kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ceza Bölümü         2005/22 E.  ,  2005/30 K.

Davacı           : K.H.

Sanıklar         : 1-Ş.T.

                          2-A.R.H.

                          3-A.O.

                          4-M.U. 

            O  L  A  Y       : Iğdır İl Jandarma Komutanlığı emrinde, Birlik Mal Saymanlığı Birlik Mal Sorumlusu olarak görevli sanık S. S. J. Lv. Kad. Bçvş. A.Y.’ın, 2003-2004 yılı ısıtma dönemi ihtiyacı için tertip edilen linyit kömüründen 26 ton100 kg. tutarındaki miktarı sivil kişi sanık A.R.H.’ye sattığı, satılan kömürlerin askeri malzeme olduğunu bilen sivil kişi sanıklardan Ş.T.’ın 36 AP 313 plaka sayılı kamyonu ile suça konu  kömürleri sanık A.R.H.’ye ait işyerine taşıdığı, A.R.H.’nün yanında alım satım elemanı olarak çalışan sivil kişi sanık A.O.’nin diğer sanık adına kömürleri satın alarak A.R.H.’nün eylemine iştirak ettiği, sivil kişi sanık M.U.’in, 3. kişilere satım aşamasında 36 AZ 864 plaka sayılı kamyoneti ile kömürleri naklederek bu suça iştirak ettiği, böylece, sanıkların cürüm konusu askeri eşyayı bilerek satın almak ve bu suça iştirak etmek suçunu işledikleri ileri sürülerek, sanıklar A.R.H. ile A.O.’nin eylemlerine uyan Askeri Ceza Kanunu’nun 131/1, 192, Türk Ceza Kanunu’nun 64/1., sanıklar Ş.T. ile M.U.’in eylemlerine uyan aynı Kanun’un 131/1, 192, Türk Ceza Kanunu’nun 65/3. maddeleri uyarınca cezalandırılmaları istemiyle Kars Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 19.1.2004 gün ve E:2004/71, K:2004/12 sayılı iddianamesiyle kamu davası açılmıştır. 

KARS AĞIR CEZA MAHKEMESİ : 8.6.2004 gün ve E:2004/23, K:2004/161 sayıyla; asker kişi Ahmet Yalçındağ’a  yüklenen eylem ile sivil kişi sanıklara yüklenen eylemler arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğu, eylemlerin irade birliği içerisinde iştirak halinde gerçekleştirildiği ileri sürüldüğüne göre, tüm sanıkları 353 sayılı Yasa’nın 12. maddesi hükmü uyarınca yargılama görevinin askeri yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, dava dosyası, 12. Mekanize Piyade Tugay  Komutanlığı Askeri Mahkemesi’ne gönderilmiştir. 

12. MEKANİZE PİYADE  TUGAY  KOMUTANLIĞI  ASKERİ  MAHKEMESİ:  24.11.2004 gün  ve   E:2004/800, K:2004/620 sayıyla; asker kişi sanık A.Y. hakkında kendisine teslim edilen kömürlerden 26 ton100 kg. tutarındaki miktarı Kars İlinde kömür alım satım işleri yapan sivil kişi sanık A.R.H.’ye  sattığı ileri sürülerek, eylemine uyan Askeri Ceza Kanunu’nun 131/1. maddesi uyarınca  cezalandırılması istemiyle açılan kamu davası ile görevsizlik kararı verilerek kendisine gönderilen kamu davasının birleştirilmesine, asker kişi sanığa yüklenen suçtan dolayı cezalandırılmasını gerektirecek tarzda delil elde edilemediği, şüphenin sanık lehine uygulanması kuralı gereğince unsurları yönünden oluşmadığı sonucuna varıldığından, sanık A.Y.ın yüklenen suçtan beraetine, sivil kişi sanıklara yüklenen  eylemin 353 sayılı Yasa’nın 11. maddesinde sayılan suçlardan olmaması, Askeri Ceza Kanunu’nun 192. maddesi hükmü ve  asker kişi sanık ile aralarında  iştirak sonucunu doğuracak bir eylemin saptanamaması nedeniyle 353 sayılı Yasa’nın 12. maddesinden de sözedilemeyeceği, bu nedenlerle  sivil kişi sanıkları yargılama görevinin adli yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, sivil kişi sanıklar tarafından temyiz edilmeyen karar kesinleşmiş, dava dosyası, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Askeri Savcılığı’nca, Mahkememize gönderilmiştir.(Asker kişi sanık A.Y. hakkında verilen karar askeri savcı tarafından temyiz edilmiştir.) 

İNCELEME VE GEREKÇE: Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümünün, Tülay TUĞCU’nun Başkanlığında, Üyeler; Süleyman ÖZCAN, Hamdi Yaver AKTAN, Muvaffak TATAR, Recep SÖZEN, Hasan DENGİZ, M. Sadık LİMAN’ın  katılımlarıyla yapılan 18.7.2005 günlü toplantısında, Raportör-Hakim G. Fatma BÜYÜKEREN’in, başvurunun reddi yolundaki raporu ve dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ahmet BEŞİNCİ ile Askeri Yargıtay  Başsavcı  Yardımcısı Metin  ULUKANLIGİL’in, başvurunun reddine ilişkin yazılı ve sözlü açıklamaları dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: 

            Sivil kişi sanıklar Ş.T., A.R.H., A.O., M.U. hakkında açılan kamu davası yönünden 2247 sayılı Yasa’nın 14. maddesinde belirtilen biçimde olumsuz görev uyuşmazlığı doğmuş olup,  dosyanın incelenmesinde, adli yargı yerince verilen görevsizlik kararının, duruşmada bulunmayan sanıklar A.O. ile M.U.’e  tebliğ edilmediği anlaşılmaktadır. 

Uyuşmazlığın incelenebilmesi için, 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş Ve İşleyişi Hakkında Kanun'un 1 ve 14. maddeleri uyarınca, yargı yerlerince verilen kararların kesin veya kesinleşmiş olması gerekmektedir. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu'nun 9.12.1931 gün ve E:1931/12, K:1931/48 sayılı kararında da belirtildiği gibi yargı yolunu değiştirmeye yönelik görevsizlik kararlarının temyize tabi oldukları kuşkusuzdur. Böylece, adli yargı yerince verilen ve sanıklar A.O. ile M.U.’e tebliğ edilmeyen görevsizlik kararının kesinleşmesinden söz edilmesine olanak yoktur. 

Askeri yargı yerince, sanık A.Y. hakkında açılan kamu davası nedeniyle verilen hükmün ise temyiz edildiği, ancak, sivil kişi sanıklar hakkında açılan kamu davası nedeniyle verilen görevsizlik kararının kesinleşmiş olması nedeniyle, uyuşmazlığın giderilmesi istemiyle dava dosyasının, Mahkememize gönderildiği anlaşılmakta ise de, uyuşmazlığın çözümlenebilmesi için bu sanık hakkında verilen hükmün kesinleşip kesinleşmemiş olması da önem arz ettiğinden, öncelikle dava dosyasının temyiz incelemesi yapılmak üzere  Askeri Yargıtay’a gönderilmesi ve sonuçlandırılması gerekmektedir.

 Açıklanan nedenlerle, Kars Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen görevsizlik kararı ile olumsuz görev uyuşmazlığına konu olmayan asker kişi sanık A.Y. hakkında verilen hükmün  kesinleşmemiş olması nedeniyle, 2247 sayılı Yasa'nın 1 ve 14. maddesinde belirtilen koşullar oluşmadığından, aynı Yasa'nın 27. maddesi uyarınca yöntemine uygun bulunmayan başvurunun reddine karar verilmesi gerekmektedir. 

SONUÇ         : 2247 sayılı Yasa'nın 1 ve 14. maddesinde belirtilen koşullar oluşma-dığından aynı Yasa'nın 27. maddesi uyarınca yöntemine uygun bulunmayan BAŞVURUNUN REDDİNE, 18.7.2005 günü  OYBİRLİĞİ  İLE  KESİN OLARAK karar verildi.

 

 

 

 

Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          İnfaz (Yatar) Hesaplama

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          Anketler          İstatistikler

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA