kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ceza Bölümü         2005/12 E.  ,  2005/20 K.

let

Davacı           : K.H.

 Yakınan        : L.G.  

Sanık             : İ.Ç. 

            OLAY             : Sivil kişi sanık İ.Ç.’in, Patnos Belediyesine ait su deposunda bekçilik yaptığı 4.5.2002 günü, Patnos 34. İç Güv. Tug. 2. İç Güv. Tb. 4. İç. Güv. Bl. Komutanlığı emrinde görevli yakınan P. Er L.G.’in, Tugay içinde devriye nöbeti tuttuğu sırada, tel örgünün yanına gelerek yakınan ile tartıştığı ve “senin ananı, avradını sinkaf ederim” şeklinde küfür edip ayrıca belindeki silahı göstererek “seni öldürürüm” diyerek silahla tehdit ettiği, böylece,  tehdit ve hakaret suçlarını işlediği ileri sürülerek, eylemine uyan Türk Ceza Kanunu’nun 191/2, 273, 266/1. maddeleri uyarınca cezalandırılması istemiyle Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 4.9.2002 gün ve E:2002/406, K:2002/261 sayılı iddianamesiyle kamu davası açılmıştır. 

            PATNOS ASLİYE CEZA MAHKEMESİ : 24.2.2004 gün ve E:2002/446, K:2004/143 sayıyla; Askeri Ceza Kanunu’nun Ek-6., 353 sayılı Yasa’nın 11. maddeleri gereğince yargılama görevinin askeri yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, temyiz edilmeyen karar kesinleşerek,  dava dosyası, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Askeri Mahkemesi’ne gönderilmiştir.

            12. MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI ASKERİ MAHKEMESİ: 29.12.2004 gün ve E:2004/928,K:2004/872 sayıyla; yargılamanın askeri yargı yerince yapılabilmesi için, sanığın, yüklenen eylemleri asker kişiye karşı ve askerlik görevlerine ilişkin işleri yapmaya veya yapmamaya zorlamak için işlenmiş olmasının gerekeceği, olayda ise, sanığın, daha önce bilemediği kişilerce kendisine küfür edilmesinden dolayı yakınan ile tartışıp, nöbet hizmetinden kaynaklanmayan sebeplerle yüklenen eylemleri gerçekleştirdiği, böylece, asker kişiye karşı, askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak işlenmediği açık olan suçlara ilişkin yargılama görevinin adli yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, kararın temyiz edilmeyerek kesinleşmesi üzerine, dava dosyası,  12. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Askeri  Savcılığı’nca, Mahkememize gönderilmiştir. 

İNCELEME VE GEREKÇE: Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümünün, Cafer  ŞAT’ın Başkanlığında, Üyeler; Süleyman ÖZCAN, Hamdi Yaver AKTAN, Muvaffak TATAR, Recep SÖZEN, Tamer KORKMAZ, M. Sadık LİMAN’ın  katılımlarıyla yapılan 4.4.2005 günlü toplantısında;

I-İLK İNCELEME : Yapılan incelemede, usule ilişkin işlemlerde 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş Ve İşleyişi Hakkında Kanun’da belirtilen süre ve biçim yönünden bir eksiklik bulunmadığı, adli ve askeri yargı yerleri arasında Yasa'nın 14. maddesinde öngörüldüğü biçimde olumsuz görev uyuşmazlığı doğduğu anlaşıldığından, esasın incelenmesine oybirliği ile karar verildi.

II-ESASIN İNCELENMESİ :Raportör-Hakim G.Fatma BÜYÜKEREN’in, davanın çözü-münde askeri yargı yerinin görevli olduğu yolundaki raporu ve dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ahmet BEŞİNCİ ile Askeri Yargıtay  Başsavcı  Yardımcısı Önder BAŞOĞUL’un, davanın çözümünün askeri yargı yerinin görev alanına girdiğine ilişkin yazılı ve sözlü açıklamaları dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: 

            Sanığın sivil kişi olması nedeniyle 353 sayılı Yasa'nın asker kişi olmayan (sivil) kişilerin askeri mahkemelerde yargılanma koşullarını belirleyen 11. maddesi ile Askeri Ceza Kanunu'nun benzer düzenlemeyi içeren Ek.6. maddesi yönünden değerlendirme yapılması gerekmektedir. 

 Anılan Yasa’nın 11. maddesi B ve C fıkraları ve benzer düzenlemenin yer aldığı Askeri Ceza Kanunu’nun Ek-6. maddesinde;

 “Birinci askeri yasak bölgeler içinde veya nöbet yerlerinde, karakollarda, kışla ve karargahlarda,askeri kurumlarda,yerleşme ve konaklama amacıyla kullanılan bina ve mahaller içinde askerlere fiilen taarruzda bulunan, söven veya hakaret eden veyahut askerlik görevine ilişkin işleri yapmaya veya yapmamaya zorlamak için şiddet ve tehdide başvuranların Türk Ceza Kanunu'nun bu fiillere ilişkin 188, 190, 191, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 266, 267, 268, 269, 271, 271 ve 273 üncü maddeleri uyarınca cezalandırılırlar. 

Nöbetçi, devriye, karakol, inzibat, askeri trafik, kolluk veya kurtarma ve yardım görevi yapan askerlere karşı bu görevleri yaptıkları sırada  yukarıdaki fıkrada yazılı suçları işleyenler aynı kanun maddeleri ile cezalandırılırlar” denilmektedir.

            Olumsuz görev uyuşmazlığına konu kamu davasında; görevsizlik kararı veren askeri yargı yerince, yüklenen eylemlerin asker kişiye karşı, askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak işlenmediği gerekçesine yer verilmiş ise de; yüklenen suçların  353 sayılı Yasa’nın 11. maddesi (B) bendinde ve Askeri Ceza Kanunu’nun Ek-6 maddesinde yer aldığı, olay sırasında yakınanın devriye nöbetçisi olarak görev yaptığı açıkça anlaşıldığından, 353 sayılı Yasa'nın 11/C. maddesi hükmü uyarınca davanın askeri yargı yerinde görülmesi ve 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nin görevsizlik kararının kaldırılması gerekmektedir. 

SONUÇ         : Davanın çözümünde ASKERİ YARGI yerinin görevli olduğuna, bu nedenle 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Askeri Mahkemesi’nin 29.12.2004 günlü ve E:2004/928, K:2004/872 sayılı GÖREVSİZLİK KARARININ KALDIRILMASINA, 4.4.2005 günü OYBİRLİĞİ İLE KESİN OLARAK karar verildi.

 

 

 

 

Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          İnfaz (Yatar) Hesaplama

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          Anketler          İstatistikler

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA