kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ceza Bölümü 2004/30 E., 2004/30 K.
 • OLAY : Diyarbakır J. Kom. Özel Hrk. Tb. Komutanlığı emrinde görevli sanık J. Komd. Onb. Nihat Güzel'in, 28.10.1999 günü, başka bir olay nedeniyle evinde yapılan aramada, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait mermi ve boş kovanlarla, beş adet değişik vasıflarda bıçak, bir adet çin sopası ve bir adet pompalı tüfek kabzesi bulunduğu, böylece, sanığın 6136 sayılı Yasa'ya muhalefet suçunu işlediği ileri sürülerek, eylemine uyan 6136 sayılı Yasa'nın 12/1-5-son. maddeleri uyarınca cezalandırılması istemiyle Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 3.11.1999 gün ve E: 1999/3200, K: 1999/222 sayılı iddianamesiyle kamu davası açılmıştır.

  MANİSA AĞIR CEZA MAHKEMESİ: 6.12.1999 gün ve E: 1999/321, K: 1999/344 sayıyla, sanığın savunmasında suça konu eşyaları, Diyarbakır'dan gelirken askerlik görevinin bitiminde beraberinde getirdiğini söylemesi nedeniyle, yüklenen eylemin Askeri Ceza Kanunu'nun 131. maddesinde düzenlenen suçu oluşturduğu, bu durumda sanığı yargılama görevinin askeri yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, temyiz edilmeyen karar kesinleşerek, dava dosyası, 7. Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi'ne gönderilmiştir.

  7. KOLORDU KOMUTANLIĞI ASKERİ MAHKEMESİ: 30.12.2003 gün ve E: 2003/53, K: 2003/1341 sayıyla; sanığın evinde askeri eşya niteliğinde bulunan 24 adet değişik çapta dolu mermi ile 3 adet boş kovan bulundurmak suretiyle askeri eşyayı gizlemek suçunu işlediği sübuta erdiğinden bu eşyalar yönünden Askeri Ceza Kanunu hükümleri gereğince cezalandırılmasına, evinde ele geçen ve askeri eşya niteliği bulunmayan 5 adet bıçak, 1 adet çin sopası ve 1 adet pompalı tüfek kabzesi bulundurmaktan unsurları bulunduğu takdirde 6136 sayılı Yasa'nın 15. maddesinde düzenlenen suçu oluşturacağı, bu durumda yargılama görevinin adli yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, kararın temyiz edilmeyerek kesinleşmesi üzerine, dava dosyası, 7. Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığı'nca, Mahkememize gönderilmiştir.

  İNCELEME VE GEREKÇE: Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümünün, Tülay TUĞCU'nun Başkanlığında, Üyeler; Süleyman ÖZCAN, İhsan AKÇİN, Muvaffak TATAR, Erol KÜÇÜKARSLAN, Hasan DENGİZ, M. Sadık LİMAN'ın katılımlarıyla yapılan 1.7.2004 günlü toplantısında, Raportör-Hakim G. Fatma BÜYÜKEREN'in, davanın çözümünde adli yargı yerinin görevli olduğu yolundaki raporu ve dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ahmet BEŞİNCİ ile Askeri Yargıtay Başsavcı Yardımcısı Derya YAMAN'ın, davanın çözümünün adli yargı yerinin görev alanına girdiğine ilişkin sözlü açıklamaları dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

  USULE İLİŞKİN İNCELEME:

  Yapılan incelemede, usule ilişkin işlemlerde 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş Ve İşleyişi Hakkında Kanun'da belirtilen süre ve biçim yönünden bir eksiklik görülmemiştir. Adli ve askeri yargı yerleri arasında Yasa'nın 14. maddesinde öngörüldüğü biçimde, dosyada mevcut bilirkişi raporuna göre askeri malzeme olmadığı belirlenen suça konu eşyalar yönünden olumsuz görev uyuşmazlığı doğmuştur. Esasa ilişkin inceleme yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

  ESASA İLİŞKİN İNCELEME:

  353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu Ve Yargılama Usulü Kanunu'nun "Askeri Mahkemelerin Görevleri" başlığı altında düzenlenen İkinci Bölümünde yer alan "Genel Görev" başlıklı 9. maddesinde; "Askeri Mahkemeler Kanunlarda aksi yazılı olmadıkça asker kişilerin askeri olan suçları ile bunların asker kişiler aleyhine veya askeri mahallerde yahut askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevlidirler" denilmektedir.

  "Askeri suç" ise, öğretide ve uygulamada;

  a ) Unsurları ve cezalarının tamamı Askeri Ceza Kanunu'nda yazılı olan, başka bir anlatımla, Askeri Ceza Kanunu dışında hiçbir ceza yasası ile cezalandırılmayan suçlar,

  b ) Unsurları kısmen Askeri Ceza Kanunu'nda, kısmen diğer ceza yasalarında gösterilen suçlar,

  c ) Türk Ceza Kanunu'na atıf suretiyle askeri suç haline dönüştürülen suçlar, olmak üzere üç grupta mütalaa edilmektedir.

  Olumsuz görev uyuşmazlığına konu kamu davasında, görevsizlik kararı veren adli yargı yerince, suça konu eşyaların askeri malzeme olduğu gerekçesine yer verilmiş ise de, dosyada mevcut, bilirkişi raporundan, olumsuz görev uyuşmazlığına konu suç eşyalarının askeri malzeme olmadığı, tamamının sivil piyasadan temin edilebilmesinin mümkün olduğunun, Diyarbakır Jandarma Komando Özel Hareket Tabur Komutanlığı'nın 19.3.2003 gün ve Per:0621-4-03/389 sayılı yazısında da suça konu malzemelerden herhangi bir eksik bulunmadığının bildirildiği anlaşılmaktadır.

  Bu durumda, suça konu eşyaların askeri malzeme olmaması nedeniyle, yüklenen eylemin 6136 sayılı Yasa kapsamında kaldığı, bu suçun da askeri bir suç olmadığı gibi atıf suretiyle de askeri suç kapsamına alınan suçlardan bulunmadığı açıktır.

  Biran için, suça konu malzemelerin sanığın asker kişi olduğu ve birliğinde bulunduğu sırada yani asker kişi tarafından, askeri mahalde, askerlik hizmet ve görevleriyle ilgili olarak işlendiği düşünülse bile, dosya içinde mevcut bilgi ve belgelerden sanığın 28.11.1992 tarihinde terhis edilmekle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiğinin kesildiği anlaşıldığından, bu durumda da 353 sayılı Yasa'nın 17. maddesi hükmü uyarınca davanın çözümü adli yargı yerine aittir.

  Açıklanan nedenlerle, davanın adli yargı yerinde görülmesi ve Manisa Ağır Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararının kaldırılması gerekmektedir.

  SONUÇ : Davanın çözümünde ADLİ YARGI yerinin görevli olduğuna, bu nedenle Manisa Ağır Ceza Mahkemesi'nin 6.12.1999 günlü ve E: 1999/321, K: 1999/344 sayılı GÖREVSİZLİK KARARININ KALDIRILMASINA, 1.7.2004 günü KESİN OLARAK OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

 •  

   

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          İnfaz (Yatar) Hesaplama

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          Anketler          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA