kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ceza Bölümü         2005/33 E.  ,  2005/41 K.

Davacı           : K.H. 

Sanık             : E.G.                                               

OLAY             : Cebeci/Ankara Harita Genel K.lığı Kh. Hz. Bl. Komutanlığı emrinde görevli sanık P.Çvş. E.G.’in, 2001 yılının muhtelif aylarında, aynı Komutanlık emrinde görevli Müh. Kd. Alb. Ç.C.’in internet erişim şifresini kullanmak suretiyle görev yaptığı birlik telefonları aracılığıyla internete bağlandığı, böylece kendisine itimat edilerek verilen internet şifresini kullanmak suretiyle “emniyeti suiistimal”, birliğe ait bilgisayarları  kullanmak suretiyle “askeri eşyayı hususi menfaatinde kullanmak” suçlarını işlediği ileri sürülerek  hakkında soruşturma emri verilmiş ise de, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcılığı’nca  herhangi bir delil elde edilemediği gerekçesiyle bu suçlar nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiş, sanığın 210362443545 seri numaralı manyetik telefon kartı üzerine bant şeridi yapıştırmak suretiyle “Türk Ceza Kanunu’nun 521/b. maddesine muhalefet” suçunu işlediği ileri sürülerek verilen soruşturma emri hakkında ise, yüklenen suçun askeri suç olmadığı  ve  sanığın  terhis  edildiği gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmesi üzerine; sanığın birlik telefonları aracılığıyla internete bağlandığı, kendisine itimat edilen internet şifrelerini kullanarak “emniyeti suiistimal”, birliğe ait  telefonları kullanmak suretiyle de  “askeri eşyayı hususi menfaatinde kullanmak” suçlarını işlediği ileri sürülerek, eylemine uyan Türk Ceza Kanunu’nun 510., 522. maddeleri uyarınca  cezalandırılması istemiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 31.12.2001 gün ve E:2001/53551, K:2001/29975  sayılı iddianamesiyle kamu davası açılmıştır. 

ANKARA 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ: 8.7.2003  gün ve E:2002/74, K:2003/419 sayıyla; sanık hakkında açılan kamu davasında mahkemenin görevsizliğine, Türk Ceza Kanununun 521/b. maddesine göre takibatın yapılması için suç ihbarında bulunulmasına karar vermiş, temyiz edilmeyen karar kesinleşerek, dava dosyası, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Askeri  Mahkemesi’ne gönderilmiştir.         

 DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ASKERİ MAHKEMESİ : 8.6.2005 gün ve E:2005/412, K:2005/313 sayıyla; sanığa yüklenen “askeri eşyayı hususi menfaatinde kullanmak” suçundan delil yetersizliğinden sanığın beraetine, “emniyeti suiistimal” suçunun askeri suç olmadığı, yargılama aşamasında sanığın terhis edilmesiyle askeri mahkemede yargılanmayı gerektiren ilginin kesildiği gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, kararın temyiz edilmeyerek kesinleşmesi üzerine, dava dosyası, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcılığı’nca, Mahkememize gönderilmiştir. 

İNCELEME VE GEREKÇE: Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümünün, AHMET AKYALÇIN’ın Başkanlığında, Üyeler; Süleyman ÖZCAN, Hamdi Yaver AKTAN, Muvaffak TATAR, Recep SÖZEN, Hasan DENGİZ, M. Sadık LİMAN’ın, katılımlarıyla yapılan 14.11.2005 günlü toplantısında;

I-İLK İNCELEME : Yapılan incelemede, usule ilişkin işlemlerde 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş Ve İşleyişi Hakkında Kanun’da belirtilen süre ve biçim yönünden bir eksiklik bulunmadığı, adli ve askeri yargı yerleri arasında sanık hakkında açılan “emniyeti suiistimal” suçu nedeniyle Yasa'nın 14. maddesinde öngörüldüğü biçimde olumsuz görev uyuşmazlığı doğduğu anlaşıldığından, esasın incelenmesine oybirliği ile karar verildi.

II-ESASIN İNCELENMESİ :Raportör-Hakim G.Fatma BÜYÜKEREN’in, davanın çözü-münde adli yargı yerinin görevli olduğu yolundaki raporu ve dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ahmet BEŞİNCİ’nin adli yargı,  Askeri Yargıtay  Başsavcı  Yardımcısı Sevilay BATIR’ın, davanın çözümünün adli yargı yerinin görev alanına girdiğine ilişkin yazılı ve sözlü açıklamaları dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: 

353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu Ve Yargılama Usulü Kanunu'nun "Askeri Mahkemelerin Görevleri" başlığı altında düzenlenen İkinci Bölümünde yer alan "Genel Görev" başlıklı 9. maddesinde; "Askeri Mahkemeler Kanunlarda aksi yazılı olmadıkça asker kişilerin askeri olan suçları ile bunların asker kişiler aleyhine veya askeri mahallerde yahut askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevlidirler" denilmektedir. 

"Askeri suç" ise, öğretide ve uygulamada;

            a) Unsurları ve cezalarının tamamı Askeri Ceza Kanunu'nda yazılı olan, başka bir anlatımla, Askeri Ceza Kanunu dışında hiçbir ceza yasası ile cezalandırılmayan suçlar,

            b) Unsurları kısmen Askeri Ceza Kanunu'nda kısmen diğer ceza yasalarında gösterilen suçlar, 

            c) Türk Ceza Kanunu'na atıf suretiyle askeri suç haline dönüştürülen suçlar, olmak üzere üç grupta mütalaa edilmektedir.    

 Aynı Yasa’nın 13.10.1996 gün ve 22786 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4191 sayılı Yasa’yla değişik 17. maddesinde; “askeri mahkemelerde yargılanmayı gerektiren ilginin kesilmesi, daha önce işlenen suçlara ait davalara bu mahkemelerin bakma görevini değiştirmez. Ancak suçun askeri bir suç olmaması askeri bir suça bağlı bulunmaması ve sanık hakkında kamu davası açılmamış olması halinde askeri mahkemenin görevi sona erer” denilmekte iken, maddenin "... ve sanık hakkında kamu davası açılmamış olması ..." tümcesi Anayasa Mahkemesi'nin 11.3.2000 gün ve 23990 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1.7.1998 gün ve E:1996/74, K:1998/45 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.       

 Buna göre, askeri mahkemelerde yargılanmayı gerektiren ilginin kesilmesi, daha önce işlenen suçlara ait davalara bu mahkemelerin bakma görevini değiştirmez. Ancak yüklenen suçun askeri bir suç olmaması, askeri bir suça bağlı bulunmaması halinde, askeri mahkemenin görevinin sona ereceği açıktır. İptal kararı nedeniyle, sanık hakkında kamu davasının açılmış olup olmamasının bir önemi bulunmamaktadır. 

Somut olayda, sanığın yargılama aşamasında terhis edildiği dosya içindeki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır. Olumsuz görev uyuşmazlığına konu kamu davasında, yüklenen suçun askeri suç olmaması, askeri bir suça bağlı bulunmaması, sanığın terhis edilmesiyle askeri mahkemede yargılanmasını gerektiren ilginin de kesilmiş olması nedeniyle, 353 sayılı Yasa'nın 4191 sayılı Yasa ile değişik 17. maddesi hükmü uyarınca, davanın adli yargı yerinde görülmesi ve Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararının kaldırılması gerekmiştir. 

SONUÇ         : Davanın çözümünde ADLİ YARGI yerinin görevli olduğuna, bu nedenle Ankara 13. Asliye ceza Mahkemesi’nin 8.7.2003 günlü ve E:2002/74, K:2003/419 sayılı GÖREVSİZLİK KARARININ KALDIRILMASINA, 14.11.2005 günü OYBİRLİĞİ İLE KESİN OLARAK karar verildi.

 

 

 

 

Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          İnfaz (Yatar) Hesaplama

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          Anketler          İstatistikler

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA