kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ceza Bölümü         2005/28 E.  ,  2005/36 K.

Davacı           : K.H.

 Sanık             : D.Ş.

             O  L  A  Y       : Gaziantep/Şehit Kamil İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli J. Er S.T. ve arkadaşlarının 15.4.2005 günü, önceden tanıyıp arkadaşlık yaptıkları sivil kişi sanık D.Ş.’ya telefon ederek uyuşturucu getirmesini istemeleri üzerine, sanığın, emanete alınan ve bilirkişi raporuna göre “eroin” olduğu anlaşılan uyuşturucu madde ile ziyaretçi gibi birliğe geldiği, S.T. ve arkadaşları ile uyuşturucu maddeyi içecekleri sırada yakalandıkları, böylece, sanığın eroin tedarik etmek suçunu işlediği ileri sürülerek, eylemine uyan Türk Ceza Kanunu’nun 403/5-6. maddeleri uyarınca cezalandırılması istemiyle Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 19.4.2005 gün ve E:2005/4059, K:2005/275 sayılı iddianamesiyle kamu davası açılmıştır.

GAZİANTEP 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ : 25.4.2005 gün ve E:2005/155, K:2005/75 sayıyla; sanığın yüklenen eylemi askeri mahalde işlediği ileri sürüldüğüne göre, 353 sayılı Yasa’nın 9 ve 11. maddeleri gereğince askeri karargahlarda ve garnizonlarda işlenen suç olması nedeniyle yargılama görevinin askeri yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, temyiz edilmeyen karar kesinleşerek, dava dosyası, 5. Zırhlı Tugay  Komutanlığı Askeri Mahkemesi’ne gönderilmiştir. 

5. ZIRHLI TUGAY KOMUTANLIĞI ASKERİ MAHKEMESİ: 10.6.2005 gün ve E:2005/1593, K:2005/340 sayıyla; sanığın sivil kişi olması, yüklenen eylemin askeri suç olmaması, askeri bir suça bağlı bulunmaması nedeniyle yargılama görevinin adli yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, kararın temyiz edilmeyerek kesinleşmesi üzerine, dava dosyası, 5. Zırhlı Tugay  Komutanlığı Askeri Savcılığı’nca, Mahkememize gönderilmiştir. 

İNCELEME VE GEREKÇE: Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümünün, Tülay TUĞCU’nun Başkanlığında, Üyeler; Süleyman ÖZCAN, Hamdi Yaver AKTAN, Muvaffak TATAR, Recep SÖZEN, Hasan DENGİZ, M. Sadık LİMAN’ın, katılımlarıyla yapılan 18.7.2005 günlü toplantısında;

I-İLK İNCELEME : Yapılan incelemede, usule ilişkin işlemlerde 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş Ve İşleyişi Hakkında Kanun’da belirtilen süre ve biçim yönünden bir eksiklik bulunmadığı, adli ve askeri yargı yerleri arasında Yasa'nın 14. maddesinde öngörüldüğü biçimde olumsuz görev uyuşmazlığı doğduğu anlaşıldığından, esasın  incelenmesine  oybirliği ile karar verildi.

II-ESASIN İNCELENMESİ :Raportör-Hakim G.Fatma BÜYÜKEREN’in, davanın çözü-münde adli yargı yerinin görevli olduğu yolundaki raporu ve dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ahmet BEŞİNCİ ile Askeri Yargıtay  Başsavcı  Yardımcısı Metin ULUKANLIGİL’in, davanın çözümünün adli yargı yerinin görev alanına girdiğine ilişkin yazılı ve sözlü açıklamaları dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: 

            353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu Ve Yargılama Usulü Kanunu'nun "Askeri Mahkemelerin Görevleri" başlığı altında düzenlenen İkinci Bölümünde yer alan "Genel Görev" başlıklı 9. maddesinde; "Askeri Mahkemeler Kanunlarda aksi yazılı olmadıkça asker kişilerin askeri olan suçları ile bunların asker kişiler aleyhine veya askeri mahallerde yahut askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevlidirler" denilmektedir.

"Askeri suç" ise, öğretide ve uygulamada;

            a) Unsurları ve cezalarının tamamı Askeri Ceza Kanunu'nda yazılı olan, başka bir anlatımla, Askeri Ceza Kanunu dışında hiçbir ceza yasası ile cezalandırılmayan suçlar,

            b) Unsurları kısmen Askeri Ceza Kanunu'nda, kısmen diğer ceza yasalarında gösterilen suçlar, 

            c) Türk Ceza Kanunu'na atıf suretiyle askeri suç haline dönüştürülen suçlar, olmak üzere üç grupta mütalâa edilmektedir. 

            Olumsuz görev uyuşmazlığına konu kamu davasında, görevsizlik kararı veren adli yargı yerince, sanığa yüklenen suçun, askeri mahalde işlendiği, bu nedenle yargılama görevinin askeri yargı yerine ait olduğu gerekçesine yer verilmiş ise de; sanığın sivil kişi olması nedeniyle 353 sayılı Yasanın 11. ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun Ek-6. maddesine göre değerlendirme yapılmalıdır. 

            Olayda, 353 sayılı Yasa'nın asker olmayan kişilerin askeri mahkemelerde yargılanma koşullarını belirleyen 11 maddesi ve benzer düzenlemenin yer aldığı 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun  Ek-6. maddesinde yazılı koşulların  bulunmaması nedeni ile davanın adli yargı yerinde çözümlenmesi, bu nedenle Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesinin görevsizlik kararının kaldırılması gerekmektedir. 

SONUÇ         : Davanın çözümünde ADLİ YARGI yerinin görevli olduğuna, bu nedenle Gaziantep 3.  Ağır Ceza Mahkemesi’nin 25.4.2005 günlü ve E:2005/155, K:2005/75 sayılı GÖREVSİZLİK KARARININ KALDIRILMASINA, 18.7.2005 günü OYBİRLİĞİ İLE KESİN OLARAK karar verildi.

 

 

 

 

Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          İnfaz (Yatar) Hesaplama

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          Anketler          İstatistikler

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA