kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ceza Bölümü         2004/19 E.  ,  2004/19 K.

Davacı           : K.H.

Sanık             : M.K.

             O L A Y          : Hopa 1. HfP. Tb. Komutanlığı emrinde görevli  sanık Mly. Kd. Bşçvş. M.K.’nun, 1997 yılı içinde, Komutanlığın Ks. Amiri olup mutemet ve tahakkuk astsubayı olarak görevlendirildiği sırada, aynı Komutanlık emrinde görevli P. Astğm. A.A.’nın eş ve çocuğu için, 19.12.1997 tarihinde 29.000.000.TL tutarında İstanbul’dan Hopa’ya gelmişler gibi, yurt içi sürekli gider yolluğu tanzim edip, A.A.’nın yerine kendisi imza atarak kendisini mutemet tayin edip, Tabur Komutanı ile ilgili bölümü de kendisi imzalayarak sahte olarak tanzim ettiği belgelerle Asteğmen A.A. adına 29.423.000.TL. parayı çektiği, böylece, ihtilasen zimmet suçunu işlediği, çalıştığı Maliye Kısmına aldırdığı bilgisayar yazıcısının kalan borcunu ödeyebilmek için, aynı Komutanlık emrinde görevli subay ve astsubaylar adına sahte görev evrakı tanzim edip, yine kendisinin bunlara ait yolluğu alabilmesi için kendisinin mutemet tayin edildiğine dair sahte belgeyi de tanzim ederek 45.625.000.TL parayı çekip, 45.000.000.TL’si ile yazıcının borcunu ödediği, geriye kalan para ile de yazıcı için şerit aldığı, böylece görevini kötüye kullandığı ileri sürülerek, eylemine uyan Askeri Ceza Kanunu’nun 131/1, aynı Kanun’un 144. maddesi delaletiyle Türk Ceza Kanunu’nun 240. maddeleri uyarınca cezalandırılması istemiyle 48. İç Güvenlik Tugay Komutanlığı Askeri Savcılığı’nın 15.12.1998 gün ve E:1998/845, K:1998/1001 sayılı iddianamesiyle kamu davası açılmıştır. 

            48. İç Güvenlik Tugay Komutanlığı Askeri Mahkemesi, sanığın, sahih bir keyfiyetin esbab-ı  sübutiyesini tedarik maksadıyla resmi evrakta sahtekarlık suçunu işlediğinin kabulü ile Türk Ceza Kanunu’nun  347., ve resmi evrakta sahtekarlık suçunun oluştuğu gerekçesiyle Türk Ceza Kanunu’nun 339/1. maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar vermiş, Askeri Yargıtay 3. Dairesi, sanığın yargılama aşamasında emeklilik nedeniyle askerlik ile ilişiğinin kesildiği, yüklenen eylemlerin Türk Ceza Kanunu’nun 339 ve müteakip maddeleri içinde değerlendirilebileceği düşünüldüğünden Askeri Mahkemenin yargılama görevinin sona ermiş olduğu gerekçesiyle, hükmün görev noktasından bozulmasına karar vermiştir.           

48. İÇ GÜVENLİK TUGAY KOMUTANLIĞI ASKERİ MAHKEMESİ : 29.12.2003 gün ve E:2003/1324, K:2003/950 sayıyla; sanığa yüklenen eylemin, askeri suç olmadığı, askeri bir suça bağlı bulunmadığı ve yargılama sırasında sanığın emekliye ayrılmasıyla  askeri mahke-mede yargılanmasını gerektiren ilginin de kesildiği gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, temyiz edilmeyen karar kesinleşerek, dava dosyası, Artvin Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmiştir. 

ARTVİN AĞIR CEZA MAHKEMESİ: 19.4.2004  gün  ve  E:2004/39, K:2004/64 sayıyla; sanığa yüklenen zimmet ve görevi kötüye kullanma niteliğindeki suçlara ilişkin yargılama görevinin, sanığın asker kişi olduğu sırada, asker kişilere karşı, askeri mahalde, askerlik hizmet ve görevleriyle ilgili olarak işlediği ileri sürüldüğünden askeri yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle  görevsizlik kararı vermiş, dava dosyası, Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca,  Mahkememize gönderilmiştir. 

İNCELEME VE GEREKÇE: Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümünün, Tülay TUĞCU’nun Başkanlığında, Üyeler; Süleyman ÖZCAN, İhsan AKÇİN, Muvaffak TATAR, Erol KÜÇÜKARSLAN, Hasan DENGİZ, Mehmet Sadık LİMAN'ın katılımlarıyla yapılan 1.7.2004 günlü toplantısında, Raportör-Hakim G. Fatma BÜYÜKEREN’ in, başvurunun reddi yolundaki raporu ve dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ahmet BEŞİNCİ ile Askeri Yargıtay  Başsavcı  Yardımcısı Derya YAMAN’ın, başvurunun reddine  ilişkin yazılı ve sözlü açıklamaları dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

 Dosyanın incelenmesinde, adli yargı yerince, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu verilen görevsizlik kararının, sanık M.K.’na  tebliğ edilmediği anlaşılmıştır. 

Uyuşmazlığın incelenebilmesi için, 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş Ve İşleyişi Hakkında Kanun'un 1 ve 14. maddeleri uyarınca, yargı yerlerince verilen kararların kesin veya kesinleşmiş olması gerekmektedir. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu'nun 9.12.1931 gün ve E:1931/12, K:1931/48 sayılı kararında da belirtildiği gibi yargı yolunu değiştirmeye yönelik görevsizlik kararlarının temyize tabi oldukları kuşkusuzdur. Böylece, sanığa tebliğ edilmeyen görevsizlik kararının kesinleşmesinden söz edilmesine olanak yoktur. 

Açıklanan nedenlerle, Artvin Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen görevsizlik kararının kesinleşmemiş olması nedeniyle, 2247 sayılı Yasa'nın 1 ve 14. maddesinde belirtilen koşullar oluşmadığından, aynı Yasa'nın 27. maddesi uyarınca yöntemine uygun bulunmayan başvurunun reddine karar verilmesi gerekmektedir. 

SONUÇ         : 2247 sayılı Yasa'nın 1 ve 14. maddesinde belirtilen koşullar oluşmadığından aynı Yasa'nın 27. maddesi uyarınca yöntemine uygun bulunmayan BAŞVURUNUN REDDİNE, 1.7.2004 günü KESİN OLARAK OYBİRLİĞİ   ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          İnfaz (Yatar) Hesaplama

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          Anketler          İstatistikler

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA