kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ceza Bölümü         2005/24 E.  ,  2005/32 K.

Davacı           : K.H. 

Yakınanlar    : 1-Y.P.

                          2-A.R.K.

Sanık             : S.K.                    

                         OLAY             : 28. Topçu A. 2. Topçu Tb. 2. Bt. Komutanlığı emrinde görevli sanık Topçu Onb. S.K.’ın,4.1.2004 günü, 14:00-16:00 saatleri arasında 2 nolu devriye nöbetçisi olduğu sırada, aynı Komutanlık emrinde görevli olup devriye onbaşı/çavuşu olarak görevli olan yakınan Topçu Onb. Y.P.’a, nöbete gidecek askerlerden henüz gelmeyenleri beklerken, “2 nolunun nöbetçisi gelsin” diye bağırdığı, yakınanın “bekle, nöbetçileri toplayayım devriyeyi de çıkartıyorum, seni de değiştireceğim” demesi üzerine aynı şekilde tekrar bağırdığı, yakınanın “devriyeyle çıkacağız” şeklinde cevap vermesinden sonra,  tekrar bağırması üzerine nöbeti sanıktan devralacak olan askerin sanığa doğru yürüdüğü sırada, yakınan Yusuf’un göndermemesi nedeniyle nöbet yerine gidemediği, bunun üzerine sanığın, önce nöbeti devralacak askere küfür ettiği, sonra tartışmaya başladığı, yakınanın  araya girerek tartışmayı engellemeye çalıştığı, sanığın sinkaflı sözlerle yakınana küfür edip iteklemesiyle, yakınanında sanığı iteklediği, Y.P.’ın dengesini kaybederek yere düştüğü sırada sanığa tutunmaya çalışması nedeniyle sanığın da yere düştüğü,  sesler üzerine olay yerine gelen aynı Komutanlık emrinde görevli Yakınan Topçu Onb. A.R.K.’ın araya girerek tarafları ayırmaya çalıştığı, sanığın silahı omzundan çıkarmaksızın dipçik kısmını hareket edecek şekilde yakınan Y.P.’a doğru salladığı sırada, yakınan A.R.K.’ın eline çarparak doktor raporuna göre orta parmağının hareket kısıtlılığına neden olup, 15 gün iş ve güçten kalacak şekilde yaraladığı, böylece, sanığın görevli memura hakaret etmek, görevli memura müessir fiil, müessir fiil, suçlarını işlediği ileri sürülerek, eylemine uyan Türk Ceza Kanunu’nun 266/2, 456/4, 271, 456/1. maddeleri uyarınca  cezalandırılması istemiyle Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcılığı’nın16.6.2004 gün ve E:2004/253, K:2004/278 sayılı iddianamesiyle kamu davası açılmıştır. 

KIBRIS TÜRK BARIŞ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ASKERİ MAHKEMESİ: 2.12.2004 gün ve E:2004/548, K:2004/538 sayıyla; yüklenen eylemlerin, askeri suç olmaması, sanığın yargılama sırasında terhis edilmiş olması nedenleriyle yargılama görevinin adli yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, temyiz edilmeyen karar kesinleşerek, dava dosyası, Suşehri Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilmiştir.           

SUŞEHRİ  ASLİYE CEZA MAHKEMESİ : 20.4.2005 gün ve E:2005/21, K:2005/106 sayıyla; sanığa yüklenen eylemin üste fiilen taarruz suçunu oluşturabileceği, sanık ile yakınan arasında ast üst ilişkisini değerlendirmenin ve sözkonusu suça ilişkin yargılama görevinin askeri yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle sanığın yüzünde, 7 gün içinde acele itiraz yolu açık olmak üzere görevsizlik kararı vermiş, Cumhuriyet Başsavcılığından görüldü alınarak  dava dosyası, kesinleşme şerhi verilmek suretiyle Suşehri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Mahkememize gönderilmiştir. 

İNCELEME VE GEREKÇE: Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümünün, Tülay TUĞCU’nun Başkanlığında, Üyeler; Süleyman ÖZCAN, Hamdi Yaver AKTAN, Muvaffak TATAR, Recep SÖZEN, Hasan DENGİZ, M. Sadık LİMAN’ın  katılımlarıyla yapılan 18.7.2005 günlü toplantısında, Raportör-Hakim G. Fatma BÜYÜKEREN’in, başvurunun reddi yolundaki raporu ve dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ahmet BEŞİNCİ ile Askeri Yargıtay  Başsavcı  Yardımcısı Metin  ULUKANLIGİL’in, başvurunun reddine ilişkin yazılı ve sözlü açıklamaları dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: 

            Dosyanın incelenmesinde, adli yargı yerince verilen görevsizlik kararına karşı duruşmada bulunan sanığa, acele itiraz yolunun açık olduğunun belirtildiği  görülmektedir. 

            Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 34. maddesi 2. fıkrasında, “Kararlarda, başvuru-labilecek kanun yolu, süresi, mercii ve şekilleri belirtilir” denilmiş, 223. maddesinin 10. fıkrasında, “Adli yargı dışındaki bir yargı merciine yönelik görevsizlik kararı kanun yolu bakımından hüküm sayılır” düzenlemesi yer almış  231. maddesinin  2. fıkrasında ise, “Hazır bulunan sanığa ayrıca başvurabileceği kanun yolları, mercii ve süresi bildirilir.” hükmüne yer verilmiştir. 

Uyuşmazlığın incelenebilmesi için, 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş Ve İşleyişi Hakkında Kanun'un 1 ve 14. maddeleri uyarınca, yargı yerlerince verilen kararların kesin veya kesinleşmiş olması gerekmektedir. Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri dışında ayrıca, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu'nun 9.12.1931 gün ve E:1931/12, K:1931/48 sayılı kararında da belirtildiği gibi yargı yolunu değiştirmeye yönelik görevsizlik kararlarının temyize tabi oldukları kuşkusuzdur. Böylece, sanığa başvurabileceği kanun yolu, mercii ve şekli gösterilmeyen, acele itiraz yolunun açık olduğu bildirilen kararın kesin-leşmesinden söz edilmesine olanak yoktur. Bu nedenle, sanığa, yukarıda açıklanan haklarını belirtir nitelikte tebligat yapılarak temyiz süresinin beklenmesi, dava dosyası kesinleştikten sonra, dosyanın Mahkememize gönderilmesi gerekmektedir. 

Açıklanan nedenlerle, Suşehri Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen görevsizlik kararının kesinleşmemiş olması nedeniyle, 2247 sayılı Yasa'nın 1 ve 14. maddesinde belirtilen koşullar oluşmadığından, aynı Yasa'nın 27. maddesi uyarınca yöntemine uygun bulunmayan başvurunun reddine karar verilmesi gerekmektedir. 

SONUÇ         : 2247 sayılı Yasa'nın 1 ve 14. maddesinde belirtilen koşullar oluşma-dığından aynı Yasa'nın 27. maddesi uyarınca yöntemine uygun bulunmayan BAŞVURUNUN REDDİNE, 18.7.2005 günü  OYBİRLİĞİ  İLE  KESİN OLARAK karar verildi.

 

 

 

 

Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          İnfaz (Yatar) Hesaplama

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          Anketler          İstatistikler

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA