kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ceza Bölümü 2006/14 E., 2006/16 K.
 • O L A Y: Ulaşlı Ordonat Cephane ve Depo Komutanlığı emrinde görevli sanıklar Dz. Er Ferhat İnce, Dz. Er Özgür Köse, Dz. Er Serkan Soysal ve Dz. Er Halil İbrahim Tosun'un, 7.2.2004 günü, sanıklardan Özgür Köse'nin çarşı iznine çıkan sanık Ferhat İnce'den para vererek dışarıdan içmek için esrar tedarik etmesini istemesi üzerine, Ferhat İnce'nin dışarıdan temin ettiği toz esrarı, Komutanlık binası içinde bulunan yazlık çay bahçesinde toplanarak beraberce içtikleri, böylece, uyuşturucu madde satın almak, uyuşturucu maddenin tedarik edilmesine aracı olmak, uyuşturucu madde kullanmak suçlarını işledikleri ileri sürülerek, sanıklardan Ferhat İnce ile Özgür Köse'nin 'nin eylemlerine uyan Türk Ceza Kanunu'nun 403/5, 404/2.,sanıklar Serkan Soysal ile Halil İbrahim Tosun'un eylemlerine uyan aynı Kanun'un 404/2. maddeleri uyarınca cezalandırılmaları istemiyle Donanma Komutanlığı Askeri Savcılığı'nın 11.2.2004 gün ve E:2004/349, K:2004/98 sayılı iddianamesiyle kamu davası açılmıştır.

  DONANMA KOMUTANLIĞI ASKERİ MAHKEMESİ: 18.3.2004 gün ve E:2004/297, K:2004/73 sayıyla; yargılama aşamasında, sanıklar Halil İbrahim Tosun ile Serkan Soysal'ın terhis edildikleri, 353 sayılı Kanun'un 12. maddesi uyarınca müştereken işledikleri eylemler nedeniyle, sanıkları birlikte yargılama görevinin adli yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, temyiz edilmeyen karar kesinleşerek, dava dosyası, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmiştir.

  KOCAELİ 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ : 17.4.2006 gün ve E:2006/118, K:2006/87 sayıyla; 353 sayılı Kanun'un 17. maddesi uyarınca, askeri mahkemelerde yargılanmayı gerektiren ilginin kesilmesi daha önce işlenen suçlara ait davalara bu mahkemelerin bakma görevini değiştirmeyeceği, Serkan Soysal ile Halil İbrahim Tosun dışındaki sanıkların halen asker kişi sıfatlarının sürdüğü nedenleriyle sanıkları yargılama görevinin askeri yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle, itiraz yolu açık olmak üzere görevsizlik kararı vermiş, dava dosyası, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Mahkememize gönderilmiştir.

  İNCELEME VE GEREKÇE: Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümünün, Ahmet AKYALÇIN'ın Başkanlığında, Üyeler; Süleyman ÖZCAN, Hamdi Yaver AKTAN, Muvaffak TATAR, Hasan DENGİZ, M. Sadık LİMAN, Nuri NECİPOĞLU'nun katılımlarıyla yapılan 10.7.2006 günlü toplantısında, Raportör-Hakim G. Fatma BÜYÜKEREN'in, başvurunun reddi yolundaki raporu ve dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ahmet BEŞİNCİ ile Askeri Yargıtay Başsavcı Yardımcısı Sevilay BATIR'ın başvurunun reddine ilişkin yazılı ve sözlü açıklamaları dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

  Dosyanın incelenmesinde, adli yargı yerince, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu verilen görevsizlik kararının, sanıklar Ferhat İnce, Özgür Köse, Serkan Soysal ve Halil İbrahim Tosun'a tebliğ edilmediği, karara karşı itiraz yolunun açık bulunduğunun belirtildiği anlaşılmıştır.

  5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 34. maddesi ikinci fıkrasında, "Kararlarda, başvurulabilecek kanun yolu, süresi, mercii ve şekilleri belirtilir"; 223. maddesinin onuncu fıkrasında, "Adli yargı dışındaki bir yargı merciine yönelik görevsizlik kararı kanun yolu bakımından hüküm sayılır" denilmiştir.

  Uyuşmazlığın incelenebilmesi için, 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş Ve İşleyişi Hakkında Kanun'un 1 ve 14. maddeleri uyarınca, yargı yerlerince verilen kararların kesin veya kesinleşmiş olması gerekmektedir. Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri yanında ayrıca, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu'nun 9.12.1931 gün ve E:1931/12, K:1931/48 sayılı kararında da belirtildiği gibi yargı yolunu değiştirmeye yönelik görevsizlik kararlarının temyize tabi oldukları kuşkusuzdur. Böylece, sanıklara başvurabileceği kanun yolu, mercii ve şekli gösterilmeyen, itiraz yolunun açık olduğu bildirilen ve tebliğ edilmeyen kararın kesinleşmesinden söz edilmesine olanak yoktur. Bu nedenle, sanıklara, yukarıda açıklanan haklarını belirtir nitelikte tebligat yapılarak temyiz süresinin beklenmesi, dava dosyası kesinleştikten sonra dosyanın Mahkememize gönderilmesi gerekmektedir.

  Açıklanan nedenlerle, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen görevsizlik kararının kesinleşmemiş olması nedeniyle, 2247 sayılı Yasa'nın 1 ve 14. maddesinde belirtilen koşullar oluşmadığından, aynı Yasa'nın 27. maddesi uyarınca yöntemine uygun bulunmayan başvurunun reddine karar verilmesi gerekmiştir.

  SONUÇ: 2247 sayılı Yasa'nın 1 ve 14. maddesinde belirtilen koşullar oluşmadığından aynı Yasa'nın 27. maddesi uyarınca yöntemine uygun bulunmayan BAŞVURUNUN REDDİNE, 10.7.2006 günü OYBİRLİĞİ İLE KESİN OLARAK karar verildi.

 •  

   

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          İnfaz (Yatar) Hesaplama

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          Anketler          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA