kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ceza Bölümü         2005/26 E.  ,  2005/34 K.

Davacı           : K.H.

Maktül            : N.D.

Yaralı             : H.Y.

Sanıklar         : 1-F.K.

                          2-E.Ş.

             O  L  A  Y       : Tunceli/Mazgirt geçici Role J. Asyş. Krk. Komutanı olarak görevli sanık J. Kd. Üçvş. F.K.’ın, 14.8.1999 günü saat 16.00’da, nöbetçi Astsb. olan diğer sanık Uzm. J. Çvş. E.Ş.’e emir vermesi üzerine, sanık E.Ş.’in karakolun emniyetini daha iyi sağlayabilmek için teröristlerin yaklaşma istikametindeki görüşü kapatan otlar dahil çevrenin temizliğinin yapılması amacıyla bölgeyi sorumluluk alanlarına  bölerek  maktül J. Er N.D., yaralı J. Er H.Y.’ı, gece nöbet tuttukları mevzilerin mıntıka temizliğinin yapılması için görevlendirdiği sırada, maktül N.D.’nun otları bir müddet temizledikten sonra çakmakla yakmaya başladığı, ateşin etrafa yayıldığı ve meydana gelen patlama sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanarak öldüğü, yaralı H.Y.’ın 10 gün iş ve güçten kalacak şekilde yaralandığı, patlamanın karakol emniyeti için etrafa döşenen ve elektrikle çalışan mayınlardan birinin infilak etmesi sonucu olduğunun anlaşıldığı, böylece, sanıkların, karakolun etrafına yerleştirilen ve elektrikle çalışan tuzaklı patlayıcı maddelerin yerlerini göstererek temizlikle görevlendirdikleri erleri uyarmamak, onlara nezaret etmemek ve gerekli tedbirleri almamak suretiyle memuriyet görevini ihmal suçunu işledikleri ileri sürülerek, eylemlerine uyan Türk Ceza Kanunu’nun 230/1. maddesi uyarınca cezalandırılmaları istemiyle 8. Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığı’nın 7.7.2004 gün ve E:2004/1488, K:2004/493 sayılı iddianamesiyle kamu davası açılmıştır. 

8. KOLORDU KOMUTANLIĞI ASKERİ MAHKEMESİ: 7.9.2004 gün  ve  E: 2004/893, K:2004/471 sayıyla; sanıkların görev yaptıkları Mazgirt Doludizgin Role Geçici Karakol Komutanlığı’nın 285 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4/i maddesi gereğince TRT vericilerini korumak amacıyla kurulduğu ve sanıkların bu amaçla görev yaptıkları, olayın meydana gelmesine sebep olan görevin, karakolun güvenliği amacıyla mevzilerinin önündeki otları temizlemek olmasına göre, görevin tamamen idari (mülki) nitelikte olup, 2803 sayılı Yasa hükümlerine göre yargılama görevinin adli yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, temyiz edilmeyen karar kesinleşerek, dava dosyası, Mazgirt Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilmiştir. 

MAZGİRT ASLİYE CEZA MAHKEMESİ : 12.4.2005 gün ve E:2005/22, K:2005/21 sayıyla; sanıklara yüklenen eylem,  askeri  bir hizmetin yerine getirilmesi için verilen emrin yerine getirilmesi olup, askeri görevden dolayı askeri görev sırasında gerçekleşmiştir, bu nedenle, askeri mahalde asker kişilere karşı, askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak işlendiği ileri sürülen eylemler nedeniyle sanıkları yargılama görevinin askeri yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, dava dosyası, Mazgirt Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Mahkememize gönderilmiştir. 

İNCELEME VE GEREKÇE: Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümünün, Tülay TUĞCU’nun Başkanlığında, Üyeler; Süleyman ÖZCAN, Hamdi Yaver AKTAN, Muvaffak TATAR, Recep SÖZEN, Hasan DENGİZ, M. Sadık LİMAN’ın  katılımlarıyla yapılan 18.7.2005 günlü toplantısında, Raportör-Hakim G. Fatma BÜYÜKEREN’in, başvurunun reddi yolundaki raporu ve dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ahmet BEŞİNCİ ile Askeri Yargıtay  Başsavcı  Yardımcısı Metin  ULUKANLIGİL’in, başvurunun reddine ilişkin yazılı ve sözlü açıklamaları dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: 

            Dosyanın incelenmesinde, adli yargı yerince, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu verilen görevsizlik kararının, sanıklardan F.K.’a  tebliğ edilmediği anlaşılmıştır. 

Uyuşmazlığın incelenebilmesi için, 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş Ve İşleyişi Hakkında Kanun'un 1 ve 14. maddeleri uyarınca, yargı yerlerince verilen kararların kesin veya kesinleşmiş olması gerekmektedir. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu'nun 9.12.1931 gün ve E:1931/12, K:1931/48 sayılı kararında da belirtildiği gibi yargı yolunu değiştirmeye yönelik görevsizlik kararlarının temyize tabi oldukları kuşkusuzdur. Böylece, sanık F.K.’a  tebliğ edilmeyen görevsizlik kararının kesinleşmesinden söz edilmesine olanak yoktur. 

Açıklanan nedenlerle, Mazgirt Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen görevsizlik kararının kesinleşmemiş olması nedeniyle, 2247 sayılı Yasa'nın 1 ve 14. maddesinde belirtilen koşullar oluşmadığından, aynı Yasa'nın 27. maddesi uyarınca yöntemine uygun bulunmayan başvurunun reddine karar verilmesi gerekmektedir. 

SONUÇ         : 2247 sayılı Yasa'nın 1 ve 14. maddesinde belirtilen koşullar oluşma-dığından aynı Yasa'nın 27. maddesi uyarınca yöntemine uygun bulunmayan BAŞVURUNUN REDDİNE, 18.7.2005 günü  OYBİRLİĞİ  İLE  KESİN OLARAK karar verildi.

 

 

 

 

Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          İnfaz (Yatar) Hesaplama

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          Anketler          İstatistikler

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA