHKEMESİ: 3.11.2006 gün ve E:2006/169, K:2006/198 sayıyla; herne kadar sanık Mahumt Bakadur hakkında suç tarihinde ve halen askerliğe elverişli değildir raporu verilmiş ise de, yüklenen eylemin sanığın asker olduğu sırada, asker kişiye karşı ve askeri mahalde işlendiği, bu nedenle yargılama görevinin askeri yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, dava dosyası, aynı Mahkemece, Mahkememize gönderilmiştir.

  İNCELEME VE GEREKÇE: Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümünün, Ahmet AKYALÇIN'ın Başkanlığında, Üyeler; Süleyman ÖZCAN, Hamdi Yaver AKTAN, Nuri YILMAZ, Recep SÖZEN, Hasan DENGİZ, Nuri NECİPOĞLU'nun katılımlarıyla yapılan 05.02.2007 günlü toplantısında, Raportör-Hakim G. Fatma BÜYÜKEREN'in, başvurunun reddi yolundaki raporu ve dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ahmet BEŞİNCİ ile Askeri Yargıtay Başsavcı Yardımcısı Ercan ÇOBAN'ın, başvurunun reddine ilişkin yazılı ve sözlü açıklamaları dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

  Dosyanın incelenmesinden, adli yargı yerince dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu verilen görevsizlik kararında, karara karşı itiraz yolunun açık bulunduğunun belirtildiği ve kararın sanıklara tebliğ edilmediği anlaşılmıştır.

  5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 34. maddesi 2. fıkrasında, "Kararlarda, başvurulabilecek kanun yolu, süresi, mercii ve şekilleri belirtilir" denilmiş, 223. maddesinin 10. fıkrasında, "Adli yargı dışındaki bir yargı merciine yönelik görevsizlik kararı kanun yolu bakımından hüküm sayılır" düzenlemesi yer almıştır.

  Uyuşmazlığın incelenebilmesi için, 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş Ve İşleyişi Hakkında Kanun'un 1 ve 14. maddeleri uyarınca, yargı yerlerince verilen kararların kesin veya kesinleşmiş olması gerekmektedir. Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri dışında ayrıca, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu'nun 9.12.1931 gün ve E:1931/12, K:1931/48 sayılı kararında da belirtildiği gibi yargı yolunu değiştirmeye yönelik görevsizlik kararlarının temyize tabi oldukları kuşkusuzdur.

  Böylece, sanıklara başvurabilecekleri kanun yolu, mercii ve şekli gösterilmeyen, itiraz yolunun açık olduğu bildirilen ve tebliğ edilmeyen kararın kesinleşmesinden söz edilmesine olanak yoktur. Bu nedenle, sanıklara, yukarıda açıklanan haklarını belirtir nitelikte tebligat yapılarak temyiz süresinin beklenmesi, dava dosyası kesinleştikten sonra dosyanın Mahkememize gönderilmesi gerekmektedir.

  Açıklanan nedenlerle, Pınarhisar Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen görevsizlik kararının kesinleşmemiş olması nedeniyle, 2247 sayılı Yasa'nın 1 ve 14. maddesinde belirtilen koşullar oluşmadığından, aynı Yasa'nın 27. maddesi uyarınca yöntemine uygun bulunmayan başvurunun reddine karar verilmesi gerekmiştir.

  SONUÇ: 2247 sayılı Yasa'nın 1 ve 14. maddesinde belirtilen koşullar oluşmadığından aynı Yasa'nın 27. maddesi uyarınca yöntemine uygun bulunmayan BAŞVURUNUN REDDİNE, 05.02.2007 günü OYBİRLİĞİ İLE KESİN OLARAK karar verildi.

   

 •  

   

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          İnfaz (Yatar) Hesaplama

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          Anketler          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA