kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ceza Bölümü         2004/40 E.  ,  2004/36 K.

 

Davacı           : K.H. 

Sanık             : K.D.

                        OLAY             : Sarıkamış 9.  P. Tüm.  Mu. Bl. Komutanlığı emrinde görevli sanık K.D.’nin, izinde bulunduğu 22.12.2003 günü, cami  tuvaletinde  jiletle  kolunu  yaralayıp, 7 gün iş ve gücünden kaldığını bildirir rapor aldığı, polis memurlarınca alınan ifadesinde, önce, bir başka şahıs tarafından yaralandığını, daha sonra ise, gerçeği söylediği, 23.12.2003 günü izinden dönerek birliğine katılması gerekirken, 24.12.2003 tarihinde kendiliğinden birliğine katıldığı, böylece, gönderilmiş olduğu izinden geç dönerek kısmen askerlikten kurtulmak amacıyla doktor raporu almak için kendisini yaraladığı ve bu hususta görevli memura yalan beyanda bulunmak suretiyle askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçunu işlediği ileri sürülerek, eylemine uyan Askeri Ceza Kanunu’nun 81/1. maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle 9. Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Savcılığı’nın 22.3.2004 gün ve E:2004/175, K:2004/197 sayılı iddianamesiyle kamu davası açılmıştır. 

9. PİYADE TÜMEN KOMUTANLIĞI ASKERİ MAHKEMESİ: 13.7.2004 gün ve E:2004/824, K:2004/527 sayıyla; sanığa yüklenen suçun oluşmadığı, eyleminin tamamlanan kısımlarının Türk Ceza Kanunu’nun 283. maddesinde düzenlenen “suç tasnii” suçunu oluşturduğu, bu suçun da askeri suç olmadığı, askeri bir suça bağlı bulunmadığı, asker kişiye karşı veya askeri mahalde  ya da askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak işlenmediği, bu nedenle sanığı Türk Ceza Kanunu’nun 283/1 ve 285/son. maddelerinde düzenlenen suç nedeniyle yargılama görevinin adli yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, temyiz edilmeyen karar kesinleşerek, dava dosyası, Develi Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilmiştir. 

DEVELİ ASLİYE CEZA MAHKEMESİ: 11.8.2004 gün ve E:2004/238,  K:2004/195 sayıyla; sanığın savunmasına, iddianamedeki anlatıma, tüm dosya kapsamına göre, sanığa yüklenen eylemin kendisini askerliğe elverişsiz hale getirmek için hile yapmak suçunu oluşturduğu, bu suçun da askeri suç olup, sanık da asker kişi olduğundan yargılama görevinin askeri yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, dava dosyası, kendisine gelmekle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Mahkememize gönderilmiştir.

İNCELEME VE GEREKÇE: Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümünün, Tülay TUĞCU’nun Başkanlığında, Üyeler; İhsan AKÇİN, Hamdi Yaver AKTAN, Muvaffak TATAR, Recep SÖZEN, Hasan DENGİZ, M. Sadık LİMAN’ın  katılımlarıyla yapılan 4.10.2004 günlü toplantısında, Raportör-Hakim G. Fatma BÜYÜKEREN’in, başvurunun reddi yolundaki raporu ve dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ahmet BEŞİNCİ ile Askeri Yargıtay  Başsavcı  Yardımcısı Erol DURSUN’un, başvurunun reddine ilişkin yazılı ve sözlü açıklamaları dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: 

 Dosyanın incelenmesinde, adli yargı yerince, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu verilen görevsizlik kararının, sanık K.D.’ye tebliğ edilmediği anlaşılmıştır. 

Uyuşmazlığın incelenebilmesi için, 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş Ve İşleyişi Hakkında Kanun'un 1 ve 14. maddeleri uyarınca, yargı yerlerince verilen kararların kesin veya kesinleşmiş olması gerekmektedir. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu'nun 9.12.1931 gün ve E:1931/12, K:1931/48 sayılı kararında da belirtildiği gibi yargı yolunu değiştirmeye yönelik görevsizlik kararlarının temyize tabi oldukları kuşkusuzdur. Böylece, sanığa tebliğ edilmeyen görevsizlik kararının kesinleşmesinden söz edilmesine olanak yoktur. 

Açıklanan nedenlerle, Develi  Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen görevsizlik kararının kesinleşmemiş olması nedeniyle, 2247 sayılı Yasa'nın 1 ve 14. maddesinde belirtilen koşullar oluşmadığından, aynı Yasa'nın 27. maddesi uyarınca yöntemine uygun bulunmayan başvurunun reddine karar verilmesi gerekmektedir. 

SONUÇ         : 2247 sayılı Yasa'nın 1 ve 14. maddesinde belirtilen koşullar oluşma-dığından aynı Yasa'nın 27. maddesi uyarınca yöntemine uygun bulunmayan BAŞVURUNUN REDDİNE, 4.10.2004 günü  OYBİRLİĞİ  İLE  KESİN OLARAK karar verildi.

 

 

 

 

Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          İnfaz (Yatar) Hesaplama

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          Anketler          İstatistikler

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA